Acta agriculturae Slovenica

 1. 2004
   61

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Ecological production as a market regulator for the pork market in the county of Osijek and Baranja (številka: 1, 2004)
  Development of goat breeding in Hungary (številka: 1, 2004)
  Fungal infection and occurence of zearalenone in barley harvested in 2003 in Serbia (številka: 1, 2004)
  Virus diseases and resistance to Bean common mosaic and Bean common mosaic necrosis potyvirus in common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 1, 2004)
  Scientometric assessment of publishing patterns of agricultural researchers in the Slovenian national journals as indexed by the national online bibliographic database COBISS/COBIB (številka: 1, 2004)
  Influence of crop load on yield and grape quality of cv. 'Chardonnay' (številka: 1, 2004)
  Vpliv starosti semena in načinov shranjevanja na kalivost semena konoplje (Cannabis sativa L. var. sativa) (številka: 1, 2004)
  Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo dveh različnih travnikov na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2004)
  Trženjska strategija Zavarovalnice pri vstopanju na nov trg kmetijskih zavarovanj (številka: 1, 2004)
  The importance of the sterilization procedure for producing vigorous cherry plants (Prunus sp.) in vitro (številka: 1, 2004)
  Determination of minimal cutting speed by flailing potato vines (številka: 1, 2004)
  The effect of different scion/rootstock combinations on yield properties of cv. `Cabernet Sauvignon` (številka: 1, 2004)
  The incidence of the root-knot nematode Meloidogyne incognita and Meloidogyne hapla in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Contribution to the knowledge on bionomics of Byctiscus betulae L. (Coleoptera, Curculionidae) on grapevine (številka: 1, 2004)
  Milena Perušek (1893-1978) - prva slovenska uradno nastavljena fitopatologinja (številka: 1, 2004)
  The incidence of potato virus Y strains in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Occurrence of the Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera le Conte) in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Endosperm protein polymorphism of common and tartary buckwheat (številka: 1, 2004)
  Contents of sugars and organic acids in the cultivars of peach (Prunus persica L.) and nectarine (Prunus persica var. nucipersica Schneid.) (številka: 1, 2004)
  Strokovna praksa med študijem živilske tehnologije (številka: 1, 2004)
  The effect of fertigation on yield and quality of four white cabbage (Brassiaca oleracea var. capitata L.) cultivars (številka: 1, 2004)
  Content analysis of the papers in the Research Reports vol. 83, no. 1 (številka: 1, 2004)
  Fizikalne lastnosti ploda oreha (Juglans regia L.) (številka: 1, 2004)
  Prispevek k introdukciji kultivarja vinske trte Syrah (Vitis vinifera L. cv. Syrah) v koprski in vipavski vinorodni okoliš (številka: 1, 2004)
  Monitoring of Myzus persicae (Sulzer) in potato fields in Kosovo (številka: 2, 2004)
  Content analysis of the papers in the Research Reports vol. 83, no. 2 (številka: 2, 2004)
  Osnove analize kovariance (številka: 2, 2004)
  Regulierung der Inverkehrbringung von Giften, giftigen Verbindungen und giftiger Pflanzen in den slowenischen Ländern im 18. und 19. Jahrhundert (številka: 2, 2004)
  The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia (številka: 2, 2004)
  Primerjava poškodb sesajočih škodljivcev in ozona na listih klonov plazeče detelje (Trifolium repens 'Regal') (številka: 2, 2004)
  Amplification of fluorescent-labelled microsatellite markers in olives by a novel, economic method (številka: 2, 2004)
  Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa (številka: 2, 2004)
  The influence of grafting on yield of two tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in a plastic house (številka: 2, 2004)
  Plant characteristics for distinction of red chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) cultivars grown in central Slovenia (številka: 2, 2004)
  Nekatere metode za pripravo regionalnih scenarijev podnebnih sprememb (številka: 2, 2004)
  Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2004)
  Vpliv tal in foliarnega gnojenja s kalcijem na kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) 'Jonagold' (številka: 2, 2004)
  Kalivost oluščenega in obrušenega semena pire (Triticum aestivum L. var. spelta) v primerjavi s kalivostjo plevnatega semena (številka: 2, 2004)
  (številka: 2, 2004)
  Ivan Bolle kot fitomedicinski raziskovalec in pisec (številka: 2, 2004)
  Sensory acceptability of chocolate with inulin (številka: 2, 2004)
  Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti (od ustanovitve Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani 1947 pa do leta 2004) (številka: 2, 2004)
  Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids (številka: 2, 2004)
  Enterococci in cheese - phenotypization and antibiotic resistance (številka: 1, 2004)
  Traditional manufacturing of hard cheese - kachkaval on Stara Planina mountain (številka: 1, 2004)
  Characterization of autochthonous lactic acid bacteria from an artisanal Italian cheese (številka: 1, 2004)
  The consequences of changing conditions of the European dairy sector for the strategies of dairy companies (številka: 1, 2004)
  The microbiological quality of some critical control points in the cheese production of individual Slovenian cheese-makers (številka: 1, 2004)
  Use of mono- and sesquiterpenes for characterisation of mountain cheeses (številka: 1, 2004)
  Diagnostic use of profieciency testing in dairy laboratory (številka: 1, 2004)
  Enumeration, isolation, and identification of bifidobacteria from dairy product (številka: 1, 2004)
  Doc. dr. Janez Poklukar (1960-2004) (številka: 2, 2004)
  Razgradnja ksilana z različnimi ksilanazami vampne bakterije Pseudobutyrivibrio xylanivorans Mz5T (številka: 2, 2004)
  Josef A. Stark (1942-2004) (številka: 2, 2004)
  Transkripcijsko uravnavanje adipogeneze in vloga koaktivatorja PGC-1alfa (številka: 2, 2004)
  Rodovi lipicancev slovenske reje glede na haplotip mitohondrijske DNK (številka: 2, 2004)
  Polimorfizem genov za ß-laktoglobulin in alfaS1-kazein paške ovce (številka: 2, 2004)
  Milk production in the post-genomic era (številka: 2, 2004)
  Distribution of tissues in the carcass of Turopolje pig, an autochtonous Croatian breed (številka: 2, 2004)
 2. 2005
   55

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Vpeljava in ovrednotenje metode določevanja mineralnega dušika v tleh (številka: 1, 2005)
  Karakteristike sojeva Phomopsis sp. izolovanih iz izdanaka obolele maline (številka: 1, 2005)
  The response of sunflower to acute disturbance in water availability (številka: 1, 2005)
  Conservation of natural ecosystems by land consolidation in the rural landscape (številka: 1, 2005)
  Influence of foliar-applied phosphorus and potassium on photosynthesis and transpiration o f'Golden Delicious' apple leaves (Malus domestica Borkh.) (številka: 1, 2005)
  Ocena knjige (številka: 1, 2005)
  Scientific and technical information on organic farming: assessment of selected bibliographic indicators in database CAB Abstracts (številka: 1, 2005)
  Water balance assessment for lysimeter station based on Water Pumping Station Kleče in Ljubljana (številka: 1, 2005)
  Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij (številka: 1, 2005)
  Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi (številka: 1, 2005)
  Concentration of suspension and temperature as factors of pathogenicity of entomopathogenic nematodes for the control of granary weevil, Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) (številka: 1, 2005)
  Induction of Hsp104 by Cr(VI) in yeast Candida intermedia (številka: 1, 2005)
  Impact of enrichment medium on PCR-based detection of Listeria monocytogenes in food (številka: 1, 2005)
  Effects of rugose wood and GLRaV-1 on yield of cv. 'Refošk' grapevines (številka: 1, 2005)
  Senzorična analiza: metode in preskuševalci (številka: 1, 2005)
  Podnebne spremembe in ranljivost kmetijstva (številka: 1, 2005)
  Selenium treatment affected respiratory potential in Eruca sativa (številka: 2, 2005)
  Comparison of laboratory TDR soil water measurements (številka: 2, 2005)
  Preiskovalna raziskava pripravljenosti kmetov za izvajanje socialnih storitev kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (številka: 2, 2005)
  Detection of the reporter and selection genes in transformed hop (Humulus lupulus L.) (številka: 2, 2005)
  Evaluation of ten cultivars of determinate tomato (Lycopersicum esculentum Mill.), grown under different climatic conditions (številka: 2, 2005)
  Growth dynamics and reproductive activity of annual shoots in the walnut cultivar 'Elit' (številka: 2, 2005)
  Genetske in biotehnološke osnove kakovosti škroba v rastlinskih pridelkih in živilih (številka: 2, 2005)
  A case study of Chinese agro-technical extension system (številka: 2, 2005)
  Palm thrips, Parthenothrips dracaenae (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance? (številka: 2, 2005)
  Modeliranje fenološkega razvoja pri rastlinah (številka: 2, 2005)
  A carlavirus serologically closely related to Carnation latent virus in Slovenian garlic (številka: 2, 2005)
  Comparison of asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars and the effect of covering beds (številka: 2, 2005)
  The propagation of chestnut (Castanea sativa Mill.) nodal explants (številka: 2, 2005)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica vol. 85, no. 2 (številka: 2, 2005)
  Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih (številka: 2, 2005)
  Response of leek (Allium porrum L.) to different levels of nitrogen dose under agro-climate conditions of Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2005)
  Pregled požlahtnjenih slovenskih sort kmetijskih rastlin (številka: 2, 2005)
  Poškodovanost kostanjevih listov zaradi kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka&Dimić) (številka: 2, 2005)
  Priprava ajdovih keksov za prehranske poskuse (številka: 2, 2005)
  Combined impact of solar UV-B radiation and selenium treatment on respiratory potential in pumpkins (Cucurbita pepo L.) (številka: 2, 2005)
  Petinpetdeset let fenoloških opazovanj v Sloveniji, 1951-2005 (številka: 2, 2005)
  Identifikacija potencialnih nosilcev razvoja sadjarstva v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. 'Williams' yield quality to the foliar nutrition and water regime (številka: 2, 2005)
  Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2005)
  Uravnavanje kislosti belih in rdečih vin s kemijskim razkisom (številka: 2, 2005)
  Učinkovitost različnega števila feromonskih vab na nalet poljske pokalice (Agriotes lineatus L.) (številka: 2, 2005)
  Toxic and genotoxic potential evaluation of soil samples by bioassays (številka: 1, 2005)
  Načrtovanje in izgradnja relacijske podatkovne baze za funkcionalna živila (številka: 1, 2005)
  Income situation of agricultural households in Slovenia after EU accession (številka: 1, 2005)
  Prediction of chemical composition and energy value of hay by near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) (številka: 1, 2005)
  Evaluation of public expenditure on economic growth of the peripheral Slovenia with input-output model (številka: 1, 2005)
  Vpliv intenzivnosti govedoreje na vsebnost in dinamiko humusa in hranil (številka: 2, 2005)
  Bio-economical model application in cattle breeding (številka: 2, 2005)
  Zauživanje krmne mešanice v molzišču in srčni utrip krav (številka: 2, 2005)
  Linear body measurements of Cika cattle in comparison to Pinzgauer cattle (številka: 2, 2005)
  Genetic variation of the mitochondrial D-loop region containing mitochondrial transcription factor (TFAM) binding sites is not associated with marbling in Wagyu X Limousin F2 crosses (številka: 2, 2005)
  Varovanje kranjske čebele - ohraniti pasmo ali raso medonosne čebele? (številka: 2, 2005)
 3. 2006
   65

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Cross compliance of water framework and nitrate directives in Slovenia (številka: 1, 2006)
  EU-Konformer wasserschutz in der österreichischen land- und wasserwirtschaft (številka: 1, 2006)
  Cross compliance and nitrates directive in farming in Slovenia (številka: 1, 2006)
  Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland und daraus abgleiteter Forschungs- und Beratungsbedarf (številka: 1, 2006)
  Nationale Umsetzung von Cross Compliance (CC) in Deutschland (številka: 1, 2006)
  Legal frame of water protection in Slovakia (številka: 1, 2006)
  Neufassung der österreichischen "Richtlinien für die sachgerechte Düngung" unter dem Aspekt von Cross Compliance und ihrer nationalen Umsetzung (številka: 1, 2006)
  Der Umsetzungsstand der Wasserrahmenrichtlinie in Polen (številka: 1, 2006)
  Inspections in the agricultural practice from the Nitrate directive point of view (številka: 1, 2006)
  Content analysis of the papers Acta Agriculturae Slovenica vol. 87, no. 1 (številka: 1, 2006)
  Implementation of nitrate directive to Poland (številka: 1, 2006)
  Landwirtstrategie zu Handeln nach Regeln der Nitratdirektive: Reichen die bisherigen Fachrichtlinien? (številka: 1, 2006)
  Cross-compliance - statutory management requirements (situation of the Czech Republic) (številka: 1, 2006)
  Neue Tendenzen der Düngeberatung in Ungarn (številka: 1, 2006)
  Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable nutrients management (številka: 1, 2006)
  Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und die "anderweitiger Verplichtungen" in Ungarn (številka: 1, 2006)
  Bilanzierung von Stickstoffflüsen im landwirtschaftlichen Betrieb zur Bewertung und Optimierung der Düngungsstrategien (številka: 1, 2006)
  Slovene guidelines for expert based fertilization in a light of cross compliance rules (številka: 1, 2006)
  Die Weise der Nährstoffbilanz, die Beratung und Kontrolle der Düngung in der Slowakei (številka: 1, 2006)
  Content analysis of the papers in the Research Reports vol. 87, no. 2 (številka: 2, 2006)
  Metode za razvrščanje enot v skupine (številka: 2, 2006)
  Poskusi pridelovanja bratinskega košutnika (Gentiana lutea L. subsp. symphyandra Murb.) na območju zahodne Slovenije (številka: 2, 2006)
  Scientometrična analiza pojavnosti mest Ljubljana in Maribor v bibliografskih poljih naslov in izvleček v izbranih mednarodnih podatkovnih zbirkah v obdobju 1990-2005 (številka: 2, 2006)
  Časovna analiza nekaterih klimatskih spremenljivk v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Dušan Čamprag i Marko Jovanić: Sovice (Lepidoptera: Noctuidae) štetočine poljoprivrednih kultura. Poljoprivredni faultet, Departman za zaštitu bilja i životne sredine, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2005, 222 strani. (številka: 2, 2006)
  Significant perceptual properties of outdoor ornamental plants (številka: 2, 2006)
  Effect of powdery mildew attack on quality parameters and experimental bread baking of wheat (številka: 2, 2006)
  Adenine sulphate induced high frequency shoot organogenesis in callus and in vitro flowering of Cichorium intybus L. cv. Focus - a potent medicinal plant (številka: 2, 2006)
  Usklajenost slovenske okoljske in kmetijske zakonodaje na področju ohranjanja genskih virov v kmetijstvu (številka: 2, 2006)
  2-D separation of Verticillium albo-atrum proteins (številka: 2, 2006)
  Pollinators of Helleborus niger in Slovenian naturally occuring populations (številka: 2, 2006)
  Sensory evaluation of different walnut cultivars (Juglans regia L.) (številka: 2, 2006)
  Investigation of declared values of iodine in food supplements on the Slovene market (številka: 2, 2006)
  Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, XLVI, 50, Sarajevo 2001, 191 strani (številka: 2, 2006)
  Comparative study of quality changes in tomato cv. 'Malike' (Lycopersicon esculentum Mill.) whilst stored at different temperatures (številka: 2, 2006)
  Effect of added rosemary extract on oxidative stability of Camelina sativa oil (številka: 2, 2006)
  Die Ausdünnung bei einigen neuen tragwiligen Zwetschgensorten (številka: 2, 2006)
  Rastlina kot obnovljivi vir energije (OVE) (številka: 2, 2006)
  Sistematični nadzor šarke v Sloveniji v letih 1998-2005 (številka: 2, 2006)
  Influence of microbial culture in combination with micronutrient in improving the groundnut productivity under alluvial soil of India (številka: 2, 2006)
  Root aerenchyma - formation and function (številka: 2, 2006)
  Robust CTAB-activated charcoal protocol for plant DNA extraction (številka: 2, 2006)
  Vpliv rabe tal na botanično sestavo travne ruše v različnih talnih razmerah Ljubljanskega barja (številka: 2, 2006)
  Odziv kmetijskih rastlin na UV-B sevanje (številka: 2, 2006)
  Urban landscape as a restorative environment: preferences and design considerations (številka: 2, 2006)
  Tehnično stanje traktorjev na slovenskih kmetijah (številka: 2, 2006)
  CAP reform and redistribution of diect payments in Slovenia (številka: 2, 2006)
  Ocena bioaerosolov v delovnih prostorih (številka: 2, 2006)
  Milorad V. Babović: Osnovi patologije biljaka. Univerzitet u Beogradu, poljoprivredni fakultet, Beograd 2003, 654 strani. (številka: 2, 2006)
  Mikrooksidacija vina modri pinot (številka: 2, 2006)
  Analiza vpliva tehnične zakonodaje in trga na nesreče s traktorji v zadnjih 15 letih (številka: 2, 2006)
  Absolutna in relativna plodnost, masa iker ter vpliv mase iker na maso larv in zarodka pri kalifornijski postrvi (Onchorynchus mykiss) v prvi in drugi drsti (številka: 1, 2006)
  The presence of some pathogen micro organisms, yeasts and moulds in cheese samples produced at small dairy-processing plants (številka: 1, 2006)
  MHS status and salivary cortisol concentration in individually housed pigs (številka: 1, 2006)
  Vpliv sestave krme in spola prašičev na kakovost sušenih vratin (številka: 1, 2006)
  Effect of PPARGC-1 gene on backfat thickness in pigs (številka: 1, 2006)
  Odzivnost ponudbe v prašičereji (številka: 2, 2006)
  Nova spoznanja o krmni vrednosti krmil iz ogrščice in njihova uporaba pri krmljenju domačih živali (številka: 2, 2006)
  Kappa casein gen (CSN3) in horse (številka: 2, 2006)
  The effect of conjugated linoleic acid on the growth of weaned piglets (številka: 2, 2006)
  Kmečka družina na prehodu od tradicionalnosti k post-modernosti (številka: 2, 2006)
  Sposobnost biohidrogenacije linolne kisline pri vampni bakteriji Pseudobutyrivibrio xylanivorans Mz5T (številka: 2, 2006)
  The first decade of terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) in microbial ecology (številka: 2, 2006)
 4. 2007
   45

