Acta Histriae

 1. 1985
   1

 2. 1993
   12

 3. 1994
   32

  Sul passagio del potere sull'Istria da Bisanzio ai Franchi (številka: 2, 1994)
  Il contributo dell'archeologia all'interpretazione del documento del Placito del Risano (številka: 2, 1994)
  Acta Histriae (številka: 2, 1994)
  Istrska cerkev v 7. in 8. stoletju (številka: 2, 1994)
  Zgodnjesrednjeveško pokopališče v Pordenonu (številka: 2, 1994)
  Zu funden des 8. jarhunderts aus Kärnten (številka: 2, 1994)
  Das Frühmittelalterliche Gräberfeld in Pordenone (številka: 2, 1994)
  K najdbam 8. stoletja na Koroškem (številka: 2, 1994)
  Prispevek arheologije k interpretaciji listine o Rižanskem placitu (številka: 2, 1994)
  Elementi linguistici slavi e preromanzi nella carta del Placito di Risano (številka: 2, 1994)
  Neka pitanja prijelaza vlasti nad Istrom od Bizanta na Franke (številka: 2, 1994)
  La chiesa istriana nel VII e nell' VIII secolo (številka: 2, 1994)
  Slovanske in predneolatinske jezikovne prvine v listini Rižanskega placita (številka: 2, 1994)
  La prima fase di ripristino dell'ordinamento austriaco nell'Istria gia veneziana: i decreti Nugent del settembre 1813 (številka: 3, 1994)
  Ribellismi, rivolte antifiscali e repressione della criminalita nell'Istria del '700 (številka: 3, 1994)
  Investiture feudali e conflitti locali nell'Istria del '700: il caso dei conti Becich e della citta di Parenzo (številka: 3, 1994)
  Statut Moščenic iz leta 1616 (številka: 3, 1994)
  L'istituzione del Magistrato di Capodistria nel 1584. contributo allo studio dei rapporti tra l'Istria e La Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVII (številka: 3, 1994)
  Goriški grofje in geneza Pazinske grofije (številka: 3, 1994)
  Sul ritrovamento dello statuto di Sanvincenti (številka: 3, 1994)
  L'immigrazione nell'Istria veneta tra '500 e '600: problemi giurisdizionali, contese tra comunita, conflitti etnici tra originari e forestieri (številka: 3, 1994)
  Vloga in pomen Collegia dei Nobili v Kopru (številka: 3, 1994)
  Note sull'amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV (številka: 3, 1994)
  Problemi fiscali in Istria (številka: 3, 1994)
  Vicedomini, notarji in kancelarji med poklicem in oblastjo v severni Istri (številka: 3, 1994)
  Per uno studio dell'emigrazione carnica in Istria (sec.XVIII) (številka: 3, 1994)
  Skica za portret istočnoistarskih kvarnerskih srednjovjekovnih komuna od XV. do XVII. stoljeća (številka: 3, 1994)
  Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella republica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700 (številka: 3, 1994)
  La prima annessione dell'Istria ex veneziana al Litorale austriaco nel 1804 e l'Ufficio circolare dell'Istria in Capodistria (številka: 3, 1994)
  Vsakdanje življenje istrskih prebivalcev, kot ga odsevajo nekateri objavljeni mestni statuti (številka: 3, 1994)
  Acta Histriae (številka: 3, 1994)
  La deputazione provinciale di Orsera, 1778-1794: Istituzione peculiare del crepuscolo veneziano in Istria (številka: 3, 1994)
 4. 1996
   8

 5. 1997
   18

 6. 1998
   28

  Il Partito comunista Italiano e la questione di Trieste (1944-1947) (številka: 6, 1998)
  Acta Histriae (številka: 1, 1998)
  Istrsko podeželje v vrtincu revolucije (številka: 6, 1998)
  Odnos tržaškega slovenskega prebivalstva do ljudske oblasti in zaveznikov (številka: 6, 1998)
  Gli alleati e la questione di Trieste fra peace making e guerra fredda (številka: 6, 1998)
  Odseljevanje in optiranje za italijansko državljanstvo iz dela Primorske, ki je bil z Mirovno pogodbo priključen k LR Sloveniji (številka: 6, 1998)
  Spomini naše mladosti (številka: 6, 1998)
  Nova meja na Goriškem (številka: 6, 1998)
  Camisa nera - stella rossa (številka: 6, 1998)
  Slovenska zahodna meja in ekonomsko vprašanje (številka: 6, 1998)
  Britain, Yugoslavia and the onset of the Cold War 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Inventing ethnic spaces: Free Territory, sovereigny and the 1947 Peace Treaty (številka: 6, 1998)
  Obujanje kulturno-prosvetnega delovanja v Trstu v letih 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Prilog o hrvatskom sudjelovanju u diplomatskim odlukama druge Jugoslavije o zapadnim hrvatskim krajevima (1943.-1947.) (številka: 6, 1998)
  Slovenski primorski duhovniki in njihov odnos do novih slovenskih meja (1945-1947) (številka: 6, 1998)
  Povojno nasilje v Beneški Sloveniji (številka: 6, 1998)
  Nova uprava Primorske 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Sindacato e lotte sociali nell'immediato dopoguerra a Trieste (številka: 6, 1998)
  Predlog za ohranitev rapalske meje in delitev Slovenije (številka: 6, 1998)
  Poskus orisa učinkov jugoslovanske politike na diplomatsko dogajanje v obdobju 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  La politica italiana e il problema della frontiera orientale (številka: 6, 1998)
  Topografija spomina na novo mejo (številka: 6, 1998)
  Pariška mirovna konferenca (številka: 6, 1998)
  Problem zahodne meje pri Slovencih 1941-1945 (številka: 6, 1998)
  Trieste e Austria - il primo lustro del secondo dopoguerra (številka: 6, 1998)
  Problem zahodne meje pri Slovencih 1941-1945 (protirevolucionarni tabor) (številka: 6, 1998)
  Slovenske kulturne ustanove na Primorskem med kulturnim in političnim poslanstvom (številka: 6, 1998)
  United States Policy towards Yugoslavia after the Second World War (številka: 6, 1998)
 7. 1999
   47

  Acta Histriae (številka: 1, 1999)
  Questioni successorie tra diritto comune e diritto veneto in un giurista "culto" di fine Cinquecento (številka: 7, 1999)
  Naznake rimskog i mletačkog prava u kupoprodaji Riječkoga statuta (številka: 7, 1999)
  Byzantine rule on the Adriatic (in Dalmatia, Istria and on the Western Adriatic): possibilities for a comparative study (številka: 7, 1999)
  Giuspatronati popolari e comunita rurali (secc. XV-XVIII) (številka: 7, 1999)
  Due processi per rapimento a confronto (številka: 7, 1999)
  Sistemi oblasti v Istri v prehodnem obdobju (1797-1815) (številka: 7, 1999)
  L'Istria Bizantina: le istituzioni militari ai confini dell'esarcato ravennate (številka: 7, 1999)
  Uradništvo v avstrijskem delu Istre v 18. stoletju (številka: 7, 1999)
  Odnos oblastnih ustanov do žensk in otrok v srednjeveških mestih severozahodne Istre (številka: 7, 1999)
  Reguliranje gradskog prostora u dalmatinskim komunama razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (številka: 7, 1999)
  Mletačka inkvizicija i istočnojadranska obala (številka: 7, 1999)
  Austrijska tajna policija u izgradnji političkih i intelektualnih elita (številka: 7, 1999)
  Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle Langhe tra mito e storia (številka: 7, 1999)
  Nobilta veneziana, comunita e comuni rurali di fronte alle bonifiche (številka: 7, 1999)
  Istituzioni e sistemi finanziari in Italia tra cinque e seicento (številka: 7, 1999)
  Odvzemi siromaku, daj bogatašu (številka: 7, 1999)
  Ob rob raziskavam s področja poročne tematike (Beneška republika, 17.-18. stol.) (številka: 7, 1999)
  Staleška uvjetovanost vlasti u Dubrovačkoj republici (številka: 7, 1999)
  L onore delle magistrature (številka: 7, 1999)
  O položaju novopridošlih stanovnika u Mletačku Istru (številka: 7, 1999)
  Prestigio e influenza politica del potere economico a Trieste nelle carte della Deputazione di Borsa poi Camera di commercio (številka: 7, 1999)
  Fevdalne in nacionalne države: Evropa in Mediteran (številka: 7, 1999)
  Sodna oblast in vaška skupnost (številka: 7, 1999)
  Il nuovo patriziato veneziano (številka: 7, 1999)
  Čas ustanov (številka: 7, 1999)
  Signori e sudditi nelle terre feudali della Repubblica Veneta nel '500 (številka: 7, 1999)
  I Savi Grandi - gli oligarchi di Venezia? (številka: 7, 1999)
  Un rito di degradazione nel Friuli del 1700 (številka: 7, 1999)
  Peculati, corruzioni e ordine pubblico a Venezia nel primo governo austriaco (1798-1806) (številka: 7, 1999)
  In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale (Repubblica di Venezia - secoli XVII-XVIII) (številka: 7, 1999)
  Istrski deželni zbor (številka: 7, 1999)
  Guirisdizione e comunita: Folgaria contro Lastebasse (številka: 7, 1999)
  Vergerijeva dela v zbirki protestantik v NUK in drugih evropskih knjižnicah (številka: 8, 1999)
  La lettera al doge Francesco Dona del 1545 e il problema politico della riforma in Italia (številka: 8, 1999)
  La controriforma in Istria (številka: 8, 1999)
  Pier Paolo Vergerio e la propaganda eterodossa: libri e predicazione del pensiero riformato (številka: 8, 1999)
  Peter Pavel Vergerij ml. v slovenski znanosti (številka: 8, 1999)
  Filozofsko-teološka misao Petra Pavla Vergerija ml. (številka: 8, 1999)
  Peter Pavel Vergerij in reformacija v Istri (številka: 8, 1999)
  Vergerijev vpliv na razvoj protestantizma na Slovenskem (številka: 8, 1999)
  Petar Pavao Vergerije ml. i rimska inkvizicija (številka: 8, 1999)
  Medsebojni ustvarjalni vplivi Primoža Trubarja in Petra Pavla Vergerija ml. (številka: 8, 1999)
  Il Concilio provinciale aquileiese del 1596 e la liturgia slava nell'Istria (številka: 8, 1999)
  I processi del vescovo di Capodistria Tommaso Stella, successore di Pier Paolo Vergerio (številka: 8, 1999)
  Petar Pavao Vergerije ml. i "Rasgovarange megiu papistu i gednim luteran" (številka: 8, 1999)
  Acta Histriae (številka: 2, 1999)
 8. 2000
   34

