Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

 1. 1991
   19

 2. 1995
   22

  letnik: 2 (1995)
  Stopnjevanje pridevnikov v SSKJ (letnik: 2, 1995)
  Hebraizmi Trubarjevih in Dalmatinovih robnih besedil (letnik: 2, 1995)
  K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov (letnik: 2, 1995)
  K zgodovini Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (letnik: 2, 1995)
  Slovaropisno ozadje pojmovnika s področja obratovanja in vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev (letnik: 2, 1995)
  Pes - živel je mož, imel je psa --- (letnik: 2, 1995)
  Kako je iz koromača (komorača) nastal komarček? (letnik: 2, 1995)
  Osvetlitev marketinškega upravljanja z vidika internega merketinga (letnik: 2, 1995)
  Jezik, računalniki in Evropa okoli nas (letnik: 2, 1995)
  Naglasna podoba glagolskega pregibanja v zborni slovenščini (letnik: 2, 1995)
  Označevanje dolžine v fonoloških opisih in drugih izdajah OLA (letnik: 2, 1995)
  Tudi poslovno ime je kot zrcalo (letnik: 2, 1995)
  Mali leksikoni Cankarjeve založbe in Slovar slovenskega knjižnega jezika kot podlaga za geslovnik enozvezkovnika (letnik: 2, 1995)
  Pesniško besedje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (letnik: 2, 1995)
  Tesarska terminologija v Mirnski dolini (letnik: 2, 1995)
  Mana, ta kruh tiga lebna (letnik: 2, 1995)
  O oblikovanju geslovnika za pravopisni slovar (letnik: 2, 1995)
  Iz imenske strukture Pohorja (letnik: 2, 1995)
  Škrabec in Pleteršnikov slovar (letnik: 2, 1995)
  Kako SSKJ izkazuje glagole s prostimi morfemi (letnik: 2, 1995)
  Razmerje med mednarodno in slovensko različico rastlinske sistematike (letnik: 2, 1995)
 3. 1997
   23

  letnik: 3 (1997)
  Libuše Olivová-Nezbedová, Miloslava Knappová, Jitka Malenínska, Jana Matúšová, pomístní jména v Čechách (številka: 3, 1997)
  Jan Balhar, Pavel Jančák a kolektiv, Český Jazykový Atlas (ČJA) 1, Academia, Praha 1992, 427 str. (številka: 3, 1997)
  Pavle Ivić, Žarko Bošnjaković, Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Prva knjiga, Uvod i fonetizam (Srpski dijalektološki zbornik 40), SANU i Institut za srpski jezik, beograd 1994, 419 str. (številka: 3, 1997)
  Nekaj slavističnih utrinkov s Poljske (številka: 3, 1997)
  Živali v prispodobah - opica, nevšečna človekova sorodnica (letnik: 3, 1997)
  Naglasna podoba privezno-pridevnega pregibanja v knjižni slovenščini (letnik: 3, 1997)
  Predpreteklik v Dalmatinovi Bibliji (letnik: 3, 1997)
  Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes (letnik: 3, 1997)
  Primerjava slovarske predstavitve frazemov v hrvaškem/srbskem in češkem enojezičnem razlagalnem frazeološkem slovarju (letnik: 3, 1997)
  Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar kot vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika (letnik: 3, 1997)
  Tvorbeni načini upravno-političnih in vojaških terminov v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797) (letnik: 3, 1997)
  Sovplivanje samoglasnikov in soglasnikov v vzhodnodolenjskih govorih (letnik: 3, 1997)
  Kako je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika predstavljena vezljivost (letnik: 3, 1997)
  Prevajanje naslovov v šestnajstem stoletju (letnik: 3, 1997)
  Javnozdravstveni terminološki glosar (letnik: 3, 1997)
  Ob Gradivu za pomološki slovar (letnik: 3, 1997)
  Kritični pretres poskusnega snopiča Bibliotekarskega terminološkega slovarja (letnik: 3, 1997)
  Fonološki opis govora Krope (SLA 202) (letnik: 3, 1997)
  Kratek oris računalniškega prevajanja (letnik: 3, 1997)
  Károly Gadányi, The evolution of vocabulary in literary Slovenian (letnik: 3, 1997)
  Feminativi na Pohorju (letnik: 3, 1997)
  Janez Keber, Živali v prispodobah 1, 2 (letnik: 3, 1997)
 4. 1998
   21

  letnik: 4 (1998)
  Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia. Banská Bystrica, 3.-5. september 1996 (številka: 4, 1998)
  12. mednarodni kongres slavistov v Krakovu od 27. avgusta do 2. septembra 1998 (številka: 4, 1998)
  Poskus predstavitve odnosa do tujejezičnih imen slovenskih podjetij v luči statistične analize (letnik: 4, 1998)
  Peter Pavel Vergerij ml. (letnik: 4, 1998)
  Trije narečni slovarji (letnik: 4, 1998)
  Govor celjskega predmestja Gaberje (letnik: 4, 1998)
  Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih (letnik: 4, 1998)
  Prvi slovenistični dan v Trstu s poudarkom "na novem in starem v poljedelski terminologiji v slovenskih narečjih" ali morda začetek načrtnejšega zbiranja narečnega besedja (letnik: 4, 1998)
  Jakob Šolar in Stane Suhadolnik (letnik: 4, 1998)
  Vzorčni prikaz obsežnejših sopomenskih skupin iz Pleteršnikovega slovarja (letnik: 4, 1998)
  Zinka Zorko, Narečna podoba Dravske doline (letnik: 4, 1998)
  Raziskovanje slovenske frazeologije (letnik: 4, 1998)
  Avtomobil - dvojezični strokovni slovar in (Breznikove?) nove besede v njem (letnik: 4, 1998)
  Vezljivost glagolov s slovarsko oznako s širokim pomenskim obsegom (letnik: 4, 1998)
  Delo za Slovar slovenskega knjižnega jezika (letnik: 4, 1998)
  Notarske knjige kot imenoslovni vir (letnik: 4, 1998)
  Stanko Košir, B's'dnjak rutaršće `n srenšće špraše, Slovar rutarške in srenške govorice (letnik: 4, 1998)
  Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici (letnik: 4, 1998)
  Pet zvezkov ALE (letnik: 4, 1998)
  Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262) (letnik: 4, 1998)
 5. 1999
   19

