Revija za univerzalno odličnost
Journal of universal excellence : RUO

 1. 2012
   16

 2. 2013
   18

 3. 2014
   22

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Kako motivirati zaposlene ? (številka: 1, 2014)
  Nagrajevanje koristnih predlogov v organizacijski enoti (številka: 1, 2014)
  Razlike v nagrajevanju inovativnih idej glede na spol v proizvodni organizaciji (številka: 1, 2014)
  Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v bolnišnici X (številka: 1, 2014)
  Vodenje s karizmo (številka: 2, 2014)
  Vrste neetičnih taktik v pogajanju med kupcem in dobaviteljem (številka: 2, 2014)
  Družbeno odgovorni sonaravni turizem v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Intuitive decision-making and leadership competencies of managers in Slovenian automotive industry (številka: 2, 2014)
  Družbeno odgovorno ravnanje v zdravstvu (številka: 2, 2014)
  Vpliv zadovoljstva zaposlenih na sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov (številka: 3, 2014)
  Vodenje občinske uprave in zadovoljstvo zaposlenih (številka: 3, 2014)
  Primerjava stresa med medicinskim in nemedicinskim osebjem v zdravstvu (številka: 3, 2014)
  Vpliv motivacije na zadovoljstvo zaposlenih (številka: 3, 2014)
  Financial independence of local government units in Poland (številka: 4, 2014)
  Local self-government as an architect of coalitions for local development (številka: 4, 2014)
  Burnout and lifestyle of principals and entrepreneurs (številka: 4, 2014)
  The more the merrier? Strengthening the role of regional governance over the fragmented municipal political system (številka: 4, 2014)
  Possibilities to reform the system of municipalities in Slovenia (številka: 4, 2014)
 4. 2015
   34

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Transnational democracy, legitimacy and the European Union (številka: 1, 2015)
  Connecting social actors in developing integrated tourism products (številka: 1, 2015)
  Application of sharepoint portal technologies in public enterprises (številka: 1, 2015)
  Desinging cloud infrastructure for big data in e-government (številka: 1, 2015)
  Wearable computing in e-education (številka: 1, 2015)
  A model of smart environment for e-learning based on crowdsourcing (številka: 1, 2015)
  Univerzalna odličnost - vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko izobraževanje (številka: 2, 2015)
  Vpliv dejavnikov na ravni podjetja in ravni dejavnosti na plačilno disciplino podjetij (številka: 2, 2015)
  The impact of exogenous factors on business elite's formation (številka: 2, 2015)
  In search of horizontal government (številka: 2, 2015)
  Etičnost razmišljanja in etika skrbi v zdravstveni negi (številka: 2, 2015)
  Vrednote generacij (številka: 2, 2015)
  Zakaj in kako biti družbeno odgovoren? (številka: 3, 2015)
  Buzzwords in politics? (številka: 3, 2015)
  Stalno izboljševanje kakovosti kot pomemben dejavnik strategij inovativnosti in vitkosti (številka: 3, 2015)
  The effects of career planning education (številka: 3, 2015)
  The effects of career planning education (številka: 3, 2015)
  Formation of regional level of self - government in the process of transformation in Slovakia (številka: 3, 2015)
  Kakovost storitev in vloga ljudi (številka: 3, 2015)
  Sistem vodenja kakovosti v storitvenih organizacijah zdravstvenega varstva (številka: 3, 2015)
  Nekatere zablode v poslovnih financah (številka: 3, 2015)
  Usmerjenost v samopreseganje in dosežke - vodenje samega sebe (številka: 4, 2015)
  Spirala življenja kot fenomen zavestnega ustvarjanja (številka: 4, 2015)
  Vidiki etičnega poslovanja (številka: 4, 2015)
  Vseživljenjsko učenje v tretjem življenjskem obdobju (številka: 4, 2015)
  Transdisciplinary product development (številka: 4, 2015)
  Voditeljstvo in uvajanje modela odličnosti EFQM v slovenskem visokem šolstvu (številka: 4, 2015)
  Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje - vzgojni pristopi (številka: 4, 2015)
  Družbeno odgovorno poslanstvo Arheološkega parka Marof (številka: 4, 2015)
  Predšolsko izobraževanje na poti do odličnosti (številka: 4, 2015)
 5. 2016
   30