  The notion of honor in the relationship between the authorities and the subjects on the example of Zadar in the first half of the fourteenth century (številka: 1, 2000)
  Onore delle comunita, chiese e parroco. Un caso nella pianura friulana in eta moderna (številka: 1, 2000)
  Dell'amore dell'onore, dell'onore dell'amore: l'innamorato di Brunoro Zampeschi (1565) (številka: 1, 2000)
  Uno "scabroso argomento": il duello nella codificazione penale italiana (1786-1889) (številka: 1, 2000)
  Kodeks časti na slovenskem pred prvo svetovno vojno (številka: 1, 2000)
  Ženska čast v istrskih mestih (številka: 1, 2000)
  Poimanje časti u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj u 19. vijeku (številka: 1, 2000)
  Kaj je čast? (številka: 1, 2000)
  Acta Histriae (številka: 1, 2000)
  Honor, law and sovereignty (številka: 1, 2000)
  "U Slavu Prejasne republike" (številka: 1, 2000)
  Uradniška čast v 18. stoletju. Razmere v avstrijski Istri v času vlade Marije Terezije (številka: 1, 2000)
  Woman's honour in the tragedies of Wieland and Schiller and the sexual manners in XIXth century (številka: 1, 2000)
  Le sens de l'honneur chez quelques hommes d'affaires a Zadar au XIVe et au XVIe siecle (številka: 1, 2000)
  What is honor? (številka: 1, 2000)
  Honor among the philosophes (številka: 1, 2000)
  Gendering men in early modern Venice (številka: 1, 2000)
  Scelta individuale e onore familiare: conflitti matrimoniali nella diocesi fiorentina tra '500 e '700 (številka: 1, 2000)
  L'ufficio di scrivere "In suggetto di honore". Girolamo Muzio "duellante" "duellista" (številka: 1, 2000)
  Honor and the marriage wars of late renaissance Venice (številka: 1, 2000)
  Narodna čast ali kako sta se spojila narod in čast (številka: 2, 2000)
  Il "tiranno" di tribano. Onore famigliare e onore individuale da un processo padovano di fine '500 (številka: 2, 2000)
  Nobildonne e cavalieri serventi nel Settecento veneto (številka: 2, 2000)
  Figli adulterini o legittimati (številka: 2, 2000)
  La cultura dell'onore dei guerrieri durante il Giappone feudale (številka: 2, 2000)
  Onore perduto onore ritrovato (številka: 2, 2000)
  Stones and shame in early-modern Italy (številka: 2, 2000)
  Prikazi vladarskog dostojanstva (številka: 2, 2000)
  L'onore dei poveri vergognosi. Il caso di Bolgona (številka: 2, 2000)
  Matrimonio e onore di ceto (številka: 2, 2000)
  Onore del nobile e onore del militare. Duello e "armi" nella trattatistisca (secc. XVI-XVII): problemi in margine a una ricerca (številka: 2, 2000)
  Representazioni dell'onore nel discorso processuale (da una vicenda istriana degli inizi del Seicento) (številka: 2, 2000)
  Honor on the scaffold in the spanish monarchy (številka: 2, 2000)
  Acta Histriae (številka: 2, 2000)
 9. 2001
   31

  Protureformacija u koparskoj biskupiji (številka: 1, 2001)
  The church(es) of Aquileia, Friuli and Istria at the time of the Riziano placitum (številka: 1, 2001)
  La riforma del clero a Capodistria nel Cinquecento (številka: 1, 2001)
  Tržaško-koprska škofija v 19. stoletju (številka: 1, 2001)
  Slovenska in hrvaška duhovščina v tržaško-koprski škofiji med obema vojnama (številka: 1, 2001)
  Tržaško-koprska škofija in Slovenci v času škofa Antona Santina (1938-1975) (številka: 1, 2001)
  Koprska škofija po letu 1945 (številka: 1, 2001)
  Liturgija v Kopru in v vsej škofiji v 18. stoletju (številka: 1, 2001)
  Die glagolitischen Denkmäler im österreichischen Küstenland aus der Sicht der k.k. Zentralkommission für Kunst- und historische Denkmale in Wien (številka: 1, 2001)
  Koprska škofija od prve omembe (599) do srede 8. stoletja (številka: 1, 2001)
  Koprska škofija in Slovani od srednjega do novega veka (številka: 1, 2001)
  Istra v času ustanovitve koprske škofije (številka: 1, 2001)
  Preureditev škofijskih meja z ozirom na Koprsko škofijo v avstrijski dobi (1814-1829) (številka: 1, 2001)
  Koparski svećenik Jeronim Fonda (1686-1754) (številka: 2, 2001)
  Il vescovo Baldassare Bonifacio (številka: 2, 2001)
  Zgodovinski podatki o koprskih samostanskih knjižnicah (številka: 2, 2001)
  Religiosita e folclore a Capodistria tra '800 e '900 (številka: 2, 2001)
  Krstilnica sv. Janeza Krstnika v Kopru (številka: 2, 2001)
  Oris razvoja koprskih bratovščin v času Beneške republike, s poudarkom na bratovščini Svetega Antona opata puščavnika (številka: 2, 2001)
  Birma v Lanišću leta 1947 (številka: 2, 2001)
  Nekaj drobcev o Slovanih v avstrijskem delu Istre in v Avstrijskem primorju (številka: 2, 2001)
  Arhitekturna prenova koprske stolnice v prvi polovici 18. stoletja (številka: 2, 2001)
  Una questione di precedenza. Capodistria 1637 (številka: 2, 2001)
  Poselitvena dinamika in spremembe funkcije nekaterih mestnih prostorov (številka: 2, 2001)
  Anonimni Ravenjanin, Istra i biskupska središta (številka: 2, 2001)
  Piransko olje in koprska škofija (številka: 2, 2001)
  Doseljenici iz Kopra i njegove okolice u matičnim knjigama od 1613 do 1817 (številka: 2, 2001)
  Votivni darovi za zdravlje u Istri (številka: 2, 2001)
  Forme di diffusione e publicita dei proclami veneziani e delle terminazioni fascicolate a stampa fra XVII e XVIII secolo, analogie e riscontri fra le procedure in essere nella terra ferma veneto-friulana e nell'Istria (številka: 2, 2001)
  Acta Histriae (številka: 1, 2001)
  Acta Histriae (številka: 2, 2001)
 10. 2002
   35

  La pena capitale a Venezia nel primo XVI secolo (1514-1525) (številka: 1, 2002)
  Uvod (številka: 1, 2002)
  Inscenirane usmrtitve (številka: 1, 2002)
  Nasilje zapora in nasilje v zaporu (številka: 1, 2002)
  'She was killed wretchedly and without a cause' (številka: 1, 2002)
  La giustizia in scena (številka: 1, 2002)
  "Pour pourvoir au bien de notre justice" (številka: 1, 2002)
  Violenza, criminalita, banditismo nelle campagne (številka: 1, 2002)
  Ali je preklinjanje isti fenomen tako za katoliškoteološke kot humanistične študije? (številka: 1, 2002)
  Krvava rihta v Piranu 14. stoletja (številka: 1, 2002)
  Acta Histriae (številka: 1, 2002)
  La legge come soprusso (številka: 1, 2002)
  Statutom protiv nasilja - pragmatičnost ili savjest (številka: 1, 2002)
  Ars iniuriandi (številka: 1, 2002)
  Avstrijska vojska in nasilje nad vojaki med reformo leta 1868 in koncem monarhije (številka: 1, 2002)
  Ubojstva i smaknuća u Puli (številka: 1, 2002)
  Indisciplina, violenza e repressione nelle carceri italiane dopo l'unita (številka: 1, 2002)
  Crusade, chivalry, millennium and utopia (številka: 2, 2002)
  Zločin ili junaštvo? (številka: 2, 2002)
  "Čiščenje" v Piranu (1945-1948) (številka: 2, 2002)
  Clero e violenza (številka: 2, 2002)
  The assault on Ste.-Ferme (1615) (številka: 2, 2002)
  Omicidi tra parenti nella Repubblica di Ragusa (številka: 2, 2002)
  Vitez in ugrabljenka (številka: 2, 2002)
  Vrste i oblici nasilja u Splitu između dva svjetska rata (številka: 2, 2002)
  Acta Histriae (številka: 2, 2002)
  Govorica nasilja v slovensko-italijanskem nacionalnem konfliktu (številka: 2, 2002)
  Witchcraft and infanticide (številka: 2, 2002)
  Disordini in una famiglia dell'aristocrazia vicentina (številka: 2, 2002)
  Koper i jezik nasilja u literarnoj recepciji Fulvija Tomizze (številka: 2, 2002)
  Un crimine feroce ed arcaico nella Sardegna dell'ottocento (številka: 2, 2002)
  Civic defense and the right to bear arms in the early modern German city (številka: 2, 2002)
  Nasilje v mediteranskem prostoru v luči poročil slovenskega etničnega časopisja v ZDA v 20. stoletju do druge svetovne vojne (številka: 2, 2002)
  Krvavi obračuni med prebivalci Pazinske grofije in s sosedi sredi 18. stoletja (številka: 2, 2002)
  Govorica nasilja v Julijski krajini v letih 1918-1945 (številka: 2, 2002)
 11. 2003
   20

  Acta Histriae (številka: 1, 2003)
  Pregled razvoja državne zakonodaje in sodne prakse pri uporabi slovenskega jezika v odnosu z javno upravo 1954-2002 (številka: 2, 2003)
  Ustavno sodišče italijanske republike in zaščita slovenske manjšine (številka: 2, 2003)
  Acta Histriae (številka: 2, 2003)
  Republika Slovenija in zamejstvo 1945-2002 (številka: 2, 2003)
  Socializacija, asimilacija in pravni položaj (številka: 2, 2003)
  Slovenci v Julijski krajini in cerkvena oblast v času med obema vojnama (številka: 2, 2003)
  Statut devinsko - nabrežinske občine in 28. člen zakona 38/2001 (številka: 2, 2003)
  Manifest narodnoosvobodilnega odbora za severno Italijo (CLNAI) italijanskemu ljudstvu Julijske Benečije (10. junij 1944, Milano) (številka: 2, 2003)
  Fašistična zakonodaja in Slovenci med obema vojnama (številka: 2, 2003)
  Vloga občin pri zaščiti slovenskega jezika (številka: 2, 2003)
  Pravica do jezika (številka: 2, 2003)
  Obris posebnosti ustavnega pojmovanja narodnih manjšin v jugoslovanski federaciji (številka: 2, 2003)
  Zavezniška zakonodaja in vprašanje naselitve istrskih beguncev na ozemlju tržaških Slovencev (številka: 2, 2003)
  Evropa in manjšine (številka: 2, 2003)
  Slovenska manjšina v Italiji in italijanska v Jugoslaviji med letoma 1945 in 1990 (številka: 2, 2003)
  Vloga in pomen paritetnega odbora pri izvajanju zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji (številka: 2, 2003)
  Pravni položaj beneških Slovencev ob priključitvi k Italiji leta 1866 (številka: 2, 2003)
  Kratek oris pravno-političnega položaja slovenskega prebivalstva Julijske krajine od italijanskega vstopa v vojno in napada na Jugoslavijo do italijanske kapitulacije v septembru 1943 (številka: 2, 2003)
  Dvojezično poslovanje krajevnih uprav in doklada za dvojezičnost (številka: 2, 2003)
 12. 2004
   31

  Vittime innocenti dell'Inquisizione spagnola (številka: 1, 2004)
  Osservazioni su una statistica criminale del primo seciento (številka: 1, 2004)
  Od imaginarnega zločina brez žrtve do resničnega zločina nad konkretno žrtvijo (številka: 1, 2004)
  Senza illusioni. Potere che si mostra, potere che si cela (številka: 1, 2004)
  K zgodovini homoseksualnosti na Slovenskem ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja (številka: 1, 2004)
  Civilne žrtve tržaškega zraka. Je bila melanholija v starem režimu slabost ali zločin? (številka: 1, 2004)
  Ponarejanje denarja (številka: 1, 2004)
  Il vagabondaggio nell'Italia dell'ottocento (številka: 1, 2004)
  Pokret za iskorjenjivanje psovanja u Splitu dvadesetih godina XX. stoljeća (številka: 1, 2004)
  The Stangl case (številka: 1, 2004)
  Problem sodomije, najhujšega zločina proti naravi, od srednjega veka naprej (številka: 1, 2004)
  Žrtve prostitucije v srednjeveški Istri (številka: 1, 2004)
  "Knjige opasnih namjera" dalmatinskog pisca fra Filipa Grabovca (številka: 1, 2004)
  Il divieto e la criminalizzazione dei libri dei sogni in Austria (številka: 1, 2004)
  Modello inquisitorio, modello accusatorio e ruolo della vittima nel processo penale (številka: 1, 2004)
  Il martirio dell'"affannoso innocente" (številka: 1, 2004)
  "Zločin" in "žrtve" hazardnih iger na Slovenskem v preteklosti (številka: 1, 2004)
  ?Delitos sin víctimas ante la inquisición? (številka: 1, 2004)
  Il ruolo della vittima nello scenario della giustizia penale internazionale (številka: 1, 2004)
  La pratica dell'urbicidio e il caso della citta di Vukovar (številka: 1, 2004)
  Opinione pubblica europea e processi politici nel Regno delle Due Sicilie (številka: 1, 2004)
  Il suicido nella dottrina dell'eta di mezzo (številka: 1, 2004)
  La vittima nello scenario del processo penale (številka: 1, 2004)
  Zamenjava vlog "zločinca" in "žrtve" v primeru sodnih zmot zaradi načrtnega zatiranja slovenščine kot uradnega jezika na sodiščih (številka: 1, 2004)
  Italija in srednjeevropske povezave v polovici tridesetih let dvajsetega stoletja (številka: 2, 2004)
  Prispevek za zgodovino slovenskega šolstva na Tržaškem (številka: 2, 2004)
  Fojbe - zločin ali upravičeno kaznovanje (številka: 2, 2004)
  "Una gente senza eroi" (številka: 2, 2004)
  Štanjel v času zavezniške vojaške uprave (številka: 2, 2004)
  Italijanske misije v Furlaniji (1944-1945) v dokumentih Special Operations Executive (številka: 2, 2004)
  Fevdalna renta in agrarno gospodarstvo na Krasu na podlagi cenitev gospostev (1615-1637) (številka: 2, 2004)
 13. 2005
   32

