Phainomena : bulletin of Association for Phenomenology : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani

 1. 1992
   37

  številka: 1 (1992)
  številka: 2/3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  Moja pot v fenomenologijo (številka: 1, 1992)
  Prihodnost poslednjega boga (številka: 1, 1992)
  Vprašanje uma in resnice v filozofiji E. Husserla (številka: 1, 1992)
  Poslednji bog (številka: 1, 1992)
  Fenomenologija duha (številka: 1, 1992)
  Strukture doživljaja (številka: 1, 1992)
  Ideje za čisto fenomenologijo in fenomenološko filozofijo (številka: 1, 1992)
  Psihologizem in vprašanje resnice - k problematiki Heideggrovih zgodnjih spisov (številka: 1, 1992)
  Heideggrov poslednji bog nasproti krščanskemu Bogu (številka: 1, 1992)
  Bog: kritika negativnega platonizma (številka: 2/3, 1992)
  "Temeljni problemi fenomenologije" in mišljenje dogodja (številka: 2/3, 1992)
  Lebenswelt in humanistične znanosti v filozofiji M. Merleau-Pontyja (številka: 2/3, 1992)
  Ontologija in fenomenologija življenjskega sveta (številka: 2/3, 1992)
  Metafizika Lambda (številka: 2/3, 1992)
  Odnos teologije kot pozitivne znanosti do filozofije (številka: 2/3, 1992)
  Svet življenja in znanost pri poznem Husserlu (številka: 2/3, 1992)
  Strogost mišljenja, "Verwindung" in "Aufgabe des Denkens" (številka: 2/3, 1992)
  Pomen konstitucijskega problema - fenomenologija in ontologija (številka: 2/3, 1992)
  Metodična narava ontologije - trije temeljni elementi fenomenološke metode (številka: 2/3, 1992)
  Resnica, njen obrat (številka: 2/3, 1992)
  Znanost in svet življenja (številka: 2/3, 1992)
  Človek, umevanje in bog v Aristotelovi filozofiji (številka: 2/3, 1992)
  O takoimenovanem 'imanentnem' (intencionalnem) objektu (številka: 4, 1992)
  Franz Brentano, filozof preteklosti in prihodnosti (številka: 4, 1992)
  Bivajoče v smislu resničnega (številka: 4, 1992)
  Nastanek in prvi preboj fenomenološkega raziskovanja (številka: 4, 1992)
  O razliki med psihičnimi in fizičnimi fenomeni (številka: 4, 1992)
  Bibliografija Franza Brentana (številka: 4, 1992)
  Brentano (številka: 4, 1992)
  Fenomenologija kot metoda (številka: 4, 1992)
  Kaj je filozofija? (številka: 4, 1992)
  Fenomenološkost (številka: 4, 1992)
  O mnogoterih pomenih bivajočega pri Aristotelu (številka: 4, 1992)
  Pomen Husserlove kritike koncepta "intencionalne ineksistence" (številka: 4, 1992)
 2. 1993
   10

 3. 1994
   30

 4. 1995
   16

 5. 1996
   26

  številka: 15/16 (1996)
  številka: 17/18 (1996)
  Bit in čas: homologije k Nikomahovi etiki (številka: 15/16, 1996)
  O prepričljivosti govora (številka: 15/16, 1996)
  Vprašanje narave na začetku zahodnoevropske misli: razdejanje ali ohranitev? - Razmišljanja glede na Parmenidovo Pesnitev (številka: 15/16, 1996)
  Heidegger in Aristoteles - "logika", teorija resnice in vprašanje zgodovinskosti ... (številka: 15/16, 1996)
  Fenomenološke interpretacije k Aristotelu (številka: 15/16, 1996)
  O razlaganju (številka: 15/16, 1996)
  Pogovor z Bernhardom Waldenfelsom (številka: 15/16, 1996)
  Razjasnitev izraza "fenomenologija". Povratek k Aristotelu (številka: 15/16, 1996)
  Resničnost imen in govora pri Platonu in Aristotelu (številka: 15/16, 1996)
  Krisis (številka: 17/18, 1996)
  Descartesov samonesporazum (številka: 17/18, 1996)
  Evropa (številka: 17/18, 1996)
  Smisel odnosa med idejo Evrope in fenomenologijo (številka: 17/18, 1996)
  Tradicionalni preskok vprašanja svetnosti sveta v Descartesovem primeru (številka: 17/18, 1996)
  Kartezijanske meditacije (številka: 17/18, 1996)
  Razkritje sveta kot izvor Evrope (številka: 17/18, 1996)
  Ko Bog seže v misel (številka: 17/18, 1996)
  Evropa spričo tujega (številka: 17/18, 1996)
  Vpogled v metafiziko (številka: 17/18, 1996)
  O nujnosti krize (številka: 17/18, 1996)
  Misli k dokazu bivanja Boga in razlike med dušo in telesom urejene po geometrijski metodi (številka: 17/18, 1996)
  Objektivna realnost ideje Boga (številka: 17/18, 1996)
  Dvom in razbor (številka: 17/18, 1996)
  Ideja kot repraesentans aliquid in kot repraesentatum ter razlika med njima (številka: 17/18, 1996)
 6. 1997
   41

  številka: 19/20 (1997)
  številka: 21/22 (1997)
  Fenomenologija in antropologija (številka: 19/20, 1997)
  Subjektiviteta kot volja in predstava (številka: 19/20, 1997)
  Človek v noči (številka: 19/20, 1997)
  Človek kot ekscentrik življenja (številka: 19/20, 1997)
  O študiju filozofije danes - na koncu filozofije (številka: 19/20, 1997)
  Dileme moralne avtonomije (številka: 19/20, 1997)
  Heidegger in Descartes (številka: 19/20, 1997)
  Izkušnja tujega med prisvojitvijo in odsvojitvijo (številka: 19/20, 1997)
  Scienza nuova (številka: 19/20, 1997)
  Prihodnost neke kulture (številka: 19/20, 1997)
  Nekaj izhodišč za refleksijo grškega porekla etike (številka: 19/20, 1997)
  Lila (številka: 19/20, 1997)
  Giambattista Vico (številka: 19/20, 1997)
  Antropologija v pragmatičnem oziru (številka: 19/20, 1997)
  Intencionalnost in videz (številka: 19/20, 1997)
  Človek kot živo bitje (številka: 19/20, 1997)
  Tri pisma Martina Heideggra Karlu Löwithu (številka: 19/20, 1997)
  Utemeljitev metafizike v antropologiji (številka: 19/20, 1997)
  Hermenevtika in ontološka diferenca (številka: 21/22, 1997)
  Čas ponovitve (številka: 21/22, 1997)
  O bistveni razliki grške in nemške tubiti (številka: 21/22, 1997)
  Čas: Bit in bistvo časa (številka: 21/22, 1997)
  Pisma iz korespondence Jasper-Heidegger (številka: 21/22, 1997)
  Tudi moj oče se je uprl (številka: 21/22, 1997)
  Pojem časa v zgodovinski vedi (številka: 21/22, 1997)
  Napotila k branju svetega pisma, zbrana ali zamišljena po naši presoji (številka: 21/22, 1997)
  Dve razpravi o času (številka: 21/22, 1997)
  Filozofski prevod kot pot do govorice (številka: 21/22, 1997)
  Samouveljavitev nemške univerze (številka: 21/22, 1997)
  O kraju umetnosti v mišljenju Martina Heideggra (številka: 21/22, 1997)
  Eksistencializem (številka: 21/22, 1997)
  Ustanovitev študentske hermenevtično-fenomenološke sekcije pri Fenomenološkemu društvu (številka: 21/22, 1997)
  Pisma iz korespondence Jaspers-Heidegger (številka: 21/22, 1997)
  Uboštvo (številka: 21/22, 1997)
  Pismo Elfride Heidegger Malvini Husserl (številka: 21/22, 1997)
  Rektorat 1933/1934 (številka: 21/22, 1997)
  O dokazljivosti Boga (številka: 21/22, 1997)
  Nesmrtnost in današnja eksistenca (številka: 21/22, 1997)
  Teologijo počastimo s tem, da o njej molčimo (številka: 21/22, 1997)
 7. 1998
   38