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Mehko odločanje po več lastnostih - primer univerze (številka: 1, 2016)
  Competencies of process managers (številka: 1, 2016)
  Implementacija metode 5S v proces proizvodnje (številka: 1, 2016)
  Etični dvom pogajanj s sindikati v podjetju Moje podjetje d.o.o. (številka: 1, 2016)
  Roles of municipal councils in Poland and in the Czech Republic (številka: 1, 2016)
  Primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Slovenia (številka: 1, 2016)
  Ageing in place driving urban transformations (številka: 1, 2016)
  Pomen intelektualnega kapitala v podjetju (številka: 2, 2016)
  Vpliv obstoja službe kakovosti na organiziranost kakovosti v organizacijah (številka: 2, 2016)
  Vodenje tima nujne medicinske pomoči v primeru povečanega obsega dela (številka: 2, 2016)
  Competencies assessment using fuzzy logic (številka: 2, 2016)
  Vpliv življenjskega sloga voznikov avtobusov na pojav zdravstvenih težav in absentizma (številka: 2, 2016)
  Vpliv internega marketinga na zavzetost zaposlenih (številka: 2, 2016)
  Seksting in preiskovanje gradiv s spolno zlorabo otrok (številka: 3, 2016)
  Vodenje proizvodnje z uporabo modela odličnosti EFQM (številka: 3, 2016)
  Preko povezovanja do urejenega trga sveže zelenjave v Sloveniji (številka: 3, 2016)
  Izobraževanje znotraj organizacije (številka: 3, 2016)
  Interno izobraževanje (številka: 3, 2016)
  Ustvarjalni potencial članov projektnega tima kot pomemben deležnik projektnega dela (številka: 3, 2016)
  Motivacija na delovnem mestu in vpliv le te na učinkovitost dela (številka: 3, 2016)
  Matematični model tranzicije tehnologij s stališča sistemskih inovacij (številka: 4, 2016)
  Triangulacija teorij o odličnosti poslovnega modela McKinsey 7S (številka: 4, 2016)
  Vpliv dejavnikov vodenja na zavzetost uniformiranih policistov (številka: 4, 2016)
  The influence of social factors on life satisfaction in old age (številka: 4, 2016)
  Knowledge factors and their impact on the organisation (številka: 4, 2016)
  Escalation practices in automotive development (številka: 4, 2016)
 6. 2017
   31

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Z dokazi podprte prakse v fizioterapiji (številka: 1, 2017)
  Globalization and integration processes in Europe (številka: 1, 2017)
  Razsežnost principa "autopoiesis" v organizaciji in družbi (številka: 1, 2017)
  Menedžment projektov in finančna dodana vrednost (številka: 1, 2017)
  Ugotavljanje prepoznavnosti mediacije v velikem slovenskem podjetju (številka: 1, 2017)
  Towards new quality standards of long-term care in Slovenia (številka: 1, 2017)
  Spodbujanje vrednot družbene odgovornosti z organizacijsko kulturo (številka: 2, 2017)
  Dimenzije človeškega kapitala in organizacijske klime v turističnih agencijah (številka: 2, 2017)
  Kompetence za procesni menedžment (številka: 2, 2017)
  Three fundamental components of the autopoiesic leadership model (številka: 2, 2017)
  Role and status of quality managers in organisation of the future (številka: 2, 2017)
  Vpliv težkega fizičnega dela v aktivni dobi na neto sedanjo vrednost izdatkov za dolgotrajno oskrbo (številka: 2, 2017)
  Spoznanja na področju izbire strategij v podjetju (številka: 2, 2017)
  Analiza življenjskih zgodb razvoja vodij (številka: 3, 2017)
  Oblikovanje sistema kakovosti za validacijo računalniških sistemov - primer farmacevtske industrije (številka: 3, 2017)
  Correlation between QMS characteristics and financial results of organizations (številka: 3, 2017)
  Strategija podjetja in družbena odgovornost (številka: 3, 2017)
  Analiza učeče se organizacije po modelu FUTURE-O v izbrani regijski bolnišnici (številka: 3, 2017)
  Performance of European industry of logistics services before and after economic crises in the years 2008/2009 (številka: 3, 2017)
  Fundamental autopoietic building blocks in 4.0 organization as a challenge to humane organization (številka: 4, 2017)
  Ovire starejših pri aktivnostih v domovih za starejše (številka: 4, 2017)
  Analiza kakovosti podatkov o vodnih izgubah v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (številka: 4, 2017)
  Povezava zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v javnem zavodu s področja kulture (številka: 4, 2017)
  Analiza nesreč v prometu v zadnjih 20 -ih letih v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Organizacijska kultura v slovenskih tujih podjetjih (številka: 4, 2017)
  Urinska inkontinenca pri vrhunskih športnicah (številka: 4, 2017)
  Vpliv brezposelnosti na spremembe zdravstvenega stanja in socialnega statusa (številka: 6, 2017)
 7. 2018
   28