  "Si nobis succurrit domnus Carolus imperator" (številka: 1, 2005)
  Byzantium and Istria (številka: 1, 2005)
  Patriarch Fortunatus of Grado and the Placitum of Riziano (številka: 1, 2005)
  Janka Istenič: Poetovio, zahodna grobišča I. in II. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joaneuma v Gradcu. Katalogi in monografije, 32, Ljubljana, 1999 ... (številka: 1, 2005)
  Procedura orale e documentazione scritta nel Placito di Risano e in altri documenti giudiziari fra Danubio e mare Adriatico (številka: 1, 2005)
  John Jeffries Martin: Myths of renaissance individualism. Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 187 str. (številka: 1, 2005)
  Il territorium Caprense, la Via Flavia e il pluteo con decorazioni ad intreccio attorno all'800 (številka: 1, 2005)
  Primates populi Istrię provincię na Rižanskom saboru (številka: 1, 2005)
  De Sclavis autem unde dicitis (številka: 1, 2005)
  Začetki bizantinske oblasti v Istri (številka: 1, 2005)
  Božidar Jezernik: Wild Europe. The Balkans in the gaze of western travellers, London, Saqui in the association with The Bosnian Institute, 2004, 320 str. (številka: 1, 2005)
  Buzetski zbornik 31. Buzet, Katedra Čakavskog sabora, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet, 2005, 476 str. (številka: 1, 2005)
  Srednjebizantinski slonokoščeni skrinjici iz Pirana in Kopra (številka: 1, 2005)
  Skeletno grobišče v Predloki in začetki notranje migracije v slovenski Istri (številka: 1, 2005)
  Istra na začetku frankovske oblasti in v kontekstu razmer na širšem prostoru med severnim Jadranom in srednjo Donavo (številka: 1, 2005)
  Šolska kronika 13, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXVII, (School chronicle - The miscellany for the history of schooling education), Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 2004, št. 1/2004, str. 1-200; št. 2/2004, str. 201-400 (številka: 1, 2005)
  Objave in interpretacije listine Rižanskega zbora v domačem in tujem zgodovinopisju (številka: 1, 2005)
  Gli aspetti giuridici del Placito di Risano (številka: 1, 2005)
  Istrsko gospodarstvo v luči Rižanskega zbora (številka: 1, 2005)
  Tra mercato e propaganda (številka: 2, 2005)
  Eugenia Paulicelli: Fashion under fascism. Beyond the black shirt, Oxford, New York, Berg, 2004, 227 str. (številka: 2, 2005)
  La ricostruzione economica del Buiese (številka: 2, 2005)
  In memoriam (številka: 2, 2005)
  Bruno Volpi Lisjak: Čupa, prvo slovensko plovilo in drevaki. Prispevek k etnologiji in vprašanju etnogeneze Slovencev. Trst, Mladika, 2005, 228 str. (številka: 2, 2005)
  "Atlantski človek" ali tržaška vprašanja ameriške povojne gospodarske politike (številka: 2, 2005)
  Ivan Vogrič: Nabrežina 1904-1905: zgodovina neke stavke / Aurisina 1904-1905: storia di uno sciopero, Trst, Istituto 'Livio Saranz' di Studi, Ricerca e Documentazione sul movimento sindacale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, 2005, 75 str. (številka: 2, 2005)
  Nekateri aspekti idejnih in političnih dilem slovenske duhovščine na Primorskem v dvajsetih letih 20. stoletja v razmerju do socializma (številka: 2, 2005)
  Prispevki za zgodovino slovenskega šolstva na Tržaškem (številka: 2, 2005)
  Continuita oltre la guerra (številka: 2, 2005)
  Milan Pahor: Slavjanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu / Od avstroogrske monarhije do italijanske republike / 1848-1954. Založništvo tržaškega tiska, 2004, 294 str. (številka: 2, 2005)
  Obnova in razvoj turizma na območju cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (s posebnim poudarkom na okraju Koper) (številka: 2, 2005)
  L'istituto di studi adriatici di Venezia, 1935-1945 (številka: 2, 2005)
 14. 2006
   31

  Slowenische Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück 1941-1945 (številka: 1, 2006)
  Marco Fossati: Terorizem in teroristi. Ljubljana Sophia, 2005, VI+224 str. (številka: 1, 2006)
  Franc Fabec, Dejan Vončina: Slovenska odporniška fotografija. Ljubljana, Modrijan, 2005, 223str. (številka: 1, 2006)
  Imprenditori triestini in acque italiane (številka: 1, 2006)
  Opting for identity (številka: 1, 2006)
  Zbornik općine Lanišće 2006. Pazin - Lanišće, "Josip Turčinović" d.o.o., Općinsko vijeće Općine Lanišče, 2006, 243 str. (številka: 1, 2006)
  Istrians, identifications and Habsburg legacy (številka: 1, 2006)
  La narrativa di Fulvio Tomizza (številka: 1, 2006)
  Sneža Tecco Hvala, Janez Dular, Eva Kocuvan: Železnodobne gomile na Magdalenski gori. Eisenzeitlichen Grabhügel auf der Magdalenska Gora. Ljubljana, Narodni muzej Slovenija, 2004, 194 str (številka: 1, 2006)
  Incontri Istriani (številka: 1, 2006)
  Jure Gombač: Esuli ali optanti?: zgodovinski primer v luči sodobne teorije. Ljubljana : ZRC, Inštitut za slovensko izseljenstvo, ZRC SAZU, 2005, 152 str. (Zbirka Migracije; 6) (številka: 1, 2006)
  Kultur, Nation und sozialdemokratisches Milieu im habsburgischen Triest (številka: 1, 2006)
  The Austrian littoral in a Cisleithanian perspective (številka: 1, 2006)
  Italy from below and from the outside-in (številka: 1, 2006)
  Zone A in the early 1950s, as we Americans knew it (številka: 1, 2006)
  "Zapustil me je bog, ko sem se ga nehala bati" (številka: 2, 2006)
  La biografia come genere storiografico tra storia politica e storia sociale (številka: 2, 2006)
  Marta Verginella: Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana,Delta, 2006 (številka: 2, 2006)
  Storia come narrazione (številka: 2, 2006)
  Med naravnim in družbenim (številka: 2, 2006)
  Oris reševanja nekaterih akutnih problemov pri obnovi gospodarstva v okraju Koper v desetletju po koncu druge svetovne vojne (številka: 2, 2006)
  L'introduzione del bilinguismo (trilinguismo) nel Capodistriano (1945-1948) (številka: 2, 2006)
  Rudnik Sečovlje (številka: 2, 2006)
  Demografija mest pred moderno statistiko, s posebnim poudarkom na 18. stoletju in vprašanju urbanega priseljevanja (številka: 2, 2006)
  Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine (številka: 2, 2006)
  Nevzdržna krhkost zgodovine (številka: 2, 2006)
  Stephen J. Milner (ur.): At the margins. Minority groups in premodern Italy. Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 2005 (številka: 2, 2006)
  Jonathan Woolfson (ur.): Palgrave advances in renaissance historiography. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave Macmillan, 2005 (številka: 2, 2006)
  Peter Burke: History and social theory. Cambridge, Polity Press, 2005 (številka: 2, 2006)
  Habsburgovci, Jadran i rasprava oko ustroja Primorske gubernije (prema spisima bečkog Haus-, Hof- und Staatsarchiva) (številka: 2, 2006)
  Izgradnja socijalističke prosvjete, kulture i sporta u poratnoj Istri (1945.-1955.) (številka: 2, 2006)
 15. 2007
   50

  Zgodovina preučevanja etnične heterogamije (številka: 1, 2007)
  Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Roča. Iz knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611). Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 15, Glagoljski rukopisi 5. Pazin, DAPA, 2007, 643 str. (številka: 1, 2007)
  Dragana Lucija Ratković (a cura di): Torre/Fratta/Abrega. Patrimonio culturale. Parenzo, Museo civico del Parentino, 2006, pp. 406 (številka: 1, 2007)
  Strahovito divlji, podmukli, najodvratniji neprijatelj (številka: 1, 2007)
  Podoba "Turka" v krščanskih deželah vzhodnega Jadrana v zgodnjem novem veku (številka: 1, 2007)
  Slovanski teroristi (številka: 1, 2007)
  Dal lessico della peste (številka: 1, 2007)
  Med subverzivnostjo in karizmo (številka: 1, 2007)
  Retorike deviantnosti (številka: 1, 2007)
  The rhetoric of deviance (številka: 1, 2007)
  Zlo pijančevanja in hudodelstvo (številka: 1, 2007)
  Spolnost kot greh in akt deviantnosti (številka: 1, 2007)
  Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung (1788) (številka: 1, 2007)
  Marija Mogorović Crljenko: Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa, 2006, pp. 208 (številka: 1, 2007)
  "Plačanci - agenti / špijoni zahoda" (številka: 1, 2007)
  Irena Benyovsky: Trogir u katastru Franje I., Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Državni arhiv u Splitu, 2005, 180 str. (številka: 1, 2007)
  La follia nel processo (številka: 1, 2007)
  "Considerata la mala qualita delli cingani erranti" (številka: 1, 2007)
  Franco Colombo: La campagna istriana nel medioevo, Trieste, Circolo di cultura istro-veneta "Istria", 2005, pp. 115 (številka: 1, 2007)
  La figura del feudatario nella Repubblica di Venezia di fine '700 (številka: 1, 2007)
  La solitudine dell'"uomo" (številka: 1, 2007)
  Opis oderuhov v 19. stoletju na Slovenskem (številka: 1, 2007)
  Stefano Lusa: La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della repubblica. Udine, Kappa Vu ed., 2007, pp.363 (številka: 1, 2007)
  La colpa, la pena, la passione (številka: 1, 2007)
  Il bravo tra storia e letteratura (številka: 1, 2007)
  Silvia Salvatici (a cura di): Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni. Sissco, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, pp. 245 (številka: 2, 2007)
  Sexual relations between adults and children in eighteenth-century Venice (številka: 2, 2007)
  In difesa dell'ordine sociale e delle istituzioni (številka: 2, 2007)
  Some cases of robbing the papal reppresentatives along the Eastern Adriatic coast in the second half of the twelfth and during thirteenth century (številka: 2, 2007)
  Criminali e "cronaca nera" negli strumenti pubblici d'informazione tra '600 e '700 (številka: 2, 2007)
  Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia da un processo del 1630 (številka: 2, 2007)
  Il fornaretto di Venezia tra letteratura e cinema (številka: 2, 2007)
  Criminalita nobiliare e inquisizione spagnola nella Sicilia di Filippo II (številka: 2, 2007)
  L'amaro caso della signora di Carini (številka: 2, 2007)
  Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca (številka: 2, 2007)
  Totalitarian structures and social practice (številka: 2, 2007)
  Franco Colombo, Livio Dorigo, Walter Macovaz, Franca Maselli Scotti, Claudia Pecile, Roland Marino, Vido Vivoda: Civilta contadina in Istria. Trieste, Circolo di cultura istro-veneta 'Istria', 2005 (številka: 2, 2007)
  Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? (številka: 2, 2007)
  Livio Aragona (a cura di): Luigi Dallapiccola - Massimo Mila. Tempus aedificandi. Carteggio 1933-1975. Milano, Accademia nazionale di santa Cecilia- Fondazione ricordi, 2005, pp. 428 (številka: 2, 2007)
  Retorika optužbe, retorika obrane (številka: 2, 2007)
  Ritratto di un criminale aristocratico nel settecento (številka: 2, 2007)
  Ivan Milotić: Zrenj i sveti Jeronim. Oprtalj, Općina Oprtalj, 2006, pp. 155 (številka: 2, 2007)
  Slovenci, Vindišarji, Spodnještajerci in banditi (številka: 2, 2007)
  La rappresentazione della giustizia penale attraverso le cronache giudiziarie di fine ottocento (številka: 2, 2007)
  Devianza di gender nella commedia e nella cultura del cinquecento italiano (številka: 2, 2007)
  Devianza sessuale e imperativi genealogici (številka: 2, 2007)
  Robert Mills: Suspended animation. Pain, pleasure and punishement in medieval culture. London, Reaktion books, 2005, 248 str. (številka: 2, 2007)
  Angela Vode - Mara Čepič (številka: 2, 2007)
  One community's secret (številka: 2, 2007)
  Melchiorre Gioia e il diritto penale (številka: 2, 2007)
 16. 2008
   40