 6. 2000
   19

 7. 2001
   29

  številka: 1/2 (2001)
  Sedemdesetletnici Zvonke Leder - Mancini in Marte Silvester (številka: 1/2, 2001)
  Slovensko fôkselj (m.), gen. -na in sorodne besede (številka: 1/2, 2001)
  Riglerjeva teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika v številkah (številka: 1/2, 2001)
  Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih (številka: 1/2, 2001)
  Vasilij Abajev 1900-2001 (številka: 1/2, 2001)
  Sodarska terminologija v Zagradcu na Dolenjskem (številka: 1/2, 2001)
  K osnovnim mehanizmom glagolsko-imenskega pregibanja v italijanščini in slovenščini (številka: 1/2, 2001)
  Pomemben prispevek k slovenski leksikologiji (številka: 1/2, 2001)
  Voščilo akademiku Francu Jakopinu ob osemdesetletnici (številka: 1/2, 2001)
  Razlagalni slovarji ruskega jezika (številka: 1/2, 2001)
  Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324) (številka: 1/2, 2001)
  Fonološki opis posavskega govora v Stržišču (številka: 1/2, 2001)
  Nekatera aktualna vprašanja poknjiževanja in razknjiževanja zemljepisnih lastnih imen (številka: 1/2, 2001)
  Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah (številka: 1/2, 2001)
  Prvi zvezek Slovarja srbskih govorov Vojvodine (številka: 1/2, 2001)
  Kdo je avtor prvega slovenskega prevoda Baragovih Indijancev (številka: 1/2, 2001)
  Slovenski nacionalni korpus - idejni osnutek projekta (številka: 1/2, 2001)
  Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje (številka: 1/2, 2001)
  Slovenski nacionalni korpus Maks na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (številka: 1/2, 2001)
  Tipologija pridevniške vezljivosti (številka: 1/2, 2001)
  Joint international meeting on geographical names (številka: 1/2, 2001)
  L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská: Slovník pomístních jmen v Čechách (številka: 1/2, 2001)
  Besede za semenj, žegnanje (farni praznik) in blagoslov v slovenskih narečjih (številka: 1/2, 2001)
  Fonološki opis govora kraja Spodnje Kraše (SLA 314) (številka: 1/2, 2001)
  Besedne družine predlogov in veznikov v besedotvornem slovarju (številka: 1/2, 2001)
  O strukturi rojstnih imen v Sloveniji (številka: 1/2, 2001)
  Pomenska kvalifikatorska pojasnila s pozivno vlogo v SSKJ (številka: 1/2, 2001)
  Dr. Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine - Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550) (številka: 1/2, 2001)
 8. 2002
   33

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  O razvrščanju iztočic v terminološkem slovarju (številka: 1, 2002)
  Posebnosti otroškega dojemanja jezika (številka: 1, 2002)
  35. zasedanje Uredniškega odbora ALE v Ljubljani 2002 (številka: 1, 2002)
  Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje (Maribor 2001) (številka: 1, 2002)
  Ivanka Černelič - ob 70-letnici rojstva (številka: 1, 2002)
  Kosta Peev, Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del 1, 2 (A-K) (številka: 1, 2002)
  Slovenski pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa (številka: 1, 2002)
  Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu (številka: 1, 2002)
  Jakob Rigler, Zbrani spisi 1, Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave (Ljubljana 2001) (številka: 1, 2002)
  Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja (številka: 1, 2002)
  Slovenistika na sombotelskih slavističnih dnevih 23.-24. maja 2002 (številka: 1, 2002)
  Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (številka: 1, 2002)
  Émile Genouvrier, Claude Désirat, Tristan Hordé, Dictionnaire des synonymes (Larousse, Paris 2001) (številka: 1, 2002)
  Friderik Baraga, A theoretical and practical grammar of the Otchipwe language (številka: 1, 2002)
  Skladenjski podatki v (slovenskem) narečnem slovarju (številka: 1, 2002)
  Prostomorfemski glagoli kot slovarska gesla (številka: 1, 2002)
  Majda Merše, France Novak, Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič (Ljubljana 2001) (številka: 1, 2002)
  Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila (1850) (številka: 1, 2002)
  Fonološki opis govora na Zgornji Velki (SLA 364) (številka: 1, 2002)
  Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Imena vasi in mest v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Predslovanska substratna imena v slovenščini (številka: 2, 2002)
  Slovensko imenoslovje v Italiji (številka: 2, 2002)
  Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Slovensko imenoslovje v Porabju (številka: 2, 2002)
  Zgodovina imenoslovja v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Priimki na Slovenskem (številka: 2, 2002)
  Hrematonimi (številka: 2, 2002)
  Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov (številka: 2, 2002)
  Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko (številka: 2, 2002)
  O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem (številka: 2, 2002)
 9. 2003
   24

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 2003)
  O analogiji in njeni rabi v slovnici De lingua Latina Marka Terencija Varona (številka: 1, 2003)
  Željka Fink-Arsovski, Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra (Zagreb 2002) (številka: 1, 2003)
  Uvod v (slovenski) narečni slovar (številka: 1, 2003)
  Jezikovne podobe žalosti v frazemih slovenskega jezika (številka: 1, 2003)
  Besedilni korpus Nova beseda in geslovnik za Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 2003)
  Ob slovarju novejšega besedja (številka: 1, 2003)
  Predstavitev slovaropisnih kategorij za enojezični razlagalni slovar srednjega obsega - s temeljnim izhodiščem v SSKJ (številka: 1, 2003)
  Nekaj leksikoloških načel o novih besedah pri Stanislavu Škrabcu (številka: 1, 2003)
  Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov (številka: 2, 2003)
  Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini (številka: 2, 2003)
  Zahodnoslovensko krgíšče (številka: 2, 2003)
  Anđela Frančić, Međimurska prezimena (Zagreb 2002) (številka: 2, 2003)
  Fonološki opis govora pri Negovi (SLA 367) (številka: 2, 2003)
  Pragmatični frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (številka: 2, 2003)
  Slovenska jezikovna skupnost v Kanalski dolini (številka: 2, 2003)
  Nekaj besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem narečju (številka: 2, 2003)
  Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003) (številka: 2, 2003)
  13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003) (številka: 2, 2003)
  Nekaj zanimivosti iz besedilnega korpusa Nova beseda (številka: 2, 2003)
  O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) (številka: 2, 2003)
  Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora (Varaždin 2002) (številka: 2, 2003)
 10. 2004
   30

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Frazemi s pomenom 'piti' in 'biti pijan' v slovenskem in ruskem jeziku (številka: 1, 2004)
  ZRCola (številka: 1, 2004)
  Struktura besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za črko B (številka: 1, 2004)
  Merilo jezikovne naravnosti kot eno od možnih meril za izbiranje slovarskega ponazarjalnega gradiva iz korpusov? (številka: 1, 2004)
  K izvoru in pomenu krajevnih imen Prvačina in Prebačevo (številka: 1, 2004)
  Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom (številka: 1, 2004)
  Besednovrstna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 1, 2004)
  Antihiatski pojavi v knjižni slovenščini (številka: 1, 2004)
  Funkcje prefiksu w(e)- w polskich formacjach czasownikowych (številka: 1, 2004)
  Maria Karpluk, Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (Kraków 2001, 390 str.) (številka: 1, 2004)
  Slovarska delavnica v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v obdobju 1977-2002 (številka: 1, 2004)
  Nelinearna struktura zloga (številka: 1, 2004)
  Valerij Mokienko, Alfréd Wurm, Česko-ruský frazeologický slovník (Olomouc 2002) (številka: 1, 2004)
  Aktualnost Miklošičevega znanstvenega dela in misli (številka: 2, 2004)
  Jerica Snoj, Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov (Ljubljana 2004) (številka: 2, 2004)
  Instrumentalno-slušna analiza pogostnosti in trajanja glasov na primeru štajerskega zabukovškega govora (številka: 2, 2004)
  Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini (številka: 2, 2004)
  Fonologija v slovarju novejšega besedja (številka: 2, 2004)
  Ob sedemdesetletnici Franceta Novaka (številka: 2, 2004)
  Cvetka Šeruga Prek in Emica Antončič, Slovenska zborna izreka: Priročnik z vajami za javne govorce, Knjiga in zvočna zgoščenka (Maribor 2003) (številka: 2, 2004)
  A. Birih, V. Mokienko, L. Stepanova, Slovar' frazeologičeskih sinonimov russkoga jazyka (Rostov na Donu 1997) (številka: 2, 2004)
  Tat'jana Ivanovna Vendina, Srednevekovyj čelovek v zerkale staroslavjanskogo jazyka (Moskva 2002) (številka: 2, 2004)
  Irena Sawicka, An outline of the phonetic typology of the Slavic languages (Torun 2001) (številka: 2, 2004)
  Začetniki oziroma sredstva za vzpostavljanje in ohranjanje stika v komunikaciji (številka: 2, 2004)
  Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih (številka: 2, 2004)
  Digitalizacija pisnega narečnega gradiva v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani (številka: 2, 2004)
  Toponomastični ocvirki (Štanjel na Krasu, Iyouca, Križ, Setú/Svetó) (številka: 2, 2004)
  Fonološki opis govora Juršincev v Slovenskih goricah (SLA 378) (številka: 2, 2004)
 11. 2005
   26

