Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Šolsko polje
revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja

 1. 2006
   21

  Jezikovni pristop k problemom izobraževanja (številka: 1/2, 2006)
  "Spopad knjig" (številka: 1/2, 2006)
  Kaj retorika sploh je in zakaj jo (tudi v šoli) danes še potrebujemo? (številka: 1/2, 2006)
  Pomen in vloga mednarodnih primerjav znanja v vzgoji in izobraževanju (številka: 1/2, 2006)
  Književna vzgoja kot profesionalni izziv bodočih vzgojiteljev/vzgojiteljic in učiteljev/učiteljic (številka: 1/2, 2006)
  Vloga šole pri jezikovnem načrtovanju (številka: 1/2, 2006)
  Predvaje za pouk govorništva (številka: 1/2, 2006)
  številka: 1/2 (2006)
  Predstavitev pogledov otrok in staršev iz različnih držav na nekatere vidike učenja in poučevanja manjšinskih jezikov (številka: 1/2, 2006)
  Jezik podobe in podoba jezika (številka: 1/2, 2006)
  Izkušenjsko učenje v slovenskih gimnazijah (številka: 3/4, 2006)
  Začetki Pedagoškega inštituta - obdobje oblikovanja identitete s še danes aktualnimi sporočili (številka: 3/4, 2006)
  Uvod (številka: 3/4, 2006)
  Intervju z dr. Francem Pedičkom o "minulem delu" (številka: 3/4, 2006)
  Kaj vse se "skriva" v šolskih ocenah? (številka: 3/4, 2006)
  Medijsko okvirjanje javnega razpravljanja o šolstvu 1955-1957 (številka: 3/4, 2006)
  Ali je osebnostna rast učiteljev pogoj boljše učne uspešnosti učencev? (številka: 3/4, 2006)
  Prvih deset let Pedagoškega inštituta (številka: 3/4, 2006)
  Izkazana raven bralne pismenosti in šolski uspeh (številka: 3/4, 2006)
  "Resnica" o deklicah? (številka: 3/4, 2006)
  številka: 3/4 (2006)
 2. 2007
   4