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Crop management systems and endomycorrhiza effects on endive (Cichorium endivia L.) growth (številka: 1, 2007)
  Relationship between water-soluble carbohydrate composition of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and damage levels of onion thrips (številka: 1, 2007)
  The characteristics of conventional and organic farmers in Podravska region (številka: 1, 2007)
  Response of onion (Allium cepa L.) to combined application of biological and chemical nitrogenous fertilizers (številka: 1, 2007)
  Effect of coir pith based cyanobacterial basal and foliar biofertilizer on Basella rubra L. (številka: 1, 2007)
  Antibacterial activity of Mentha piperita L. (peppermint) from leaf extracts - a medicinal plant (številka: 1, 2007)
  Učinek dodanega komposta tlem na razgradnjo atrazina v kolonskem poskusu (številka: 1, 2007)
  Food demand in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Ocena dveh različnih skupin slovenskih populacij koruze s pomočjo morfoloških lastnosti in Hbr (MITE) markerjev (številka: 1, 2007)
  Transpiration of the 'Rebula' cuttings (Vitis vinifera L.) grafted on three different rootstocks (Vitis sp.) (številka: 1, 2007)
  First results concerning the efficacy of entomopathogenic nematodes against Hercinothrips femoralis (Reuter) (številka: 1, 2007)
  Regulacija prevodnosti listnih rež (številka: 1, 2007)
  Entomopatogene ogorčice - biotični agensi za zatiranje žuželk iz reda Coleoptera (številka: 1, 2007)
  Boron in irrigation water and its interactions with soil and plants (številka: 1, 2007)
  A case of infection on the scion of grafted tomatoes by the root-knot nematode Meloidogyne javanica (številka: 1, 2007)
  Selenium and plants (številka: 1, 2007)
  Metoda glavnih komponent (številka: 1, 2007)
  Metode za merjenje količine vode v tleh (številka: 1, 2007)
  The occurence of some Lepidopterous species on the horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) at Istambul-Belgrade forest in Turkey (številka: 1, 2007)
  Effect of late season boron spray on boron accumulation and fruit set of 'Summit' and 'Hedelfinger' sweet cherry (Prunus avium L.) (številka: 1, 2007)
  Causes of nitrate leaching from agriculture land in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Yield and quality of early cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in response to within-row plant spacing (številka: 1, 2007)
  Visual characteristics as a key factor in species selection in vegetation planes design (številka: 1, 2007)
  Die Wälder der Herrschaften Žiče und Frajštanj und ihre Bewirtschaftung im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert (številka: 1, 2007)
  Grafični prikaz besedilnih pomenov v znanstvenem članku o varstvu zelja (Brassica oleracea L. var. capitata) (številka: 1, 2007)
  Izdelava testenin iz mok navadne in tatarske ajde (številka: 1, 2007)
  Morphometrical and biochemical characteristics of red grape varieties (Vitis vinifera L.) from collection vineyard Ampelografski vrt (številka: 1, 2007)
  Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas (številka: 1, 2007)
  Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine (številka: 2, 2007)
  Phenotypic heterogeneity in bacterial populations (številka: 1, 2007)
  Genetic variability of some quality traits in Lathyrus spp. germplasm (številka: 1, 2007)
  Relation of myofibril fragmentation to textural and chemical parameters of aged pork Longissimus dorsi (številka: 1, 2007)
  Optimisation of production activities on individual agricultural holdings in the frame of different direct payments options (številka: 1, 2007)
  Prof. Dr. Franz Pirchner celebrated his 80th anniversary (številka: 1, 2007)
  The relationship between total and culturable bacteria in cold soils (številka: 1, 2007)
  Potek fermentacije škroba ob dodatku različnih vrst taninov (številka: 2, 2007)
  Problematika terminov "prostoživeče", "gojene" in "rejne" živali v slovenski zakonodaji (številka: 2, 2007)
  Examination of AI-2 quorum sensing system Prevotella bryantii and Prevotella ruminicola-like strain by using bioluminiscence assay (številka: 2, 2007)
  Genetski nadzor inbridiranih linij (številka: 2, 2007)
  Evaluation of Ethiopian isolates of Pseudomonas fluorescens as biocontrol agent against potato bacterial wilt caused by Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum (številka: 2, 2007)
  Analiza toksičnosti in genotoksičnosti jezerskih voda z biotesti (številka: 2, 2007)
 5. 2008
   60

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  General and specific combining ability studies for leaf area in some maize inbreds in agroecological conditions of Kosovo (številka: 1, 2008)
  Response of tomato cultivars differing in growth habit to nitrogen and phosphorus fertilizers and spacing on vertisol in Ethiopia (številka: 1, 2008)
  Impact of source and application time of sulphur on the yield, oil content in winter oilseed rape (številka: 1, 2008)
  Mestno kmetijstvo - oblike in izkušnje (številka: 1, 2008)
  Diskriminantna analiza in klasifikacija (številka: 1, 2008)
  Entomopatogene in entomofilne ogorčice - naravni sovražniki resarjev (Thysanoptera) (številka: 1, 2008)
  Aphids (Aphididae) and their parasitoids in selected vegetable ecosystems in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Plant parasitic nematodes associated with banana crop in Crete, Greece (številka: 1, 2008)
  Entomopatogene ogorčice, naravni sovražniki nadzemskih škodljivcev kapusnic (številka: 1, 2008)
  Remediacija zemljine z območja stare cinkarne v Celju z metodo stabilizacije s cementom (številka: 1, 2008)
  Introduction of grapevine virus B and grapevine leafroll-associated virus 2 testing in sanitary selection of grapevine (številka: 1, 2008)
  Vpliv izbire fungicidov in medvrstne razdalje na pojavljanje ostankov ditiokarbamatov v krompirju (številka: 1, 2008)
  Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) recorded for the first time in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Corn salad (Valerianella olitoria L.) yield response to cell size of plug trays (številka: 1, 2008)
  Some economically important properties of sunflower cultivars (Helianthus annuus L.) in the field trials performed at Biotechnical faculty (številka: 1, 2008)
  Ekstrakcija kroma iz kvasne biomase (številka: 1, 2008)
  The efficiency of AFLP and SSR markers in genetic diversity estimation and gene pool classification of common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 1, 2008)
  The response of two potato cultivars on combined effects of selenium and drought (številka: 1, 2008)
  Medsebojni vplivi trofičnih nivojev v prehranjevalni verigi parazitoidov (številka: 1, 2008)
  Karotenoidi v fotosinteznem aparatu in odziv na stres (številka: 1, 2008)
  Pojav naravnih mutacij pri nekaterih linijah koruze (Zea mays L.) iz genske banke (številka: 1, 2008)
  Influence of row spacing on the yield of two flax cultivars (Linum usitatissimum L.) (številka: 1, 2008)
  Širjenje koruznega hrošča Diabrotica v. virgifera v Sloveniji v obdobju 2003 - 2007 (številka: 1, 2008)
  Ocena dostopnosti težkih kovin iz onesnaženih tal Mežiške doline (številka: 1, 2008)
  Geni za odpornost proti škodljivim organizmom pri rastlinah (številka: 1, 2008)
  Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early growth period of groundnut (Arachis hypogea L.) for P influx in an Oxisol (številka: 2, 2008)
  A comparative study of rainfall erosivity for eastern and western Slovenia (številka: 2, 2008)
  Vpliv dejavnikov socialnoekonomske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na časovno opredelitev prenosa teh kmetij na naslednike (številka: 2, 2008)
  Attitudes towards private labels - example of a consumer sensory evaluation of food in Slovenia (številka: 2, 2008)
  Možni vplivi podnebnih spememb na vodno bilanc tal v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Influence of carbon dioxide, inoculum rate, amount and mixing of casing soila on Agaricus blazei fruiting bodies yield (številka: 2, 2008)
  Morphological and agronomic evaluation of tissue culture derived Indian soybean plants (številka: 2, 2008)
  Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna (številka: 2, 2008)
  Evaluation of different designs of temporary electric fence systems for the protection of maize against wild boar (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) (številka: 2, 2008)
  Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah (številka: 2, 2008)
  Epicuticular wax content in the leaves of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) as a mechanical barrier against three insect pests (številka: 2, 2008)
  Obravnava meteorološke suše z različnimi indikatorji (številka: 2, 2008)
  Influence of raw matter origin and production period on fatty-acid composition of dry-cured hams (številka: 1, 2008)
  Differences in melting temperatures of degenerated oligonucleotides targetting nitrous oxide reductase (nosZ) genes (številka: 1, 2008)
  Način delovanja in učinki probiotikov v prehrani živali (številka: 1, 2008)
  Nekatere prehranske možnosti za preprečitev škodljivega vpliva fuzarijskih toksinov (T-2 in DON) na proizvodne lastnosti in lipidno peroksidacijo pri piščancih (številka: 1, 2008)
  Farm income analysis of agricultural holdings in Macedonia using FADN methodology (številka: 1, 2008)
  Isolation of Escherichia coli, Staphylococcus auresu and Listeria monocytogenes from milk products sold under market conditions at Agra region (številka: 1, 2008)
  In memoriam: Professor Remzi I. Bakalli, Ph.D. (številka: 1, 2008)
  Spremembe sestave krmnih obrokov za goveje pitance (številka: 1, 2008)
  The microbiological quality of raw milk after introducing the two day's milk collecting system (številka: 1, 2008)
  Genetic parameters for growth in Charolais calves (številka: 2, 2008)
  Long-term divergent selection for 8-week body weight in chickens (številka: 2, 2008)
  Smernice na področju poskusov na živalih (številka: 2, 2008)
  Carcass quality of autochthonous Cika cattle (številka: 2, 2008)
  Polymorphism analysis of the promoter of cow lactoferrin gene with PCR-RFLP and its correlation with subclinical mastitis (številka: 2, 2008)
  Učinkovito kodiranje zaporedij DNA (številka: 2, 2008)
  Ugotavljanje števila probiotičnih mikroorganizmov v krmnih mešanicah (številka: 2, 2008)
  Calculation of PrP genotype and NSP type probabilities in Slovenian sheep (številka: 2, 2008)
  Ugotavljanje prisotnosti ekotipov kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril (številka: 2, 2008)
  Visoka življenjska jubileja prof. dr. Jasne Stekar in prof. dr. Franca Ločniškarja (številka: 2, 2008)
 6. 2009
   67