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Oblikoslovno označevanje in besediloslovna analiza (številka: 1, 2005)
  Jezikoslovni zapiski 1-10 (1991-2004) (številka: 1, 2005)
  Rezijansko túlac "tilnik" (Bila) (številka: 1, 2005)
  Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti (številka: 1, 2005)
  Vezljivostni primitivi kot slovarske ubeseditve (številka: 1, 2005)
  Poročilo o tečaju iz fonetične analize digitaliziranega govora za jezikovno rabo (številka: 1, 2005)
  David Kušter, Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov (Slovenj Gradec 2003) (številka: 1, 2005)
  Letonski narečni (= sinolski) slovar primer (Riga 2001) (številka: 1, 2005)
  Nova onomastična revija (številka: 1, 2005)
  Položaj v besedi in formantne frekvence samoglasnikov (standardne slovenščine) (številka: 1, 2005)
  Anatolij Ivčenko - Sonja Wölke, Hornjoserbski frazelogiski słownik (Budyšin 2004) (številka: 1, 2005)
  Barve in njihova simbolika v kulturi in jeziku (številka: 2, 2005)
  Ivor Ripka, Aspekty slovenskej dialektológie (številka: 2, 2005)
  Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini (številka: 2, 2005)
  Avtorski komentar in citat ter njuna sporočevalno-vplivanjska vloga v Šerfovi pridigi (številka: 2, 2005)
  Poljska slovnica za tujce (Krakov 1995) (številka: 2, 2005)
  Prevzete in domače prvine v slovenkih zloženkah (številka: 2, 2005)
  Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 (številka: 2, 2005)
  Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v- (številka: 2, 2005)
  Ozirni prislovi v Slovarju sinonimov slovenskega jezika (številka: 2, 2005)
  O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika strokovne in jezikovne ravnine (številka: 2, 2005)
  O korpusnem jezikoslovju (številka: 2, 2005)
  Skladenjska zapletenost povedi v govorjenem jeziku sodobnih slovenskih politikov (številka: 2, 2005)
  Povezava med vezljivostnimi lastnostmi glagola in njegovimi prvostopenjskimi samostalniškimi izpeljankami (številka: 2, 2005)
 12. 2006
   21

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  1. slovenska mednarodna konferenca SloFon v Ljubljani (številka: 1, 2006)
  O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika terminografske ravnine (številka: 1, 2006)
  O sytuacji językowej na polskiej wsi na przełomie 20 i 21 wieku (številka: 1, 2006)
  Kosta Peev, Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del, tom 3, (L-N) (Skopje 2005) (številka: 1, 2006)
  (Nad)narečna podoba slovenske ljudske pripovedne pesmi (številka: 1, 2006)
  Slovensko va v kontekstu slovenskih in slovanskih osebnih zaimkov za dvojino (številka: 1, 2006)
  Trpnik v Brižinskih spomenikih (številka: 1, 2006)
  W. Breustedt, J. Getzin, J. Grätz, I. Kolsut, H. Walter, Wörterbuch deutscher Phraseologismen mit englischen und slavischen Äkvivalenten (Greifswald 2004) (številka: 1, 2006)
  Primerjalni glagolski frazemi med slovarjem in rabo (številka: 1, 2006)
  O mestu slovenščine v evropskem povezovanju (številka: 1, 2006)
  Johann Siegmund Valentin Popowitsch (Janez Žiga Valentin Popovič), Vocabula Austriaca et Stiriaca 1-2 (Frankfurt am Main 2004) (številka: 1, 2006)
  Mednarodno znanstveno srečanje Slavenska frazeologija i pragmatika (Rab, 17. - 19. 9. 2006) (številka: 2, 2006)
  Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini (številka: 2, 2006)
  5. mednarodni kongres dialektologov in geolingvistov (Braga 4. - 8. 9. 2006) (številka: 2, 2006)
  Skladenjski elementi govorjenega jezika v jutranjem programu komercialnega radia (Radio City) (številka: 2, 2006)
  Nova izdaja Pletešnikovega Slovensko-nemškega slovarja (Ljubljana 2006) (številka: 2, 2006)
  Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika - seznam (A-O) (številka: 2, 2006)
  Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke (številka: 2, 2006)
  Narečna členitev makedonskega jezika (številka: 2, 2006)
 13. 2007
   41

  številka: 1/2 (2007)
  Akademik Pavle Merku - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2007)
  Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine (številka: 1/2, 2007)
  Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo (številka: 1/2, 2007)
  Imenoslovje in etimologija imen (številka: 1/2, 2007)
  Deappellativische Ortsnamen mit dem Bestimmungswort Graf-, Herr- und Pape-/Pfaffe- im Gebiet zwischen Salle und Neiße (številka: 1/2, 2007)
  Rzekoma archaiczność obszarów peryferycznych (številka: 1/2, 2007)
  Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592 (številka: 1/2, 2007)
  Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini (številka: 1/2, 2007)
  Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi (številka: 1/2, 2007)
  Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa "Človek" (na primeru V617 teta in V618 ujna) (številka: 1/2, 2007)
  K etimologiji toponima Mi'rišče "zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza" (številka: 1/2, 2007)
  Istroromunski kromonimi (številka: 1/2, 2007)
  Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini (številka: 1/2, 2007)
  Trubarjev Philopatridus Illyricus (številka: 1/2, 2007)
  Vodna imena na doberdobskem Krasu (številka: 1/2, 2007)
  Alcuni casi di paronomasia fra sloveno e friulano nei toponimi del Friuli (številka: 1/2, 2007)
  Psl. *stegna v slovenskih govorih (številka: 1/2, 2007)
  Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha (številka: 1/2, 2007)
  Življenje besed v Bibliji (številka: 1/2, 2007)
  Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini (številka: 1/2, 2007)
  B'lva, B'lvan' ta in. (številka: 1/2, 2007)
  Jezikoslovna bibliografija Pavleta Merkuja (številka: 1/2, 2007)
  Makedonsko-slovenečki toponimiski paraleli (številka: 1/2, 2007)
  Akademik Izmail Ivanovič Sreznevskij i rez´janščina (številka: 1/2, 2007)
  Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine (številka: 1/2, 2007)
  Slovansko-romanski jezikovni stik v moližanski hrvaščini (številka: 1/2, 2007)
  Imiona w nazwach jezior i stawów w Polsce (številka: 1/2, 2007)
  Gröfel, Gröbel 'Steinhaufen' - Dialektologisches und Namenkundliches rund um einem Slawismus im Bairischen (številka: 1/2, 2007)
  Voščilo Varji Cvetko Orešnik (številka: 1/2, 2007)
  Toponim Preserje in slovansko-romansko prepletanje pripon -jane in -anum (številka: 1/2, 2007)
  Slowenische Namen und Wörter aus Kals in Osttirol (številka: 1/2, 2007)
  Od kod slovenski dendronim jâm "brest"? (številka: 1/2, 2007)
  Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen (številka: 1/2, 2007)
  Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919 (številka: 1/2, 2007)
  Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) (številka: 1/2, 2007)
  Kagor, tajemniczy desygnat zamów i recept lekarskich wschodniej Słowiańszczyzny (številka: 1/2, 2007)
  Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja (številka: 1/2, 2007)
  Nadawanie imion "literackich" w Polsce (številka: 1/2, 2007)
  Człowiek - to kto? (številka: 1/2, 2007)
  Sfogliando il Lessico del dialetto sloveno del Torre/Besedišče terskega narečja (številka: 1/2, 2007)
 14. 2008
   31