 3. 2008
   3

 4. 2009
   3

 5. 2010
   17

 6. 2011
   36

  Domoljubje v slovenskem šolskem sistemu (številka: 1/2, 2011)
  Razvoj epizodičnega spomina v zgodnjem otroštvu (številka: 1/2, 2011)
  Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti (številka: 1/2, 2011)
  Premisleki ob Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (številka: 1/2, 2011)
  Socialna kompetentnost in učna uspešnost v prvih razredih osnovne šole (številka: 1/2, 2011)
  (Post)suvereni diskurzi državljanske vzgoje (številka: 1/2, 2011)
  Zaznavanje agresivnih vedenj otrok in mladostnikov v šolah (številka: 1/2, 2011)
  Motivacija rednih in izrednih študentov (številka: 1/2, 2011)
  Evropski multikulturalizem in izobraževalne politike (številka: 1/2, 2011)
  številka: 1/2 (2011)
  Zdenka Zalokar Divjak, Ivan Rojnik, Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje, Ljubljana, Teološka fakulteta, 2010, Zbirka Priročniki Teološke fakultete 19, 130 strani. (številka: 1/2, 2011)
  Avguštin o temelju in skupnosti védenja (številka: 1/2, 2011)
  Nezadovoljni odlašalci (številka: 1/2, 2011)
  Spoznavanje razlike (številka: 1/2, 2011)
  Stališča slovenskih učiteljev o vplivu integracije/ inkluzije na učence z različnimi vrstami posebnih potreb v osnovni šoli (številka: 1/2, 2011)
  Mladost na ekranu (številka: 3/4, 2011)
  Vrstniško nasilje v perspektivi dominantnih konstrukcij ženskosti in moškosti ter sovpadanja strukturnih neenakosti (številka: 3/4, 2011)
  Opredelitev in stališča otrok do internetne pornografije (številka: 3/4, 2011)
  Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter protislovja regulacije spolov (številka: 3/4, 2011)
  Vsaka je "zase svet, čuden, svetal in lep" (številka: 3/4, 2011)
  "Ženske v integriranem vezju" ali na poti posodobljenih raziskovanj spola (številka: 3/4, 2011)
  Multikulturalizem kot orodje spolnega podrejanja (številka: 3/4, 2011)
  "Rečeno - storjeno" (številka: 3/4, 2011)
  Otroštvo in odraščanje skozi oblastniška razmerja (številka: 3/4, 2011)
  številka: 3/4 (2011)
  Znanje o multikulturnih tematikah in zmanjševanje predsodkov (številka: 5/6, 2011)
  Besedilo, branje, sklepanje (številka: 5/6, 2011)
  Nekateri individualni in socialni napovedniki bralnih dosežkov slovenskih dijakov v raziskavi PISA 2009 (številka: 5/6, 2011)
  Državljanske kompetence osmošolcev v Sloveniji - izsledki Mednarodne raziskave državljanske vzgoje ICCS 2009 (številka: 5/6, 2011)
  Bralna pismenost slovenskih učencev v PISI 2009 - analiza skozi prizmo razvitosti kompetence "učenja učenja" (številka: 5/6, 2011)
  številka: 5/6 (2011)
  Patriotizem in nacionalizem slovenskih učencev iz perspektive Mednarodne raziskave državljanske vzgoje (številka: 5/6, 2011)
  Sonja Pečjak, Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k praksi, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 193 str. (številka: 5/6, 2011)
  Enakost šolskega sistema in delež variance dosežkov med šolami - pogled raziskave PISA 2009 (številka: 5/6, 2011)
  Janez Juhant in Bojan Žalec (ur.), Na poti k dialoškosti človeka. Ovire človeškega komuniciranja, Ljubljana, Teološka fakulteta, 2010 (številka: 5/6, 2011)
  Bralna, matematična in naravoslovna pismenost dijakinj in dijakov 1. letnikov srednjih šol v Sloveniji v raziskavi PISA 2009 (številka: 5/6, 2011)
 7. 2012
   38

  The Overlooked turning point in history (številka: 1/2, 2012)
  18th Century educational sciences of Piarists, Jesuits, and Franciscans in Slovenian and Polish lands in the limelight of those times scientific concepts (številka: 1/2, 2012)
  Empirical studies in Polish pedagogy - between quantitative and qualitative research (številka: 1/2, 2012)
  Methodology in educational studies - the disciplinary status and the social conditions for discussion (številka: 1/2, 2012)
  Renata Salecl, Disciplina kot pogoj svobode, Ljubljana, Založba Krtina 2010, 176 str. (številka: 1/2, 2012)
  Affects and emotions in upbringing and education (številka: 1/2, 2012)
  Reproduction of society through education (številka: 1/2, 2012)
  Janez Kolenc was a man who wanted to understand (številka: 1/2, 2012)
  Luhmann's theory of education (številka: 1/2, 2012)
  Methodological problems of historical and educational research on associations (številka: 1/2, 2012)
  Religious education and the teaching about religions (številka: 1/2, 2012)
  Inclusive school leadership in challenging urban communities (številka: 1/2, 2012)
  Why feminist epistemology matters in education and educational research (številka: 1/2, 2012)
  The Question about the scientific position of transformative pedagogy (številka: 1/2, 2012)
  Educational sciences and their concepts (številka: 1/2, 2012)
  Finding advanced characteristics of student population participating in the study of knowledge (številka: 1/2, 2012)
  številka: 1/2 (2012)
  Concept of inclusion on the section of Vygotskian socio-cultural theory and neuropsychology (številka: 1/2, 2012)
  Privatizacija in korporativizacija javne univerze (številka: 3/4, 2012)
  Strategije raziskovanja in poučevanja pismenosti (številka: 3/4, 2012)
  Od poučevanja o Evropski uniji k učenju za evropsko državljanstvo (številka: 3/4, 2012)
  Problem psihičnega nasilja med zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnih institucijah (številka: 3/4, 2012)
  Interno ocenjevanje pri slovenski maturi (številka: 3/4, 2012)
  Cirila Toplak in Žiga Vodovnik (ur.), Nov(o) državljan(stvo), Ljubljana, Založba Sophia, 2011. (številka: 3/4, 2012)
  Polarizacija slovenskega trga dela in poklicev po spolu (številka: 3/4, 2012)
  številka: 3/4 (2012)
  Novi pristopi pri vodenju kariere, ki izhajajo iz teorije socialnega učenja (številka: 3/4, 2012)
  številka: 5/6 (2012)
  Ivan Bernik in Irena Klavs, Spolno življenje v Sloveniji, Maribor, Aristej, 2011 (številka: 5/6, 2012)
  Bourdieu in njegovi koncepti (številka: 5/6, 2012)
  Nekateri koncepti v vzgoji in izobraževanju (številka: 5/6, 2012)
  Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber (ur.), Kakovost v šolstvu v Sloveniji, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. (številka: 5/6, 2012)
  Moralna vzgoja (številka: 5/6, 2012)
  Realistične teorije znanja (številka: 5/6, 2012)
  Postfeminizem: nova doba, stare težave (in kaj to pomeni za vzgojo in izobraževanje) (številka: 5/6, 2012)
  Zaklinjanje feminizma s "post" (številka: 5/6, 2012)
  Kako misliti patriotizem (številka: 5/6, 2012)
  Kurikulum in znanje - poglavje iz uporabne epistemologije (številka: 5/6, 2012)
 8. 2013
   23