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  The introduction of decorative bulbs in Slovenia (številka: 1, 2009)
  First record of a cold-active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia (številka: 1, 2009)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2009)
  Changes in the inner quality parameters of apple fruit from technological to edible maturity (številka: 1, 2009)
  Effect of temperature on cannibalism rate between green lacewings larvae (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae) (številka: 1, 2009)
  Preučevanje ustreznosti prognostičnega modela SIMLEP za varstvo krompirja pred koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata Say, Coleoptera, Chrysomelidae) v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Extraction of phenolic compounds from green walnut fruits in different solvents (številka: 1, 2009)
  Parazitske ogorčice polžev (številka: 1, 2009)
  Antimicrobial activity of rosemary extracts (Rosmarinus officinalis L.) against different species of Listeria (številka: 1, 2009)
  Local inhabitants' opinion about quality of life inside and outside the Triglav National Park (številka: 1, 2009)
  Insecticidal activity of four different substances against larvae and adults of sycamore lace bug (Corythucha ciliata Say, Heteroptera, Tingidae) (številka: 1, 2009)
  Scenario use for fostered adaptation to the future landscape changes (številka: 1, 2009)
  Molekulski pristopi pri raziskavah arbuskularne mikorize (številka: 1, 2009)
  Die Waldungen der Herrschaft Gornji grad in ihrer althergebrachten Wirtschaftsweise und fehlgeschlagene Versuche zur Einführung der rationellen Forstökonomie im Übergang aus dem 18. ins 19. Jahrhundert (številka: 1, 2009)
  Influence of row spacing on the yield of ten cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merrill) (številka: 1, 2009)
  Vsebnost esencialnih maščobnih kislin v zelju (Brassica oleracea L.) (številka: 2, 2009)
  WOFOST: model za napovedovanje pridelka (številka: 2, 2009)
  The first record of Aphidius ervi Haliday in Slovenia (številka: 2, 2009)
  Primerjava lastnosti polipropilenskih vlaken, namenjenih za izdelavo vrtnarskih vlaknovin (številka: 2, 2009)
  Effect of preceding crops on the winter cereal productivity and diseases incidence (številka: 2, 2009)
  WOFOST: model za napovedovanje pridelka (številka: 2, 2009)
  Fosfor v zemlji in zelinju kraškega pašnika (številka: 2, 2009)
  Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - the first member from Heterorhabditidae family in Slovenia (številka: 2, 2009)
  Changes in floristic composition over three years of Ljubljana marsh grassland in relation to cutting and fertilising management (številka: 2, 2009)
  Phosphorus mobilization and uptake in mycorrhizal rice (Oryza sativa L.) plants under flooded and non-flooded conditions (številka: 2, 2009)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2009)
  Vpliv agroekoloških razmer na ekonomsko upravičenost ekološkega pridelovanja solate (Lactuca sativa L.) (številka: 2, 2009)
  Aphid population in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) production (številka: 2, 2009)
  Compounds of essential oils as markers of hop resistance (Humulus lupulus) to powdery mildew (Podosphaera macularis) (številka: 3, 2009)
  Efficacy of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) against third-stage larvae of common cockchafer (Melolontha melolontha L., Coleoptera, Scarabaeidae) under laboratory conditions (številka: 3, 2009)
  Ob 80-letnici dolgoletnega urednika Zbornika Biotehniške fakultete, akademika zaslužnega profesorja dddr. Jožeta Mačka (številka: 3, 2009)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 3, 2009)
  Can we change stereotypes and improve the quality of life? (številka: 3, 2009)
  Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia (številka: 3, 2009)
  Življenjski krog parazitoidov listnih uši (številka: 3, 2009)
  First massive occurrence of greenhouse whitefly parasitoid, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) on greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Homoptera: Aleyrodidae) in Slovenia (številka: 3, 2009)
  Microoxygenation of red wines (številka: 3, 2009)
  Vpliv nekaterih dejavnikov na naselitev navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizanteme Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White' (številka: 3, 2009)
  Hordeetum murini Libbert, 1932 - a ruderal association in Kosovo (številka: 3, 2009)
  Vegetativna rast in pridelek semideterminantnega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) v odvisnosti od načina zastiranja tal (številka: 3, 2009)
  Soil organic matter changes according to the application of organic and mineral fertilizers within long-term experiments (številka: 3, 2009)
  Pregled sistemov predmetnih oznak za področje znanosti o živalih v izbranih biotehniških podatkovnih zbirkah (številka: 1, 2009)
  Navidezna prebavljivost surovih beljakovin in surovih maščob pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek telesnih maščob (številka: 1, 2009)
  Identification of environmental impact hot spots in traditional food production lines (številka: 1, 2009)
  Vpliv velikosti delcev organskih komunalnih odpadkov na proizvodnjo bioplina (številka: 1, 2009)
  Sensory traits of capon meat in three chicken genotypes (številka: 1, 2009)
  Prireja in fizikalne lastnosti jajc slovenskih tradicionalnih pasem kokoši lahkega tipa (številka: 1, 2009)
  Parameters affecting calving difficulty of Charolais and Limousin breed at the Educational and Research Centre Logatec (številka: 1, 2009)
  Reproductive and growth performances of four rabbit genotypes (številka: 1, 2009)
  The search for conjugative transposon in rumen bacterium Prevotella bryantii Bsub1 4 (številka: 2, 2009)
  Effects of dietary pectin on protein digestion and metabolism in growing rats (številka: 2, 2009)
  Isolation and use of Prevotella ruminicola TC18 plasmid pTC18 in Escherichia coli-P. ruminicola shuttle vector construction (številka: 2, 2009)
  In vitro mammary gland model (številka: 2, 2009)
  Introduction pilot biogas reactors and application to define biogas potential of basic substrat, swine slurry (številka: 2, 2009)
  Time dependent formation of markers of oxidative stress induced by a high fat diet supplemented or unsupplemented with vitamin E in pigs (številka: 2, 2009)
  Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni (številka: 2, 2009)
  Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci (številka: 2, 2009)
  New primer combinations with comparable melting temperatures detecting highest numbers of nosZ sequences from sequence databases (številka: 2, 2009)
  Minerals management in silvopastoral system of karst pasture (številka: 2, 2009)
  Strain and placement density effects on welfare, haematological and serum biochemical indices of broilers in north central Nigeria (številka: 2, 2009)
  Prof. dr. Jože Ferčej (1917-2009) (številka: 2, 2009)
  Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition (številka: 2, 2009)
 7. 2010
   54

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Substrate pH level effects on anthocyanins and selected phenolics in Rosa x hybrida L. 'KORcrisett' (številka: 1, 2010)
  Soil organic matter content according to different management system within long-term experiment (številka: 1, 2010)
  Effect of 6-benzyladenine application time on apple thinning of cv. 'Golden Delicious' and cv. 'Idared' (številka: 1, 2010)
  Intraspecific variability of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) as biological control agent of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) adults (številka: 1, 2010)
  Selenium induced lower respiratory potential in Glycine max (L.) Merr. (številka: 1, 2010)
  Spremembe agro-klimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih (številka: 1, 2010)
  Variation of physiological traits and yield components of some maize hybrid (Zea mays L.) in agroecological conditions of Kosovo (številka: 1, 2010)
  Massive occurence and identification of the nematode Alloinema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) found in Arionidae slugs in Slovenia (številka: 1, 2010)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2010)
  The effect of diatomaceous earth of different origin, temperature and relative humidity against adults of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) in stored wheat (številka: 1, 2010)
  Comparison of tannin concentration in young plants of common and tartary buckwheat (številka: 1, 2010)
  Hop fields in crop rotation (številka: 1, 2010)
  Biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Hymenoptera, Cynipidae) (številka: 1, 2010)
  Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus ceasus L.) (številka: 1, 2010)
  Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf beetle (Oulema melanopus L., Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions (številka: 2, 2010)
  Mikrosatelitski markerji uporabni za identifikacijo kultivarjev vinske trte (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2010)
  Impacts of gibberellin (GA3) on sensorial quality and storability of table grape (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2010)
  Cabbage moth (Mamestra brassicae L.) and bright-line brown-eyes moth (Mamestra oleracea L.) - presentation of the species, their monitoring and control measures (številka: 2, 2010)
  Evaluation of buckwheat sprouts as microgreens (številka: 2, 2010)
  Testing the efficacy of different substances against Arion slugs (Arionidae) under laboratory conditions (številka: 2, 2010)
  Dušan Čamprag: Razmnožavanje štetočina ratarskih kultura u Srbiji i susednim zemljama tokom 20. veka. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak u Novom Sadu, Novi sad 2007, 348 str. (številka: 2, 2010)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2010)
  Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges (številka: 2, 2010)
  Pero Štrbac, Ragheb Thalji, Bruno Toscano: Homoptera Sternorrhyncha Aphidodidea. Ekonomski važnije vrste vaši u biljnoj proizvodnji. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi sad. Novi Sad: 2009, 212 str. (številka: 2, 2010)
  Odločitveni dejavniki pri nakupu živil v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Kemična komunikacija med parazitoidi in organizmi z drugih trofičnih nivojev (številka: 2, 2010)
  The natural occurrence of toxigenic moulds and mycotoxins in Slovenian primary grain production (številka: 2, 2010)
  Oblikovanje baze podatkov o slovenskem medu (številka: 3, 2010)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 3, 2010)
  Povezave med zavarovanimi območji, turizmom in razvojem podeželja (številka: 3, 2010)
  Establishment of agricultural drought monitoring at different spatial scales in southeastern Europe (številka: 3, 2010)
  In memoriam prof. dr. Jože Spanring (1923-2010) (številka: 3, 2010)
  Antimicrobial activity of essential oils of three herbs against Listeria monocytogenes on chicken frankfurters (številka: 3, 2010)
  Dynamics of polyphenolics formation in different plant parts and different growth phases of selected buckwheat cultivars (številka: 3, 2010)
  Crop rotation on arable and livestock farms in Slovenia (številka: 3, 2010)
  Environmental impact evaluation of innovation in traditional food production lines (številka: 1, 2010)
  Prevalence of coagulase positive pathogenic Staphylococcus aureus in milk products collected from unorganized sector of Agra (številka: 1, 2010)
  Vloga matičnih celic pri nastanku raka mlečne žleze (številka: 1, 2010)
  Environmental impact evaluation of innovation in traditional food production lines (številka: 1, 2010)
  Prebavna mikrobiota kot dejavnik pri razvoju debelosti (številka: 1, 2010)
  Methylmercury inhibits growth and induces membrane changes in Pseudomonas putida (številka: 2, 2010)
  Foraging behaviour of sheep at pasture with different types of vegetation in a paddock (številka: 2, 2010)
  Variations in the fatty acid composition and nutritional value of Adriatic sardine (Sardina pilchardus Walb.) through the fishing season (številka: 2, 2010)
  Ocena parametrov disperzije za lastnosti zunanjosti pri konjih haflinške pasme (številka: 2, 2010)
  Fluctuating asymmetry in diploid female and sterile triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (številka: 2, 2010)
  Antibiotic-resistant soil bacteria in high-altitude (5000-6000 m) soils of the Himalaya (številka: 2, 2010)
  Simple reparameterization to improve convergence in linear mixed models (številka: 2, 2010)
  Multivariate analysis of phenotypic differentiation in Bunaji and Sokoto Gudali cattle (številka: 2, 2010)
  Prof. ddr. Franc Ločniškar, dipl. inž. agr. (številka: 2, 2010)
 8. 2011
   61

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  The effect of some insecticides, natural compounds and tomato cv. Venezia with Mi gene on the nematode Meloidogyne ethiopica (Nematoda) reproduction (številka: 1, 2011)
  Selen in njegove zvrsti v okolju (številka: 1, 2011)
  Ščitaste stenice (Pentatomidae) kot škodljivci gojenih rastlin in načini njihovega zatiranja (številka: 1, 2011)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2011)
  Primerjava modelov FOCUS PELMO in PEARL pri ocenjevanju izpiranja herbicidov v treh izbranih vrstah tal na območju Apaške doline (številka: 1, 2011)
  Mass propagation of Solanum surattense Bum. using direct adventitious shoot organogenesis from internode (številka: 1, 2011)
  Ohranjanje medgeneracijske kontinuitete kot pogoj za zagotavljanje socialne varnosti starejše generacije kmečkega prebivalstva (številka: 1, 2011)
  Efficacy of three natural substances against apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) under laboratory conditions (številka: 1, 2011)
  Participativno raziskovanje večnamenskosti Krakovskih vrtov kot podlage za ohranitev zaščitene mestne kmetijske kulturne dediščine (številka: 1, 2011)
  Wine production on Istria family farms (številka: 1, 2011)
  Pregled potvorb živil skozi zgodovino - dejanja slučaja, nuje ali namere? (številka: 2, 2011)
  Monilinia pathogens of cultivated and native Vaccinium species in Slovenia (številka: 2, 2011)
  Nekateri pristopi za izkoriščanje heteroze pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) (številka: 2, 2011)
  Total RNA extraction method and Prunus species infulence the detection of Plumpox potyvirus by real-time RT-PCR (številka: 2, 2011)
  Kateri biofizikalni in biokemični dejavniki lahko pripomorejo k večji odpornosti zelja (Brassica oleraceae L. var. capitata) na napad gospodarsko najpomembnejših škodljivcev (številka: 2, 2011)
  Inhibicija amilolitične aktivnosti mok z neoptimalnim padajočim številom (številka: 2, 2011)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2011)
  NaCl salinity and Zn foliar application influence essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) (številka: 2, 2011)
  Vpliv selena in izključitve UV-B sevanja na pridelek semen buč golic (številka: 2, 2011)
  Economic growth and trend changes in wildlife hunting (številka: 2, 2011)
  Problematika nabiranja cvetnih brstov za izdelavo preparatov mejoze (številka: 3, 2011)
  Adventitous presence of GMOs in maize in the view of coexistence (številka: 3, 2011)
  Možnosti biotičnega zatiranja paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny, Lepidoptera, Gelechiidae) (številka: 3, 2011)
  Analiza fenofaz paš, pri čebelah v Novem mestu (številka: 3, 2011)
  Evaluation of cacao-pudding as a probiotic food carrier and sensory acceptability properties (številka: 3, 2011)
  Contrastive responses of spring and winter wheat cultivars to chilling and acclimation treatments (številka: 3, 2011)
  Impact of fungicides and other preparations for seed treatment and different cultivation techniques on seed contamination of winter wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) (številka: 3, 2011)
  PCR identification of rpgip1 transgene in Pisum sativum L. (številka: 3, 2011)
  Reduction of the lenght of 1 RS.1BL translocation in the bread wheat variety "Yugoslavia" (številka: 3, 2011)
  Rural women's attitudes toward their participation in the decision-making process and production of potato crops in Shoushtar, Iran (številka: 3, 2011)
  Massive occurrence of Podagrica fuscicornis (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) on common marshmallow (Althaea officinalis L.) (številka: 3, 2011)
  Validation of the method for the determination of some wine volatile compounds (številka: 3, 2011)
  LINGRA: model za simulacijo rasti in pridelka travne ruše (številka: 3, 2011)
  Topics related to social sciences by authors from Slovenia in agriculture-and-life-sciences database CAB Abstracts (številka: 3, 2011)
  Cultivation, varietal structure and possibilities for cross-pollination of Brassica napus L. in Slovenia (številka: 3, 2011)
  Selenium uptake and distribution in chicory (Chichorium intybus L.) grown in an aeroponic system (številka: 3, 2011)
  Virulenčni faktorji glive Verticillium albo-atrum (številka: 3, 2011)
  Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961-2009 (številka: 3, 2011)
  The comparison of number of deaths in accidents with the agriculture and forestry tractors among European countries (številka: 3, 2011)
  Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah (številka: 3, 2011)
  Mutagenic treatment induces high transposon variation in barlez (Hordeum vulgare L.) (številka: 3, 2011)
  Common agricultural policy health check (številka: 1, 2011)
  Genetic and environmental dispersion parameter estimation by test interval method in dairy sheep (številka: 1, 2011)
  Novosti evropske zakonodaje o zaščiti poskusnih živali (številka: 1, 2011)
  Using different growth medium greatly improves distinction of Butyrivibrio fibrisolvens and Pseudobutyrivibrio xylanivorans strains by the cellular fatty acids and aldehydes profiles (številka: 1, 2011)
  Detection and comparison of the sensory quality of wild and farmed brown trout (Salmo trutta) by consumers (številka: 1, 2011)
  The behaviour of individually housed growing rabbits and the influence of gnawing sticks as environmental enrichment on daily rhythm of behavioural patterns duration (številka: 1, 2011)
  Uvedba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorsko modeliranje slovenskega kmetijstva (številka: 1, 2011)
  Devetdeset dnevna ločevalna dieta je zaradi deficitov v vnosu hranil nevarna za zdravje (številka: 2, 2011)
  Ugotavljanje stopnje hibridizacije populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi obarvanosti obročkov na zadku (številka: 2, 2011)
  Application of multivariate principal component analysis to morphological characterization of indigenous goats in SOuthern Nigeria (številka: 2, 2011)
  Analysis of longevity in Slovenian holstein cattle (številka: 2, 2011)
  Dinamika procesov zorenja v različnih mišicah goved (številka: 2, 2011)
  V spomin doc. dr. Slavici Golc Teger (1948-2011) (številka: 2, 2011)
  The profitability of P.G. 600 in well managed sow herd (številka: 2, 2011)
  The effect of linseed oil supplementation on performance, fatty acid composition and oxidative status of rabbits (številka: 2, 2011)
  Prevod besedne zveze animal welfare v slovenski jezik ne bi smel biti problem (številka: 2, 2011)
  Growth and mortality of SIKA suckling rabbits in Slovenia (številka: 2, 2011)
 9. 2012
   69