  številka: 23/24 (1998)
  številka: 25/26 (1998)
  Avrelij Avguštin o stvareh in znakih (številka: 23/24, 1998)
  Pismo Kristini Lorenski, nadvojvodinji toskanski 1615 (številka: 23/24, 1998)
  Ali moški čutijo drugače? (številka: 23/24, 1998)
  Fenomenološka interferenca (številka: 23/24, 1998)
  Vprašanje biti in odgovor časa (številka: 23/24, 1998)
  De doctrina christiana (številka: 23/24, 1998)
  Kaj pa jezik in čas? (številka: 23/24, 1998)
  Kaj se pravi misliti? (številka: 23/24, 1998)
  Subjektiviteta spolnosti (številka: 23/24, 1998)
  Duša (psyche) in tubit (številka: 23/24, 1998)
  Collationes in hexaëmeron (1273) (številka: 23/24, 1998)
  Fenomenologija, poststrukturalizem in feministična teorija (številka: 23/24, 1998)
  Plotinovo nad-boštveno eno kot brezmejna moč (številka: 23/24, 1998)
  Platon v delu Bit in čas (številka: 23/24, 1998)
  Kaj je resnica? (številka: 23/24, 1998)
  Platonska aporetika bivajočega kot izhodišče Heideggrovega dela Bit in čas (številka: 23/24, 1998)
  Hermenevtično v mišljenju dogodja pri Martinu Heideggru (številka: 23/24, 1998)
  Heteroglossa: možnost filozofije religije (številka: 23/24, 1998)
  Tujost drugega spola (številka: 23/24, 1998)
  Spolna razlika - tema za Husserlovo fenomenologijo? (številka: 23/24, 1998)
  O ljubezni (številka: 25/26, 1998)
  Nietzsche, Girard in teologi (številka: 25/26, 1998)
  Poreklo umetnosti in določitev mišljenja (številka: 25/26, 1998)
  Sveta žrtev: Girard in Freud (številka: 25/26, 1998)
  Nasilje in sveto (številka: 25/26, 1998)
  Umetnost kot možnost filozofije (številka: 25/26, 1998)
  Nastanek hermenevtike (številka: 25/26, 1998)
  Infantilna vrnitev totemizma (številka: 25/26, 1998)
  Neizogibnost tu-biti ("nuja") in umetnost v svoji nujnosti (številka: 25/26, 1998)
  Hermenevtika in kritika s posebnim ozirom na Novo zavezo (številka: 25/26, 1998)
  "Metafizika" in izvor umetniškega dela (številka: 25/26, 1998)
  Izguba stvari (številka: 25/26, 1998)
  Homo mimeticus (številka: 25/26, 1998)
  Bolje je, da en človek umre --- (številka: 25/26, 1998)
  Kaj je tekst? (številka: 25/26, 1998)
  Utemeljitveni umor v Nietzschejevi misli (številka: 25/26, 1998)
 8. 1999
   36

  številka: 27/28 (1999)
  številka: 29/30 (1999)
  Disputationes metaphysicae (številka: 29/30, 1999)
  Obredne usmrtitve in krvave daritve (številka: 29/30, 1999)
  Zgodovina biti (številka: 29/30, 1999)
  Dobra volja za destrukcijo in dekonstrukcijo (številka: 29/30, 1999)
  Filozofija brez zrcal (številka: 29/30, 1999)
  Skrb, smrt in vest (številka: 29/30, 1999)
  Norost kot subjekt interpretacije (številka: 29/30, 1999)
  Zakaj je resnica monstruozna? (številka: 29/30, 1999)
  Govorica v Platonovem Kratilu (številka: 29/30, 1999)
  Destrukcija in dekonstrukcija (številka: 29/30, 1999)
  Zgodovinska fenomenologija (številka: 29/30, 1999)
  In dubio pro reo (številka: 29/30, 1999)
  Prevladanje metafizike (številka: 29/30, 1999)
  Pojem bitja pri Suárezu (številka: 29/30, 1999)
  Razlika med grškimi bogovi in krščanskim bogom (številka: 29/30, 1999)
  Konec novega veka v zgodovini biti (številka: 29/30, 1999)
  Dobra volja do moči (številka: 27/28, 1999)
  O razširitvi eksistencialno-ontološke interpretacije znanosti (številka: 27/28, 1999)
  Bogatost ali uboštvo? (številka: 27/28, 1999)
  Križišča stezá (številka: 27/28, 1999)
  In vendarle moč dobre volje (številka: 27/28, 1999)
  Gadamer in Avguštin (številka: 27/28, 1999)
  Naznake k zasnutku filozofske hermenevtike (številka: 27/28, 1999)
  Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih (številka: 27/28, 1999)
  Temeljni koncepti filozofije Enza Pacija - pojem sveta (številka: 27/28, 1999)
  Kompleksnost filozofske hermenevtike (številka: 27/28, 1999)
  Dvoznačna temeljna zasnova Biti in časa in tu-biti v človeku (številka: 27/28, 1999)
  Smisel prisotnosti (številka: 27/28, 1999)
  Izgubljena pričujočnost (številka: 27/28, 1999)
  Kako pride fenomenologija do zgodovine? (številka: 27/28, 1999)
  Interpretiranje in/ali mišljenje (številka: 27/28, 1999)
  Teološko-politična razprava (številka: 27/28, 1999)
  Dobra volja do moči (številka: 27/28, 1999)
  Obrat pred 'obratom' - spremembe v Heideggrovem pojmu filozofije po Biti in času (številka: 27/28, 1999)
 9. 2000
   43

  številka: 31/32 (2000)
  številka: 33/34 (2000)
  Zemeljskost kot fenomenološka tema (številka: 31/32, 2000)
  Logični aksiomi in pesniško mišljenje (številka: 31/32, 2000)
  Amor: patos volje do moči (številka: 31/32, 2000)
  Nietzschejeve besede "Bog je mrtev" (številka: 31/32, 2000)
  Nihilizem pred Nietzschejem (številka: 31/32, 2000)
  Jarem k izvoru uma: Ajshil (številka: 31/32, 2000)
  Kaj je romantika? (številka: 31/32, 2000)
  Zaratustrov zverinjak (številka: 31/32, 2000)
  O svobodi volje pri Schopenhauerju in Nietzscheju (številka: 31/32, 2000)
  Osnovni stavki mišljenja (številka: 31/32, 2000)
  Nietzsche - filozof življenja (številka: 31/32, 2000)
  Zemlja in nebo kot nespremenljivki naravnega življenjskega sveta (številka: 31/32, 2000)
  Filozof umetnik (številka: 31/32, 2000)
  Vprašanje nihilizma (številka: 31/32, 2000)
  Premišljevanje o zgodovinskem smislu evropskosti pri E. Severinu (številka: 31/32, 2000)
  Prihajajoči in poslednji bog pri Hölderlinu in Heideggru (številka: 31/32, 2000)
  Indiferenca v biti (številka: 31/32, 2000)
  Kritika moderne (številka: 33/34, 2000)
  Čutna in kategorialna zrenja (številka: 33/34, 2000)
  Izraz in pomen (številka: 33/34, 2000)
  Ali bi bilo treba hermenevtiko operacionalizirati? (številka: 33/34, 2000)
  Fenomeni in pomeni (številka: 33/34, 2000)
  Elementi fenomenološke razjasnitve spoznanja (številka: 33/34, 2000)
  Ideal adekvacije. Evidenca in resnica (številka: 33/34, 2000)
  Formalizacija in formalna naznaka (številka: 33/34, 2000)
  Pisma (številka: 33/34, 2000)
  Nova disertacija iz filozofije (številka: 33/34, 2000)
  Igra jezika (številka: 33/34, 2000)
  Prispevek k španski poti v hermenevtiko (številka: 33/34, 2000)
  Spremna beseda (številka: 33/34, 2000)
  O principu "K stvarem samim" (številka: 33/34, 2000)
  Epoché kot razprtje kroga (številka: 33/34, 2000)
  Fenomenologija in hermenevtika (številka: 33/34, 2000)
  Kategorije življenja (številka: 33/34, 2000)
  Skrivnost transcendence v imanenci (številka: 33/34, 2000)
  Intencionalni doživljaji in njihove vsebine (številka: 33/34, 2000)
  Hermenevtika in njeni problemi (številka: 33/34, 2000)
  Raziskave k fenomenologiji in teoriji spoznanja - uvod (številka: 33/34, 2000)
  O besedah ali o jeziku (številka: 33/34, 2000)
  Umetnost, fenomenologija in evropska človeškost (številka: 33/34, 2000)
  Qi in fenomenologija vetra (številka: 33/34, 2000)
 10. 2001
   31