  "--- Tamen a una spia fuori ---" (številka: 1/2, 2008)
  Metodološki pristup analizi dalmatinskoga gradskog plemstva (številka: 1/2, 2008)
  Zadarski plemići kao kraljevski vitezovi u doba Ludovika I. Anžuvinca (številka: 1/2, 2008)
  Ottoman merchants in the Adriatic (številka: 1/2, 2008)
  Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća (številka: 1/2, 2008)
  Smještaj gradskog plemstva u dalmatinskim gradovima srednjeg vijeka (številka: 1/2, 2008)
  Slavko Goldstein: 1941. godina koja se vraća. Zagreb, Novi Liber, 2007, 479 str. (številka: 1/2, 2008)
  Andrej Novak: L'Istria nella prima eta bizantina. Collana degli Atti, n. 27, Rovigno - Fiume - Trieste, Centro di ricerche storiche - Unione italiana - Universita popolare, 2007, pp. 198 (številka: 1/2, 2008)
  Giulia Giacchetti Boico, Giulio Vignoli: La tragedia sconosciuta degli Italiani di Crimea, Kerc, , 2007, pp.302 (številka: 1/2, 2008)
  Razvoj naracije v slovenskem zgodovinopisju po drugi svetovni vojni in v samostojni Sloveniji (številka: 1/2, 2008)
  Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće) (številka: 1/2, 2008)
  Gaetano Benčić: La valle del Quieto. Trieste, Circolo di cultura istro-veneta "Istria", 2006, pp. 126 (številka: 3, 2008)
  Giulio Roselli: Draga Parenzana! Spomini, slike in dokumenti železniški progi Trst-Poreč. Trst, Bruno Fachin Editore, 2002, 317 str. (številka: 3, 2008)
  Veliki boj za luške tranzitne tovore in transportne poti med sosednjima pristaniščema Koper in Trst (številka: 3, 2008)
  Anglo-Američani in sabotaže slovenskih partizanov na južni železnici (številka: 3, 2008)
  Vloga železnice pri gospodarskem izkoriščanju Slovenije med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2008)
  Meri Kunčić: Od pošasti nas spasi. Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa, 2008, 214 str. (številka: 3, 2008)
  La guerra del binario (številka: 3, 2008)
  Razdelitev železniškega omrežja v srednji Evropi po prvi svetovni vojni (številka: 3, 2008)
  Pietro Kandler: Cenni al forestiero che visita Parenzo. Trieste, Edizioni Italo Svevo, Collana Reprint, 2007 (originale 1854), pp. 46 (številka: 3, 2008)
  Uvod u procese i procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća (1880.-1910.) (številka: 3, 2008)
  Sodobne politično-geografske značilnosti alpsko-jadranskega prostora brez meja (številka: 3, 2008)
  Luciano Giuricin: La memoria di Goli otok - Isola calva. Monografie X, Rovigno-Fiume-Trieste, Centro di ricerche storiche-Unione italiana-Universita popolare, 2007, pp. 332 (številka: 3, 2008)
  Železnica in izseljenci na poti v svet (številka: 3, 2008)
  Železnice na Goriškem (1860-1918) (številka: 3, 2008)
  Južna železnica kot cilj vojaških operacij slovenskega odporniškega gibanja (1941-1945) (številka: 3, 2008)
  Il giudice, gli avvocati e la folla (številka: 4, 2008)
  Povijesno i drugo znanstveno i stručno bogatstvo na stranicama 25 svezaka časopisa Rijeka Povijesnoga društva Rijeka (1994.-2007.) (številka: 4, 2008)
  Lucien Faggion, Anne Mailloux, Laure Verdon (ur.): Le notaire entre métier et espace public en Europe VIIIe-XVIIIe siecle. Aix-en-Provence, Univeristé de Provence, 2008, 298 str. (številka: 4, 2008)
  Il notaio, la societa e la mediazione in eta moderna nelle storiografie francese e italiana (številka: 4, 2008)
  Interpreti di culture (številka: 4, 2008)
  Le ali ripiegate (številka: 4, 2008)
  Uršula Lipovec Čebron: Krožere zdravja in bolezni: tradicionalna in komplementarne medicine v Istri. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008, 218 str. (številka: 4, 2008)
  Notari kao posrednici između Italije i Dalmacije (številka: 4, 2008)
  "La corte vi domanda se siete reo o innocente" (številka: 4, 2008)
  Poročilo o delu Zgodovinskega društva za južno Primorsko v obdobju 1989-2008 (številka: 4, 2008)
  Branko Reisp: Zgodbe in podobe iz naše preteklosti. Ljubljana, Društvo Slovenska matica, 2008, 198 str. (številka: 4, 2008)
  U službi države, na službu građanima (številka: 4, 2008)
  L'invenzione del diritto consentudinario (številka: 4, 2008)
  Jurists as gamekeepers (številka: 4, 2008)
 17. 2009
   52

  Fotografija kot medij samointerpretacije in konstrukcije lastne podobe (številka: 1/2, 2009)
  Zagorka Golubović: Pouke i dileme minulog veka. Beograd, Izdavačko preduzeće Filip Višnjić, 2006, pp. 295 (številka: 1/2, 2009)
  Kralj Matjaž (številka: 1/2, 2009)
  Primož Simoniti (ur.): Carmina Burana. Razširjen izbor. Ljubljana, Založba Modrijan, 2008, 176 str. (številka: 1/2, 2009)
  Marta Verginella: Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena. Roma, Donzelli editore, 2008, 128 str. (številka: 1/2, 2009)
  Vzvišeno opazovanje province (številka: 1/2, 2009)
  Le pasteur Philippe-Sirice Bridel, le peuple et les patois (številka: 1/2, 2009)
  "Ut que inveneritis corrigenda corrigatis, destruatis et elleuatis superflua et nociva, edefictis et plantetis utilita et honesta" (številka: 1/2, 2009)
  Interpretacije "posameznika, družbe in naroda" znotraj ideologije političnega katolicizma na Slovenskem (številka: 1/2, 2009)
  Di fronte al soprannaturale (številka: 1/2, 2009)
  I mediatori del sacro (številka: 1/2, 2009)
  A woman as savior (številka: 1/2, 2009)
  Luigi Bassano da Zara: "I costumi et i modi particolari della vita de' Turchi" (številka: 1/2, 2009)
  La nuova babele o la fine dell'interpretazione (številka: 1/2, 2009)
  U procjepu državne pripadnosti i etničko-jezičnih posebnosti (številka: 1/2, 2009)
  Between two shores (številka: 1/2, 2009)
  Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima (številka: 1/2, 2009)
  Alla mensa dei poeti burleschi (številka: 1/2, 2009)
  Župnici, župani i suci u zapisnicima pastoralnih vizitacija 17. i 18. stoljeća (številka: 1/2, 2009)
  Sabrina P. Ramet: Serbia, Croatia and Slovenia at peace and at war. Selected writings, 1983-2007. Zürich-Berlin, LIT Verlag, 2008, 288 str. (številka: 1/2, 2009)
  Retorični dodatki v interpretacijah humanističnega zgodovinopisja o prostoru med Alpami in Jadranom v zgodnjem srednjem veku (številka: 1/2, 2009)
  Pieta e cultura religiosa nella Sicilia del settecento (številka: 1/2, 2009)
  László Mayer, András Molnár (ur.): Viri za zgodovino Prekmurja. Források a Muravidék történetéhez. Zbirka dokumentov. 2 zv. Szombathely - Zalaegerszeg, Vas Magyei Levéltár - Zala Magyei Levéltár, 2008, 784 str. (številka: 1/2, 2009)
  "To so dvonogate, kričeče in smrdljive bestije" (številka: 1/2, 2009)
  Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine (številka: 1/2, 2009)
  Agronomi o agrimensori? (številka: 3, 2009)
  Scienza meteorologica, saperi medici e pratica agraria in Friuli tra sette e ottocento (številka: 3, 2009)
  Il giudice come ispettore (številka: 3, 2009)
  Intermediari in agricoltura (številka: 3, 2009)
  Spiare il popolo nel primo ottocento (številka: 3, 2009)
  Leonard S. Newman, Ralph Erber (ur.): Understanding genocide. The social psychology of the holocaust. New York, Oxford University Press, 2007, 360 str. (številka: 3, 2009)
  Una "interpretazione" richiesta (številka: 3, 2009)
  Interpretare l'empatia (številka: 3, 2009)
  L'interprete, il diritto, la vita (številka: 3, 2009)
  "Referisco con mio giuramento io Gasparo Ponte ..." (številka: 3, 2009)
  "Lo sfondo del lugubre quadro" (številka: 3, 2009)
  Physicians and the reform of popular culture in early modern Europe (številka: 3, 2009)
  Ramon J. Pujades i Bataller: Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada (številka: 3, 2009)
  Luisa Passerini: Ustna zgodovina, spol in utopija. Izbrani spisi. Ljubljana, Studia humanitatis, 2009, 342 str. (številka: 3, 2009)
  Quando il diritto si fa giustizia (številka: 3, 2009)
  Una delle ultime sere di carnevale (številka: 3, 2009)
  Simonetta Marin (a cura di): Il culto dei santi e le feste popolari nella terraferma Veneta. L'inchiesta del senato veneziano 1772-1773. Costabissara, Angelo Colla Editore, 2007 (številka: 3, 2009)
  Roparska vlačuga (številka: 3, 2009)
  Jože Pirjevec: "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848-1954). Ljubljana, Nova revija, 2007 (številka: 4, 2009)
  Ivan Regent a Mosca nei documenti riservati dell'archivio del P.C.U.S. ed in alcune fonti autobiografiche ed epistolari (1931-1945) (številka: 4, 2009)
  Dileme duhovnikov v zgornjem posočju po drugi svetovni vojni skozi perspektivo tolminskega procesa (številka: 4, 2009)
  Dr. Mihael Toroš (številka: 4, 2009)
  Lavo Čermelj v primežu velikih ideologij 20. stoletja (številka: 4, 2009)
  "Ne smemo se pustiti ustreliti kot krave!" (številka: 4, 2009)
  Miloš Milošević, Jelena Antović (priređivači): Liber Fraternitatis divi Nicolai marinariorum de Catharo. Statut Bratovštine svetog Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine. Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima. (številka: 4, 2009)
  Nella Lonza: Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke republike u 17. i 18. stoljeću. Zagreb, Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2009 (številka: 4, 2009)
  Zvonka Zupanič Slavec: Tuberkuloza, kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem na primeru sanatorija Golnik (1921-1998) (številka: 4, 2009)
 18. 2010
   50

