Kratki sapopadik kershanskiga navuka, sa otroke, inu kmetiske ludy