  številka: 35/36 (2001)
  številka: 37/38 (2001)
  Heideggrovo razumevanje physis kot aletheia (številka: 35/36, 2001)
  Kultura in civilizacija (številka: 35/36, 2001)
  Razprava o izvoru jezika (številka: 35/36, 2001)
  O metodi interkulturne filozofije (številka: 35/36, 2001)
  Physis - narava, o njenem bistvu in pojmu (številka: 35/36, 2001)
  Dostojanstvo osebe v izročilu judovskega prava (številka: 35/36, 2001)
  Heideggrov zgodnji pristop k Pavlovemu razumevanju "prakrščanske religioznosti" (številka: 35/36, 2001)
  Jarem razumevanja (številka: 35/36, 2001)
  Po bogu (številka: 35/36, 2001)
  Konstitucija osnovne kulture (številka: 35/36, 2001)
  Filozofija v medkulturnosti (številka: 35/36, 2001)
  Platonski obrat k logosom in hermenevtični posluh (številka: 35/36, 2001)
  Čisti jaz kot causa sui (številka: 35/36, 2001)
  Samokonstituiranje transcendentne narave v fenomenološkem duhu: "Blodni krog"? (številka: 37/38, 2001)
  Intencionalnost in življenjski odnošaj (številka: 37/38, 2001)
  Vzvratne vezi novega (številka: 37/38, 2001)
  Schleiermacher, hermenevtika in neizrekljivo (številka: 37/38, 2001)
  Poletna fenomenološka šola v Pragi (številka: 37/38, 2001)
  Komentar k Husserlovemu pismu Lévy-Bruhlu (številka: 37/38, 2001)
  Doneski k filozofičnej terminologiji (številka: 37/38, 2001)
  Hermenevtično vprašanje filozofije (številka: 37/38, 2001)
  Spolna diferenca s svojim izhodiščem pri Merleau-Pontyju (številka: 37/38, 2001)
  Metafizična nevtralnost v "Logičnih raziskavah" (številka: 37/38, 2001)
  Kant, pragmatični antirealizem in Husserlova fenomenologija (številka: 37/38, 2001)
  Pismo Lévy-Bruhlu (številka: 37/38, 2001)
  Onstran smisla in razumevanja (številka: 37/38, 2001)
  Racionalnost in odgovornost v Heideggrovem in Husserlovem pogledu na tehnologijo (številka: 37/38, 2001)
  Nietzschejeva nemoralna ontologija (številka: 37/38, 2001)
  Logik v galeriji (številka: 37/38, 2001)
 11. 2002
   28

  številka: 39/40 (2002)
  številka: 41/42 (2002)
  Kritika Heideggrove recepcije Nietzscheja v sodobni francoski filozofiji (številka: 39/40, 2002)
  O ritmu čutov (številka: 39/40, 2002)
  Telo in lepotni ideal (številka: 39/40, 2002)
  Frederic Jameson in postmoderna umetnost (številka: 39/40, 2002)
  Umetnost in mišljenje (številka: 39/40, 2002)
  Heidegger in kraj arhitekture (številka: 39/40, 2002)
  Fenomen Bernikovega slikarstva (številka: 39/40, 2002)
  Razum in subjektiviteta po postmoderni (številka: 39/40, 2002)
  Lyotardov prispevek k sodobni etiki (številka: 39/40, 2002)
  Apriorij svetovnosti, hermenevtika vmesnosti in medkulturnost (številka: 39/40, 2002)
  Čas in umetniško delo (številka: 39/40, 2002)
  Lepota in mera (številka: 39/40, 2002)
  Pojem kairosa (pravega trenutka) in njegovi sodobni filozofski vidiki (številka: 39/40, 2002)
  Meje razumevanja in tvorjenje pojmov pri Wilhelmu Diltheyu (številka: 41/42, 2002)
  Kaj je pojmovna zgodovina in čemu se z njo ukvarjamo? (številka: 41/42, 2002)
  Heideggrova destrukcija subjekta (številka: 41/42, 2002)
  Imenovanje in zazvenjanje (številka: 41/42, 2002)
  Poslušanje (številka: 41/42, 2002)
  Vicove besede (številka: 41/42, 2002)
  Fizika (številka: 41/42, 2002)
  Nietzschejev interpretativni izziv (številka: 41/42, 2002)
  Nietzsche in postmoderna kritika uma (številka: 41/42, 2002)
  Odločitev o resnici (krísis peri tes aletheías) (številka: 41/42, 2002)
  Uvod v pojmovno zgodovino (številka: 41/42, 2002)
  Spopad za pometafizično mišljenje (številka: 41/42, 2002)
  Univerzalnost evropske znanosti kot pojmovnozgodovinski in znanstveno-zgodovinski problem (številka: 41/42, 2002)
 12. 2003
   33

  številka: 43/44 (2003)
  številka: 45/46 (2003)
  Glasbeno delo in izvedba (številka: 43/44, 2003)
  Filon Aleksandrijski med Svetim pismom in filozofijo (številka: 43/44, 2003)
  Posluh za izročilo (številka: 43/44, 2003)
  Hermenevtični eros (številka: 43/44, 2003)
  O premaknjenosti filozofije (številka: 43/44, 2003)
  Razvitje konceptualnega problema fenomenološke etike (številka: 43/44, 2003)
  Hermenevtičnost in kategorialnost (številka: 43/44, 2003)
  Uganke - odpiranja (številka: 43/44, 2003)
  Duša in resnica (številka: 43/44, 2003)
  O kraju filozofiranja (številka: 43/44, 2003)
  Robovi vidnega (številka: 43/44, 2003)
  Berkeleyjev Alkifron ali o božji govorici (številka: 43/44, 2003)
  O arheologiji zemlje, telesa in življenjskega sveta (številka: 43/44, 2003)
  Friedrich Hölderlin in sedanja svetovna doba (številka: 43/44, 2003)
  Apolon in začetek filozofije (številka: 43/44, 2003)
  Bog, duša in sebstvo v Alkibiadu Prvem (številka: 45/46, 2003)
  Poetično poimenovanje Boga pri Paulu Ricoeurju (številka: 45/46, 2003)
  Osamosvojitev sredine (številka: 45/46, 2003)
  Evropa kot skrb za dušo (številka: 45/46, 2003)
  Prepričanje in retorika (številka: 45/46, 2003)
  Morje besed. Oris filozofske misli Carla Michelstaedterja (številka: 45/46, 2003)
  Možnosti in meje medkulturnega sporazumevanja (številka: 45/46, 2003)
  Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija (številka: 45/46, 2003)
  Kriza evropskega sveta življenja (številka: 45/46, 2003)
  Evropa kot Lebenswelt (številka: 45/46, 2003)
  Predpostavka identitete in analitika razlik (številka: 45/46, 2003)
  Politika (številka: 45/46, 2003)
  Metapolitika, metapolitika (številka: 45/46, 2003)
  Heideggrova vznesenost nad Vzhodom (številka: 45/46, 2003)
  Tine Hribar: Evangelij po Nietzscheju (številka: 45/46, 2003)
  Dogodek in diferenca: uvod v Bahtinovo filozofijo (številka: 45/46, 2003)
 13. 2004
   32