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Sklanjatev zaimkov moj, tvoj, svoj v slovenskem pisnem jeziku od Brižinskih spomenikov do Trubarja (številka: 1, 2008)
  4. mednarodna konferenca o jezikovni raznolikosti v Evropi (The International Conference on Language Variation in Europe 4) (številka: 1, 2008)
  O slovenskih parih tipa kost (številka: 1, 2008)
  Specializirani pravopisni priročnik (Predstavitev izhodišč, zasnove, ciljev in vzorčnih redakcij) (številka: 1, 2008)
  O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi (številka: 1, 2008)
  Pogovorni in narečni izrazi v slovenskih dramskih prevodih - soočanje s prevajalskimi zagatami (številka: 1, 2008)
  Frazeologija v prozi Josipa Jurčiča (številka: 1, 2008)
  Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija (številka: 1, 2008)
  10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie (številka: 1, 2008)
  Jean Le Du, Nouvel atlas linguistique de la Basse-Bretagne, Volume 1-2 (Brest 2001) (številka: 1, 2008)
  Ob simpoziju Dnevi Maksa Pleteršnika: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja (11. - 12. 9. 2007) (številka: 1, 2008)
  Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje (Radio City v Mariboru) (številka: 1, 2008)
  Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih (številka: 1, 2008)
  Analiza pojma jezikovna slika sveta v zgodovini jezikoslovnih idej - primer determinizma v jezikoslovju (številka: 1, 2008)
  Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w dialektach polskich (številka: 1, 2008)
  O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do slovarja' (Branka Tafra: Od riječi do rječnika, Zagreb 2005) (številka: 1, 2008)
  Priimek Vram (številka: 1, 2008)
  Bol'šoj frazeologičeskij slovar' russkogo jazyka, Otv. red. V. N. Telija. Moskva: AST-press kniga, 2006, 784 str. (številka: 2, 2008)
  Frazeologija v prozi Janka Kersnika (številka: 2, 2008)
  Frazemi s pomenom "premikati se" v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 2, 2008)
  Zbornik Studies in formal Slavic linguistics - prospevki formalnih opisov slovanskih jezikov (Nova Gorica 2006) (številka: 2, 2008)
  Alefirenko N. F., Zolotyh L. G., 2008: Frazeologičeskij slovar': Kul'turnopoznavatel'noe prostranstvo russkoj idiomatiki, Moskva, OOO Izd-vo El'pis, 472 str. (številka: 2, 2008)
  Notica o mednarodni konferenci EUROPHRAS 2008 (številka: 2, 2008)
  14. mednarodni slavistični kongres na Ohridu od 9. do 16. septembra (številka: 2, 2008)
  Poletna terminološka šola (Ljubljana, 4. - 6. 9. 2008) (številka: 2, 2008)
  Oblikoskladnja starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika v luči razvoja slovničnega opisa (številka: 2, 2008)
  Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru (številka: 2, 2008)
  Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju (številka: 2, 2008)
  Geografski termini in frazeologija (številka: 2, 2008)
 15. 2009
   23

  številka: 1/2 (2009)
  Primerjalna analiza o ohranjanju jezika pri kitajski, slovenski in tajski jezikovni manjšini v Avstraliji (številka: 1/2, 2009)
  Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju (številka: 1/2, 2009)
  Prepoznavanje krajšav v besedilih (številka: 1/2, 2009)
  Zgodovinskorazvojni pregled pojmovanja vrinjenega stavka (parenteze) v slovenističnem jezikoslovju (številka: 1/2, 2009)
  Profesorica Bożena Ostromęcka-Frączak - jezikoslovna vez med Poljsko in Slovenijo (številka: 1/2, 2009)
  Delež minimalnih parov besed med besednimi oblikami in lemami (številka: 1/2, 2009)
  Hrvaška frazeologija Antice Menac (številka: 1/2, 2009)
  Jakominov Mali cerkveni slovar (številka: 1/2, 2009)
  Trubar ali Trobar? (številka: 1/2, 2009)
  Zemljepisna lastna imena v Večeslavcih (številka: 1/2, 2009)
  Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini (številka: 1/2, 2009)
  Enajsta konferenca Komisije za slovansko besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju (številka: 1/2, 2009)
  Poglavje o etimologiji - oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed - v treh slovenskih slovnicah (1715, 1755, 1758) (številka: 1/2, 2009)
  Słownictwo mieszkańców wsi a czynniki demograficzno-socjalne (na przykładzie gwary spiskiej w Polsce) (številka: 1/2, 2009)
  Ljubljanska izjava o rabi slovenskega jezika v visokošolskih ustanovah v Sloveniji z namenom ohranjanja jezikovne raznolikosti v Evropski uniji (številka: 1/2, 2009)
  O povedkovniku oziroma povedkovniškosti (številka: 1/2, 2009)
  Frazeologija v prozi Cirila Kosmača (številka: 1/2, 2009)
  Načini ruskega govora (številka: 1/2, 2009)
  Osnove oblikovanja kratkega novinarskega besedila za potrebe informativnih oddaj javnega radia (številka: 1/2, 2009)
  Priročnik praktične leksikografije založbe Oxford (številka: 1/2, 2009)
  Sinteza o podedovanem praslovanskem leksikalnem fondu (številka: 1/2, 2009)
  Slovensko krava se pomišlja 'krava se goni' (številka: 1/2, 2009)
 16. 2010
   29