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  Supplementing pig diet with 0.2% sweet chesnut (Castanea sativa Mill.) wood extract had no effect on growth, carcass or meat quality (str. 83-88, 2012)
  In vitro plant regeneration of Indian jujube (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Zaytoni via indirect organogenesis (številka: 1, 2012)
  Značilnosti diatomejske zemlje kot naravnega insekticida za zatiranje skladiščnih škodljivcev (številka: 1, 2012)
  Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) propagated under in vitro conditions (številka: 1, 2012)
  Japonski dresnik (Fallopia japonica Houtt. Ronse Decraene) in njegovo zatiranje z bolšico Aphalara itadori Shinji (številka: 1, 2012)
  Water and nitrogen use efficiency of common ragweed (Ambrosia Artemisiifolia L.) at different nitrogen and water levels (številka: 1, 2012)
  Induction of drought tolerance with seed priming in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) (številka: 1, 2012)
  Compatibility of selected herbicides with entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill (številka: 1, 2012)
  Asymbiotic seed germination of Phalenopsis Blume orchids after hand pollination (številka: 1, 2012)
  Influence of NaCL treatments on growth and biochemical parameters of castor bean (Ricinus communis L.) (številka: 1, 2012)
  Pesticide residues in samples of apples, lettuce and potatoes from integrated pest management in Slovenia from 2005-2009 (številka: 1, 2012)
  Antraknoza pri ameriških borovnicah (Vaccinium corymbosum L) (številka: 1, 2012)
  Selenium supplementation stimulates vegetative and reproductive growth in canola (Brassica napus L.) plants (številka: 1, 2012)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2012)
  Analiza EST klonov križancev Coffea arabica x Coffea canephora in Coffea canephora x Cofea congensis (številka: 1, 2012)
  Determination of water balance components with high precision weighing lysimeter Kleče (številka: 2, 2012)
  Improved quality of fungicide deposition and coverage of potato leaves using flat fan ait-injector nozzle IDK (številka: 2, 2012)
  Tools for agricultural drought detection in the frame of Drought Management Centre for Southeastern Europe - DMCSEE (številka: 2, 2012)
  Collection and genetic characterization of Vitis vinifera 'Žilavka' by microsatellites and AFLP markers (številka: 2, 2012)
  Pomen prehranske vlaknine v prehrani človeka (številka: 2, 2012)
  Genetic diversity and correlation estimates for grain yield and quality traits in Kosovo local maize (Zea mays L.) populations (številka: 2, 2012)
  E-readiness of rural ICT offices for rice e-marketing in Rasht township, Iran (številka: 2, 2012)
  Kaparji (Hemiptera: Coccoidea) vinske trte (Vitis vinifera L.) v Sloveniji in možnosti njihovega biotičnega zatiranja (številka: 2, 2012)
  Somatic embryogenesis and plantlet regeneration from nucleus tissues of Local orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck) (številka: 2, 2012)
  Assessment of production practices of small scale farm holders of tomato in Bagrote Valley, CKNP region of Gilgit-Baltistan, Pakistan (številka: 2, 2012)
  Reasearch ! of energy use efficiency for maize production systems in Izeh, Iran (številka: 2, 2012)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2012)
  Testing of 'Gisela 5' and 'Santa Lucia 64' cherry rootstocks in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2012)
  Pisana polonica (Harmonia axyridis Pallas, Coleoptera, Coccinellidae) - invazivna koristna vrsta (številka: 2, 2012)
  Migration of Scaphoideus titanus Ball from the surrounding vineyards into the nursery (številka: 2, 2012)
  Raznolikost genskih virov vrtne solate v slovenski rastlinski genski banki (številka: 3, 2012)
  Ovrednotenje genskih virov belih sort žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) (številka: 3, 2012)
  Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti (številka: 3, 2012)
  Slovenska genska banka žlahtne vinske trte (številka: 3, 2012)
  Zbiranje genskih virov oljne ogrščice (Brassica napus ssp. napus L.) iz različnih habitatov v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka zelja in žlahtnjenje hibridnih sort (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba) (številka: 3, 2012)
  Genska banka in žlahtnjenje krompirja v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka trpežne ljuljke in črne detelje v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Raznolikost fižola v zbirki Kmetijskega inštituta Slovenije (številka: 3, 2012)
  Genska banka sadnih rastlin: naravna zbirka različnih sladkorjev in kislin v jabolkih (številka: 3, 2012)
  Genske banke kot kulturna dediščina človeštva (številka: 3, 2012)
  Genska banka jagodičja (številka: 3, 2012)
  Genska banka Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (številka: 3, 2012)
  Zbirka samoniklih virov rukole v Slovenski rastlinski genski banki (številka: 3, 2012)
  Genska banka krmnih rastlin na Kmetijskem inštitut Slovenije (številka: 3, 2012)
  Ohranjanje in vrednotenje genskih virov zdravilnih rastlin (številka: 3, 2012)
  Genska banka koruze v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka hmelja ter zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (številka: 3, 2012)
  Izvajanje Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Vrednotenje genskih virov hmelja z molekulskimi markerji (številka: 3, 2012)
  Genska banka Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru (številka: 3, 2012)
  Animal production systems as a selective environment for antibiotic resistance genes (številka: 1, 2012)
  Setting up a gene expression study for tissue cells by method of quantitative real-time PCR (številka: 1, 2012)
  Vsebnost skatola v maščobnem tkivu merjascev določena s spektrofotometrično metodo (številka: 1, 2012)
  Effect of feeding system on growth and carcass characteristics of improved Jezersko-Solčava lambs (številka: 1, 2012)
  Raziskovanje kompleksnih upravljavskih problemov - primer vrednotenja politik (številka: 1, 2012)
  Determination of free amino acid content in the Slovenian dry-cured ham "Kraški pršut" and product characterization (številka: 1, 2012)
  Prof. dr. Franz Pirchner petinosemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Growth response of broiler chickens fed graded levels of yeast treated raw soya bean and full fat soya bean (številka: 1, 2012)
  Geography of Cika cattle breed (številka: 2, 2012)
  Nutrient intake variability induced by processing of food diary data (številka: 2, 2012)
  Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on colostrum and plasma Se, Cu, Zn and Fe concentrations of fat tail Sanjabi ewes and their lambs (številka: 2, 2012)
  Variance components estimation for type traits in Slovenian Brown Swiss cattle (številka: 2, 2012)
  Comparison of methods for relative quantification of gene expression using real-time PCR (številka: 2, 2012)
  Pluripotent stem cells and reprogramming in human and farm animals (številka: 2, 2012)
  The impact of processing methods on the quality of Sudanese withe cheese produces by small scale in New Halfa area (številka: 2, 2012)
 10. 2013
   41

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Expression and molecular analysis of DsRed and gfp fluorescent genes in tobacco (Nicotiana tabacum L.) (številka: 1, 2013)
  Vpliv različnih tehnoloških postopkov na kakovost vina malvazija (številka: 1, 2013)
  Antioksidativni potencial otrobov pire, navadne in tatarske ajde (številka: 1, 2013)
  Influence of seed priming on emergence and growth of coriander (Coriandrum sativum L.) seedlings grown under salt stress (številka: 1, 2013)
  Effect of drought stress and selenium spraying on photosynthesis and antioxidant activity of spring barley (številka: 1, 2013)
  The suitability of malolactic fermentation for the Cviček wine (številka: 1, 2013)
  Alternativni načini zatiranja strun (Coleoptera, Elateridae) na njivah (številka: 1, 2013)
  Effect of intermittent irrigation with saline water on rice yield in Rasht, Iran (številka: 1, 2013)
  Pol-naravno travinje kot vir semena za obnovo ruše velike naravne vrednosti (številka: 1, 2013)
  Genetic variation among accessions of Lathyrus inconspicuous (L.) as revealed by SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis (številka: 1, 2013)
  The impact of environmental factors on the infection of cereals with Fusarium species and mycotoxin production (številka: 1, 2013)
  Effect of cytokinin type and concentration, and source of explant on shoot multiplication of pineapple plant (Ananas comosus 'Queen') in vitro (številka: 1, 2013)
  Contribution of agricultural policy measures to maintain grassland areas (the case of Radensko Polje Landscape Park) (številka: 1, 2013)
  Production of rocket (Eruca sativa Mill.) on plug trays and on a floating system in relation to reduced nitrate content (številka: 1, 2013)
  Enhanced growth of cabbage and red beet by Trichoderma viride (številka: 1, 2013)
  Wheat straw decomposition, N-mineralization and microbial biomass after 5 years of conservation tillage in Gleysol field (številka: 1, 2013)
  Phenotypic evaluation of scutellum-derived calluses in 'Indica' rice cultivars (številka: 2, 2013)
  Možnosti varstva oreha (Juglans spp.) pred orehovo muho (Rhagoletis completa Cresson, 1929 Diptera: Tephritidae) s poudarkom na biotičnem zatiranju škodljivca (številka: 2, 2013)
  Tehnike indukcije haploidov in podvojenih haploidov (številka: 2, 2013)
  Novejši podatki o vsebnosti semen vrst iz rodu Ambrosia v krmi za prostoživeče ptice v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  A decade of research in mofette areas has given us new insights into adaptation of soil microorganisms to abiotic stress (številka: 2, 2013)
  Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.): microbes against the pests (številka: 2, 2013)
  Cultivar and growth phases - the factors affecting antioxidant activity of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) (številka: 2, 2013)
  Influence of arbuscular mycorrhiza on osmotic adjustment compounds and antioxidant enzyme activity in nodules of salt-stressed soybean (Glycine max) (številka: 2, 2013)
  Biogenic amines in red wine (številka: 2, 2013)
  Sheep wool and leather waste as fertilizers in organic production of asparagus (Asparagus officinalis L.) (številka: 2, 2013)
  Indirect plant regeneration in aromatic rice (Oryza sativa L.) var. 'Kalijira' and 'Chinigura' (številka: 2, 2013)
  Ohranjanje semena vrste Brassica napus L. v talni semenski banki (številka: 2, 2013)
  Effect of nitrogen rate on seed yield, protein and oil content of two canola (Brassica napus L.) cultivars (številka: 2, 2013)
  Tla ali prst? Prispevek k razpravam o rabi izrazov 'tla' in 'prst' v slovenskem poljudnem in strokovnem izrazoslovju (številka: 2, 2013)
  Effect of source and sink limitation on yield and some agronomic characteristics in modern bread wheat cultivars under post anthesis water deficiency (številka: 2, 2013)
  Poultry infected with Mycoplasma gallisepticum or Mycoplasma synoviae produce antibodies to their cysteine protease CysP (številka: 1, 2013)
  Prehranske potrebe oslov in njihove najpogostejše s prehrano povezane bolezni (številka: 1, 2013)
  The effect of body condition score and body weight of Sanjabi ewes on immune system, productive and reproductive performance (številka: 2, 2013)
  Prof. dr. France Šuštar, devetdesetletnik, profesor botanike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2013)
  Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme konj v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme prašičev v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  The effect of uncertainty in a fuzzy input-output analysis of water consumption applied to Macedonia (številka: 2, 2013)
  Mammary tumors in ruminants (številka: 2, 2013)
 11. 2014
   44

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Autografted vines of cultivar 'Refošk' (Vitis vinifera L.) reveal symptoms of the rugose wood disease (številka: 1, 2014)
  Genetic diversity of spinach (Spinacia oleracea L.) landraces collected in Iran using some morphological traits (številka: 1, 2014)
  Cultivation of three medicinal mushroom species on olive oil press cakes containing substrates (številka: 1, 2014)
  The characterisation of Vitis vinifera 'Refošk' with AFLP and SSR molecular markers and ampelographic traits (številka: 1, 2014)
  Kakovost jabolk sort 'Gala Brookfield' in 'Fuji Kiku 8' pod in izven protitočne mreže (številka: 1, 2014)
  Response of leaf area and dry matter of crop, weeds and cover crops to competition and fertilizer resources (številka: 1, 2014)
  Some plant extracts retarde nitrification in soil (številka: 1, 2014)
  Soil acidification and liming in grassland production and grassland soil fertility in Slovenia (številka: 1, 2014)
  The effect of land use on phosphorus dynamics in golf course soil (številka: 1, 2014)
  Graphic analysis of yield stability in new improved lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes using nonparametric statistics (številka: 1, 2014)
  Influence of chemical and organic fertilizer on growth, yield and essential oil of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plant (številka: 1, 2014)
  Physico-chemical and sensory characteristics of jellies made from seven grapevine (Vitis vinifera L.) varieties (številka: 1, 2014)
  Sensitivity of field tests, serological and molecular techniques for Plum Pox Virus detection in various tissues (številka: 1, 2014)
  Analysis of energy and greenhouse gas balance as indexes for environmental assessment of wheat and maize farming: a case study (številka: 2, 2014)
  Effect of Se application on photosynthesis, osmolytes and water relations in two durum wheat (Triticum durum L.) genotypes under drought stress (številka: 2, 2014)
  The content of minerals in Slovenian organic and conventional produced fruits, herbs and vegetables (številka: 2, 2014)
  Impact of fertilization on water resources in karst, example of research field site Sinji Vrh (številka: 2, 2014)
  The impact of wheat production on the occurrence of mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone) on wheat grains (Triticum aestivum L.) (številka: 2, 2014)
  Antioxidant activity in selected Slovenian organic and conventional crops (številka: 2, 2014)
  The effect of gamma radiation on seed germination of barley (Hordeum vulgare L.) (številka: 2, 2014)
  Comparative study of diagnostic methods used for monitoring of common grape vine (Vitis vinifera L.) crown gall (Agrobacterium vitis Ophel & Kerr) in Slovenia (številka: 2, 2014)
  Does paternal sterility impact on progeny germination and survivorship, case study in strawberries (številka: 2, 2014)
  Determination of an optimal priming duration and concentration protocol for pepper seeds (Capsicum annuum L.) (številka: 2, 2014)
  Dependence of the conservation status of acid grasslands at the Pohorje and Kozjak on socioeconomic parameters (številka: 2, 2014)
  Different species of basil need different ammonium to nitrate ratio in hydroponics' system (številka: 2, 2014)
  Simulation of rice yield under different irrigation and nitrogen application managements by CropSyst model (številka: 2, 2014)
  Zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii Matsumura, Diptera, Drosophilidae) s poudarkom na okoljsko sprejemljivih načinih (številka: 2, 2014)
  Effects of seed size and aging on field performance of lentil (Lens culinaris Medik.) under different irrigation treatments (številka: 2, 2014)
  Ruralna sociologija v spoznavanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L. (številka: 2, 2014)
  Adverse effects and intoxications related to medicinal/harmful plants (številka: 2, 2014)
  Sexual size dimorphism and sex determination by morphometric measurements in locally adapted muscovy duck (Cairina moschata) in Nigeria (številka: 1, 2014)
  Ocenjevanje osebnosti konj na podlagi konstitucijskih značilnosti (številka: 1, 2014)
  Nematicidal isochromane glycoside from Kigelia pinnata leaves (številka: 1, 2014)
  Does consumer preference exceed initially indicated wishes? (številka: 1, 2014)
  Strategija razvoja kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo jajc (številka: 1, 2014)
  Seashell specialties and food handling in Slovene Istria restaurants (številka: 2, 2014)
  Celulosomi in celulazni konzorcij Ruminococcus flavefaciens 007C (številka: 2, 2014)
  Vpliv trajanja skladiščenja in mase valilnih jajc na valilnost piščancev prelux-G (številka: 2, 2014)
  The outcomes of metabolic, molecular and physical-chemical characterization of intestinal tract microbiome on a four mammalian species model (številka: 2, 2014)
  Fat quality in the indigenous Krškopolje pig reared in an enriched environment (številka: 2, 2014)
  Vpogled v aerobno mikrobno združbo rečnega sedimenta Kamniške Bistrice s klasičnim gojitvenim in molekularno biološkim pristopom (številka: 2, 2014)
 12. 2015
   50