  Sebastian Schmidt (ur.): Arme und ihre Lebensperspektiven in der frühen Neuzeit. Bern, Frankfurt a.M., Peter Lang, 2008, 339 str. (številka: 1/2, 2010)
  Spomin in pozaba na obmejnem območju (številka: 1/2, 2010)
  Koprska fizika 19. stoletja (številka: 1/2, 2010)
  Mediterranei e mitteleuropei (številka: 1/2, 2010)
  Andrej Rahten: Izidor Cankar. Diplomat dveh Jugoslavij / A diplomat of two Yugoslavias. Mengeš - Ljubljana, CEP - ZRC SAZU, 2009, 420 str. (številka: 1/2, 2010)
  Francesco Leoncini (a cura di): Alexander Dubček e Jan Palach. Protagonisti della storia Europea. Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2009, pp. 409 (številka: 1/2, 2010)
  Titovi pogovori v Moskvi aprila 1968 in češkoslovaška kriza (številka: 1/2, 2010)
  Feudal economy in early modern Western Slovenia (številka: 1/2, 2010)
  The traces of the battle of the Frigid river in Veraldar saga, Ambrósius saga biskups and its potential echoes in Kirialax saga (številka: 1/2, 2010)
  Labor and communism in Yugoslavia and Italy (številka: 1/2, 2010)
  Anton Rupnik (številka: 1/2, 2010)
  Vzpostavitev italijansko-jugoslovanske državne meje leta 1947 in spomin prebivalcev Loga pod Mangartom (številka: 1/2, 2010)
  "Na najlepše morje na svetu, na Jadran" (številka: 1/2, 2010)
  Narod, država in identitete v obmejnih prostorih (številka: 1/2, 2010)
  "Obveščevalni trikotnik" (številka: 1/2, 2010)
  Zgodovinjenje slovensko-italijanske meje in obmejnega prostora (številka: 1/2, 2010)
  "Komaj rojen, že goriš v ognju večera" (S. Kosovel) (številka: 1/2, 2010)
  Prispevek k razumevanju medvojnega delovanja ameriškega častnika Johna Blatnika v Sloveniji (številka: 3, 2010)
  Politiche della memoria della grande guerra (številka: 3, 2010)
  Militari ed emigranti politici italiani e sloveni provenienti dalla Venezia Giulia nel paese dei Soviet aggredito (1941-1946) (številka: 3, 2010)
  Nation and commemoration in the Adriatic (številka: 3, 2010)
  Mestna policija v Ljubljani in izseljenci (številka: 3, 2010)
  Policijski predpisi o cestah, vozovih in potnikih od cesarice Marije Terezije do sredine 19. stoletja (številka: 3, 2010)
  La rappresentazione pubblica delle memorie divise (številka: 3, 2010)
  Ljubljanska policija od konca 18. stoletja do leta 1848 (številka: 3, 2010)
  Dunajska policija nima posluha za prinašalce peticij "civilne družbe" s Kranjskega (številka: 3, 2010)
  Komemorativne prakse slovenskih emigrantov iz Julijske krajine v Dravski banovini (številka: 3, 2010)
  Alenka Divjak: Saga o Kirialaxu: študija o srednjeveški islandski romanci. Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2008, 400 str. (številka: 3, 2010)
  Czech(-oslovak) national commemorations during the interwar period (številka: 3, 2010)
  Le celebrazioni per gli eroi di Bazovica (1945-1948) (številka: 3, 2010)
  Lutz Raphael, Herbert Uerlings (ur.): Zwischen Ausschluss und Solidarität: Modi der Inklusion / Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike, Frankfurt/Main: Peter Lang, 2008 (številka: 3, 2010)
  Umazane ulice, nezrelo sadje in kužni hlapi (številka: 3, 2010)
  Vzpostavitev modernega policijskega sistema v prostopristaniškem Trstu sredi 18. stoletja (številka: 3, 2010)
  Jan Pelikán: Jugoslávie a pražské jaro. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, TOGGA, 2008, 377 str. (številka: 3, 2010)
  Dr. Ivan Schwegel in jadransko vprašanje na pariški mirovni konferenci (številka: 3, 2010)
  "Kaj pa hočeš, polip?" (številka: 3, 2010)
  Lovorka Čoralić (ur.): Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zagreb, Hrvatski institut za povijest - Matica hrvatska, 2009, 852 str. (številka: 4, 2010)
  Recepcija rimske antične vrednote fides - poštenosti in zvestobe dani besedi - v sodobnem slovenskem upravnem pravu (številka: 4, 2010)
  Barbara Širca: Babette: dnevniki Barbare Širca, 1849, 1850, 1851, Žalec, Zavod za kulturo, šport in turizem, 2009, 344 str. (številka: 4, 2010)
  Dalla supplica di Isabella Moscorno, cipriota, di Pola (številka: 4, 2010)
  Primerjava in vpliv poslovne odgovornosti za mešano naključje (casus mixtus) v rimskem pravu na avstrijsko in slovensko obligacijsko pravo (številka: 4, 2010)
  Lidija Nikočević: Iz "etnološkog mraka". Austrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Pula, Zavičajna naklada "Žakan Juri", 2008, pp. 317 (številka: 4, 2010)
  Claudio Povolo: L'uomo che pretendeva l'onore: storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591). Venezia, Marsilio editori, 2010, 187 str. (številka: 4, 2010)
  Giurisdizione, cultura e conflitti ad Albona intorno alla meta del settecento (številka: 4, 2010)
  35. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od antike do danes" (Koper, 30.9.-2.10.2010) (številka: 4, 2010)
  Vprašanje identitete in iskanje stretegij preživetja (številka: 4, 2010)
  Dednopravni položaj hčera po statutih piranskega komuna (številka: 4, 2010)
  Politična emigracija v Trstu in vprašanje samostojne Slovenije (številka: 4, 2010)
  Notarijati medievalnih komuna Crnogorskog primorja (odrazi antičkog nasljeđa, autonomnosti urbaniteta i humanističkog univerzalizma) (številka: 4, 2010)
  Ruolo dei vicedomini istriani nella redazione degli atti notarili in rapporto ad uffici affini dell'area adriatica (številka: 4, 2010)
 19. 2011
   48

  Stephen Broadberry, Kevin H. O'Rourke (eds.): The Cambridge economic history of modern Europe, Vol. 1 (1700-1870) in Vol. 2 (1870 to the present), Cambridge - New York (številka: 1/2, 2011)
  Kaspar von Greyerz: Passagen und Stationen: Lebensstufen zwischen Mittelalter und Moderne, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 303 str. (številka: 1/2, 2011)
  Una storia fra modello e testimonianza (številka: 1/2, 2011)
  Verita storica e verita processuale (številka: 1/2, 2011)
  Per scrutare la voce di una donna (številka: 1/2, 2011)
  Il nemico capitale (številka: 1/2, 2011)
  L'istituto della confessione e il contributo della psicologia (številka: 1/2, 2011)
  Testimoni e testimonianze del passato (številka: 1/2, 2011)
  Discorso normativo e normativita del discorso (številka: 1/2, 2011)
  Testimoni a confronto (številka: 1/2, 2011)
  Funkcija svjedočanstva i konstrukcije u tradicionalnoj i predkritičkoj historiografiji hrvatskog humanizma (številka: 1/2, 2011)
  Medbesedilna razmerja med ustno zgodovino in literaturo v pričevanju (številka: 1/2, 2011)
  Describing or distorting the "Turk"? (številka: 1/2, 2011)
  Il "grande assurdo" (številka: 1/2, 2011)
  Laura J. McGough: Gender, sexuality, and syphilis in early modern Venice: the disease that came to stay. Palgrave Macmillan, 216 str. (številka: 1/2, 2011)
  Justice civile, témoins et mémoire aristocratique (številka: 1/2, 2011)
  El testimonio procesal y la administracíon de justicia penal en la periferia de la monarquía católica, siglos XVII y XVIII (številka: 1/2, 2011)
  Trusting experts (številka: 1/2, 2011)
  Documenti disordinati (številka: 3, 2011)
  "Verita d'alcuni heretici" (številka: 3, 2011)
  Gerhard Ammerer, Elke Schlenkrich, Sabine Veits-Falk, Alfred Stefan Weiss (eds.): Armut auf dem Lande: Mitteleuropa vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag, 2010, 227 str. (številka: 3, 2011)
  La partita a scacchi di Marostica (številka: 3, 2011)
  Kulturnozgodovinska pričevanja dreves (številka: 3, 2011)
  Nada Kisić Kolanović, Zdenko Radelić, Katarina Spehnjak (ur.): Disidentstvo u suvremenoj povijesti. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2010, 439 str. (številka: 3, 2011)
  Il processo agli untori di manzoniana memoria e la testimonianza (ovvero --- due volti dell'umana giustizia) (številka: 3, 2011)
  "Public opinion in its relationship with the evidence", or rather an "uncomfortable" witness of the trial (številka: 3, 2011)
  Pisanje kot zdravilo ali oznanilo bodočim rodovom (številka: 3, 2011)
  La violenza come "esperienza" e la violenza come "udito dire" (številka: 3, 2011)
  Svjedočanstvo o stvarnosti ili fikcija (številka: 3, 2011)
  "Sara delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta --- che contengano libelli infamatori" (številka: 3, 2011)
  Claudio Povolo: Zanzanu: Il bandito del lago (1576-1617). Tignale, Grafica 5, 2011, 221 str. (številka: 3, 2011)
  Dejan Djokić: Pašić and Trumbić. The kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. London, Haus Publishing, 2010, 227 str. (številka: 3, 2011)
  The fall of Venice (številka: 3, 2011)
  Tortured testimonies (številka: 3, 2011)
  Slovanski tepec in umazana tržačanka (številka: 3, 2011)
  Biografske podobe v političnih spremembah in invenciji tradicije (številka: 3, 2011)
  Problemi di edizione con duplice originale di notaio (številka: 4, 2011)
  Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, broj 1, Pula, Istarsko povijesno društvo, 2011, 335 str. (številka: 4, 2011)
  Pričevanja o vzhodnem Jadranu v osmanski historiografiji zgodnjega novega veka (številka: 4, 2011)
  Rolf Wörsdörfer: Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955. Bologna, Il Mulino, 2009, 454 str. (številka: 4, 2011)
  Pričevalci preteklosti (številka: 4, 2011)
  Analiza verodostojnosti zapisov v matičnih knjigah (številka: 4, 2011)
  Touching her reputation (številka: 4, 2011)
  Funkcije govoric in njihovih nosilcev v podeželskih skupnostih (številka: 4, 2011)
  Mateja Režek (ur.): Cenzurirano. Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, Ljubljana, Nova revija, 2010, 348 str. (številka: 4, 2011)
  Piranski notar Dominik Petenarij (številka: 4, 2011)
  Gerhard Ammerer: Das Ende für Schwert und Galgen? Legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter Joseph II (1781-1787), Innsbruck etc., Studienverlag, 2010, 633 str. (številka: 4, 2011)
  Govorice in čenče v delu Albina Kjudra Zgodovinski mozaik Primorske (številka: 4, 2011)
 20. 2012
   46