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Govor vasi Topole (številka: 1, 2010)
  Vinogradniško in kletarsko izrazje v prleški vasi Cven (številka: 1, 2010)
  Pomen in obseg oznak za jezikovne različice v okviru informacijske tehnologije (številka: 1, 2010)
  Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od R do Ž (številka: 1, 2010)
  Reimški evangelij - jezik glagolskega dela (številka: 1, 2010)
  Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú 'kri' (številka: 1, 2010)
  Slovanski antroponimi v toponimiji Tolminske (številka: 1, 2010)
  Črnovrški pridevnik pojertek 'požrešen' v slovarju Ivana Tominca (številka: 1, 2010)
  Na meji med vezljivostjo in (obvezno) družljivostjo (številka: 1, 2010)
  Hrvatski prezimenik Franje Maletića i Petra Šimunovića (številka: 1, 2010)
  Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja (številka: 1, 2010)
  Sistemske in nesistemske novotvorjenke v tiskanih oglasih (številka: 1, 2010)
  Vezljivostni slovar slovenskih glagolov Andreje Žele (številka: 1, 2010)
  Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed (številka: 2, 2010)
  Vezljivost treh glagolov mišljenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (s poudarkom na vezavi) (številka: 2, 2010)
  Nikolaj Mihajlov (Nikolai Mikhailov) 1967-2010 (številka: 2, 2010)
  Krajšavni slovarji (številka: 2, 2010)
  Reaktualizacija besedilnih vzorcev v radijskih oglasih (številka: 2, 2010)
  Korelacja rodzaju gramatycznego i naturalnego w dialektach polskich (številka: 2, 2010)
  Sklanjatev in naglas samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine (številka: 2, 2010)
  Posebna tvorba kolektivnih samostalnikov na -ajne v cerkljanskem narečju (številka: 2, 2010)
  Tri novejša dela hrvaškega narečjeslovja (številka: 2, 2010)
  Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove (številka: 2, 2010)
  Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *tat' in staroirsko táid 'tat' (številka: 2, 2010)
  Zgodovinsko-etimološki slovar ruske latovščine (številka: 2, 2010)
  Trubarjeva Hišna postila (1595) v odnosu do Lutrove prevodne predloge (številka: 2, 2010)
  Distribucija pomenov glagolskega predponskega obrazila po- v češčini in ruščini (številka: 2, 2010)
 17. 2011
   30

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Jakob Müller, jezikoslovec in slovarnik - sedemdesetletnik (številka: 1, 2011)
  Jakob Müller: slovenistična bibliografija 1964-2011 (številka: 1, 2011)
  O slovenskem narečnem kri, kr(i)vesa 'kri, krvi' ali o prvotnem sklanjatvenem vzorcu praslovanskega *kry 'kri' (številka: 1, 2011)
  Polvikanje v slovenščini v luči starejših pisnih virov (številka: 1, 2011)
  Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija (številka: 1, 2011)
  Frazeološki slovar ruskega knjižnega jezika Aleksandra Iljiča Fjodorova (številka: 1, 2011)
  Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 2011)
  Ljubljanska dolenjščina: potrditev Riglerjeve teorije (številka: 1, 2011)
  Prevzeto priponsko obrazilo -i(j)ada v slovenski tvorbeno ustaljeni in potencialni leksiki (številka: 1, 2011)
  Primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar za besedje s tematskega področja vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine (številka: 1, 2011)
  Novejši večbesedni leksemi v slovenščini z vidika slovaropisja (številka: 1, 2011)
  Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti (številka: 1, 2011)
  Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice (številka: 1, 2011)
  Razvoj algoritma za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih razvezav v elektronskih besedilih (številka: 2, 2011)
  Leksikalna baza za slovenščino: komu, zakaj in kako (naprej)? (številka: 2, 2011)
  Vezljivost odrazov praslovanskega glagola *mysliti v zgodovini izbranih slovanskih jezikov (številka: 2, 2011)
  Metaforična pomenotvornost z vidika sintagmatike (številka: 2, 2011)
  Ob 70. rojstnem dnevu doc. dr. Vlada Nartnika (številka: 2, 2011)
  Model zgodovinskega slovarja (številka: 2, 2011)
  K podobnostim in različnostim slovenskega in madžarskega pregibanja (številka: 2, 2011)
  K problematiki palatalizacije velarov v stari frizijščini (številka: 2, 2011)
  Priimki Košmelj, Košmrlj in Minodraš (številka: 2, 2011)
  Različni tipi besedotvornih morfemov pri današnjih slovenskih tvorjenkah (številka: 2, 2011)
  Vlado Nartnik: bibliografija 1967-2011 (številka: 2, 2011)
  "Pušti niz vodu, čekaj uz vodu" (številka: 2, 2011)
  Slovenščina kot neposlednji jezik: revitalizacija pojma 'J2' (številka: 2, 2011)
  Prvi slovenski razlagalni terminološki slovar turizma (številka: 2, 2011)
  Predzgodovina praslovanskega naglasnega sistema v luči moskovske naglasoslovne šole (številka: 2, 2011)
 18. 2012
   32

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Uporaba XML-formata v leksikografiji na primeru oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika (številka: 1, 2012)
  Devetdeset let rusistke in frazeologinje Antice Menac (številka: 1, 2012)
  Primorsko gradivo z v iz b v širšem slovenskem in slovanskem kontekstu (številka: 1, 2012)
  Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik (številka: 1, 2012)
  Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s poudarkom na feminativni tvorbi (številka: 1, 2012)
  Dušan Čop (številka: 1, 2012)
  Namigi Miroslava Grepla, kako naprej v skladnji (številka: 1, 2012)
  Leksikografska praksa pri Čehih in Slovakih (številka: 1, 2012)
  Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih nedovršnih glagolov (številka: 1, 2012)
  Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo (številka: 1, 2012)
  Sklanjatev praslovanskega ijevskega samostalnika *l'udje v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (številka: 1, 2012)
  Imenoslovec Dušan Čop - devetdesetletnik (številka: 1, 2012)
  O dveh terminografskih novostih v Čebelarskem terminološkem in Slovenskem smučarskem slovarju (številka: 1, 2012)
  Zbornik mednarodne konference Jezikovna raznolikost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu (številka: 1, 2012)
  Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (številka: 1, 2012)
  Kebrov Slovar slovenskih frazemov (številka: 1, 2012)
  Koštiálov Slovenski etimološki besednjak (številka: 2, 2012)
  Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa (številka: 2, 2012)
  Sodobni pregled slovanske filologije (številka: 2, 2012)
  Značilnosti sprejemanja besed iz nemščine v knjižno slovenščino 16. stoletja (številka: 2, 2012)
  Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri Ivanu Koštiálu (številka: 2, 2012)
  Med evropeizacijo in nacionalizacijo (številka: 2, 2012)
  Slavist Matej Rode (številka: 2, 2012)
  Ivan Koštiál - pozabljeni slovenski romanist (številka: 2, 2012)
  Botanični terminološki slovar (številka: 2, 2012)
  Prvi slovenski frazeološki slovar (številka: 2, 2012)
  Spregledanemu jezikoslovcu in folkloristu Ivanu Koštiálu (1877-1949) (številka: 2, 2012)
  Predoslje in Prelosno (45 let pozneje) (številka: 2, 2012)
  Slovnični in slovarski brus knjižne slovenščine Ivana Koštiála (številka: 2, 2012)
  Ivan Koštiál (številka: 2, 2012)
 19. 2013
   33