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Successful disinfection protocol for orchid seeds and influence of gelling agent on germination and growth (številka: 1, 2015)
  Variation in antioxidant, and antibacterial activities and total phenolic content of the bulbs of mooseer (Allium hirtifolium Boiss.) (številka: 1, 2015)
  Effects of soil and foliar applications of iron and zinc on flowering and essential oil of chamomile at greenhouse conditions (številka: 1, 2015)
  Preizkusno delovanje stroja za luščenje orehov (številka: 1, 2015)
  The effect of salt stress on the germination of maize (Zea mays L.) seeds and photosynthetic pigments (številka: 1, 2015)
  Volatile profile of wine Teran PTP (številka: 1, 2015)
  Preučevanje odziva na sušni stres pri metuljnicah (Fabaceae) s proteomiko (številka: 1, 2015)
  Soil of the lower valley of the Dragonja river (Slovenia) (številka: 1, 2015)
  Ukrepi za zatiranje rasti vrhov jablane "Gala" (številka: 1, 2015)
  Green mathematics (številka: 1, 2015)
  Genetic variation for seed yield and some of agro-morphological traits in faba bean (Vicia faba L.) genotypes (številka: 1, 2015)
  Activating antioxidant enzymes, hyoscyamine and scopolamine biosynthesis of Hyoscyamus niger L. plants with nano-sized titanium dioxide and bulk application (številka: 1, 2015)
  Artichoke (Cynara scolymus L.) as cash-cover crop in an organic vegetable system (številka: 1, 2015)
  Calibration of the LINGRA-N model to simulate herbage yield of grass monocultures and permanent grassland in Slovenia (številka: 1, 2015)
  Exogenous silicon leads to increased antioxidant capacity in freezing-stressed pistachio leaves (številka: 1, 2015)
  Identification of the most stable genotypes in multi-environment trials by using nonparametric methods (številka: 1, 2015)
  Insecticidal activity of three plants extracts against Myzus persicae (Sulzer, 1776) and their phytochemical screening (številka: 2, 2015)
  Carrot (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.) as source of antioxidants (številka: 2, 2015)
  Prva najdba parazitoidne ose Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968 (Hymenoptera, Trichogrammatidae) v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Effect of pre-chilling and environmental factors on breaking seed dormancy and germination of three foxtail species (številka: 2, 2015)
  Grain, milling, and head rice yields as affected by nitrogen rate and bio-fertilizer application (številka: 2, 2015)
  Možnosti okoljsko sprejemljivega zatiranja ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball, 1932) (številka: 2, 2015)
  Deficitni princip namakanja oljčnih nasadov v Slovenski Istri (številka: 2, 2015)
  Sonication of seeds increase germination performance of sesame under low temperature stress (številka: 2, 2015)
  Namerno sproščanje gensko spremenjenih rastlin v okolje v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Influence of selenium in drought-stressed wheat plants under greenhouse and field conditions (številka: 2, 2015)
  Simulation of herbage yield and growth components of Cock's foot (Dactylis glomerata L.) in Jablje using the calibrated LINGRA-N model (številka: 2, 2015)
  Rate and duration of seed filling and yield of soybean affected by water and radiation deficits (številka: 2, 2015)
  Allelopathic effect of medicinal plant Cannabis sativa L. on Lactuca sativa L. seed germination (številka: 2, 2015)
  Study of relationship between soybean (Glycine max (L.) Merr.) planting spatial arrangements and velvetleaf (Abutilon theophrasti L.) population dynamic (številka: 2, 2015)
  Allelopathic effects of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) on germination & growth of cucumber, alfalfa, common bean and bread wheat (številka: 2, 2015)
  Effects of phosphorus fertilizer rate and Pseudomonas fluorescens strain on field pea (Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.) growth and yield (številka: 2, 2015)
  Genetic analysis of agro-morphological traits in promising hybrids of sunflower (Helianthus annuus L.) (številka: 2, 2015)
  The effects of planting arrangement and phosphate biofertilizer on soybean under different weed interference periods (številka: 2, 2015)
  Vpliv krmljenja čebeljih družin na njihovo živalnost in pristnost medu (številka: 1, 2015)
  Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem? (številka: 1, 2015)
  The analysis of costs related to bovine spongiform encephalopathy disease occurrence in the Czech Republic in 2001-2014 (številka: 1, 2015)
  Raziskave mikro RNA pri govedu, prašičih, ovcah in kokoših (številka: 1, 2015)
  Prispevek bioplinskih naprav v Sloveniji k zmanjševanju toplogrednega učinka iz kmetijskega sektorja (številka: 1, 2015)
  Who lives in our dishwasher? (številka: 1, 2015)
  Establishment of primary keratinocyte culture from horse tissue biopsates (številka: 2, 2015)
  Microbial biosensors for environmental monitoring (številka: 2, 2015)
  Ekonomska analiza organiziranosti jahalnega centra (številka: 2, 2015)
  Analysis of backfat thickness in on-farm tested gilts in Slovenia using reaction norms (številka: 2, 2015)
  Effect of different litter materials on foot pad dermatitis, hock burn and feather coverage in broiler chickens (številka: 2, 2015)
  Analiza lastnosti zunanjosti pri plemenskih bikih cikastega goveda (številka: 2, 2015)
 13. 2016
   61

  številka: 1 (2016)
  Subclinical mastitis in dairy camels in Algeria (številka: 2, 2016)
  Germination and seedling characteristics of drought-stressed corn seed as influenced by seed priming with potassium nano-chelate and sulfate fertilizers (številka: 1, 2016)
  Effects of nitrogen treatment and intra-row spacing on the morphological and physiological characteristics in pumpkin (Cucurbita pepo L.) (številka: 1, 2016)
  Research on the involment of phenoloics in the defence of horticultural plants (številka: 1, 2016)
  Effects of different nitrogen levels on phytotoxicity of some allelopathic crops (številka: 1, 2016)
  Changes in the essential oil content and terpene composition of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) by using plant biostimulants (številka: 1, 2016)
  Tla Slovenije s pedološko karto v Merilu 1:250000 (številka: 1, 2016)
  Soil suitability evaluation for crop selection using fuzzy sets methodology (številka: 1, 2016)
  Population dynamics of aphids (Aphididae) on orange (Citrus sinensis 'Thomson Navel') and mandarin (Citrus reticulata 'Blanco') (številka: 1, 2016)
  Chemical constituents of essential oil of Dracocephalum moldavica L. and Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran (številka: 1, 2016)
  Effect of foliar-applied silicon on photochemistry, antioxidant capacity and growth in maize plants subjected to chilling stress (številka: 1, 2016)
  Effect of microwave radiation on seed viability, survival of Aspergillus niger van Tieghem and oil quality of oilseeds crops canola, soybean and safflower (številka: 1, 2016)
  Influence of exogenous polyamines on antioxidant defence and essential oil production in valerian (Valeriana officinalis L.) plants under drought stress (številka: 1, 2016)
  Oljna pogača navadnega rička (Camelina sativa (L.) Crantz) - neizkoriščeni vir fenolnih spojin (številka: 1, 2016)
  Molecular identification of phytoplasmas associated with some weeds in West Azarbaijan province, Iran (številka: 1, 2016)
  Volatile phenolics in Teran PTP red wine (številka: 1, 2016)
  The impact of the period of sowing and fertilization on morphological characteristics and seed yield of garden poppy (Papaver somniferum L.) (številka: 1, 2016)
  Calcium application mitigates salt stress in Date Palm (Phoenix dactylifera L. (offshoots cultivars of Berhi and Sayer (številka: 1, 2016)
  Influences of various factors on hairy root induction in Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (številka: 1, 2016)
  Production of vaccines for treatment of infectious diseases by transgenic plants (številka: 1, 2016)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2016)
  Parasitoid inventarisation of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner, 1796) and options for its biological control in Slovenia (številka: 1, 2016)
  Changes in seed vigor of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars during maturity in response to water limitation (številka: 1, 2016)
  Priprava klimatskih podlag kot dodatnega kriterija za določanje območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (številka: 1, 2016)
  Technical and economical evaluation of tape drip and drip line irrigation systems in a strawberry greenhouse (številka: 1, 2016)
  Presence of nanotechnology in agriculture (številka: 2, 2016)
  The impact of salicylic acid on some physiological responses of Artemisia aucheri Boiss. under in vitro drought stress (številka: 2, 2016)
  Effect of cover crops on maize-velvet leaf competition: leaf area density and light interception (številka: 2, 2016)
  Clone candidates differentiation of grapevine Vitis vinifera 'Škrlet bijeli' using aroma compounds detected by gas chromatography-mass spectrometry (številka: 2, 2016)
  Effects of tuber size, soaking hours and sprouting media on sprouting of tiger nut (Cyperus esculentus L. var. sativa) tubers (številka: 2, 2016)
  Changes in seed oil and protein contents of maize cultivars at different positions on the ear in response to water limitation (številka: 2, 2016)
  Impact of foliar application of nano micronutrient fertilizers and titanium dioxide nanoparticles on the growth and yield components of barley under supplemental irrigation (številka: 2, 2016)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2016)
  Physicochemical properties and antioxidant activities of five Iranian pomegranate cultivars (Punica granatum L.) in maturation stage (številka: 2, 2016)
  Volatile phenols in wine (številka: 2, 2016)
  Comparison of total polyphenols content and antioxidant potential of wines from "Welschriesling" and "Sauvignon Blanc" varieties during ageing on fine lees (številka: 2, 2016)
  Bioefficacy of some biorational insecticides for the control of Aphis gossypii Glover, 1877, (Hemiptera: Aphididae) on greenhouse grown cucumber (številka: 2, 2016)
  Assessment of morphological and molecular variation in local olive (Olea europaea L.) in the Northern part of Iran (številka: 2, 2016)
  Fiziološki odziv žlahtne vinske trte Vitis vinifera L. na okužbo z zvijanjem listov vinske trte povezanih virusov (GLRaV-1 in GLRaV-1 + GLRaV-3) (številka: 2, 2016)
  Effect of mechanisation use intensity on the productivity of rice farms in southern Ghana (številka: 2, 2016)
  Nano-iron fertilizer effects on some plant traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under different sowing densities (številka: 2, 2016)
  The comparison of organic and inorganic fertilizers influence on selected indicators of turf growth-production process (številka: 2, 2016)
  Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2016)
  Možnosti okoljsko sprejemljivega zatiranja gospodarsko škodljivih polžev s poudarkom na rezultatih domačih raziskav zatiranja lazarjev (Arionidae) (številka: 2, 2016)
  High-efficient transgenic hairy roots induction in chicory (številka: 2, 2016)
  In vitro application of integrated selection index for screening drought tolerant genotypes in common wheat (številka: 2, 2016)
  Agronomic quantitative assessment of substrates based on spents of Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus (številka: 2, 2016)
  Vloga transpozonskih elementov v evoluciji in prilagoditvah kmetijskih rastlin (številka: 2, 2016)
  Insecticidal effects of zinc oxide nanoparticles and Beauveria bassiana TS11 on Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) (Hemiptera: Aleyrodidae) (številka: 2, 2016)
  Effects of TiO2 nanoparticles and water-deficit stress on morpho-physiological characteristics of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plants (številka: 2, 2016)
  Effect of sweet chestnut extract (Farmatan) on the digestibility and bioavailability of nitrogen and some minerals in the laboratory rats (številka: 1, 2016)
  Agriculture vs. social sciences (številka: 1, 2016)
  Izražanje igre v povezavi s sesnim redom pri pujskih krškopoljske pasme (številka: 1, 2016)
  Effect of different levels of honey on physiological, growth and carcass traits of broiler chickens during dry season (številka: 1, 2016)
  Vpliv SNP znotraj FTO in LEP gena na prirast telesne mase pri govedu (številka: 1, 2016)
  Cutting export subsidies, cropping domestic production (številka: 2, 2016)
  A single nucleotide polymorphism possibly associated with fat deposition is methylated in the bovine TFAM promoter (številka: 2, 2016)
  Lipolysis profile of some non-European raw milk cheese varieties (številka: 2, 2016)
  Indoor climatic status during winter conditions in dairy herds in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2016)
  Analiza lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda (številka: 2, 2016)
 14. 2017
   59

