Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru
Tanin and lignin sources availability for the holistic replacement of synthetic wood adhesives in the European area