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Motivacijska moč slovenskih medmetov (številka: 1, 2013)
  Bibliografija slovenskih udeležencev dosedanjih mednarodnih slavističnih kongresov (referati, komunikati, tematski bloki) (številka: 1, 2013)
  Slovenska slavistika in mednarodni slavistični kongresi (številka: 1, 2013)
  K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov (številka: 1, 2013)
  Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji (številka: 1, 2013)
  Patristické texty v sanktorálu chorvatskohlaholských breviářů vzniklých do 15.století (številka: 1, 2013)
  Leksiko-sintaksičeskie izmenenija v sovremennom slovenskom jazyke (številka: 1, 2013)
  Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju (številka: 1, 2013)
  Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja (številka: 1, 2013)
  Implikativno komuniciranje in oblikovanje soslednih parov (številka: 1, 2013)
  Genetolingvistična klasifikacija južnoslovanskih jezikov (številka: 1, 2013)
  Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo (številka: 2, 2013)
  K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v Slovenskem lingvističnem atlasu 1 (številka: 2, 2013)
  Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru (številka: 2, 2013)
  Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa (številka: 2, 2013)
  Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja 'človek' (po gradivu za SLA 1) (številka: 2, 2013)
  Slovenski lingvistični atlas kot vir za diahrono raziskovanje besedja (na primeru poimenovanj za dele telesa in bolezni iz zdravilskih knjig 19. stoletja) (številka: 2, 2013)
  Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110) (številka: 2, 2013)
  Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja (številka: 2, 2013)
  O novih dosežkih slovenske dialektologije in jezikovne geografije (številka: 2, 2013)
  Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen (številka: 2, 2013)
  Besedje iz pomenskega polja "kmetija - prostori in oprema v hiši, gospodarska poslopja" v slovenskogoriškem narečju (številka: 2, 2013)
  Oblikoslovna raznolikost v sevniško-krškem govoru glede na (ne)mestno okolje (številka: 2, 2013)
  A Circum-Pannonian word-prosodic parallel (številka: 2, 2013)
  Neosebne glagolske oblike in gradnja podrednih stavkov v subijskem terskem govoru (številka: 2, 2013)
  Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem (številka: 2, 2013)
  Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline (številka: 2, 2013)
  Prinos˝t na Slovenskija lingvističen atlas za proyčvaneto na dialektite na južnite slavjanski ezici (številka: 2, 2013)
  Skladnja v panonski narečni skupini (številka: 2, 2013)
  Besedotvorni izzivi dialektoloških raziskav (številka: 2, 2013)
  Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini (številka: 2, 2013)
 20. 2014
   33

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Izbrisani slovarski sestavki iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdajeSlovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 2014)
  Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik (številka: 1, 2014)
  Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce (številka: 1, 2014)
  Besedotvorje in njegovi viri v slovanskih jezikih (številka: 1, 2014)
  Vpliv stopnje ustreznosti terminološkim načelom in avtoritete avtorja termina na uveljavljenost terminov v odnosih z javnostmi (številka: 1, 2014)
  Različni vplivi na jezik mladih (številka: 1, 2014)
  Slovarska monografija Hildegard Striedter-Temps (številka: 1, 2014)
  Tržiški slovar (številka: 1, 2014)
  Ulična poezija v interakciji z (živim) jezikom (številka: 1, 2014)
  K etimologii drevnerusskih toponimov s suffiksom *-itji (številka: 1, 2014)
  Sistem SLOnar (številka: 1, 2014)
  Plemenito dejanje brnskih etimologov (številka: 1, 2014)
  Nemške izposojenke v slovenščini Hildegard Striedter-Temps (številka: 1, 2014)
  Prispevek k sistematizaciji strukturnih tipov starokeltske toponimije (številka: 1, 2014)
  Predavanje na tisočem sestanku Lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani dne 14. januarja 2013 (številka: 1, 2014)
  Normativna informacija v slovarju (številka: 1, 2014)
  Tvorbeni načini čebelarskega izrazja v Dajnkovem Čelarstvu (1831) (številka: 1, 2014)
  Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru (številka: 1, 2014)
  Je slovenska Istra še dvojezična? (številka: 2, 2014)
  Terminološka načela in oblikoslovno-skladenjske terminološke variacije (številka: 2, 2014)
  Primerjava govorov Babnega Polja in Ravnic v luči starejših in mlajših slovenskih jezikovnih sprememb (številka: 2, 2014)
  Jezik in spol (številka: 2, 2014)
  Prispevek Murkovega in Pleteršnikovega slovarja k razvoju slovenskega botaničnega izrazja (številka: 2, 2014)
  Knjižno in neknjižno na dveh mariborskih radiih v knjigi Alenke Valh Lopert (številka: 2, 2014)
  Poimenovanja za klofuto v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem - ekspresivno na jezikovni karti (številka: 2, 2014)
  Iz međimurske oronimije (številka: 2, 2014)
  Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju (številka: 2, 2014)
  Vodkinja (številka: 2, 2014)
  Izmail Sreznjevski in slovenščina (številka: 2, 2014)
  Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja (številka: 2, 2014)
  Nova akademska slovnica knjižne češčine (številka: 2, 2014)
 21. 2015
   28

  številka: 1 (2015)
  Jezikoslovni zapiski 11-20 (2005-2014) (številka: 1, 2015)
  Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih (številka: 1, 2015)
  O čovjeku ukratko - konceptualna analiza frazema čabarskih govora (številka: 1, 2015)
  Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev (številka: 1, 2015)
  (Ne)prevzetost izrazja v slovenskih narečjih (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas) (številka: 1, 2015)
  Anglizacija jezika v odvisnosti od družbenega profila literarnih oseb v sodobnih slovenskih proznih delih (številka: 1, 2015)
  Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje (številka: 1, 2015)
  Stroka kot terminografsko izhodišče (ob primeru klekljarske terminologije) (številka: 1, 2015)
  Poredbeno istraživanje razlogâ odabira osobnog imena u Zagrebu i Sofiji (številka: 1, 2015)
  Tvorba pridevskih deminutiva u prizrensko-timočkim govorima srpskog jezika i bugarskom jeziku (številka: 1, 2015)
  Cennostnye orientiry russkogo čeloveka skvoz' prizmy imeni sobstvennogo (po materialam regional'noj antroponimii 15-17 vv.) (številka: 1, 2015)
  Akademik Petar Šimunović (1933-2014) (številka: 1, 2015)
  Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic (številka: 1, 2015)
  Kolektivna monografija o glasbenih motivih v frazeologiji (številka: 1, 2015)
  Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini (številka: 2, 2015)
  The development of vowel length in Slavic (številka: 2, 2015)
  Morfonološko prilagajanje madžarskih izposojenk prekmurskega knjižnega jezika in njihove besedotvorne značilnosti (številka: 2, 2015)
  Akcentnaja sistema proto-kel'tskogo jazyka na fone akcentnyh sistem drugih severo-zapadnyh indoevropejskih prajazykov (številka: 2, 2015)
  Jezikoslovni zapiski (številka: 2, 2015)
  Ruščina in slovenščina (številka: 2, 2015)
  Język potomków polskich osadników z Derenku na Węgrzech (številka: 2, 2015)
  Pogled u suvremenu antroponimiju Svetoga Đurđa (številka: 2, 2015)
  Vejica (številka: 2, 2015)
  Das Modell zur Bestimmung von Phrasemen der Bewertungskategorie Affekt (številka: 2, 2015)
  Pomenska polja nemških izposojenk v slovenščini (številka: 2, 2015)
  Tumačenja i perspektive semantizacije frazeoloških jedinica u dijalekatskom rečniku (sa posebnim osvrtom na saznanja u rusistici) (številka: 2, 2015)
  Semantička analiza pridevskih deminutiva u prizrensko-timočkim govorima srpskoga jezika (številka: 2, 2015)
 22. 2016
   34