  številka: 2 (2017)
  Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium on ion content and root characteristics of green bean and maize under intercropping (številka: 1, 2017)
  Effects of increased concentrations of chloride on the expression of Mn-SOD enzyme in tobacco (številka: 1, 2017)
  Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2017)
  Vroča točka v mestu: povezava ekosistemskih storitev in biotske pestrosti mestnih zelenih površin (številka: 1, 2017)
  Dovzetnost bub plodove vinske mušice ( Drosophila suzukii (Matsumura, 1931)) za okužbo z entomopatogenimi glivami (številka: 1, 2017)
  Fungal pathogens associated with crown and collar rot of apple trees in southern Syria (številka: 1, 2017)
  Utility of some floral characters in the assessment of genetic diversity in sesame (Sesamum indicum L.) (številka: 1, 2017)
  Response of lowland rice-ratooned rice-fluted pumpkin sequence to fertilizer in rainfed inland valley in derived savannah of Nigeria (številka: 1, 2017)
  Effect of irrigation with nutrient solutions mixed with treated wastewater on Asiatic lily 'Brunello' grown in a closed soilless culture (številka: 1, 2017)
  Yield and its attributes responses of drought tolerant upland 'NERICA' rice to different nutrient supplying treatments in rainforest transitory agroecology (številka: 1, 2017)
  A review of plant protection against the olive fly (Bactrocera oleae (Rossi, 1790) Gmelin) and molecular methods to monitor the insecticide resistance alleles (številka: 1, 2017)
  The effects of plant cover on population of pear psylla (Cacopsylla pyricola) and its predators (številka: 1, 2017)
  Effect of different fertilizing and farming systems in annual medic (Medicago scutellata 'Robinson') on soil organic matter and nutrients status (številka: 1, 2017)
  Učinkovit način dodajanja selena v vsakdanjo prehrano s poudarkom na rastlinskih virih (številka: 1, 2017)
  Inducing salt tolerance in sweet corn by magnetic priming (številka: 1, 2017)
  Genetic relationships among okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) cultivars in Nigeria (številka: 2, 2017)
  Unfair practices and illicit conduct in food supply chains in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Willingness to pay for excreta pellet fertilizer (številka: 2, 2017)
  Effect of partial root-zone irrigation system on seed quality changes of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) during seed development and maturation (številka: 2, 2017)
  Evaluation of an organic package of practice towards integrated management of Solanum tuberosum and its comparison with conventional farming in terms of yield, quality, energy efficiency and economics (številka: 2, 2017)
  Assessment of heritability and genetic advance for agronomic traits in durum wheat (Triticum durum Desf.) (številka: 2, 2017)
  Influence of altered temperatures on allelopatic properties of Amaranthus cruentus L. (številka: 2, 2017)
  The effects of silicon and titanium on safflower (Carthamus tinctorius L.) growth under moisture deficit condition (številka: 2, 2017)
  High salicylic acid concentration alters the electron flow associated with photosystem II in barley (številka: 2, 2017)
  UVA + B treatment affects antioxidant system and phytochemicals of parsley plant under different concentrations of Zn (številka: 2, 2017)
  Assessment of morphological variability and chemical composition of some local pepper (Capsicum annuum L.) populations on the area of Kosovo (številka: 2, 2017)
  Evaluation of genetic diversity and traits relations in wheat cultivars under drought stress using advanced statistical methods (številka: 2, 2017)
  Molecular genetic analysis of some North African barley germplasms (številka: 2, 2017)
  In vitro allelopathic effect of aqueous extracts of sugarcane on germination parameters of wheat (številka: 2, 2017)
  Natural incidence of bean viruses in the northwest of Iran (številka: 2, 2017)
  The use of the model for determining potato (Solanum tuberosum L.) tuber distribution in the soil (številka: 2, 2017)
  The analysis of technical suitability of the equipment for application of plant protection products in Southeastern Slovenia (številka: 2, 2017)
  First report of nematodes Parasitylenchus bifurcatus Poinar & Steenberg, 2012 parasitizing multicolored Asian lady beetle Harmonia axyridis (Pallas, 1773) in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Effect of cropping system and age of plant at harvest on tuber rot and performance of elite cassava varieties in derived savannah (številka: 2, 2017)
  Combining ability x environment interaction and genetic analysis for agronomic traits in safflower (Carthamus tinctorius L.) (številka: 2, 2017)
  Effect of CO2 elevation and UV-A radiation on growth responses of Zinnia, Petunia, Coxcomb, and Marigold (številka: 2, 2017)
  Prostorska analiza kmetijskih zemljišč v zaraščanju v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Response of onion to different nitrogen levels and method of transplanting in moderately salt affected soil (številka: 2, 2017)
  Changes in essential oil and morpho-physiological traits of tarragon (Artemisia dracuncalus L.) in responses to arbuscular mycorrhizal fungus, AMF (Glomus intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm.) inoculation under salinity (številka: 2, 2017)
  Evaluation of different crop sequences for wheat and maize in sandy soil (številka: 2, 2017)
  Multivariate analysis to assess abscisic acid content association with different physiological and plant growth related traits of Petunia (številka: 2, 2017)
  Vrednotenje pridelka koruze za sonarave oblike kmetovanja (številka: 2, 2017)
  Salinity induced changes in water relations, oxidative damage and morpho-physiological adaptations of pistachio genotypes in soilless culture (številka: 2, 2017)
  Effects of organic fertilizers on growth and biochemical characteristics of Fenugreek (številka: 2, 2017)
  Influence of enriched soaking water on shiitake (Lentinus edodes (Berk.) Singer) mushroom yield and properties (številka: 3, 2017)
  Bivariate analysis of the genetic variability among some accessions of African yam bean (Sphenostylis stenocarpa (Hochst ex A. Rich) Harms) (številka: 3, 2017)
  Protective effects of polyamines on regulation of senescence in spray carnation cut flowers (Dianthus caryophyllus 'Spotlight') (številka: 3, 2017)
  Yield response and economic implications of soybean (Glycine max (L.). Merrill) - upland-lowland rice sequential cropping in the rainforest/savanna transitory ecosystem (številka: 3, 2017)
  Genetic diversity within and among two-spotted spider mite resistant and susceptible common bean genotypes (številka: 3, 2017)
  Comprehension of climatic and occupational heat stress amongst agricultural advisers and workers in Slovenia (številka: 3, 2017)
  Effect of geographical directions, height and the color of yellow traps in capture of Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) in citrus orchards (številka: 3, 2017)
  Maximizing land productivity by diversified cropping systems with different nitrogen fertilizer types (številka: 3, 2017)
  Effect of salinity on Brassica rapa var. toria (BRSRT) under selenium defence (številka: 3, 2017)
  Factors influencing participation in homestead catfish production in Delta State, Nigeria (številka: 1, 2017)
  "Pregreta smetana" (overheated cream) (številka: 1, 2017)
  Uporaba beta-galaktozidaze na področju živilstva in prehrane (številka: 1, 2017)
  100 let uglednega škotskega inštituta The Rowett Research Institute (številka: 1, 2017)
  Effect of somatic cell count on milk fat and protein in different parities and stages of lactation in Holstein cows (številka: 1, 2017)
 15. 2018
   73

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  In memoriam - Prof. dr. Božidar Krajnčič (1935-2018) (številka: 1, 2018)
  Cadmium treatment effects on the growth and antioxidant system in barley plants under optimal and low temperatures (številka: 1, 2018)
  Problematika določanja vsebnosti prehranske vlaknine - vpliv frakcije mletja in načina mešanja vzorca (številka: 1, 2018)
  An overview of molecular identification of insect fauna with special emphasis on chalcid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) of India (številka: 1, 2018)
  Effectiveness of different control measures against western corn rootworm larvae Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868 (številka: 1, 2018)
  Potrditev prisotnosti plenilske hržice Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) in plenilskega kratkokrilca Oligota oviformis Casey, 1893 na navadni pršici (Tetranychus urticae Koch, 1836) v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Effects of zinc, boron and sulfur on grain yield, activity of some antioxidant enzymes and fatty acid composition of rapeseed (Brassica napus L.) (številka: 1, 2018)
  Izprana tla v Sloveniji: pedološke lastnosti, prostorska razporeditev in klasifikacija (številka: 1, 2018)
  Evaluation of turmeric-mung bean intercrop productivity through competition functions (številka: 1, 2018)
  Effect of biofumigation by Calligonum polygonoides, dry olive leaves, and ash of olive leaves on chilli pepper growth and recovery of Rhizoctonia solani (številka: 1, 2018)
  Preservation of sweet chestnut genetic resources (Castanea sativa Mill.) against attack by chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) (številka: 1, 2018)
  Pridelek, morfološki razvoj in hranilna vrednost zelinja lucerne med rastno sezono v osrednji Sloveniji: analiza časovnih potekov (številka: 1, 2018)
  Physiological and biochemical changes in Matricaria chamomilla induced by Pseudomonas fluorescens and water deficit stress (številka: 1, 2018)
  Temperaturna odvisnost razgradnje opada v tleh travnikov v zaraščanju (številka: 1, 2018)
  Interlaboratory comparison of fig (Ficus carica L.) microsatellite genotyping data and determination of reference alleles (številka: 1, 2018)
  Effect of different concentrations of saffron corm and leaf residue on the early growth of arugula, chickpea and fenugreek under greenhouse conditions (številka: 1, 2018)
  CUPRAC assay-guided profiling of antioxidant compounds in methanol extract of Lentinus squarrosulus Mont. mycelium (številka: 1, 2018)
  O vlogi trehaloze v rastlinah (številka: 1, 2018)
  Field performance of maize (Zea mays L.) cultivars under drought stress (številka: 1, 2018)
  Effect of plant growth regulators on the growth and direct shoot formation from leaf explants of the hybrid Phalaenopsis 'Pink' (številka: 1, 2018)
  Sugar beet profits from intercropping with wheat both under optimum and deficient phosphorus supply (številka: 1, 2018)
  Changes in dry matter, protein percentage and organic matter of soybean-oat and groundnut-oat intercropping in different growth stages in Jilin province, China (številka: 1, 2018)
  A comparative study of using a wooden storage box and storage platform for white yam tuber storage (številka: 1, 2018)
  Vpliv namakanja v kombinaciji s tehnologijo nege ledine na razporeditev, migracijo ter vsebnost nitrata in bakra v tleh oljčnih nasadov (številka: 2, 2018)
  An assessment of population fluctuations of citrus pest woolly whitefly Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) (Homoptera, Aleyrodidae) and its parasitoid Cales noacki Howard, 1907 (Hymenoptera, Aphelinidae): A case study from Northwestern Algeria (številka: 2, 2018)
  Determinants of savings among smallholder farmers in Sokoto South local government area, Sokoto State, Nigeria (številka: 2, 2018)
  Effects of exogenous proline on the physiological characteristics of Triticum aestivum L. and Lens culinaris Medik. under drought stress (številka: 2, 2018)
  Physiological and agronomic responses of maize (Zea mays L.) cultivars to plant population and defoliation at post-anthesis in the humid rainforest (številka: 2, 2018)
  Comparative growth and physiological responses of tetraploid and hexaploid species of wheat to flooding stress (številka: 2, 2018)
  Response of sunflower to organic and chemical fertilizers in different drought stress conditions (številka: 2, 2018)
  An overview of applications in pineapple agroindustrial residues (številka: 2, 2018)
  Production, uses and cultivars of common buckwheat in Japan (številka: 2, 2018)
  Plenilske pršice (Acari: Phytoseiidae), prvič najdene na gojenih rastlinah v Sloveniji v obdobju 2012-2017 (številka: 2, 2018)
  Allelopathic effect of two medicinal plants on seed germination, seedling growth and grain production of purslane (Portulaca oleraceae L.) weed (številka: 2, 2018)
  Glomus intraradices (N.C. Schenck & G.S. Sm.) C. Walker & A. Schuessle enhances nutrients uptake, chlorophyll and essential oil contents and composition in Anethum graveolens L. (številka: 2, 2018)
  Effects of seaweed extract on the growth, yield and quality of cherry tomato under different growth conditions (številka: 2, 2018)
  Potential benefits and toxicity of nanoselenium and nitric oxide in peppermint (številka: 2, 2018)
  Effects of mild and severe drought stress on the biomass, phenolic compounds production and photochemical activity of Aloe vera (L.) Burm.f. (številka: 2, 2018)
  Uporabnost izbranih invazivnih tujerodnih rastlin pri zatiranju škodljivih organizmov gojenih rastlin (številka: 2, 2018)
  Validation of the multiresidual GC-MS method for determining plant protection product residues in strawberries (številka: 2, 2018)
  Effect of gold mining on total factor productivity of farmers: Evidence from Ghana (številka: 2, 2018)
  Assessment of toxicity on the basis of total phenolic content in oleander leaves (Nerium oleander L.) against Myzus persicae (Sulzer, 1776) (Hemiptera: Aphididae) (številka: 2, 2018)
  Humic acid and boron treatment to mitigate salt stress on the melon plant (številka: 2, 2018)
  Salt overly sensitive 1 (SOS1) gene expression can be regulated via Azospirillum brasilense Sp7 in wheat seedlings under saline condition (številka: 2, 2018)
  Combining ability and heterosis for some canola characteristics sown on recommended and late planting dates using biplot (številka: 2, 2018)
  Divergence in hybrid rice parental lines detected by RAPD and ISSR markers (številka: 2, 2018)
  Assessing government grants: evidence from greenhouse tomato and pepper farmers in Kosovo (številka: 3, 2018)
  Vpliv globine obdelave tal z vrtavkasto brano na porabo energije in pripravo setvenega sloja pred setvijo koruze (številka: 3, 2018)
  The influence of cultivation method on nitrate content in some lettuce samples (številka: 3, 2018)
  Salicylic acid and jasmonic acid alter physiological performance, assimilate mobilization and seed filling of soybean under salt stress (številka: 3, 2018)
  Correlation and path coefficient analysis among seed yield and yield related traits of Ethiopian chickpea (Cicer arietinum L.) landraces (številka: 3, 2018)
  In memoriam - prof. dr. Julija Smole (številka: 3, 2018)
  Protein pattern analysis in tolerant and susceptible wheat cultivars under salinity stress conditions (številka: 3, 2018)
  Deficitni princip namakanja vinske trte (Vitis vinifera L.) - pregled dosedanjih izkušenj in izhodišča za Slovenijo (številka: 3, 2018)
  Content of bioactive compounds and antioxidant activity in garlic (Allium sativum L.) (številka: 3, 2018)
  The response of corn (Zea mays L.) cultivars to row spacing under weed interference condition (številka: 3, 2018)
  The quality of sour cherry fruits (Prunus cerasus L.), treated with chitosan solution before storage (številka: 3, 2018)
  The effect of sublethal concentrations of malathion on some biological parameters of the ectoparasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Say, 1836) (številka: 3, 2018)
  Behavioral and biological responses of black bean aphid (Aphis fabae, Scopoli, 1763) on seven Algerian local broad bean cultivars (številka: 3, 2018)
  Risk and risk management strategies of smallholder onion farmers in Sokoto state, Nigeria (številka: 3, 2018)
  Fluctuations of aphid populations on grapefruit (Citrus x paradisi Macfad.) (številka: 3, 2018)
  Obravnava vročinskih valov in primer toplotne obremenitve delavcev v kmetijstvu v času vročinskih valov 2017 (številka: 3, 2018)
  On-farm seed priming interventions in agronomic crops (številka: 3, 2018)
  Responses of young cucumber plants to a diurnal temperature drop at different times of day and night (številka: 3, 2018)
  Waterlogging effects on some antioxidant enzymes activities and yield of three wheat promising lines (številka: 3, 2018)
  Impact of temperature stress on secondary metabolite profile and phytotoxicity of Amaranthus cruentus L. leaf extracts (številka: 3, 2018)
  Overview of current mouse models of autism and strategies for their development using CRISPR/Cas9 technology (številka: 1, 2018)
  Cow cleanliness in dairy herds with tie stall systems in Bosnia and Herzegovina (številka: 1, 2018)
  Differences between sheep and red deer in in vitro apparent and true digestibility of commonly used red deer feeds (številka: 1, 2018)
  The effect of production systems on beef fatty acid composition (številka: 1, 2018)
 16. 2019
   64