  številka: 47/48 (2004)
  številka: 49/50 (2004)
  Razmerje med označevalčevo in spekulativno logiko, ekstrapolirano iz izpeljave dokaza protislovnosti prve (številka: 47/48, 2004)
  Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih (številka: 47/48, 2004)
  Šibka misel: italijanska pot v postmoderno (številka: 47/48, 2004)
  Sir Francis Bacon: Moč znanja in vprašanje njegove legitimacije (številka: 47/48, 2004)
  Kako so se smejali (številka: 47/48, 2004)
  " Miselno sonce pravičnosti", Platon in predplatonsko pravno mišljenje (številka: 47/48, 2004)
  Martin Heidegger: Predavanja in sestavki (številka: 47/48, 2004)
  Jonasova rehabilitacija nesmrtnosti (številka: 47/48, 2004)
  Učinki šibke misli (številka: 47/48, 2004)
  Pogovor z Giannijem Vattimom (številka: 47/48, 2004)
  Andre La Cocque & Paul Ricoeur: Misliti Biblijo (številka: 47/48, 2004)
  Italijanska filozofija in šibka misel (številka: 47/48, 2004)
  Iskanje domovine ali: človek med prebivanjem in odhajanjem (številka: 47/48, 2004)
  Pogovor s Pierom Aldom Rovattijem (številka: 47/48, 2004)
  Ideologija kulturnih razlik (številka: 47/48, 2004)
  Fenomenološka obravnava potencialne vsebinsko-umetniške vrednosti v polifoniji 20. stoletja (številka: 47/48, 2004)
  Upanişade, hermenevtika in indijska tradicija (številka: 49/50, 2004)
  Homogenizacija brez nasilja? (številka: 49/50, 2004)
  Kant o filozofiji in matematiki (številka: 49/50, 2004)
  Ki kot temelj medtelesnosti (številka: 49/50, 2004)
  Hermenevtika in pojmovnost v bitnozgodovinskem mišljenju (številka: 49/50, 2004)
  Jacques Derrida: Od krize evropskega duha do novega kozmopolitizma (številka: 49/50, 2004)
  Hermenevtika in tvorjenje pojmov (številka: 49/50, 2004)
  Husserl v Biti in času (številka: 49/50, 2004)
  Zrcalo, sled in pogled (številka: 49/50, 2004)
  Evropa: Od ideje univerzalnosti do univerzalnosti ideje (številka: 49/50, 2004)
  Vloga absolutnega vedenja v filozofiji kot sistemu izkustva (številka: 49/50, 2004)
  Martin Heidegger: Evropa in Zahod (številka: 49/50, 2004)
  Husserl in Ortega (številka: 49/50, 2004)
  Kaj je interkulturnost? (številka: 49/50, 2004)
 14. 2005
   35

  številka: 51/52 (2005)
  številka: 53/54 (2005)
  Etika neizrekljivega pri Ludwigu Wittgensteinu (številka: 51/52, 2005)
  Optimizem in pesimizem v Gadamerjevi knjigi o Celanu (številka: 51/52, 2005)
  Fenomenološka arheologija (številka: 51/52, 2005)
  O nastajanju in minevanju (številka: 51/52, 2005)
  " Prevrat kopernikanskega nauka" pri Edmundu Husserlu (številka: 51/52, 2005)
  Slovarček kratkih razlag filozofskih terminov (številka: 51/52, 2005)
  Husserl in Ingarden o sliki (podobi) (številka: 51/52, 2005)
  Wittgenstein, Heidegger in postvarjenje jezika (številka: 51/52, 2005)
  Derridajev "coup de don" in Heideggrov "es gibt" (številka: 51/52, 2005)
  Fenomenološke interpretacije Aristotelove kozmologije (številka: 51/52, 2005)
  Svoboda, ki jo menimo (številka: 51/52, 2005)
  O etičnem pomenu sojenja (številka: 51/52, 2005)
  Jezikovna kompatibilnost definicij in razumevanja filozofskih terminov v splošnem slovarju (številka: 51/52, 2005)
  Arheologija biti (številka: 51/52, 2005)
  " Cikcak". Fenomenološka arheologija Edmunda Husserla (številka: 51/52, 2005)
  Savatrova Vprašanja življenja (številka: 51/52, 2005)
  Sodobnost: filozofsko vprašanje ali vprašanje filozofije (številka: 53/54, 2005)
  Pomisleki o zgodovini filozofije (številka: 53/54, 2005)
  Analitična filozofija in filozofija preobrazbe (številka: 53/54, 2005)
  Komunikacija. Kaj se reče in kaj se ne pusti reči (številka: 53/54, 2005)
  Razumevanje arhitekture v hermenevtični filozofiji (številka: 53/54, 2005)
  Humanistika med znanostjo in umetnostjo (številka: 53/54, 2005)
  Komunistična politika, družboslovje in humanistika (številka: 53/54, 2005)
  O duhovnem in telesnem v umetnosti (številka: 53/54, 2005)
  Dve teoriji modernosti (številka: 53/54, 2005)
  Kant in filozofska hermenevtika (številka: 53/54, 2005)
  Paul Ricoeur: za fenomenološko hermenevtiko evropske zgodovine in vrednot (številka: 53/54, 2005)
  Hermenevtika v Diltheyevi utemeljitvi duhoslovnih znanosti (številka: 53/54, 2005)
  Izhodišča hermenevtike glasbe: štirje pogledi (številka: 53/54, 2005)
  Resnica in metoda (številka: 53/54, 2005)
  Vprašanje hermenevtike politike (številka: 53/54, 2005)
  Pravna hermenevtika Ronalda Dworkina in nezapisana "polovica" prava (številka: 53/54, 2005)
  K hermenevtično-filozofski zgodovini duhoslovnih ved (številka: 53/54, 2005)
 15. 2006
   31

  številka: 55/56 (2006)
  številka: 57/58 (2006)
  številka: 59 (2006)
  Hermenevtika kot metoda in izvrševanje (številka: 55/56, 2006)
  Vprašanje bistva v Heideggrovem spisu O bistvu resnice (številka: 55/56, 2006)
  Humboldtova dialoška hermenevtika (številka: 55/56, 2006)
  K filozofiji ciklizma (številka: 55/56, 2006)
  Vattimova latinizacija hermenevtike (številka: 55/56, 2006)
  O hermenevtičnem odnosu (številka: 55/56, 2006)
  Evropska kulturna zgodovina (številka: 55/56, 2006)
  Nietzsche in vekovito vračanje enakega (številka: 55/56, 2006)
  O različnosti človeške jezikovne gradnje (številka: 55/56, 2006)
  O bistvu lepote pri Schellingu (številka: 55/56, 2006)
  Predavanja o metodi akademskega študija (številka: 55/56, 2006)
  O poeziji, filozofiji in političnem (številka: 55/56, 2006)
  Prispevki k fenomenologiji sanj (številka: 55/56, 2006)
  Hermeneutic legacy (številka: 55/56, 2006)
  Svetovni etos, evropska civilna religija in verstva na Slovenskem (številka: 57/58, 2006)
  Od spopada do zavezništva civilizacij (številka: 57/58, 2006)
  Uvod (številka: 57/58, 2006)
  Mir in vojne v dobi globalizacije (številka: 57/58, 2006)
  Svetovne religije/civilizacije o človekovih pravicah, vojni in miru (številka: 57/58, 2006)
  Politična etika v dobi terorizma: odločanje o večjem in manjšem zlu (številka: 57/58, 2006)
  Heimwelt, Fremdwelt und die Zwischenwelten (številka: 59, 2006)
  Gespräch mit Bernhard Waldenfels (številka: 59, 2006)
  The question of transcendence in Heidegger and Sartre (številka: 59, 2006)
  Phänomenologische Ästhetik. Ein geschichtlicher Abriss (številka: 59, 2006)
  Die Person als kommunikationsfähiges Wesen zwischen Natur und Konsens (številka: 59, 2006)
  Existential humanism as human creativeness (številka: 59, 2006)
  Cartesian philosophy and the political dynamics for peace (številka: 59, 2006)
  Philosophy in interculturality (številka: 59, 2006)
 16. 2007
   43