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve (številka: 1, 2016)
  Prislov v srednjesavinjskem narečju (številka: 1, 2016)
  Ziljsko narečje na Bistrici in v Straji vasi (številka: 1, 2016)
  Nekaj narečnih značilnosti v besedilih izbranih govorov primorske in dolenjske narečne skupine (številka: 1, 2016)
  Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi (številka: 1, 2016)
  Breznikovo pojmovanje jezikovnih sprememb v Evangelijih in listih (številka: 1, 2016)
  Marjeta Humar (številka: 1, 2016)
  Dr. Marjeta Humar (številka: 1, 2016)
  Germanizmi u frazeologiji kajkavskoga govora grada Križevaca (številka: 1, 2016)
  Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše, stoletnega mladeniča (številka: 1, 2016)
  Accent paradigms of a-type masculine nouns in the Neo%Štokavian ikavian local dialect of Bitelić (številka: 1, 2016)
  Naravna skladnja in slogovni razloček med dvojnicama (številka: 1, 2016)
  Moji spomini na obdobje, v katerem sem se ukvarjal s tvorbeno slovnico (1964-1978) (številka: 1, 2016)
  Narečna poimenovanja za divje žene z nazaj zasukanimi stopali (številka: 1, 2016)
  Žabarin, marnvam, punam, mornjem po domače (številka: 1, 2016)
  Leksikografska interpretacija višečlanih leksičkih jedinica u rečnicima prizrensko-timočkih dijalekata i pitanje njihovog statusa kao posebnih odrednica (številka: 1, 2016)
  Izabrani istrorumunjski ampelonimi 4 (številka: 2, 2016)
  Nekatere značilnosti izražanja nujnosti oz. obveznosti v slovenščini in ruščini (številka: 2, 2016)
  Bedeutung und Funktion von Crowdsourcing im Projekt VerbaAlpina (številka: 2, 2016)
  Imenički sufiksi u Dijalektima istočne i južne Srbije Aleksandra Belića u svetlu najnovijih istraživanja (številka: 2, 2016)
  Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre (številka: 2, 2016)
  Prvi etimološki slovar slovaškega jezika (številka: 2, 2016)
  Raba naglasnih in naslonskih oblik nepovratnih osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (številka: 2, 2016)
  O razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem (številka: 2, 2016)
  Verbal means of addresser representation in channeling discourse (številka: 2, 2016)
  Korpusowe badania języka mieszkańców Spisza w Polsce (številka: 2, 2016)
  Narečno besedotvorje v luči lingvistične geografije (številka: 2, 2016)
  Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (OLA) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską (številka: 2, 2016)
  Razlikovalne značilnosti strok z jezikovnega stališča (številka: 2, 2016)
  Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov (številka: 2, 2016)
  Delavnica Akademski slovar sodobne češčine novembra 2016 v Pragi (številka: 2, 2016)
  Orodja in metode za ustvarjanje inovativnih e-slovarjev, Ljubljana, 17.-20. maj 2016 (številka: 2, 2016)
 23. 2017
   52

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Zasnova novega slovarja krajšav (številka: 1, 2017)
  Komplementarnost Materialov II in Glosarja terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja (številka: 1, 2017)
  "Słowiański Austriak " - o charakterze Słoweńców słów kilka (številka: 1, 2017)
  Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu (številka: 1, 2017)
  Naglasak imenica a-vrste u slivanjskim govorima (številka: 1, 2017)
  Samostalniške manjšalnice v prleških narečnih slovarjih (številka: 1, 2017)
  Pereključenie koda v russkom jazyke staroobrjadcev Latgalii (številka: 1, 2017)
  O tdorodnyj dobryj molodec k dorodnaja tetka (številka: 1, 2017)
  Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja (številka: 1, 2017)
  Akcentuacja tematów na *- ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych (številka: 1, 2017)
  Poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 2001 na naslovu bos.zrc-sazu.si (številka: 1, 2017)
  Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima (številka: 1, 2017)
  Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX- wiecznej polszczyzny regionalnej (številka: 1, 2017)
  Mednarodna konferenca Kontekstualizacija zgodovinske leksikologije maja 2017 v Helsinkih (številka: 1, 2017)
  V Zagrebu izšla nova slovnica češčine (številka: 1, 2017)
  Kognitivno-evoljucionnoe issledovanie pojavlenija opredelennogo i neopredelennogo artiklej (številka: 1, 2017)
  Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1947-1958 (številka: 1, 2017)
  Pochodzenie prasłowiańskiego *č'j' 'czyj' (številka: 2, 2017)
  Členek med prislovom in veznikom (številka: 2, 2017)
  Ob etimologii sloven. strníti (se) (številka: 2, 2017)
  Staronka z gistoryi belaruskaj etymalogii (številka: 2, 2017)
  Prilog proučavanju psl. glagola *kapati (številka: 2, 2017)
  Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen (2) (številka: 2, 2017)
  Rjadkata b"lgarska dialektna duma cvešt 'cvjat, color' i nejnite verojatni slavjanski s"otvetstija (številka: 2, 2017)
  Raba glagola biti sem v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (številka: 2, 2017)
  Za proizhoda na petnajset b"lgarski dumi (številka: 2, 2017)
  Poimenovanja za ženske nosilke poklicev in položajev v slovenščini in ruščini (številka: 2, 2017)
  K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus) (številka: 2, 2017)
  Český zoologický termín zlak - novotvar nebo výpůjčka? (številka: 2, 2017)
  Toboła - szczęśliwie rozwiązany (?) (številka: 2, 2017)
  Nebina (številka: 2, 2017)
  Ob jubileju etimologinje Ljubov Viktorovne Kurkine (številka: 2, 2017)
  K voprosu o i.-e. *-tro-.*-dhro- v praslavjanskom (številka: 2, 2017)
  Psl. *mar'n' a další odvozeniny od kořene *mar- (številka: 2, 2017)
  Jsl. zezati (se) - leksikografsko siroče ili legitimna odrednica (številka: 2, 2017)
  Naravna skladnja - stanje stvari leta 2017 (številka: 2, 2017)
  Praslavjanskoe *žerat"k" (številka: 2, 2017)
  Stručná poznámka k staročeským slabičným likvidám (številka: 2, 2017)
  Funkcija staroperzijskega zaimka aita (številka: 2, 2017)
  Iz zaimstvovannoj leksiki v "Russkom etimologičeskom slovare" (številka: 2, 2017)
  Poznámka k etymologii staroslověnského v"sod" 'svaté přijímání' (številka: 2, 2017)
  Narečje kot dobro izhodišče za prepoznavanje in spoznavanje nekaterih skladenjskih pojavov v lastnem jeziku (številka: 2, 2017)
  Ze studiów nad ludowym słownictwem chorwackim (številka: 2, 2017)
  K rekonstrukcii leksičeskogo sostava russkih narodnyh prokljatij (številka: 2, 2017)
  Bibliografija Ljubov Viktorovne Kurkine (številka: 2, 2017)
  Z historii nazw 'miłości' w językach słowiańskich (številka: 2, 2017)
  Prispevek k živalskim lastnoimenskim poimenovanjem hidronimskega izvora (številka: 2, 2017)
  Praslavjanskij prefiks *ob-/o-pered kornevym v- (številka: 2, 2017)
  Praslav. dial. *dryn" - slovac. dial. driňica 'ograda, ogorožennoe mesto' i rus. dial. zádrypa 'brevenčatyj zabor, brevenčataja stena'? (številka: 2, 2017)
  Etymologia w dialektologii (številka: 2, 2017)
 24. 2018
   30