  Intervju in ustna zgodovina (. 1/2, 2012)
  Le relazioni italo-croate (številka: 1/2, 2012)
  Grobnica bratovštine hrvatskih pomoraca u južnoj Engleskoj (kasni srednji vijek) (številka: 1/2, 2012)
  Delovanje slovensko-hrvaških društev v Pazinu (številka: 1/2, 2012)
  Računovodska knjiga bratovščine Sv. Roka iz Landarja (številka: 1/2, 2012)
  Ilaria Porciani, Lutz Raphael (ur.): Atlas of European historiography, the making of a profession 1800-2005. Palgrave Macmillan, 2010, XIX + 187 str. (številka: 1/2, 2012)
  'Gospođe i čuvarice' (številka: 1/2, 2012)
  Zgodovinopisna in politična raba pričevalca (številka: 1/2, 2012)
  Štiri pomembnejša naročila piranske bratovščine Sv. Rešnjega telesa v 17. in v začetku 18. stoletja (številka: 1/2, 2012)
  Kolektivni spomin, pričevalec in zgodovina (številka: 1/2, 2012)
  Slovensko-italijanski in hrvaško-italijanski odnosi preko poročanja tržaških časopisov 1866-1882 (številka: 1/2, 2012)
  Acta Histriae (številka: 1/2, 2012)
  Le fonti orali sulla frontiera italo-slovena (številka: 1/2, 2012)
  Bratovština Presvetog Sakramenta u Rovinju (številka: 1/2, 2012)
  "Viva!" ali "Živijo!"? (številka: 1/2, 2012)
  "Sibirska" veljača 1929. u Istarskoj pokrajini (številka: 3, 2012)
  Occupazione militare e accelerazione delle dinamiche politiche nella Venezia Giulia del primo dopoguerra (številka: 3, 2012)
  Aretacije, internacije in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni na območju Julijske krajine (številka: 3, 2012)
  Slovensko zgodovinopisje 20. stoletja o slovensko-italijanskem obmejnem območju in o njegovih mejah (številka: 3, 2012)
  Asimmetrie, malintesi e sguardi speculari (številka: 3, 2012)
  La piu recente storiografia italiana di frontiera (številka: 3, 2012)
  Esodi dalla Venezia Giulia (številka: 3, 2012)
  L'alto Adriatico tra ottocento e novecento (številka: 3, 2012)
  Zgodovinopisje ob slovensko-italijanski meji (številka: 3, 2012)
  Italijanska in nemška okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2012)
  Demografska slika italijanske manjšine v Kopru po poteku roka za izselitev leta 1956 (številka: 3, 2012)
  La mascolinita fascista e la repressione della sua devianza (številka: 3, 2012)
  Goriške duše 1566 (številka: 3, 2012)
  Paolo Leone: I campi dei vinti. Civili e militari nei campi di concentramento alleati in Italia (1943-1946). Siena, Edizioni Cantagalli, 2012, 197 str. (številka: 4, 2012)
  Stephen Greenblatt: The Swerve: how the world became modern. New York, W. W. Norton, 2011, 356 str. (številka: 4, 2012)
  Obveščevalna služba in taktika delovanja partizanskih enot na primeru delovanja v Ljubljanski pokrajini (številka: 4, 2012)
  Progetti, citta, identita (številka: 4, 2012)
  Il calendario conteso (številka: 4, 2012)
  Zgodovinopisje o cerkvenih razmerah v (slovenski) Benečiji 1918-1954 (številka: 4, 2012)
  Acta Histriae (številka: 4, 2012)
  Cerkev in obmejni fašizem v luči vatikanskih arhivov (številka: 4, 2012)
  Transnational resistance in the Alps-Adriatic-Area in 1939/40 (številka: 4, 2012)
  Delovanje jugoslovanskih sekcij ameriške obveščevalne službe OSS v severni Afriki in južni Italiji (številka: 4, 2012)
  Primerjalni pogled na slovenski manjšinski stvarnosti v Avstriji in Italiji ter na historiografsko obravnavo obdobja od konca prve svetovne vojne do sedemdesetih let 20. stoletja v slovenski historiografiji (številka: 4, 2012)
  Il ruolo dell'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia nella ricerca storiografica italo-slovena (številka: 4, 2012)
  Identitete, zgodovina in dediščina prostora - prakse spominjanja in komemoracije na Goriškem v XX. stoletju (številka: 4, 2012)
  "Partizanska pokrajina" (številka: 4, 2012)
  Reprezentacija drugih v domobranskem tisku v slovenskem Primorju 1944-1945 (številka: 4, 2012)
  Zgodovinopisje slovenske narodne skupnosti v Italiji o obmejnih in manjšinskih vprašanjih (številka: 4, 2012)
  Zgodovina otroštva, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, 746 str., ilustr. (številka: 4, 2012)
  "Po svobodi je v vas pršu hudič!" (številka: 4, 2012)
 21. 2013
   50

  številka: 1/2 (2013)
  The economic effects of the Julban riots during the Mamluk period (1468-1517) (številka: 1/2, 2013)
  Jane L. Stevens Crawshaw: Plague hospitals. Public health for the city in early modern Venice. Farnham (Surrey) - Burlington (VT), Ashgate, 2012, 338 str. (številka: 1/2, 2013)
  La pacificazione e il notaio nel vicariato di Valdagno nel secondo cinquecento (številka: 1/2, 2013)
  Contratti agrari, usura ed aspetti del credito nelle fonti notarili di una comunita rurale della Terraferma Veneta (Sarnico, 1694-1695) (številka: 1/2, 2013)
  Oporuka i inventar splitskog notara Jakova pok. Ubertina de Pugliensibus iz Piacenze (številka: 1/2, 2013)
  "Koprčan" Girolamo Muzio (številka: 1/2, 2013)
  Življenje in strategije preživetja Primorcev v "posebnih bataljonih" (številka: 1/2, 2013)
  Notes on the family wealth and career progression of the Cristoforo Tarsia and his sons, dragomans of the Venetian Embassy in Constantinople (1618-1716) (številka: 1/2, 2013)
  "Negozio di religione" di Antonello Grotto, notaio Vicentino (1606-1609 circa) (številka: 1/2, 2013)
  Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka: nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća, Srednja Europa, Zagreb 2012., 312 str. (18 tabel, 2 karti) (številka: 1/2, 2013)
  Managing Yugoslav Crises (številka: 3, 2013)
  Lojze Ude in poskus vzpostavitve premirja med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2013)
  Ownership restructuring in transition societies from historic perspective (številka: 3, 2013)
  "Da bo dobro izbral med tistimi potencialnimi rejniškimi starši, ki bodo najbolje izpolnjevali namene njegovega Veličanstva" (številka: 3, 2013)
  Ponovna navezava diplomatskih stikov med Zvezno republiko Nemčijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo ter reakcija Nemške demokratične republike nanjo (številka: 3, 2013)
  Egidio Bossi e Il giudice (številka: 3, 2013)
  "Ufficiali di pace e non magistrati" (številka: 3, 2013)
  Vizitacije v Julijski krajini v času med obema vojnama (številka: 3, 2013)
  Enti e soggetti "terzi" a salvaguardia dell'infanzia abbandonata (številka: 3, 2013)
  Il commissario distrettuale (številka: 3, 2013)
  Posredniška vloga britanske diplomacije pri definiranju jugoslovansko-italijanske meje po prvi svetovni vojni (številka: 3, 2013)
  Vprašanje pravilne presoje in pravične sodbe (številka: 3, 2013)
  Tra moglie e marito (številka: 3, 2013)
  "Transnacionalne politike, nacionalna diplomacija"? (številka: 3, 2013)
  Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development (številka: 3, 2013)
  Jugoslavija in nastanek Izraela (številka: 3, 2013)
  Slovenski diplomati v začetnih letih jugoslovanskega stalnega predstavništva pri OZN (številka: 3, 2013)
  Rappresentanza d'interessi e mediazione pedagogica (številka: 3, 2013)
  Uncertain states (številka: 4, 2013)
  Acta Histriae (številka: 4, 2013)
  Od samurajev do državljanov (številka: 4, 2013)
  Jugoslovansko-izraelsko tajno sodelovanje v senci prve arabsko-izraelske vojne in spora z Informbirojem (1948-1953) (številka: 4, 2013)
  Diplomacija v romanih (številka: 4, 2013)
  Nationalist emotion as fin-de-siecle legal defense? (številka: 4, 2013)
  Pomen modernega konfucijanstva pri vzpostavljanju ideologij sodobne kitajske države (številka: 4, 2013)
  Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije (številka: 4, 2013)
  Land availability and joint family household in civil Slavonia according to the cameral census from 1736 (številka: 4, 2013)
  An historical dimension of European cultural heritage (številka: 4, 2013)
  Tomislav Raukar, Petar Strčić: Lujo Margetić 1920.-2010. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012, 101 stran (številka: 4, 2013)
  The motif of warning birds in Attila's siege of Aquileia and its survival and transformation in the Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La cronaca di Marco and Chronica extensa by Andrea Dandolo (številka: 4, 2013)
  Tradicija in trajnost - program "ekološke civilizacije" v sodobnem kitajskem političnem kontekstu (številka: 4, 2013)
  La popolazione di Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia secondo le fonti statistiche ufficiali italiane (1931-1943) (številka: 4, 2013)
  Veneral disease, war, and continuity in the regulation of prostitution (številka: 4, 2013)
  Excerpta manuscripti canfanariensis (številka: 4, 2013)
  Vidiki razvoja prebivalstva Goriške-Gradiške v 19. stoletju in do prve svetovne vojne (številka: 4, 2013)
  Svilna pot nekoč in danes - nova aktualnost vzhodne Azije v mediteranskem prostoru (številka: 4, 2013)
  Introduction to forum on continuity and change in South-Central Europe, 1914-1920 (številka: 4, 2013)
  Red discipline - the transformation of literary historiography in the early People's Republic of China (številka: 4, 2013)
  "Kaj pomaga, če ga enmalo zaprejo, ko ga nič ne štrafajo ---" (številka: 4, 2013)
 22. 2014
   69

  Pietro Bembo "super partes" (številka: 1, 2014)
  Note sulla giuria penale in Italia nel Triennio repubblicano (1796-1799) (številka: 1, 2014)
  Acta Histriae (številka: 1, 2014)
  Centre and periphery in Napoleonic Italy (številka: 1, 2014)
  La terza parte (številka: 1, 2014)
  La "terza parte" in commedia (številka: 1, 2014)
  The third party is necessarily involved in the conflict (številka: 1, 2014)
  The obscure party (številka: 1, 2014)
  Proti, periti, mediatori, giudici al servizio di fratelli litigiosi (številka: 1, 2014)
  Oltre il silenzio di Dante (številka: 1, 2014)
  Saint Benedict staring at us (številka: 1, 2014)
  La terza parte a Venezia (številka: 1, 2014)
  Erasmus of Rotterdam (številka: 1, 2014)
  Il ruolo di mediatore (številka: 2, 2014)
  Službenici zadarskoga Velikoga sudbenoga dvora građanskih sporova iz druge polovice 14. stoljeća (številka: 2, 2014)
  La proprieta delle Fiere della Madonna di Longio (1542-1545) (številka: 2, 2014)
  La mediazione sociale nello stato regionale veneto (številka: 2, 2014)
  Incidenti sul confine di stato del bosco veneto di Montona nel '700 (številka: 2, 2014)
  Solenni processi e tagli di scure (številka: 2, 2014)
  Kdo je tretja stranka v tej mačji godbi? (številka: 2, 2014)
  Una controversia sui dazi a Ferrara alla fine del XVI secolo (številka: 2, 2014)
  Pratiche di mediazione e controllo del matrimonio in eta pre-tridentina (številka: 2, 2014)
  Acta Histriae (številka: 2, 2014)
  "La presta espedittione delle liti" (številka: 2, 2014)
  Il terzo nei riti di mediazine e di pace nel Friuli del Cinquecento (številka: 2, 2014)
  Comunita e arbitri sulla "sommita de' monti" (številka: 2, 2014)
  The ambassador as third party (številka: 2, 2014)
  Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana (številka: 2, 2014)
  Il compromeso arbitrale e il concordato fallimentare nella Repubblica di Venezia (številka: 2, 2014)
  "Per evitar molte spese et longhezze" (številka: 2, 2014)
  Acta Histriae (številka: 3, 2014)
  Independence of judiciary in Slovenia (številka: 3, 2014)
  The judge's tenure (številka: 3, 2014)
  The abduction of women for marriage (številka: 3, 2014)
  The quest for balance (številka: 3, 2014)
  Adolf Černý in njegov prispevek k spoznavanju Slovencev v Reziji v češkem okolju (številka: 3, 2014)
  Corporate insolvency law - a necessity of market economy, lessons from history and Slovenia (številka: 3, 2014)
  Cum lampulo mantelli (številka: 3, 2014)
  The Venetian impact on urban change in Dalamtian towns in the first half of the fifteenth century (številka: 3, 2014)
  La tierra en el puzzle rumano de entreguerras (številka: 3, 2014)
  Lineamenti storiografici, memorie pubbliche e miti all'origine del sacrario di Redipuglia (številka: 3, 2014)
  Sudac Kvirin Spinčić iz Kastva, istaknuti građanin Kastva i Rijeke iz prve polovine 15. stoljeća (številka: 3, 2014)
  The perfect opportunity to shape national symbols? (številka: 3, 2014)
  "Per discharigo della consciencia" (številka: 3, 2014)
  "Come una monaca, senza le dolcezze del convento" (številka: 4, 2014)
  Le compagne dei giovani e la rispettabilita pubblica degli adulti (številka: 4, 2014)
  Stephan Karl Sander-Faes: Urban elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569). Roma, Viella, 2013, 292 strani. (številka: 4, 2014)
  Grešni služabniki Cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov (številka: 4, 2014)
  Obrana časti nožem i batinom u slučajevima neispunjenog bračnog obećanja (številka: 4, 2014)
  Usmerjena preteklost (številka: 4, 2014)
  Časopis za povijest zapadne Hrvatske / West Croatian history journal, VI-VII, 2011-2012, 6-7 (monografska št.: Sjevernojadranski panoptikum / Upper Adriatic historical panopticon), 273 strani (številka: 4, 2014)
  Tajni varuhi držav pred zunanjo kontaminacijo oziroma protiobveščevalna dejavnost v obdobju hladne vojne v fikciji in realnosti (številka: 4, 2014)
  "Wine-contamination" of the Adriatic (številka: 4, 2014)
  Slovensko in avstrijsko narodno vprašanje v obdobju moderne (številka: 4, 2014)
  Contaminazioni (številka: 4, 2014)
  Katoliška levica in marksizem v Sloveniji po II. vatikanskem koncilu (številka: 4, 2014)
  Prevzgoja nemških vojih ujetnikov v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji (številka: 4, 2014)
  Federico Tenca Montini: Fenomenologia di un martirologio mediatico. Le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni novanta ad oggi. Udine, KappaVU, 2014, 224 strani (številka: 4, 2014)
  Amedeo Osti Guerrazzi: Esercito italiano in Slovenia, 1941-1943. Strategie di repressione antipartigiana. Roma, Viella, 2011, 166 strani (številka: 4, 2014)
  Histria 3. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2013, 551 strani (številka: 4, 2014)
  Maja Polić, Elvis Orbanić (ur.): Zbornik u čast Petru Strčiću. Rijeka, Povijesno društvo Rijeka, 2012, 732 strani (številka: 4, 2014)
  "A punciuta" (številka: 4, 2014)
  Acta Histriae (številka: 4, 2014)
  Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem srednjem veku (številka: 4, 2014)
  Mary Louise Roberts: What soldiers do. Sex and the American GI in World War II France. Chicago, London, The University of Chicago Press, 2013, 368 str. (številka: 4, 2014)
  Slaven Bertoša: Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku. Pazin, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2012, 176 strani (številka: 4, 2014)
  Maja Milčinski: Azijske filozofije in religije. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013, 412 strani (številka: 4, 2014)
  Časopis za povijest zapadne Hrvatske / West Croatian history journal, VIII, 2013, 8 (monografska št.: Rat i sječanje / War and remembrance), 233 strani (številka: 4, 2014)
  I beni comunali promiscui del basso Friuli a meta Settecento (številka: 4, 2014)
 23. 2015
   49