  številka: 60/61 (2007)
  številka: 62/63 (2007)
  Domestizierte, latente und eruptive Gewalt im aktuellen Kontext (številka: 60/61, 2007)
  Wirklichkeit als unendlicher Progress (številka: 60/61, 2007)
  Phänomenologie der Öfenntlichkeit! (številka: 60/61, 2007)
  Carnival today (številka: 60/61, 2007)
  Das Problem der zeitgenössichen politischen Philosophie (številka: 60/61, 2007)
  Steps back (številka: 60/61, 2007)
  Memento nasci (številka: 60/61, 2007)
  Sinn und Unendlichkeit (številka: 60/61, 2007)
  Verantwortung für die Menschheit im 21. Jahrhundert (številka: 60/61, 2007)
  Europäisches Ethos seit Platon und Aristoteles (številka: 60/61, 2007)
  Das Phänomen der "Glokalisierung" (številka: 60/61, 2007)
  Europa und Nacheuropa in der philosophischen Reflexion Jan Patočkas (številka: 60/61, 2007)
  Cognitive existentialism and phenomenology of science's theoretical objects (številka: 60/61, 2007)
  Ohne Vermächtnis (številka: 60/61, 2007)
  Multikulturalismus und Interkulturalität (številka: 60/61, 2007)
  Einige politischen Dimensionen der Diaita als Räumlichkeit des Daseins und als Lebensweise (številka: 60/61, 2007)
  Weltethos und die europäische Zivilreligion (številka: 60/61, 2007)
  Zur phänomenologischen Rehabilitierung des Ethos (številka: 60/61, 2007)
  Die Grammatik der europäischen Seinsgeschichte (številka: 60/61, 2007)
  Ontological dimension of mechanical activity (številka: 60/61, 2007)
  Wahrheit, Identität, Differenz (številka: 60/61, 2007)
  Evropa in Poevropa v filozofski refleksiji Jana Patočke (številka: 62/63, 2007)
  Memento nasci (številka: 62/63, 2007)
  Kognitivni eksistencializem in fenomenologija teoretskih objektov znanosti (številka: 62/63, 2007)
  Problem sodobne politične filozofije (številka: 62/63, 2007)
  Fenomenologija javnosti (številka: 62/63, 2007)
  Evropski etos od Platona in Aristotela (številka: 62/63, 2007)
  Gramatika evropske bitne zgodovine (številka: 62/63, 2007)
  Smisel in neskončnost (številka: 62/63, 2007)
  Ontološka razsežnost mahinalne dejavnosti (številka: 62/63, 2007)
  Odgovornost za človeštvo v 21. stoletju (številka: 62/63, 2007)
  Fenomen "glokalizacije" (številka: 62/63, 2007)
  Politične razsežnosti diaita kot prostorskosti bivanja in načina življenja (številka: 62/63, 2007)
  Vzvratni koraki (številka: 62/63, 2007)
  Multikulturalizem in interkulturnost (številka: 62/63, 2007)
  Resnica, identiteta, diferenca (številka: 62/63, 2007)
  K fenomenološkemu rehabilitiranju etosa (številka: 62/63, 2007)
  Karneval in utopija (številka: 62/63, 2007)
  Dejanskost kot neskončni progres (številka: 62/63, 2007)
  Brez volila (številka: 62/63, 2007)
  Svetovni etos in evropska civilna religija (številka: 62/63, 2007)
 17. 2008
   25

 18. 2009
   33

  številka: 68/69 (2009)
  številka: 70/71 (2009)
  Europa, Terra incognita (Str. 147-151, 2009)
  Competitiveness, values, vision (Str. 97-109, 2009)
  Topics of the conference "Europe, the world and humanity in the 21st century : dialogue in culture - dialogue between cultures" (Str. 5-6, 2009)
  Dialogue above the black hole (Str. 129-138, 2009)
  Die Europäische Goldene Regel (Str. 41-52, 2009)
  Europa (Str. 139-145, 2009)
  The idea of Europe (Str. 7-15, 2009)
  Europe between identity and universalism (Str. 91-96, 2009)
  Europas Contemporalität (Str. 81-90, 2009)
  Europe (Str. 153-159, 2009)
  En deça du bien et du mal (Str. 17-28, 2009)
  Man in the age of technology (Str. 53-68, 2009)
  Mehrstimmiges Europa (Str. 69-80, 2009)
  Craintes et espérances (Str. 111-128, 2009)
  Just as everything becomes forgotten in Paris (Str. 161-170, 2009)
  Religion und kulturelle Identität (Str. 29-39, 2009)
  Vprašanje medkulturnosti in arhiv humanističnih ved (številka: 70/71, 2009)
  Melanholija in revolucija (številka: 70/71, 2009)
  Globoko strinjanje? (številka: 70/71, 2009)
  Mesto subjektivnosti med transcendentalno in naravno naravnanostjo (številka: 70/71, 2009)
  Kaj je levica? (številka: 70/71, 2009)
  Tekst kot model? (številka: 70/71, 2009)
  Sodobnost fenomenologije (številka: 70/71, 2009)
  Filozofski spomin (številka: 70/71, 2009)
  Pomen Hobbesove politične filozofije za razvoj koncepta človekovih pravic (številka: 70/71, 2009)
  Fenomenologija in kriza interkulturnosti (številka: 70/71, 2009)
  Fenomenologija prostorskosti (številka: 70/71, 2009)
  Informacija na stičišču sodobne filozofije, znanosti in literature (številka: 70/71, 2009)
  Konstruiranje socialnih dejstev in kulturnih pomenov (številka: 70/71, 2009)
  "Reci, da Jeruzalem je" (številka: 70/71, 2009)
  Tekst in interpretacija (številka: 70/71, 2009)
 19. 2010
   33

  številka: 72/73 (2010)
  številka: 74/75 (2010)
  Nietzschejeva presoja stila in Humov donkihotski okus (številka: 72/73, 2010)
  Heraklitov logos (številka: 72/73, 2010)
  Utelešenje (številka: 72/73, 2010)
  Eksistenca resnice (številka: 72/73, 2010)
  Fragment znotraj Hermenevtične teorije Friedricha Schlegla (številka: 72/73, 2010)
  Prispevek k vprašanju umestnosti pojmovanja teksta Sodba in bit kot Hölderlinove kritike Fichteja (številka: 72/73, 2010)
  Dotiki, dišave in okusi - v senci filozofskih čutov (številka: 72/73, 2010)
  O jeziku in slepoti (številka: 72/73, 2010)
  Trije vidiki budistične etike (številka: 72/73, 2010)
  Spomin pod črto (številka: 72/73, 2010)
  Duša in polis v Državi (številka: 72/73, 2010)
  Pomeni Schelerjeva kritika Kantovega pojmovanja apriorija "ptolemejsko kontrarevolucijo"? (številka: 72/73, 2010)
  Demetrij Kidones, prevajalec latinskih spisov (številka: 72/73, 2010)
  O lepem (1.6.1-3) (številka: 72/73, 2010)
  Pojem presežnega od Platona do Plotina (številka: 72/73, 2010)
  Fidijev Zevs: o umetniškem ustvarjanju pri Plotinu (številka: 72/73, 2010)
  MacIntyrov današnji aristotelizem: aristotelizem kot tradicija (številka: 72/73, 2010)
  Medialität als Grundbegriff der gegenwärtigen Phänomenologie (številka: 74/75, 2010)
  Cultural anthropology in Schutzian perspective (številka: 74/75, 2010)
  The hopeless quest for Taiwanese identity (številka: 74/75, 2010)
  Nietzsche und die musik (številka: 74/75, 2010)
  The biblical God and violence (številka: 74/75, 2010)
  The Topology of Metaphysical Viewpoints in the Light of Heidegger's Return to Aristotle (številka: 74/75, 2010)
  Wiedererinnern und Nachahmen im japanischen No-Spiel (številka: 74/75, 2010)
  Le premier et l'autre commencement de la philo sophie selo n les Aports a la philo sophie de Martin Heidegger (številka: 74/75, 2010)
  "Der größte jüdische Denker ist nur ein Talent. (Ich z. B.)" (številka: 74/75, 2010)
  Non-Declarative Sentences and Communication in Husserl's Logical Investigations (številka: 74/75, 2010)
  Sartre's radical reduction to the incarnated subjectivity (številka: 74/75, 2010)
  Grenzen der klassischen Phänomenologie: das Antlitz bei E. Lévinas und das Geben, la donation, bei J.-L. Marion (številka: 74/75, 2010)
  Das maskierte Selbst (številka: 74/75, 2010)
  "Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit" Zur Überlieferung und philosophischen Aktualität der Phänomenologie (številka: 74/75, 2010)
 20. 2011
   28