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Deset let kontrolne teorije sistemov (številka: 1, 2018)
  Vpliv dejavnikov upravljanja in izboljševanja organizacije na zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v javnem zavodu s področja kulture (številka: 1, 2018)
  Vpliv čustvene inteligentnosti na uspešnost zavarovalnih zastopnikov (številka: 1, 2018)
  Značilnosti alopoietske in avtopoietske družbe iz perspektive doktorandov FOŠa (številka: 1, 2018)
  Vseživljenjsko učenje in izobraževanje kot osnova kakovosti življenja pedagoških delavcev (številka: 1, 2018)
  FMEA in zmanjševanje reklamacij odjemalcev (številka: 1, 2018)
  Mobilna aplikacija za vadbo mišic medeničnega dna (številka: 2, 2018)
  Vpliv človeškega kapitala na poslovno uspešnost turističnih agencij (številka: 2, 2018)
  Kritičen pogled na procese robotizacije v podjetjih (številka: 2, 2018)
  Posodobljen model avtopoietskega vodenja (številka: 2, 2018)
  Korenite spremembe za učinkovitejše javno zdravstvo (številka: 2, 2018)
  Neenakost kakovosti ženskega dela in izzivi za menedžment (številka: 3, 2018)
  Strateški pomen projektov v procesu uresničevanja strategij (številka: 3, 2018)
  Pretirana usmerjenost v samopreseganje in dosežke vodita v deloholizem in izgorelost (številka: 3, 2018)
  Vpliv organizacijske klime na medsebojne odnose, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih (številka: 3, 2018)
  Avtopoietično soupravljanje s pomočjo orodij menedžmenta (številka: 3, 2018)
  Bibliometric analysis of the emerging phenomenon of smart factories (številka: 3, 2018)
  Nevrolingvistično programiranje kot orodje samo-aktualizacije posameznika in odsev v avtopoietski organizaciji (številka: 3, 2018)
  Družbena omrežja kot vir informacij za odločanje med študenti samostojnih visokošolskih zavodov (številka: 4, 2018)
  Povezava med vodenjem, organizacijsko kulturo in rezultati organizacij (številka: 4, 2018)
  Vidiki raziskovanja paradigme družbene odgovornosti v visokem šolstvu (številka: 4, 2018)
  Organiziranje časa za tekaški trening (številka: 4, 2018)
  Odkrivanje potencialnih groženj za informacijski sistem (številka: 4, 2018)
  Emerging autopoiesis: on coherence in complexity within organization (številka: 4, 2018)
 8. 2019
   22

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Marketing v floristiki - pridobivanje kompetenc (številka: 1, 2019)
  Etična kultura v organizacijah javnega sektorja s področja socialne varnosti v celjski regiji (številka: 1, 2019)
  Razumevanje samoupravljanja in soupravljanja v slovenskih podjetjih (številka: 1, 2019)
  Razumevanje samoupravljanja in soupravljanja v slovenskih podjetjih (številka: 1, 2019)
  Service quality at the Lebanese University: Faculty of Public Health (številka: 1, 2019)
  Analiza varnosti v cestnem prometu v Sloveniji leta 2018 (številka: 2, 2019)
  Model uporabe orodij menedžmenta (številka: 2, 2019)
  Vpliv družine na vseživljenjsko učenje starostnikov v domovih za starejše (številka: 2, 2019)
  Ensuring and measuring quality in primary healthcare (številka: 2, 2019)
  Analiza varnosti v cestnem prometu v Sloveniji leta 2018 (številka: 2, 2019)
  Assessment of sustainable indicators for drinking water management in slovenian municipalities (številka: 3, 2019)
  Izvajanje strateških ukrepov v uspešnih podjetjih (številka: 3, 2019)
  Motivation for social responsibility in nuclear power plants (številka: 3, 2019)
  Analiza prometnih nesreč voznikov motornih koles (številka: 4, 2019)
  Educational leadership and commitment among primary education employees (številka: 4, 2019)
  Pomen medgeneracijskega sodelovanja za starostnike v tretjem in četrtem življenjskem obdobju (številka: 4, 2019)
  Pomen družbene odgovornosti v procesu upravljanja z dizajnom v organizaciji (številka: 4, 2019)
  Učinkovitost obvladovanja procesov v organizaciji (številka: 4, 2019)
 9. 2020
   16

 10. 2021
   12

 11. 2022
   10

 12. 2023
   9