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  "Fini particolari sotto la veste publica" (številka: 1, 2015)
  Nacionalizacija kulturne krajine severnega Jadrana na začetku 20. stoletja (številka: 1, 2015)
  La lettera orba e la testimonianza contaminata nella Repubblica di Venezia e nei regimi successivi (številka: 1, 2015)
  Neprilagojeni in nevarni cigani (številka: 1, 2015)
  Purezza e pericolo nella guerra civile italiana (1943-45) (številka: 1, 2015)
  Patrician purity and the female person in early Renaissance Venice (številka: 1, 2015)
  La contaminazione nel discorzo giuridico e sociale (številka: 1, 2015)
  Danza, contaminazione, conflitto (številka: 1, 2015)
  Italijanski patriotizem in deželna zavest (številka: 1, 2015)
  Contaminazione in filologia (številka: 2, 2015)
  World modeling element in spiritual culture determing ! the conceptual picture of the world of traditional Kazakh music (številka: 2, 2015)
  Feud and vendetta (številka: 2, 2015)
  Musical terminoid remarks as a means of interpretative reading of the text and determinants of musical intonation characteristics (številka: 2, 2015)
  Giambattista Tiepolo (številka: 2, 2015)
  National traditions of the 21st century (številka: 2, 2015)
  Il ritorno del caos (številka: 2, 2015)
  Organizirana izselitev prebivalstva iz Pulja (številka: 3, 2015)
  Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev (številka: 3, 2015)
  Displacement and cultural borders in the Great war (številka: 3, 2015)
  Raba preteklosti na primeru analize historične naracije o slovensko-hrvaški meji v Istri (številka: 3, 2015)
  Acta Histriae (številka: 3, 2015)
  Keith Lowe: Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni. Ljubljana, Modrijan, 2014, 470 strani (številka: 3, 2015)
  Breme preteklosti (številka: 3, 2015)
  Titov doprsni kip in "vroče" hrvaško poletje (številka: 3, 2015)
  Soočenje kulturnih, državnih, geopolitičnih in ideoloških konceptov na stiku italijanskega in južnoslovanskega prostora (1848-1975) (številka: 3, 2015)
  The Slovenian-Croatian border (številka: 3, 2015)
  Reprezentacije obmejnega področja Julijske krajine v diskurzu nuncija Ermenegilda Pellegrinettija (številka: 3, 2015)
  Popis Jadranskog instituta u Istri 1945. godine (številka: 3, 2015)
  Yugoslavia and beyond - the Serb communities on the Slovene-Croat border during the 20th century (številka: 3, 2015)
  Slovenci in problem meja med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2015)
  Heading towards the West (številka: 3, 2015)
  Jugoslovanski federalizem in medrepubliške meje v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 3, 2015)
  Se la memoria (non) mi inganna --- (številka: 3, 2015)
  Kuga in prestopki zoper zdravje (številka: 4, 2015)
  Daniel Lord Smail, Kelly Gibson: Vengeance in Medieval Europe, a Reader. Readings in Medieval Civilisations and Cultures: XIII. Dutton, P. E. (ed.). Toronto, Toronto University Press, 2009, 469 str. (številka: 4, 2015)
  Gregor Joseph Kranjc: Hoja s hudičem: okupacija Slovenije in kolaboracija, 1941-1945. Mengeš, Ciceron, 2014, 401 stran (številka: 4, 2015)
  Poskus drugačne globalizacije (številka: 4, 2015)
  Il mare Adriatico nei piani dell'approvvigionamento di materiale bellico alla Jugoslavia agli inizi degli anni cinquanta (številka: 4, 2015)
  Časopis za povijest zapadne Hrvatske, West Croatian History Journal, IX, 2014, 9 (monografska št.: 1989. u jugoslavenskom kaleidoskopu, 1989 trought ! the Yugoslav Kaleidoscope), Orlić, M. (ur.), 116 str. (številka: 4, 2015)
  Podobe sv. Krištofa v ljudski pripovedi v Republiki Sloveniji in v zamejstvu na avstrijskem Koroškem in njihove zgodovinsko-mitične korenine (številka: 4, 2015)
  Najzgodnejše omembe Istre, Trsta in Primorja v slovenskih besedilih (številka: 4, 2015)
  Yugoslav People's Army attack on Dubrovnik 1991 (številka: 4, 2015)
  Acta Histriae (številka: 4, 2015)
  Apollonio (številka: 4, 2015)
  Slovenian Styria in the narrative sources of 13th century (številka: 4, 2015)
  Trgovački putevi i trgovina u Srednjem i Donjem Polimlju u srednjem vijeku (številka: 4, 2015)
  The British plot to remove Iran's democratically elected prime minister from power (številka: 4, 2015)
 24. 2016
   51

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Turpiter interfectus (številka: 1, 2016)
  Slovenščina pred kazenskimi sodišči v zgodnjem novem veku (številka: 1, 2016)
  Il patriziato tra vendetta, ritualita processuale e amministrazione della giustizia (številka: 1, 2016)
  Pomiritev v običaju krvnega maščevanja (številka: 1, 2016)
  Will auss der Vnordnung nit Schreitten (številka: 1, 2016)
  Ljudožerec pred porotnim sodiščem (številka: 1, 2016)
  Slovenski profesori u Carsko-kraljevskoj velikoj državnoj gimnaziji u Pazinu (številka: 2, 2016)
  "Ta rožina dolina" med dvema ognjema (številka: 2, 2016)
  The World War II demography (številka: 2, 2016)
  To live and die in Kvarner communes (številka: 2, 2016)
  Revščina kot grožnja družbenemu redu v 18. stoletju (številka: 2, 2016)
  The symbolic image of the yurt in Kazakh applied arts (številka: 2, 2016)
  Nicolaus de Archiluppis, kotorski i barski građanin grčkog porijekla, notar i kancelar srpskih despota, izaslanik u Veneciji (številka: 2, 2016)
  Opombe k življenju in delovanju blaženega Monalda (številka: 2, 2016)
  Labinski galijoti u vihoru progonstva pod okriljem Prejasne kraljice mora (številka: 2, 2016)
  Ukrainians in Western Siberia in the second half of the 19th - early 20th century (številka: 2, 2016)
  Vpliv osamosvojitve Slovenije na predmet zgodovina na vseh šolskih stopnjah (številka: 2, 2016)
  Unutrašnji sukobi u Barskoj nadbiskupiji 1965-1970 (številka: 3, 2016)
  Čuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca (številka: 3, 2016)
  Jugoslovanska kriza v arhivu STASI (1980-1989) (številka: 3, 2016)
  Partizansko zaslišanje sovražnikovega osebja (številka: 3, 2016)
  Kuy (številka: 3, 2016)
  Ličnost i prosvjetiteljski rad Svetog Petra Cetinjskog (številka: 3, 2016)
  Arbogastova "germanska" kariera (številka: 3, 2016)
  La guerra di Candia (številka: 3, 2016)
  Komunizam i obrazovanje (številka: 3, 2016)
  Vico Mantegazza e il Montenegro (številka: 3, 2016)
  Radnički tisak i problemi koncepta samoupravljanja u kulturi u Hrvatskoj 70-ih i 80-ih godinama 20. st. (številka: 3, 2016)
  Border fascism in the Venezia Giulia (številka: 4, 2016)
  Dokončni boj med "severnojadranskimi rasami" v iredentističnem in fašističnem diskurzu (številka: 4, 2016)
  Marta Verginella: La guerra di Bruno: l'identita di confine di un antieroe triestino e sloveno. Roma, Donzelli, 2015, 219 strani (številka: 4, 2016)
  Italijanski nacionalizem in iredentizem - valilnica za kasnejši nastanek obmejnega fašizma (številka: 4, 2016)
  Egon Pelikan: Tone Kralj in prostor meje. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016, 240 strani (številka: 4, 2016)
  Odnosi med italijanskim fašizmom in katolicizmom (številka: 4, 2016)
  Fašizem kot eksces nauka o nravni substanci (številka: 4, 2016)
  Benito Mussolini in Slovenci (številka: 4, 2016)
  Obmejni fašizem v perspektivi sodobne slovenske pripovedne proze v Italiji (1991-2015) (številka: 4, 2016)
  "Dell'Italia nei confini / son rifatti gli Italiani" (številka: 4, 2016)
  Sociološka analiza fašistične propagande na primeru medvojnega časopisa Nova doba - L'era nuova (številka: 4, 2016)
  "Avtarkična strogost in preprosta italijanska duša" (številka: 4, 2016)
  Fašizem, klerofašizem, obmejni fašizem in Slovenci (številka: 4, 2016)
  Obmejni fašizem in antifašizem v slovenskih zgodovinskih učbenikih od konca druge svetovne vojne do danes (številka: 4, 2016)
  Obmejni fašizem in odnos do Judov (številka: 4, 2016)
  La "pederastia" nella ex Venezia Giulia (številka: 4, 2016)
  Komemoriranje TIGR-a v kontekstu politike spominjanja na Primorskem po letu 1991 (številka: 4, 2016)
  Politično nasilje in antifašistično delovanje v Julijski krajini 1927-1931 (številka: 4, 2016)
  Fašistična stranka na Primorskem v tridesetih letih 20. stoletja in poskus predstavitve njenega slovenskega članstva (številka: 4, 2016)
 25. 2017
   51