  številka: 76/77/78 (2011)
  številka: 79 (2011)
  Svoboda pod nadzorom (številka: 76/77/78, 2011)
  Bitje/razsutost (številka: 76/77/78, 2011)
  Bit kot dopuščanje (številka: 76/77/78, 2011)
  Svoboda, odgovornost in samozavedanje pri Husserlu (številka: 76/77/78, 2011)
  Svoboda govora in svoboda poslušanja (številka: 76/77/78, 2011)
  Kriza krize (številka: 76/77/78, 2011)
  Medij in odsotnost revolucije (številka: 76/77/78, 2011)
  Od izvorov človekovih pravic k njihovemu uresničevanju (številka: 76/77/78, 2011)
  Ukrivljenost hermenevtičnega prostora in svobode besede (številka: 76/77/78, 2011)
  Kantov nauk o vrlinah in budistična praksa vaj (številka: 76/77/78, 2011)
  Figure drugosti (številka: 76/77/78, 2011)
  Humanistika kot počelo medijske svobode (številka: 76/77/78, 2011)
  Osvobojeni lik (številka: 76/77/78, 2011)
  Husserl in budizem (številka: 76/77/78, 2011)
  Posebne oblike "svobode" (številka: 76/77/78, 2011)
  Je filozofija regionalna ali globalna? (številka: 76/77/78, 2011)
  Mi, barbari (številka: 76/77/78, 2011)
  Svoboda 'na robu' (številka: 76/77/78, 2011)
  Prestopanje meja (številka: 76/77/78, 2011)
  Kaj je znanost in kaj je univerza? (številka: 76/77/78, 2011)
  Bildung als Plastikwort (številka: 79, 2011)
  Hermeneutic realism as a critical theory (številka: 79, 2011)
  Body-image as an event (številka: 79, 2011)
  Heidegger's concept of fore-structure and textual interpretation (številka: 79, 2011)
  How is Aristotle's conception of physis implicated in Husserl's phenomenology? (številka: 79, 2011)
  The visual construction of carnival culture (številka: 79, 2011)
 21. 2012
   32

  številka: 80/81 (2012)
  številka: 82/83 (2012)
  Od hermenevtičnega k mističnemu krogu (številka: 80/81, 2012)
  Finkova eksistencialna interpretacija fenomenološke redukcije (številka: 80/81, 2012)
  Transsubjektivno ustvarjanje poetičnega ozračja (številka: 80/81, 2012)
  Kantov ključ metafizike (številka: 80/81, 2012)
  Kaj je izobraževanje? (številka: 80/81, 2012)
  "Iz majhnega daljnega / z željami prepredenega / sosedstva" (številka: 80/81, 2012)
  Vprašanje etike v postmoderni (številka: 80/81, 2012)
  Onkraj estetskega subjektivizma (številka: 80/81, 2012)
  Brezpodobna pesem Paula Celana (številka: 80/81, 2012)
  "Na žalost v njem ni nobene glasbe" (številka: 80/81, 2012)
  Telo-v-gibanju (številka: 80/81, 2012)
  Arhitektura arhitekture (številka: 80/81, 2012)
  Ženska (na) izkustvo (številka: 80/81, 2012)
  Mišljenje zadržanja, zadržanje mišljenja (številka: 80/81, 2012)
  Biti vmes - umetnost kot praxis (številka: 80/81, 2012)
  The twins or the reasons of contemporary Italian philosophy (številka: 82/83, 2012)
  The perception and judgment of flavor (številka: 82/83, 2012)
  Technics, nihilism, truth (številka: 82/83, 2012)
  Qui a peur des cultural studies? (številka: 82/83, 2012)
  A new realist approach to hermeneutics (številka: 82/83, 2012)
  Man in the age of technics (številka: 82/83, 2012)
  We, the barbarians (številka: 82/83, 2012)
  State of exception (številka: 82/83, 2012)
  Realism in two pieces (številka: 82/83, 2012)
  Democracy and biopolitics (številka: 82/83, 2012)
  Die Natur des Geistes (številka: 82/83, 2012)
  The discontent of democracy (številka: 82/83, 2012)
  Denialism (številka: 82/83, 2012)
  Editorial (številka: 82/83, 2012)
  On ethical revolution in philosophy (številka: 82/83, 2012)
 22. 2013
   29

  številka: 84/85 (2013)
  številka: 86/87 (2013)
  Mitteilen und Urteilen (številka: 84/85, 2013)
  Deleuze und die Phänomenologie (številka: 84/85, 2013)
  Griechische Tragödie als Medium der Erfahrung (številka: 84/85, 2013)
  Leibniz, the pessimum, and the death penalty (številka: 84/85, 2013)
  Unbeteiligtes Beteiligtsein (številka: 84/85, 2013)
  Husserl on China and culture centrism (številka: 84/85, 2013)
  Genealogy of gender theory? Genealogy of gender practise? (številka: 84/85, 2013)
  Agonistische Demokratie, Lebensformen und Wertpluralismus (številka: 84/85, 2013)
  Genealogy of morality and phenomenology of moral consciousness (številka: 84/85, 2013)
  Gott ohne Religion? Die leere der Welt und das Ereignis der offenheit (številka: 84/85, 2013)
  Es gibt Ordnung/Il y a de l'ordre (številka: 84/85, 2013)
  Science and Lebenswelt (številka: 84/85, 2013)
  Heideggers Philosophie der Kunst im Lichte gegenwärtiger Ästhetik und Bildtheorie (številka: 84/85, 2013)
  Heideggrova roka - komični objekt ideologije (številka: 86/87, 2013)
  Tvorba abstraktnih pojmov v arhaičnih kitajskih pisavah (številka: 86/87, 2013)
  Diabolično pripoznanje pri Kantu (številka: 86/87, 2013)
  Fenomenologoziranje kulture (številka: 86/87, 2013)
  Zamrznitev časa in prostora (številka: 86/87, 2013)
  Duhovni človek in intelektualec (številka: 86/87, 2013)
  (Ne) gre samo za črko! Vzporedno branje: Darwin-Derrida (številka: 86/87, 2013)
  Kako misliti znanost? (številka: 86/87, 2013)
  Preplet časa pri Beauvoirjevi in Merleau-Pontyu (številka: 86/87, 2013)
  Življenje žive metafore (številka: 86/87, 2013)
  Filozofija tehnike med Ernstom Kappom in Martinom Heideggrom (številka: 86/87, 2013)
  Politično in druge pojavnosti (številka: 86/87, 2013)
  Vloga in pomen simbola znotraj srednjeveškega kulturno-filozofskega obzorja (številka: 86/87, 2013)
  Prevajanje Jana Patočke (številka: 86/87, 2013)
 23. 2014
   27