  številka: 1 (2018)
  Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih (številka: 1, 2018)
  Šesti mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku (2017) (številka: 1, 2018)
  Uvid u hilonimiju gornjega Međimurja (številka: 1, 2018)
  Besedotvorna hibridnost kolesarskega izrazja (številka: 1, 2018)
  Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice (številka: 1, 2018)
  Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih (številka: 1, 2018)
  Internetna leksika v slovenščini (številka: 1, 2018)
  Večavtorski Slovar zvonjenja in pritrkavanja (številka: 1, 2018)
  Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih (številka: 1, 2018)
  Vezniki (številka: 1, 2018)
  Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958-1965 (številka: 1, 2018)
  Ženske ne povedo nič pametnega (številka: 1, 2018)
  Sinonimija i fonemski dubleti u kategoriji deminutiva u prizrensko-timočkim dijalektima (številka: 1, 2018)
  O govejem lastnem imenu Hrdagata in kletvici (h)ardigata (številka: 1, 2018)
  Polskie nazwy gryki na tle słowiańskim i europejskim (številka: 1, 2018)
  Lastna imena v turističnih brošurah o Ljubljani in njihovi prevodi v angleščino (številka: 1, 2018)
  Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965-1980 (številka: 2, 2018)
  Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih (številka: 2, 2018)
  Jezikoslovni zapiski (številka: 2, 2018)
  Brezosebne zgradbe v slovenščini (številka: 2, 2018)
  Sodobni gledališkolektorski pristop (številka: 2, 2018)
  Modifikationen von Sprichwörtern in Kroatischen DaF-Lehrwerken (številka: 2, 2018)
  Druga Mednarodna sociolingvistična konferenca (ICS-2) (številka: 2, 2018)
  A loanword as a marker of spatial movement (številka: 2, 2018)
  Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju (številka: 2, 2018)
  Enclave RAE (številka: 2, 2018)
  Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji (številka: 2, 2018)
  Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar (številka: 2, 2018)
  Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego (številka: 2, 2018)
 25. 2019
   30

  Hrvatsko mocijsko nazivlje (številka: 1, 2019)
  Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880) (številka: 1, 2019)
  Ungarizmy v leksike tradicionnoj kul'tury u prekmurskih i porabskih Slovencev (številka: 1, 2019)
  Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju (številka: 1, 2019)
  K ločljivim predponam porabskih glagolov (številka: 1, 2019)
  Jansonova Kratka zgodovina jezikov (številka: 1, 2019)
  Simpozij Oživljeni Vodnik (številka: 1, 2019)
  Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju po letu 1975 (številka: 1, 2019)
  Razumevanje položaja dvojezičnosti pri pripadnikih dveh različnih generacij v slovenski Istri (številka: 1, 2019)
  Pejorativa in deutschen und kroatischen Leserkommentaren auf Terroranschläge im Internet (številka: 1, 2019)
  Metodologija leksikografske obradbe Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (številka: 1, 2019)
  Mastoimenn'ye kompleksy s posessivn'ym značeniem v bolgarskom jaz'yke i ih russkie sootvetstvija (številka: 1, 2019)
  Istrsko pogovorno in narečno (za) dobro roko (številka: 1, 2019)
  Jezikoslovni zapiski (številka: 1, 2019)
  Problem jote v starogrškem ichthys 'riba' (številka: 1, 2019)
  Ob ob'jasnjajuščej mež'jazykovye različija i ob'edinjajuščej raznoobrazie jaz'ykov mira universal'noj perceptivnoj modeli (številka: 2, 2019)
  Jezikoslovni zapiski (številka: 2, 2019)
  Primožu Jakopinu namesto zdravice (številka: 2, 2019)
  Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše (številka: 2, 2019)
  Majda Merše (številka: 2, 2019)
  Słowanie na Krecie w świetle faktów językowych (številka: 2, 2019)
  Diahrono raziskovanje biblijskih in izbiblijskih frazemov (številka: 2, 2019)
  Kostelski govor kraja Vas (SLA T416) (številka: 2, 2019)
  Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju (številka: 2, 2019)
  Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017- (številka: 2, 2019)
  Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil v slovenščini (številka: 2, 2019)
  Osobliwości czasu przeszłego gwarowego czasownika być na podstawie danych korpusowych (številka: 2, 2019)
  Reflexia nadprirodzených schopností žien vo frazeológii (številka: 2, 2019)
  Sedemnajsta mednarodna konferenca Onomastika Povolžja (2019) (številka: 2, 2019)
  Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora (številka: 2, 2019)
 26. 2020
   23

  številka: 2 (2020)
  Relativna in absolutna kronologija (bavarsko) staro- in -srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini (številka: 1, 2020)
  Opombe o izvoru in rabi slovničnih izrazov "moški" in "ženski" spol (številka: 1, 2020)
  Jezikoslovni zapiski (številka: 1, 2020)
  Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes (številka: 1, 2020)
  Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani? (številka: 1, 2020)
  Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje (številka: 1, 2020)
  Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre Suzane Todorović (številka: 1, 2020)
  Kontrastivna obravnava povratnosvojilnega zaimka v slovenščini in ruščini (številka: 1, 2020)
  Življenje čeških besed ob izginjanju narečij (številka: 1, 2020)
  Kako hekati jezik (številka: 2, 2020)
  Obletnica zasl. prof. dr. Albine Nećak Lük (številka: 2, 2020)
  Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (številka: 2, 2020)
  Albina Nećak Lük (številka: 2, 2020)
  Bolgarski zamenjalni odvisniki v slovenščini (številka: 2, 2020)
  Primus Lessiak in koroški plebiscit leta 1920 (številka: 2, 2020)
  Macedonian (številka: 2, 2020)
  Opombe k problematiki tretje osebe ednine perfekta h korenom s strukturo *C(R)eH- v keltščini (številka: 2, 2020)
  Diskursivnye formuly podtverždenija v tipologičeskoj perspektive (številka: 2, 2020)
  Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017- (številka: 2, 2020)
  Zbornik o sodobni slovanski leksikografiji (številka: 2, 2020)
  Znaczenie materiałów gwarowych z Polski północno-wschodniej ze spuścizny Jana Karłowicza w badaniach nad XIX-wieczną polszczyzną tego obszaru (številka: 2, 2020)
  Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora (številka: 2, 2020)