  številka: 1 (2019)
  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  The effect of weed frequency in the overall alfalfa (Medicago sativa L.) productivity, case study from Kosovo (številka: 1, 2019)
  Vpliv koristnih talnih mikroorganizmov in endofitov na rastlinsko obrambo pred žuželkami (številka: 1, 2019)
  Studies on diversity indices and insect pest damage of walnuts in Kashmir, India (številka: 1, 2019)
  Hybridization potential Aegilops sp. / durum wheat: which interest for the genetic breeding of the drought tolerance? (številka: 1, 2019)
  Interrelationships among traits and morphological diversity of wheat (Triticum aestivum L.) accessions in base collection of Plant Genetic Resources Institute, Albania (številka: 1, 2019)
  Growth and antioxidant system responses of maize (Zea mays L.) seedling to different concentration of pyrene in a controlled environment (številka: 1, 2019)
  Evaluating the effect of sowing date and drought stress on morphological and functional characteristics of three genotypes of winter oilseed rape (Brassica napus L.) (številka: 1, 2019)
  Study of genetic diversity in different wheat species with various genomes based on morphological characteristics and zinc use efficiency under two zincdeficient growing conditions (številka: 1, 2019)
  Seed yield of two new quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) breeding lines as affected by sowing date in Central Italy (številka: 1, 2019)
  Trichopria drosophilae (Diapriidae) and Leptopilina heterotoma (Figitidae), native parasitoids of Drosophila suzukii, confirmed in Slovenia (številka: 1, 2019)
  Evaluation of arthropods diversity on apple crop ('Red Delicious') in Sidi Naâmane area (Tizi-Ouzou), Algeria (številka: 1, 2019)
  Some important aspects in Moringa oleifera Lam. micropropagation (številka: 1, 2019)
  Bionomics of Chilocorus infernalis Mulsant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae), a predator of San Jose scale, Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881) under laboratory conditions (številka: 1, 2019)
  Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS (številka: 1, 2019)
  Insure them and improve their welfare: effect of Hygeia Community Health Insurance on households' welfare in Kwara State, Nigeria (številka: 1, 2019)
  Detection and characterization of endophytic bacteria causing knot in young olive trees (številka: 1, 2019)
  GC-MS analysis and insecticidal effect of methanol extract of Pistacia khinjuk Stocks leaves (številka: 2, 2019)
  Potato production by using different potassium rates and vermi-wash spray applications (številka: 2, 2019)
  Effects of Teucrium polium L. (Lamiaceae) essential oil and alfa-pinene on the detoxifying- and intermediary engaged enzymes of Ephestia kuehniella Zeller, 1879 (Lep.: Pyralidae) (številka: 2, 2019)
  Pathogenicity of Helicotylenchus indicus Siddiqi, 1963 on papaya and impact of some bio-organic materials (številka: 2, 2019)
  The impact of UV-B radiation on antioxidant activity, essential oil composition and physiological factors of Pelargonium graveolens L'Hér. (številka: 2, 2019)
  Sunflower response to inoculation with single and mixed species of arbuscular mycorrhizal fungi: Agronomic characteristics (številka: 2, 2019)
  Accumulation and dynamics of manganese in raspberry (številka: 2, 2019)
  Bioactive compounds and their their antifeedant activity in the cashew nut (Anacardium occidentale L.) shell extract against Bemisia tabaci, (Gennadius, 1889) (Hemiptera:Aleyrodidae) (številka: 2, 2019)
  Sugars, acids and polyphenols profile of commercial and traditional apple cultivars for processing (številka: 2, 2019)
  Improvement in phosphorus nutrition of wheat plants grown in a calcareous sandy soil by incorporating chemical phosphorus fertilizer with some selected organic substances (številka: 2, 2019)
  Filcavost listavcev (Septobasidium marianii Bres.) (številka: 2, 2019)
  Seed quality, water use efficiency and eco physiological characteristics of Lallemantia (Lallemantia sp.) species as effected by soil moisture content (številka: 2, 2019)
  Breaking seed dormancy of Tulipa scardica Bornm. and Tulipa kosovarica Kit Tan, Shuka & Krasniqi by pre-chilling, plant growth regulators and some chemical treatments (številka: 2, 2019)
  An assessment of population fluctuations of a hemipteran citrus pest in the northeast of Algeria: A case study from Guelma region (številka: 2, 2019)
  Unravelling efficient applications of agriculturally important microorganisms for alleviation of induced inter-cellular oxidative stress in crops (številka: 1, 2019)
  Entomopathogenic fungus, Lecanicillium lecanii R. Z are & W. Gams anchored into MCM-41: A new and effective bio-insecticide against Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758) (Hom: Aphididae) to protect cabbages (številka: 1, 2019)
  Effects of cassava flour on the stickiness properties of wheat bread dough: unleavened, leavened and frozen dough (številka: 1, 2019)
  Ugotavljanje sposobnosti prilagoditve listerij na benzalkonijev klorid z določanjem njegove minimalne inhibitorne koncentracije (številka: 1, 2019)
  Field evaluation of the relative susceptibility of six pear varieties to the pear psylla (Cacopsylla pyricola (Foerster, 1848)) (številka: 1, 2019)
  Diversity of endophytic fungal community associated to the roots of Argania spinosa (L.) Skeels growing in the arid and semi-arid regions of Algeria (številka: 1, 2019)
  Association studies between grain yield and agronomic traits of a MARS maize (Zea mays L.) population under drought and non-stress condition (številka: 1, 2019)
  Performance of popcorn introductions for agronomic characters, grain yield and popping qualities in the forest and derived savannah agro-ecologies of Nigeria (številka: 1, 2019)
  Population fluctuations of the pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsel, 1964 (Lep.: Oinophylidae) using delta pheromone trap (številka: 1, 2019)
  Jubilantka, zaslužna redna profesorica dr. Venčeslava Šikovec, univ. dipl. inž. agr. (številka: 1, 2019)
  Feasibility of different crop rotations for cultivation in salt affected soils (številka: 1, 2019)
  Winter wheat variability according to local conditions (številka: 1, 2019)
  Vpliv pretoka zraka na sušenje krme na sušilnih napravah (številka: 1, 2019)
  Deteriorative changes in maize kernels due to Aspergillus flavus Link. and Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg (številka: 1, 2019)
  The effect of a new non-toxic water-soluble selenorganic substance on antioxidant protection and development of seedlings of oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzg.) (številka: 1, 2019)
  Biochar application in alkaline soil and its effect on soil and plant (številka: 1, 2019)
  Izračun vodne bilance tehtalnega lizimetra za oceno napajanja vodonosnika (številka: 2, 2019)
  Cadmium toxicity in African yam bean (Sphenostylis stenocarpa) (Hochst. ex A.Rich.) Harms genotypes (številka: 2, 2019)
  Does ozone treatment of maize seeds influence their germination and growth energy? (številka: 2, 2019)
  Changes of antioxidant enzymes in 'Thomson-Navel' orange during induction of resistance to green mold (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc.) as provoked by jasmonic acid, epibrassinolide, chitosan and cinnamon essential oil (številka: 2, 2019)
  Vezane fenolne spojine polnozrnatih žitnih pripravkov kot sestavina funkcionalnih živil (številka: 2, 2019)
  Extent and financial cost of cassava postharvest loss along the cassava value chain in Kwara State, Nigeria (številka: 2, 2019)
  Salicylic acid and potassium nitrate promote flowering through modulating the hormonal levels and protein pattern of date palm Phoenix dactylifera 'Sayer' offshoot (številka: 2, 2019)
  Analiza vpliva vgrajenega sanacijskega materiala na rekultivacijo opuščenega peskokopa (številka: 2, 2019)
  Effects of planting dates on the growth and grain yield of two indigenous varieties of pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.) in a forest-savanna transition zone of Edo State, Nigeria (številka: 2, 2019)
  The effect of biorational insecticides on the citrus aphids and their predator, Coccinella septempunctata L. (številka: 2, 2019)
  Longevity and vigour of pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Millsp.) seed stored under humid tropical ambient conditions (številka: 2, 2019)
  Vezane fenolne spojine polnozrnatih žitnih pripravkov kot sestavina funkcionalnih živil (številka: 2, 2019)
  V spomin prof. dr. Franzu Pirchnerju (1927-2019) (številka: 2, 2019)
  Taro Colocasia esculenta (L.) Schott production in Japan: Present state, problems and prospects (številka: 2, 2019)
  Comparative growth analysis, yield and quality of two cowpea (Vigna unguiculata L. (Walp.)) lines propagated by seed and stem cuttings (številka: 2, 2019)
 17. 2020
   87

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Physiological and biochemical responses of selected cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) accessions to iron toxicity (številka: 1, 2020)
  Dimensions of the perceived value for wine from the perspective of Slovenian wine consumers (številka: 1, 2020)
  Association of traits in Ethiopian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) genotypes regarding to seed yield by using phenotypic data (številka: 1, 2020)
  Influence of land configuration and fertilization techniques on soybean (Glycine max (L.) Merrill.) productivity, soil moisture and fertility (številka: 1, 2020)
  Agro-biološka raznolikost slovenskih ekotipov in standardnih sort navadne pasje trave (Dactylis glomerata L.): primerjava in agronomska vrednost (številka: 1, 2020)
  Effects of Boerhavia diffusa L. nom. cons. and Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. extracts on some field insect pests of okra (Aabelmoschus esculentus (L.) Moench) (številka: 1, 2020)
  Comparison of the toxicity and repellency of two conventional neonicotinoids and a coconut-derived insecticide soap toward the parasitoid wasp Aphelinus mali Haldeman, 1851 (številka: 1, 2020)
  Študij polarnosti verig različnih viroidov in njihovih kombinacij pri okuženih rastlinah hmelja (številka: 1, 2020)
  Comparative study of amaranth species (Amaranthus spp.) in the temperate continental climate of Russian Federation (številka: 1, 2020)
  Assessment of genetic diversity of Turkish and Algerian native sheep breeds (številka: 1, 2020)
  Winter wheat growing in Ukraine: ecological assessment of technologies by the influence on soil fertility (številka: 1, 2020)
  Somatic embryogenesis of hypocotyl derived calli from an eggplant cultivar (številka: 1, 2020)
  Evaluation and comparison of drought tolerance in some wild diploid populations, tetraploid and hexaploid cultivars of wheat using stress tolerance indices (številka: 1, 2020)
  Optimizing sowing time for boosting productivity and nutritional quality of amaranth (Amaranthus cruentus L.) genotypes under Mediterranean climate (številka: 1, 2020)
  Modified CTAB protocol for RNA extraction from Lemon balm (Melissa officinalis L.) (številka: 1, 2020)
  Allelopathic interference of Sonchus oleraceus L. with wheat and the associated weeds: a field study (številka: 1, 2020)
  The response of the sugar beet (Beta vulgaris L.ssp. vulgaris var. altissima Döll) genotypes to heat stress in initial growth stage (številka: 1, 2020)
  Interactive effects of planting method and zeolite application on yield attributes of chickpea (Cicer arietinum L.) in dryland conditions (številka: 1, 2020)
  Evaluation of yield, chemical composition and yield of essential oil of four cultivars of sweet basil (Ocimum basilicum L.) affected by different levels of nitrogen (številka: 1, 2020)
  Higher yielding varieties of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with determinate growth habit (single mutation det) manifest higher photosynthesis rate at stage of grain filling (številka: 1, 2020)
  Monitoring and population changes of Tuta absoluta (Meyrick, 1917) on tomato under greenhouse conditions in an arid expanse of south-eastern Algeria (številka: 2, 2020)
  Evaluation of production conditions of tomato grafted with different tobacco rootstocks and determining nicotine content and quality of fruit (številka: 2, 2020)
  Influence of edaphoclimatic conditions on stem production and stem morphological characteristics of 10 European hemp (Cannabis sativa L.) varieties (številka: 2, 2020)
  Effect of foliar or soil application of selenium on some morphological and physiological traits of garden pansy (Viola x wittrockiana Gams) grown under salinity stress (številka: 2, 2020)
  Correlation and path coefficient analysis among agro-morphological and biochemical traits of okra Abelmoschus esculentus (L.) Moench genotypes in Ethiopia (številka: 2, 2020)
  Combinative breeding for large seeds in soybean (številka: 2, 2020)
  Effects of spermine and putrescine polyamines on capsaicin accumulation in Capsicum annuum L. cell suspension cultures (številka: 2, 2020)
  Comparison study of flaxseed, cinnamon and lemon seed essential oils additives on quality and fermentation characteristics of lucerne silage (številka: 2, 2020)
  Influence of in ovo and pre-starter zinc and copper supplementation on growth performance and gastrointestinal tract development of broiler chickens (številka: 2, 2020)
  Pattern of variation and grouping of qualitative morphological characters of bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) (številka: 2, 2020)
  Introducing of some species of genus Allium subgenus Melanocrommyum from Iran as new sources of allicin (številka: 2, 2020)
  Estragole-rich essential oil of summer savory (Satureja hortensis L.) as an eco-friendly alternative to the synthetic insecticides in management of two stored-products insect pests (številka: 2, 2020)
  Seasonal incidence of apple leaf miner (Lyonetia clerkella (L., 1758), Lepidoptera, Lyonetiidae) in Kashmir, India (številka: 2, 2020)
  Možnosti zatiranja izbranih plevelnih vrst v Evropi z žuželkami (številka: 2, 2020)
  Improvement of yield and yield stability in safflower using multivariate, parametric and non-parametric methods under different irrigation treatments and planting date (številka: 2, 2020)
  Seasonal incidence and bionomics of rose aphid, Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758), (Hemiptera: Aphididae) in Kashmir, India (številka: 2, 2020)
  Delovanje dunajskega Terezianuma in Theodorja Kravine na področju ekonomije in agronomije (številka: 2, 2020)
  Senecio vulgaris L. recorded as a new host plant for the root-knot nematode Meloidogyne luci (številka: 2, 2020)
  Intensification of the drying process of small seed oilseeds using microwave electromagnetic radiation (številka: 2, 2020)
  Insecticidal activity and sublethal effects of Beauveria bassiana (Bals.- Criv.) Vuill. isolates and essential oils against Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: Aphididae) (številka: 2, 2020)
  Relationship between Aphis spiraecola Patch, 1914 (Hemiptera: Aphididae) and citrus foliar minerals (številka: 2, 2020)
  Pomen čebeljih pridelkov v humani prehrani (številka: 2, 2020)
  Yield and quality of two sugar beet (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll) cultivars are influenced by foliar application of salicylic acid, irrigation timing, and planting density (številka: 2, 2020)
  Modeling the chemical properties of sesame oil under the influence of pulsed electric field using the artificial neural networks (številka: 2, 2020)
  Fertilizer application enhances establishment of cacao seedlings in plantparasitic nematodes infected soil (številka: 2, 2020)
  Polifenoli (številka: 2, 2020)
  Estimation of Engel curves for household expenditure on dry bean and processed bean in Mexico (številka: 2, 2020)
  Genotype and within-pod bean position microenvironment effect on seed choice for raising cocoa (Theobroma cacao L.) seedlings (številka: 2, 2020)
  Efficacy and economics of integrated weed management in groundnut (Arachis hypogea L.) (številka: 1, 2020)
  Impact of dust accumulation on yield and yield components of soybean (številka: 1, 2020)
  Titanium dioxide nanoparticles alleviate cadmium toxicity in lentil (Lens culinaris Medic) seeds (številka: 1, 2020)
  An updated data on the bionomics of pomegranate fruit borer, Deudorix epijarbas (Moore, 1858) (Lepidoptera: Lycaenidae), infesting pomegranates in Kashmir (številka: 1, 2020)
  Genetic variability and selection criteria of some sunflower genotypes under different pollination methods (številka: 1, 2020)
  Cold stress at seedlings stage of buckwheat optimizes development of both roots and aboveground biomass and limits the excessive vegetative growth interfering with seed formation (an analytical review) (številka: 1, 2020)
  Zasnove kmetijsko-okoljskih ukrepov in njihove značilnosti (številka: 1, 2020)
  Bioactivity and effects of spraying interval of selected plant extracts for control of pre-flowering insect pests of watermelon (Citrulus lanatusThunb. Matsum. & Nakai) (številka: 1, 2020)
  Genetic studies of soybean Glycine max (L.) Merr. response to seed storage stress factors (številka: 1, 2020)
  Identification of responsive genes and analysis of genes with bacterialinducible cis-regulatory elements in the promoter regions in Oryza sativa L. (številka: 1, 2020)
  Comparative effects of cantharidin and endothall on gene expression and activity of antioxidant enzymes in Cichorium intybus L. (številka: 1, 2020)
  The role of far-red light (FR) in photomorphogenesis and its use in greenhouse plant production (številka: 1, 2020)
  Genetic variability in morpho-agronomic traits of various accessions of Vigna subterranea (L.) Verdc. (številka: 1, 2020)
  From plant biomass to biofuels and bio-based chemicals with microbial cell factories (številka: 1, 2020)
  Effect of UV-C radiation on basic indices of growth process of winter wheat (Triticum aestivum L.) seeds in pre-sowing treatment (številka: 1, 2020)
  Sweet corn crop response to different dripline spacings in the dry Mediterranean area (številka: 1, 2020)
  Effect of sowing date and some organic extracts on organic production of sweet corn (številka: 1, 2020)
  Investigation of gene expression diversity in Hypericum spp. before and after flowering under different nitrogen fertilization levels (številka: 1, 2020)
  Replace of the EPOST glyphosate with pre herbicides and application of different LPOST glyphosate rates for weed control in established vineyard (številka: 2, 2020)
  Assessment genetic diversity of einkorn genotypes (Triticum monococcum L.) by gliadin electrophoresis (številka: 2, 2020)
  Discovery and molecular characterisation of the first ambidensovirus in honey bees (številka: 2, 2020)
  Use of gum blend in the optimization of grape molasses halva Gazi formulation with an emphasis on texture properties (številka: 2, 2020)
  Morphological and microsatellite analysis of the ancient Montenegrin olive variety 'Žutica' revealed different clones (številka: 2, 2020)
  Antioxidant activity and acute toxicity of two Lagenaria siceraria (Molina) Standl. varieties from Sudan (številka: 2, 2020)
  Analyzing cereal and grain legumes (pulses) yields patterns in the forest and forest-steppe zones of Ukraine using geographically weighted principal components analysis (številka: 2, 2020)
  Effect of Tasmanian blue gum (Eucalyptus globulus Labill.) leaf extract on cowpea weevil (Callosobruchus maculatus Fabricius, 1775, Coleoptera: Chrysomelidae) (številka: 2, 2020)
  Effect of soil conditioner enriched with biofertilizers to improve soil fertility and maize (Zea mays L.) growth on andisols Sinabung area (številka: 2, 2020)
  First morphological characterization of autochthonous olive (Olea europaea L.) denominations from central and eastern of Algeria (številka: 2, 2020)
  Influence of plant extracts, storage containers and storage duration on the physiological quality of watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) seeds stored under ambient conditions (številka: 2, 2020)
  Growth assessment of juvenile oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) intercropped with fruit vegetables in a rainforest zone of Nigeria (številka: 2, 2020)
  Tradicionalne in molekularne metode za determinacijo ščitkarjev (Aleyrodidae) (številka: 2, 2020)
  Analiza fizikalnih lastnosti šotnega substrata (številka: 2, 2020)
  Cytogenetic and molecular studies on two faba bean cultivars revealed their difference in their aluminum tolerance (številka: 2, 2020)
  Impact of different fermentation characteristics on the production of mycelial biomass, extra-cellular polysaccharides, intra-cellular polysaccharides, and on the antioxidant activities of Cordyceps militaris (L.) Fr. (strains AG-1, PSJ-1) (številka: 2, 2020)
  The magic world of whiskey microbiota (številka: 2, 2020)
 18. 2021
   84