  številka: 88/89 (2014)
  številka: 90/91 (2014)
  The phenomenological origin of difference in Derrida and Deleuze (številka: 88/89, 2014)
  Neuro-transformative performance processes (številka: 88/89, 2014)
  Virtualität und Vollendung der Metaphysik (številka: 88/89, 2014)
  Perceptions of the Oriental in modern Greek painting (številka: 88/89, 2014)
  Europa und die Revolution (številka: 88/89, 2014)
  Abschied vom "ewigen Frieden"? (številka: 88/89, 2014)
  Entering brave new sociality with super intelligent, emotional, and wet brained robots (številka: 88/89, 2014)
  Insecurity and instability as challenges to the Nigerian state (številka: 88/89, 2014)
  Theory of contemporary art (številka: 88/89, 2014)
  "As". Person as corporation - corporation as person (številka: 88/89, 2014)
  "Cogito me cogitare" (številka: 88/89, 2014)
  Virtual worlds and Lacan (številka: 88/89, 2014)
  Kommunikationsethik (številka: 88/89, 2014)
  K razumevanju pogojev sodobne umetnosti (številka: 90/91, 2014)
  Okrogel trikotnik ali miljo visok monocikel? (številka: 90/91, 2014)
  Vloga prolepsis v Epikurjevi filozofiji (številka: 90/91, 2014)
  Pravni diskurz in pravna zavest (številka: 90/91, 2014)
  Črno na belem in chiaroscuro (številka: 90/91, 2014)
  Rez moderne (številka: 90/91, 2014)
  Družice, družabnice, druge (številka: 90/91, 2014)
  Narava kot ogledalo filozofije (številka: 90/91, 2014)
  Premisleki (številka: 90/91, 2014)
  Nietzsche in navada (številka: 90/91, 2014)
  Cavell, skepticizem in samovzgoja (številka: 90/91, 2014)
  Sveta vojna in totalna mobilizacija (številka: 90/91, 2014)
 24. 2015
   37

  številka: 92/93 (2015)
  številka: 94/95 (2015)
  What is not an image (anymore)? (številka: 92/93, 2015)
  Raumverwandlung und Zeiterfahrung (številka: 92/93, 2015)
  Kierkegaard, Heidegger and the question of method behind the search for authenticity (številka: 92/93, 2015)
  Questioning the body today (številka: 92/93, 2015)
  Anton Žvan (številka: 92/93, 2015)
  Sinnlichkeit unterscheiden (številka: 92/93, 2015)
  Use and misuse of cathartic impulse (številka: 92/93, 2015)
  Die soziale Welt - Vollzugsstrukturen (številka: 92/93, 2015)
  Making sense of ethics in the everyday (številka: 92/93, 2015)
  Crisis as the discrimen of philosophy (številka: 92/93, 2015)
  Homo respondens (številka: 92/93, 2015)
  Stop saving us (številka: 92/93, 2015)
  Evropa, demokracija in velika politika (številka: 94/95, 2015)
  O branju in interpretiranju (številka: 94/95, 2015)
  Prva Eneada 8 (številka: 94/95, 2015)
  Eksistenca, dogodek in kapital. Kako misliti brez zgodovine (številka: 94/95, 2015)
  Predpostavke in kriteriji ne-filozofskega delovanja (številka: 94/95, 2015)
  Skupinska identiteta in nichtsoziale Akte (ne-socialna dejanja) (številka: 94/95, 2015)
  Dialog, mnogoglasna pošast ali kakšna bolj krotka žival? (številka: 94/95, 2015)
  O zgodovinskem mislenju (številka: 94/95, 2015)
  Homo respondens (številka: 94/95, 2015)
  Nomad, odpadnik, upornik (številka: 94/95, 2015)
  O pojmu zadržanja (hexis) v Aristotelovi etiki (številka: 94/95, 2015)
  Nesocialna in socialna dejanja (1911) (številka: 94/95, 2015)
  Kaj ni zgodovinsko mislenje (številka: 94/95, 2015)
  Zmožnost poželenja (številka: 94/95, 2015)
  Red, tradicija in literarnost (številka: 94/95, 2015)
  Dobro življenje pri Aristotelu (številka: 94/95, 2015)
  Goran Starčević (številka: 94/95, 2015)
  Zapisi o pojmu zgodovine (številka: 94/95, 2015)
  Protokol seminarja "Zgodovinsko mislenje" (številka: 94/95, 2015)
  "Gospodarji zemlje" (številka: 94/95, 2015)
  Um in razum (številka: 94/95, 2015)
  Tri pisma (številka: 94/95, 2015)
  Pribeleženja (številka: 94/95, 2015)
 25. 2016
   28

  številka: 96/97 (2016)
  številka: 98/99 (2016)
  Tomaž Luckmann (številka: 96/97, 2016)
  Ivan Urbančič (številka: 96/97, 2016)
  Zgodovinski odnos in zgodovinsko mislenje! (številka: 96/97, 2016)
  Slasti in pasti sekularne metafizike v umetnosti (številka: 96/97, 2016)
  Foucaultova obramba liberalizma (številka: 96/97, 2016)
  Počutje tesnobe in njegova metodološka relevanca (številka: 96/97, 2016)
  Sopripadnost uma in dejanskosti (številka: 96/97, 2016)
  Wittgensteinova Kundmanngasse (številka: 96/97, 2016)
  Poletna šola fenomenologije in filozofije duha v Kopenhagnu 2016 (številka: 96/97, 2016)
  Razmišljanja o "nezvestem" filmu (številka: 96/97, 2016)
  Heinrich Hüni (številka: 96/97, 2016)
  Kako filozofsko živeti? (številka: 96/97, 2016)
  Znamenje formalne naznake (številka: 96/97, 2016)
  Potrošništvo skozi Simmlovo filozofijo kulture (številka: 96/97, 2016)
  Glede biti in časa v luči doseženega ustanitvenega mislenja! (številka: 96/97, 2016)
  Protokol seminarja "Zgodovinski sklop" (številka: 96/97, 2016)
  Taking bodily self-awareness in animals seriously (številka: 98/99, 2016)
  Interanimality and animal encounters (številka: 98/99, 2016)
  The horizons of embodiment (številka: 98/99, 2016)
  Husserl's somatology reconsidered (številka: 98/99, 2016)
  Embodied, enacted and experienced decision-making (številka: 98/99, 2016)
  Making sense of (autopoietic) enactive embodiment (številka: 98/99, 2016)
  I understand you because I know you (številka: 98/99, 2016)
  Humanity is another corporeity (številka: 98/99, 2016)
  The vertical and the vertiginous (številka: 98/99, 2016)
  Temporalization of touch and its consequences for embodiment (številka: 98/99, 2016)
 26. 2017
   29

  številka: 100/101 (2017)
  številka: 102/103 (2017)
  The autonomy and responsibility of the image in cyberspace (številka: 100/101, 2017)
  Relationship between two conceptual perspectives of life-world (številka: 100/101, 2017)
  Modalities of pictorial appearing (številka: 100/101, 2017)
  Das geistige Auge (številka: 100/101, 2017)
  Parrhesia as alethurgic practice (številka: 100/101, 2017)
  Heidegger, philosophe de la liberté? (številka: 100/101, 2017)
  The other in dialogue (številka: 100/101, 2017)
  Im memoriam (številka: 100/101, 2017)
  Deleting individualities (številka: 100/101, 2017)
  Zur vorgeschichte der Unterscheidung von Natur und Kultur (številka: 100/101, 2017)
  Experience, poetry and truth (številka: 100/101, 2017)
  Die bedeutenden Flähen (številka: 100/101, 2017)
  Abrahamic figurations of responsibility (številka: 100/101, 2017)
  Game objects as intentional objects (številka: 100/101, 2017)
  History and space (številka: 102/103, 2017)
  Revolutionary categories (številka: 102/103, 2017)
  Differenz und Revolution (številka: 102/103, 2017)
  The anthropology of Sovetiasation (številka: 102/103, 2017)
  Equality and emancipation in education and politics (številka: 102/103, 2017)
  Neoliberalism and Jan Patočka on supercivilization and education (številka: 102/103, 2017)
  Auf dem Weg zur Grossen Politik (številka: 102/103, 2017)
  Hospitable dwelling (številka: 102/103, 2017)
  The neoliberal (counter)revolution (številka: 102/103, 2017)
  Social change and embodiment (številka: 102/103, 2017)
  Eigentlichkeit and Agency in Sein und Zeit (številka: 102/103, 2017)
  Revolution und seinsgeschichtliches Denken (številka: 102/103, 2017)
  Verwandte des Lebens (številka: 102/103, 2017)
 27. 2018
   32

