O NAS

Kaj je portal dLib.si?

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Kot spletni informacijski vir predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa ter enega od temeljev razvoja informacijske družbe. Poleg tega zagotavlja trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki in s tem skrbi, da bodo digitalne vsebine preteklosti in sedanjosti dostopne tudi prihodnjim rodovom.

Kdo sodeluje pri razvoju portala?

Za razvoj in vzdrževanje portala skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica, ki nanj prispeva tudi večji del gradiva. S svojim gradivom pri gradnji digitalne knjižnice sodelujejo številni partnerji NUK – digitalizirano gradivo prispevajo predvsem slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove, izvorno digitalne vsebine pa predvsem založniki, avtorji in Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost. Portal tako povezuje najrazličnejše kulturne, znanstvene in izobraževalne ustanove, ki ustvarjajo digitalne vsebine.

Digitalna knjižnica Slovenije je aktiven partner pri razvoju portala evropskih digitalnih knjižnic Europeana.

Kaj vsebuje portal dLib.si?

Portal dLib.si vsebuje digitalizirano in izvorno digitalni gradivo. Digitalizirano gradivo je zaradi upoštevanja avtorskopravne zakonodaje v večji meri starejše (izpred leta 1945). Zajema veliko število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva in drugih kulturnih zakladov, ki jih hranijo slovenske knjižnice.

Izvorno digitalno gradivo zajema veliko število sodobnih naslovov predvsem znanstvenih, pa tudi drugih serijskih publikacij. Vedno večji delež gradiva predstavljajo tudi sodobne elektronske knjige slovenskih založnikov.

Komu je namenjen?

DLib.si je nepogrešljivo orodje pri izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu ter vseživljenjskem učenju. Potencialna uporaba vsebin na portalu je resnično široka: študij, raziskovanje, pouk, predstavitvene dejavnosti, ustvarjanje, zabava.

STRATEGIJA RAZVOJA

Strateške usmeritve Digitalne knjižnice Slovenije
(iz: Strateški načrt Narodne in univerzitetne knjižice za obdobje 2014-2019, Ljubljana, 2014):

  • gradnja, razvoj in upravljanje digitalnih zbirk v skladu s potrebami uporabnikov, predpisi in standardi ter v sodelovanju z različnimi strateškimi partnerji s področja kulture, znanosti, izobraževanja in gospodarstva,
  • zagotavljanje enotne točke spletnega dostopa do slovenskih e-vsebin s področja kulture in znanosti,
  • skrb za digitalizacijo oziroma zbiranje (zajem) izvorno digitalnega gradiva in zagotavljanje njegove dostopnosti,
  • sistemsko zajemanje in arhiviranje spletnih vsebin in gradnja javnega arhiva spletnih mest slovenike,
  • zagotavljanje pogojev za trajno ohranjanje slovenske kulturne in znanstvene dediščine v digitalni obliki,
  • nadaljnji razvoj in širjene funkcij Nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture,
  • zagotavljanje prostega in odprtega dostopa do digitalnih vsebin in razvijanje orodij za njihovo uporabo in izmenjavo v Sloveniji in zunaj njenih meja,
  • promocija digitalne knjižnice kot infrastrukture izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega procesa, vseživljenjskega izobraževanja prebivalstva ter dejavnika demokratizacije družbe,
  • vključevanje sorodnih organizacij – javnih zavodov s področja kulture, znanosti in izobraževanja, ter uporabnikov v proces razvijanja modelov za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne in znanstvene dediščine v digitalni obliki,
  • gradnja, razvoj in upravljanje elektronskih servisov knjižnice in zagotavljanje pogojev za njihovo dostopnost vsem ciljnim skupinam uporabnikov.

ZGODOVINA

Začetki digitalizacije v Narodni in unoverzitetni knjižnici segajo v leto 1996. V odbobju 1996 – 2003 smo izvedli več projektov digitalizacije, ki so na spletu zaživeli na ločenih portalih.

Leta 2003 smo opredelili koncept Digitalne knjižnice na osnovi izsledkov sodobne knjižnične in informacijske znanosti in določili najpomembnejše dejavnike, ki bodo vplivali na prihodnji razvoj evropskih znanstvenih knjižnic. Na teh temeljih je bil razvit portal dLib.si, ki je bil javnosti prvič predstavljen novembra 2005.

V obdobju 2006 – 2008 je bilo izvedenih več obsežnih projektov digitalizacije starejšega gradiva iz zbirk NUK. Na portal dLib.si smo začeli vključevati digitalizirano gradivo drugih knjižnic. V celoti je zaživela tudi storitev EOD - digitalizacija po naročilu, ki uporabnikom omogoča naročanje digitaliziranih kopij starejših knjig iz zbirk NUK.

Najpomembnejši projekt »Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si – Digital Library of Slovenia – dLib.si«, ki je bil financiran s strani  Norveških finančnih mehanizmov je bil sprejet leta 2007. Spletno mesto dLib.si je bilo skozi leta deležno več izboljšav in dodatnih funkcionalnosti.

V letih 2009 – 2010 je potekal projekt dLib.siPlus, ki je bil financiran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Evropskih skladov za razvoj. Tekom projekta smo razvili nove funkcionalnosti portala dLib.si, prilagojene potrebam partnerskih organizacij in različnim profilom uporabnikov, ter izboljšali možnosti iskanja gradiva s tematskim pregledovalnikom, zbirkami in geopozicioniranjem. V tem obdobju je bil vzpostavljen nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, prek katerega različne dediščinske ustanove iz Slovenije posredujejo metapodatke o svojih digitalnih virov na portal evropskih digitalnih knjižnic Europeana.