  Eva Klemenčič, Globalizacija edukacije, Ljubljana, i2, 2012 (številka: 1/2, 2013)
  Matej Avbelj (ur.), Izzivi moderne države, Brdo pri Kranju, Fakulteta za državne in evropske študije, 2012 (številka: 1/2, 2013)
  Izgubili smo Janeza Justina (številka: 1/2, 2013)
  Vrednost znanja za dijake in študente v različnih izobraževalnih programih (številka: 1/2, 2013)
  Zaznavanje uporabnosti in vrednosti znanja za poklic med dijaki in študenti (številka: 1/2, 2013)
  Nevarna razmerja družbe znanja (številka: 1/2, 2013)
  Motivacija učencev skozi čas - analize časovnih trendov v mednarodnih raziskavah znanja (številka: 1/2, 2013)
  Odnos do znanosti med mladimi (številka: 1/2, 2013)
  Odnos politike do znanja v družbi znanja (številka: 1/2, 2013)
  številka: 1/2 (2013)
  Tatjana Vonta (ur.), Začnimo na začetku: prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov, Ljubljana, Pedagoški inštitut 2013 (številka: 3/4, 2013)
  Metoda ponavljajočega branja pri pouku angleščine kot tujega jezika pri slovenskih sedmošolcih (številka: 3/4, 2013)
  Vloga kakovostnih predšolskih programov pri zagotavljanju socialne vključenosti ogroženih otrok (številka: 3/4, 2013)
  Uporabnost izobraževalnih e-iger v pedagoškem procesu (številka: 3/4, 2013)
  Zbirka slikanic Kje rastejo bonboni? Ide Mlakar in Ane Razpotnik Donati (številka: 3/4, 2013)
  Pojmovanja univerzitetnih profesorjev o študentovih pristopih k študiju in lastnem učenju (številka: 3/4, 2013)
  Nadarjeni učenci v Sloveniji, Italiji, Angliji in na Danskem - primerjava zakonodajnih in programskih izhodišč (številka: 3/4, 2013)
  številka: 3/4 (2013)
  Zlatko Jančič, Vesna Žabkar (ur.), Oglaševanje, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV 2013 (številka: 3/4, 2013)
  Protirealistične teorije znanja (številka: 3/4, 2013)
  Personality traits of deaf and hard of hearing students from regular and special schools in Slovenia (številka: 3/4, 2013)
  Tina Rutar Leban, Ana Mlekuž, Karmen Pižorn in Tina Vršnik Perše, Tuji jeziki v slovenskih osnovnih šolah: rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah ESLC 2011, Ljubljana, Pedagoški inštitut 2013 (številka: 3/4, 2013)
  "Globalna" znanost in konceptualni manko (številka: 3/4, 2013)
 9. 2014
   12