  številka: 104/105 (2018)
  številka: 106107 (2018)
  O različnih metodah prevajanja (številka: 104/105, 2018)
  Perceptivna primerjava kot temelj filozofije umetnosti (številka: 104/105, 2018)
  Hermenevtični vidiki prevajanja pri Friedrichu Schleiermacherju (številka: 104/105, 2018)
  Aristotel o nujnosti čutnega zaznavanja (številka: 104/105, 2018)
  Platonova dela (številka: 104/105, 2018)
  Cilji pouka filozofije, instrumentalizacija in didaktike filozofije (številka: 104/105, 2018)
  Martin Heidegger: Kaj se pravi mislti? (številka: 104/105, 2018)
  O človeški naravi in filozofskem premisleku znanstvenega napredka (številka: 104/105, 2018)
  Situacionistično mesto in situacija arhitekture (številka: 104/105, 2018)
  Dragan Jakovljević. Erkenntnisgestalten und Handlungsanweisungen (številka: 104/105, 2018)
  Damir Barbarić. Skladba svijeta. Platonov Timej (številka: 104/105, 2018)
  Pričenjanje na drugi strani začetka (številka: 104/105, 2018)
  Avtoimunost in gostoljubje (številka: 104/105, 2018)
  "Množica" kot politični problem moderne filozofije (številka: 104/105, 2018)
  Težave z Machiavellijem (številka: 104/105, 2018)
  Kaj je filozofija? (številka: 104/105, 2018)
  Ob izvoru demokracije (številka: 104/105, 2018)
  Pessoa? (številka: 104/105, 2018)
  Izvrševanje in utemeljevanje, objektivni in subjektivni podatki - vzporednica? (številka: 104/105, 2018)
  Kant and critical hermeneutics (številka: 106/107, 2018)
  Man's un-natural life (številka: 106/107, 2018)
  The moral power of the narrative (številka: 106/107, 2018)
  "Herd" bei Heidegger und Schelling (številka: 106/107, 2018)
  Arendt in Jerusalem (številka: 106/107, 2018)
  Diesseits und jenseits (številka: 106/107, 2018)
  From transcendent existence, intentional existence to real existence (številka: 106/107, 2018)
  Max Scheler's phenomenology of solidarism (številka: 106/107, 2018)
  Das Unerträgliche und die Ethik der Revolution (številka: 106/107, 2018)
  The spatialization of the world (številka: 106/107, 2018)
  Returning to itself, in itself (številka: 106/107, 2018)
 28. 2019
   41

  številka: 108109 (2019)
  številka: 110-111 (2019)
  Stimmlung und Verstehen (številka: 108/109, 2019)
  Likovni artefakt kot objekt fascinacije (številka: 108/109, 2019)
  Illusion or fusion? (številka: 108/109, 2019)
  Homo consumens, ludus, and the need for a new relationship of trust (številka: 108/109, 2019)
  O poslušanju in mislenju (številka: 108/109, 2019)
  The dark core of mimesis (številka: 108/109, 2019)
  A critical exposition of the ethnocentric worldview (številka: 108/109, 2019)
  Glas in govorica (številka: 108/109, 2019)
  O dvojini (številka: 108/109, 2019)
  Drugi teoreticizem Lousia Althusserja (številka: 108/109, 2019)
  Končnost kot temelj samolastne biti-v-svetu (številka: 108/109, 2019)
  Querelle des classiques et des avant-gardes (številka: 108/109, 2019)
  Die Gesichter der Welt (številka: 108/109, 2019)
  Eine philosophische Überprüfung des Begriffs der "Person" (številka: 108/109, 2019)
  Rethinking painting style from the phenomeno-logical perspective (številka: 108/109, 2019)
  Adriano Fabris: Ethics of information and communication technologies. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. ISBN: 978-3-319-75511-3. (številka: 108/109, 2019)
  Med pojasnili in jasnitvijo (številka: 108/109, 2019)
  Mnogoterost jezikov in razumevanje sveta (številka: 108/109, 2019)
  Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva (številka: 108/109, 2019)
  Žarko Paić: Tehnosfera I. Žrtvovanje i dosada. Životinja - čovjek - stroj (številka: 108/109, 2019)
  Igor Mikecin: Parmenid. Grčki tekst s hrvatskim prijevodom i filologijskim bilješkama, filozofijski komentar i rječnik. Zagreb: Matica hrvatska, 2018. ISBN: 978-953-341-128-6. (številka: 108/109, 2019)
  In whose name? (številka: 110/111, 2019)
  The founcauldian art of the self and pedagogic problem (številka: 110/111, 2019)
  Schools without quality? (številka: 110/111, 2019)
  Phronetic education to integrity (številka: 110/111, 2019)
  Democratic values and patriotism (številka: 110/111, 2019)
  The rejection of teaching in philosophy (številka: 110/111, 2019)
  Tragedy, solidarity, and impartiality (številka: 110/111, 2019)
  Before the work of art (številka: 110/111, 2019)
  The "introduction of the subject" (številka: 110/111, 2019)
  Phenomenology of online education (številka: 110/111, 2019)
  The poetics of education (številka: 110/111, 2019)
  Education and active ignorance (številka: 110/111, 2019)
  Dilemmas of education for democratic imperatives and good citizenship (številka: 110/111, 2019)
  The imperative of phronetic education for practicing freedom in light of the Bible's literary discourse (številka: 110/111, 2019)
  Education as a problem Vis-a-Vis the question about education (številka: 110/111, 2019)
  Małgorzata Przanowska: Listening and Acouological Education. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. ISBN: 987-83-235-3735-9 (številka: 110/111, 2019)
  Fragility of existence (številka: 110/111, 2019)
  The potential role of literature in overcoming the denialism of ageing (številka: 110/111, 2019)
 29. 2020
   19

  številka: 112-113 (2020)
  Neuroscience cannot reach existence (številka: 112/113, 2020)
  Posthumanistična znanost (številka: 112/113, 2020)
  Med kadrom in montažo (številka: 112/113, 2020)
  Edmund Husserl's constructive phenomenology in the C-manuscripts and other late research manuscripts (številka: 112/113, 2020)
  Med človeškim in živalskim (številka: 112/113, 2020)
  Paulina Sosnowska: Hannah Arendt and Martin Heidegger. Philosophy, Modernity, and Education. Lanham - Boulder - New York - London: Lexington Books. ISBN: 978-1-4985-8241-4. (številka: 112/113, 2020)
  Emanuele Severino (1929-2020) (številka: 112/113, 2020)
  "Less than touching" (številka: 112/113, 2020)
  Anthropocentric and non-anthropocentric perspectives of Proteus anguinus, axolotl, Vampyroteuthis infernalis, and their environmental systems (številka: 112/113, 2020)
  Žarko Paić: Neoliberalism, Oligarchy and Politics of the Event: At the Edge of Chaos. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. ISBN: 978-1-5275-4478-9. (številka: 112/113, 2020)
  Die Mehrdeutigkeit der "formalen Anzeige" im hindeutenden Blick auf Sein und Zeit (številka: 112/113, 2020)
  The end of the metaphysics of being and the beginning of the metacosmics of entropy (številka: 112/113, 2020)
  Pojmovanje biti pri K. Marxu (številka: 112/113, 2020)
  What is Aura? (številka: 112/113, 2020)
  The welcoming gesture of hermeneutics (številka: 112/113, 2020)
  Metaphysics and death in Eugen Fink's thought (številka: 112/113, 2020)
  Marijan Krivak: Filozofija otpora, Osijek: Filozofski fakultet, 2019. ISBN: 978-953-314-047-6. (številka: 112/113, 2020)
  Dismorfna telesna motnja v fenomenologiji, estetiki in psihiatriji (številka: 112/113, 2020)