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  La vengeance et le Consulat a Vicenze dans la seconde moitié du XVIe siecle (številka: 1, 2017)
  La pacificazione, non la vendetta (številka: 1, 2017)
  The revenge of the dead (številka: 1, 2017)
  Modern age, ancient customs (številka: 1, 2017)
  Blood feud as gift exchange (številka: 1, 2017)
  La pietra del bando (številka: 1, 2017)
  The feuding spectrum (številka: 1, 2017)
  "First my brother, then a blood-taker, then my brother forever" (številka: 1, 2017)
  Cannibalism as a feuding ritual in Early Modern Europe (številka: 1, 2017)
  La faida di Lelio (številka: 2, 2017)
  From Serenissima's centralization to the self-regulating Kanun (številka: 2, 2017)
  From feud to enmity (številka: 2, 2017)
  Legal and illegal forms of vendetta in the legal framework of Catalonia, 15th to 17th century (številka: 2, 2017)
  Interrelazioni tra pena del bando, faida e aspetti costituzionali (številka: 2, 2017)
  "Una scabrosita giurisdizionale" (številka: 2, 2017)
  Vendetta e banditismo nella Terraferma veneta del secondo decennio del Seicento (številka: 2, 2017)
  La faida ai confini (številka: 2, 2017)
  Il paradigma vendicatorio nell'immaginario giuridico (številka: 2, 2017)
  The language of vengeance (številka: 2, 2017)
  Faide e letteratura giuridica nello spazio Trentino-Tirolese del tardo medioevo (številka: 2, 2017)
  Mesto in podeželje v povojni italijanski agrarni zgodovini in etnoantropologiji (številka: 3, 2017)
  O vonjavah v nosu grofa Wolfa Sigmunda Lichtenberga. Soteška graščina v 18. stoletju kot podeželsko mestni kulturni hibrid (številka: 3, 2017)
  Czechoslovak tourist in the Yugoslav Adriatic in the interwar period (1918-1939) (številka: 3, 2017)
  Modernizacije pri Slovencih (številka: 3, 2017)
  Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (številka: 3, 2017)
  Comunisti di un altro tipo (številka: 3, 2017)
  Ljubljanske malefične svoboščine v evropskem kontekstu (številka: 3, 2017)
  O zgodovinjenju dihotomije mesta in podeželja (številka: 3, 2017)
  Urban visibility changes as an effect of the redefinition of minorities in Poland after 1989 (številka: 3, 2017)
  Narrazioni e pratiche politiche antislave a Trieste tra citta e campagna (1850-1871) (številka: 3, 2017)
  Faciamus vindictam (številka: 3, 2017)
  Setting the borderline between the urban and the rural in the Slovene March between 1765 and 1924 (številka: 3, 2017)
  Vojaški beguni v prvi polovici 19. stoletja in kaznovanje njihovih pomagačev (številka: 3, 2017)
  Quel "peccato originale" della diplomazia segreta (številka: 4, 2017)
  The debates on the future of Austria-Hungary on the eve of the First World War (številka: 4, 2017)
  Avstro-ogrska vojska v senci vstopa Italije v prvo svetovno vojno (številka: 4, 2017)
  Dieci mesi che sconvolsero la Venezia Giulia (številka: 4, 2017)
  Vojni načrti Kraljevine Italije proti Avstro-Ogrski do vstopa v prvo svetovno vojno (številka: 4, 2017)
  Cerkev na Primorskem in Londonski pakt 1915 (številka: 4, 2017)
  Slovenci v Jugoslovanskem odboru in Londonski memorandum (številka: 4, 2017)
  Slovenska politika od sarajevskega atentata do vstopa Italije v vojno (številka: 4, 2017)
  Centralne sile ter vstop Italije v prvo svetovno vojno (številka: 4, 2017)
  La questione albanese e l'assetto dell'Adriatico nel Patto di Londra (številka: 4, 2017)
  L'Italia e il Patto di Londra 1915 nelle fonti diplomatiche italiane (številka: 4, 2017)
  Una difficile scelta (številka: 4, 2017)
  "The Milada Paulova's Syndrome" - the life's work of the Czech scolar and its influence on the historiography in the Socialist Yugoslavia (številka: 4, 2017)
  "Revolucija v polnem pomenu besede!" (številka: 3, 2017)
 26. 2018
   58

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Med priložnostmi in pomanjkanjem (številka: 1, 2018)
  Mirko Javornik, kot interes Službe državne varnosti Socialistične Republike Slovenije (številka: 1, 2018)
  Današnja slovenska Štajerska v obdobju med letoma 1246 in 1260 (številka: 1, 2018)
  The interpretation of articles 2 and 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) in the light of the jurisprudence of international judicial authorities (številka: 1, 2018)
  Marta Verginella a cura di: Slovenka. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 2017, 121 pagine (številka: 1, 2018)
  Razmah in napredek Maribora v času županovanja dr. Josipa Leskovarja (1924-1928) (številka: 1, 2018)
  Dr. Alojzij Juvan - drugič na čelu mariborske mestne občine (1935-1941) (številka: 1, 2018)
  Iz Istre v Avstrijo? (številka: 1, 2018)
  Deželni knez notranje Avstrije Karel II. Habsburžan na Ptuju poleti 1578 (številka: 1, 2018)
  Mestno plemstvo v Slovenj Gradcu med 13. in 15. stoletjem (številka: 1, 2018)
  Ciril Žebot (številka: 1, 2018)
  Dejan Jović: Rat i mir. Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Zagreb, Fraktura, 2017, 416 pagine (številka: 1, 2018)
  Iudica me, Deus (številka: 1, 2018)
  Štajerski deželni zbori med letoma 1246 in 1311 (številka: 1, 2018)
  English newspaper and WWII (številka: 1, 2018)
  Milan Stojadinović, the Croat question and the international position of Yugoslavia, 1935-1939 (številka: 1, 2018)
  Vojnički život u pozadini ratovanja (številka: 2, 2018)
  Služenje koprskega meščana pri modenskem grofu Claudiu Rangoneju med letoma 1528 in 1531 (številka: 2, 2018)
  Plan preseljenja Barana u Toskanu (številka: 2, 2018)
  Od oxfordskog štićenika do odmetnutog pirata i gusara u službi Vatikana (številka: 2, 2018)
  Pedagoški uticaj S. P. Mertvago na razvoj predškolstva u Crnoj gori (številka: 2, 2018)
  Alice Schalek na črnogorski meji (številka: 2, 2018)
  The Polish community in Western Siberia (številka: 2, 2018)
  Kotorski plemić Benedikt Paskvali (1704.-1790.) - zapovjednik mletačkih prekomorskih pješačkih postrojbi (številka: 2, 2018)
  Između očekivanja i stvarnosti - pogled na Petrovaradinsku pukovniju kroz serijalne vojne popise 1765.-1768. (številka: 2, 2018)
  Baron Franz von den Trenck and his pandours in British newspaper articles (številka: 2, 2018)
  Društveni položaj pripadnika mletačkih teritorijalnih snaga (čerdina) sa zadarskog područja u 17. in 18. stoljeću na temelju glagoljskih matičnih knjiga i ostalih dokumenata (številka: 2, 2018)
  Operacije crnogorske vojske u Novopazarskom Sandžaku 1912. godine (številka: 2, 2018)
  The Anglo-American special relationship and Yugoslavia in the early Cold War (številka: 3, 2018)
  Trgovački odnosi Zete i Dubrovnika od 1385. do 1403. godine (številka: 3, 2018)
  "Non permetteremo un altro Iran" (številka: 3, 2018)
  Un convitato di pietra? (številka: 3, 2018)
  Avvicinamento e cooperazione interregionale (številka: 3, 2018)
  Gli stati Uniti e l'evoluzione dell'ONU nella prima fase della coesistenza pacifica (1955-1960) (številka: 3, 2018)
  Koroška v odločilnem letu 1920 (številka: 3, 2018)
  Arheologija vic in pekla (številka: 3, 2018)
  La soluzione migliore per Trieste (številka: 3, 2018)
  Guerra gelida a Belgrado (številka: 3, 2018)
  The European Union's common foreign and security policy from Maastricht to Lisbon (številka: 3, 2018)
  "Naši simpatizerji Avstrije so bili utišani kot z nabojem" (številka: 3, 2018)
  Italia, America Latina, Cile (številka: 3, 2018)
  Odporniška književnost (številka: 4, 2018)
  An archaeology of remembering the fascist era in the Istrian countryside - a case study of the village Rakitovec (številka: 4, 2018)
  "The most moderate Italianization?" (številka: 4, 2018)
  Internments after the First World War (številka: 4, 2018)
  Oppression of Christian minorities in interwar Italy including the Trieste region (številka: 4, 2018)
  Between two fires (številka: 4, 2018)
  Prepoved rabe slovenščine v Benečiji leta 1933 v luči na novo odprtih Vatikanskih arhivov (številka: 4, 2018)
  "Zones more related to immortal splendor of glory" (številka: 4, 2018)
  Political activism of Slovene women in Venezia Giulia after World War I and the rise of fascism (številka: 4, 2018)
  Dinarska ali jadranska rasa? (številka: 4, 2018)
  Quotidian intimidation and Mussolini's Special Tribunal in Istria and the eastern borderlands (številka: 4, 2018)
  Borders in arms (številka: 4, 2018)
  Fascist violence in Zadar before the march on Rome (številka: 4, 2018)
 27. 2019
   39

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  The politics and aesthetics of democratic socialism in Yugoslav modernity (številka: 1, 2019)
  Consumers and self-managers (številka: 1, 2019)
  1968 (številka: 1, 2019)
  Socialist self-management between politics and economy (številka: 1, 2019)
  Retrospective lessons and generational gaps (številka: 1, 2019)
  In search of an authentic position (številka: 1, 2019)
  Blowing up the self-management bubble (številka: 1, 2019)
  The relationships between Yugoslav communists and Scandinavian socialists in the light of Yugoslav sources (1950-1953) (številka: 1, 2019)
  The international philosophical problem of self-managing socialism (številka: 1, 2019)
  Šentiljska šola med dvema državama (številka: 2, 2019)
  Jože Pučnik (številka: 2, 2019)
  Interpretiranje "Domovinskog rata" (1991-1995) u procesu rekonstruiranja hrvatskog nacionalnog identiteta (številka: 2, 2019)
  "Latinsko-grški" (katoliško-pravoslavni) odnosi v Jeruzalemskem kraljestvu (številka: 2, 2019)
  From Barcelona to Timişoara and Belgrade - with stops in Vienna (številka: 2, 2019)
  Mariborski župani in pot do uspešne elektrifikacije mesta (številka: 2, 2019)
  Ceremonies and rituals in Nabataeans society (312 BC - 106 AD) (številka: 2, 2019)
  Rodbina Konjiško-Rogaških (številka: 3, 2019)
  Cultural diversity vs. national-socialist positions (številka: 3, 2019)
  Sex, lies and marital violence (številka: 3, 2019)
  Prednosti Italije pri zasedbi Julijske krajine ob koncu prve svetovne vojne (številka: 3, 2019)
  Intrusions in Arqua Petrarca (1630-2003) (številka: 3, 2019)
  Srednjeveška gradbena zgodovina gradu Prem (številka: 3, 2019)
  Adolescenza traviata (številka: 4, 2019)
  Primer fajde v Mirandoli leta 1533 (številka: 4, 2019)
  The modern legacy of a Renaissance feud (številka: 4, 2019)
  Iz zakulisja prvih stoletij piranskega kapitlja (številka: 4, 2019)
  La pianta di Giacomo Fino (1619) nel contesto del ruolo politico-amministrativo e socio-economico di Capodistria nel XVII secolo (številka: 4, 2019)
  Dietro l'anonimato di una categoria (številka: 4, 2019)
  Posredniška vloga delegacije mednarodnega odbora Rdečega križa v Jugoslaviji pri reševanju usode italijanskih vojnih ujetnikov in deportirancev v Jugoslaviji v letih 1945 in 1946 (številka: 4, 2019)
  Enmities and peacemaking among Upper Carniolan peasants in early modernity (številka: 4, 2019)
  Immigranti, compari, clienti (številka: 4, 2019)
  Violence and sacred space in early Modern Venice (številka: 4, 2019)
  Banditry under the Crown of Aragon (številka: 4, 2019)
  Keine Blutrache bei den Slovenen (številka: 4, 2019)
  Il Collegio dei Giudici, Marco Thiene e la sua casa nel secolo XVI (številka: 4, 2019)
 28. 2020
   9