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  številka: 3 (2021)
  številka: 4 (2021)
  Effect of selected Rwandan wheat varieties on the physicochemical characteristics of whole wheat flour (številka: 1, 2021)
  Bionomics of slender burnished brass (Thysanoplusia orichalcea Fabricius, 1775, Lepidoptera: Noctuidae) on potato (Solanum tuberosum L.) in Kashmir (številka: 1, 2021)
  Diversity of aphids (Hemiptera: Aphididae) associated with potato crop in Tizi-Ouzou (North of Algeria), with new records (številka: 1, 2021)
  Nutritional indices and biochemical profile of Helicoverpa armigera Hübner (1808) on different groundnut genotypes (številka: 1, 2021)
  Induction of defence related enzymes and biocontrol efficacy of Trichoderma harzianum in tomato plants infected with Fusarium oxysporum and Fusarium solani (številka: 1, 2021)
  Does women's intra-household bargaining power have effect on child welfare? Evidence from farm households in Ogun state, Nigeria (številka: 1, 2021)
  Analysis of gliadin patterns and diversity in Triticum polonicum L. accessions from Ethiopia (številka: 1, 2021)
  Primerjava tradicionalnih in sodobnih metod za določanje gospodarsko pomembnih vrst strun (Coleoptera: Elateridae) (številka: 1, 2021)
  Načini zatiranja marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys Stal, 1855, Hemiptera, Pentatomidae) (številka: 1, 2021)
  Comperative study of aboveground biomass and carbon storage between Tembawang and conventional rubber agroforestry in West Kalimantan Indonesia (številka: 1, 2021)
  The effects of zinc biofortification of seeds and NPK fertilizer application on the growth and yield of sesame (Sesamum indicum L.) (številka: 1, 2021)
  Planting date effects on maize (Zea mays L.) growth and development in the rainforest of southwestern Nigeria (številka: 1, 2021)
  Exploiting heterosis and combining ability in two-line hybrid rice (številka: 1, 2021)
  Discrimination of drought tolerance in a worldwide collection of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes based on selection indices (številka: 1, 2021)
  Effects of salt stress on physiological and biochemical responses of three maize genotypes at the early seedling stage (številka: 1, 2021)
  Assessement of control strategy by spraying low doses of sugars on apple orchard against Cydia pomonella (Linnaeus, 1758.) (številka: 1, 2021)
  Salt and drought stress exhibits oxidative stress and modulated protein patterns in roots and leaves of date palm (Phoenix dactylifera L.) (številka: 1, 2021)
  Variability of some isolates of Prunus necrotic ringspot virus and Prune dwarf virus infecting sour and sweet cherry in Ukraine (številka: 1, 2021)
  The role of exogenous silicon to mitigate Al2O3 nanoparticle-induced toxicity in barley (Hordeum vulgare L.) (številka: 1, 2021)
  Calcium lactate and salicylic acid foliar application influence eggplant growth and postharvest quality parameters (številka: 2, 2021)
  Chemical components of volatile oil and fatty acids of wild Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. and cultivated Cuminum cyminum L. populations (številka: 2, 2021)
  Investigation on amitraz, coumaphos and thymol concentrations in honey produced by Slovenian beekeepers in 2020 (številka: 2, 2021)
  Antioxidant defense and secondary metabolites concentration in hyssop (Hyssopus officinalis L.) plants as affected by salt stress (številka: 2, 2021)
  Essential oil content, chamazulene content and antioxidative properties of Achillea millefolium agg. extracts from Slovenia (številka: 2, 2021)
  CAP post 2022 scenarios and income impacts (številka: 2, 2021)
  Impact of irrigation during flowering and fruit growth on fruit yield and quality of the cactus Opuntia spp. (številka: 2, 2021)
  Euphorbia bupleuroides Desf. latex as biopesticide against the red flour beetle (Tribolium castaneum Herbst, 1797) and khapra beetle (Trogoderma granarium Everts, 1898) (številka: 2, 2021)
  Gene action for grain protein content in durum wheat (številka: 2, 2021)
  Maize seedling emergence in response to climatic variability in a tropical rainforest area (številka: 2, 2021)
  Evaluation of Ethiopian chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes for frost tolerance (številka: 2, 2021)
  Early detection of sources of resistance to the fall armyworm in some tropically-adapted maize varieties in Southern Nigeria (številka: 2, 2021)
  High resistance of Panicum miliaceum L. to phenanthrene toxicity based on growth response and antioxidant system assessment (številka: 2, 2021)
  Analysis of energy balance and global warming potential in tangerine (Citrus tangerina Tanaka) orchards versus soybean (Glycine max (L.) Merr.) production system (številka: 2, 2021)
  An efficient protocol for in vitro regeneration from the nodal explants of Withania coagulans (Stocks) Dunal: a valuable medicinal herb (številka: 2, 2021)
  Synthesis of a synthetic analogue for the Sitophilus weevil aggregation pheromone and study on its hygienic and toxicological indexes (številka: 2, 2021)
  Diallel analysis of the duration of vegetation period in tomato (Solanum lycopersicum L.) with increased lycopene content in the fruit (številka: 2, 2021)
  Assessment of durum wheat (Triticum durum Desf.) genotypes based on their agro-physiological characteristics and stress tolerance indices (številka: 2, 2021)
  Metode za merjenje vsebnosti vode v tleh (številka: 2, 2021)
  Response of hemp (Cannabis sativa L.) to integrated application of chemical and manure fertilizers (številka: 2, 2021)
  Pesticide residues in bee pollen - validation of the gas chromatographymass spectrometry multiresidual method and a survey of bee pollens from Slovenia (številka: 2, 2021)
  Susceptibility response of varieties and local populations of lupines to Bruchus rufimanus (Coleoptera: Chrysomelidae) (številka: 2, 2021)
  Identification of proteins in sensitive and tolerant lines of sunflower (Helianthus annus L.) under water deficit (številka: 2, 2021)
  Nutrition and Covid-19 epidemic (številka: 2, 2021)
  Thermal and functional properties of starch extracted from tubers cultivated in the Ecuadorian Andean region (številka: 2, 2021)
  First report of an invasive pest, Phyllonorycter populifoliella (Lepidoptera: Gracillariidae) from Ladakh (številka: 3, 2021)
  Marker-trait association study for root-related traits in chickpea (Cicer arietinum L.) (številka: 3, 2021)
  The possible use of scarce soluble materials as a source of phosphorus in Vicia faba L. grown in calcareous soils (številka: 3, 2021)
  Response of onion crop to bulb set size and planting date under mulching in dry Mediterranean environment (številka: 3, 2021)
  Phenolic contents, antioxidant activity and colour density of Slovak Pinot Noir wines (številka: 3, 2021)
  Sustainable effective use of brackish and canal water for rice-wheat crop production and soil health (številka: 3, 2021)
  Evaluation of nuts morphology and composition of fatty acids in certain Iranian Pistacia vera L. (Anacardiaceae) cultivars (številka: 3, 2021)
  Style length and flower morphology of three eggplant (Solanum melongena L.) cultivars from Iran affected by fruit load (številka: 3, 2021)
  Foliar silicate application improves the tolerance of celery grown under heat stress conditions (številka: 3, 2021)
  Izhodišča pri izboru in načinu umeščanja vrtnic (Rosa spp.) na javne in poljavne mestne površine: primer četrtne skupnosti Bežigrad, Ljubljana (številka: 3, 2021)
  Potassium mobilization and plant growth promotion by soil bacteria isolated from different agroclimatic zones of Odisha, India (številka: 3, 2021)
  Effects of Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. and Ficus mucoso Ficalho ethanolic leaves extract in the control of Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) in stored cowpea (številka: 3, 2021)
  Improvement ability of male parent by gibberellic acid application to enhancing the outcrossing of cytoplasmic male sterility rice lines (številka: 3, 2021)
  The role of exogenous glycinebetaine on some antioxidant activity of non-T and T tobacco (Nicotiana tabacum L.) under in vitro salt stress (številka: 3, 2021)
  Phosphate fertilization regulates arbuscular mycorrhizal symbiosis in roots of soybean (Glycine max L.) cultivars in a humid tropical soil (številka: 3, 2021)
  Zatiranje plevelov v vinogradu z alternativnimi metodami v primerjavi s herbicidom glifosat (številka: 3, 2021)
  Investigation about wetting ability (surface tension) of water used for preparation of pesticide solutions (številka: 3, 2021)
  Correlation, regression and cluster analyses on yield attributes and popping characteristics of popcorn (Zea mays L. everta) in derived savanna and rainforest agro-ecologies of Nigeria (številka: 3, 2021)
  Insekticidni proteini in njihova uporaba za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) (številka: 3, 2021)
  Phenotypic variation and traits interrelationships in bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Northern Ethiopia (številka: 3, 2021)
  Phytotoxic effects of essential oils from Nepeta glocephalata Rech.f. and N. ispahanica Boiss. on selected weed species (številka: 4, 2021)
  Inheritance of plant height, straw yield and flag leaf area in MBB x Gaviota durum wheat (Triticum durum Desf.) cross (številka: 4, 2021)
  Influence of plant growth regulators and salicylic acid on the production of some secondary metabolites in callus and cell suspension culture of Satureja sahendica Bornm. (številka: 4, 2021)
  In vitro antifungal potential of surfactin isolated from rhizospheric Bacillus thuringiensis Berliner 1915 against maize (Zea mays L.) fungal phytopathogen Fusarium graminearum Schwabe (številka: 4, 2021)
  Introduction of the best criterion for evaluation of tolerance to drought stress in sorghum’s genotypes (številka: 4, 2021)
  Influence of ozonised irrigation water on the morphological, bacteriological and sensory characteristics of ‘Saint-Pierre’ tomatoes grown in Algeria (številka: 4, 2021)
  Influence of crop load on the yield and grape quality of Merlot and Vranac (Vitis vinifera L.) varieties in Trebinje vineyard (številka: 4, 2021)
  Classification of determinant factors of irrigated vegetable problems using exploratory factor analysis in Swaida governorate, Syria (številka: 4, 2021)
  Analysis of genetic diversity in selected sugarcane (Saccharum officinarum L.) accessions using inter simple sequence repeat (ISSR) markers (številka: 4, 2021)
  Evaluation of traits related to bread wheat (Triticum aestivum L.) root in drought tolerance applied at the beginning of vegetative and reproductive stages (številka: 4, 2021)
  Evaluation of biochemical treatments applied in polluted soils irrigated with low quality water for long periods of time through the CO2 efflux (številka: 4, 2021)
  Expression of IRT1 gene in barley seedlings under zinc deficiency at optimal and low temper (številka: 4, 2021)
  Endofitne glive v biotičnem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in njihov posreden vpliv na rastline (številka: 4, 2021)
  Vpliv sezone na in vitro razgradljivost in fermentabilnost krmil v vampovem soku navadnega jelena (Cervus elaphus L.) (številka: 4, 2021)
  Effects of soil nutrient amendments on growth and grain yield performances of quality protein maize grown under water deficit stress in Ibadan, Nigeria (številka: 4, 2021)
  Development of efficient integrated management package against sweet potato weevil (Cylas formicarius Fabricius, 1798) (številka: 4, 2021)
 19. 2022
   75

  številka: 1 (2022)
  številka: 2 (2022)
  številka: 3 (2022)
  številka: 4 (2022)
  Assessing the impact of varietal resistance and planting dates on pest spectrum in chickpea (številka: 1, 2022)
  Effect of different grain spawn materials on Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. mushroom cultivation under unregulated and regulated fruiting conditions (številka: 1, 2022)
  Pleurotus cultivation: a sustainable way to utilize agrowaste (številka: 1, 2022)
  Resistance screening of white yam (Dioscorea rotundata Poir.) accessions against Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 using yam vines (številka: 1, 2022)
  Performance and genetic diversity of some sesame (Sesamum indicum L.) accessions based on morpho-agronomic traits and seed proximate composition in Kwara State of Nigeria (številka: 1, 2022)
  Evaluation of biocidal activity of four Lamiaceae leaves on the black bean aphid Aphis fabae Scopoli, 1763 (Homoptera: Aphididae) (številka: 1, 2022)
  Odločanje kmetov z območja Haloz o vključevanju v kmetijsko-okoljske ukrepe za ohranjanje ekstenzivne rabe travinja (številka: 1, 2022)
  The effects of temporary occupation of agricultural land by gravel deposits and construction on selected soil properties (številka: 1, 2022)
  Seed longevity characteristics of tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes stored with different packaging materials under ambient tropical humid conditions (številka: 1, 2022)
  Pahljačniki (Coleoptera: Scarabaeidae) kot gospodarsko pomembni škodljivci in možnosti njihovega zatiranja z entomopatogenimi glivami (številka: 1, 2022)
  Use of watermelon seed meal as a replacer of soybean meal in African catfish diets (številka: 1, 2022)
  Morphological and molecular characterization and new distributional record of Tetrastichus miser (Nees, 1834) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) from Kashmir (številka: 1, 2022)
  Primer uporabe Griffiths-Taylorjevih diagramov za prikaz podnebnih sprememb, pomembnih za kmetijstvo (številka: 1, 2022)
  Preliminary research on seed yield and nutritional traits of desi chickpea (Cicer arietinum L.) grown in Central Italy in spring sowing (številka: 1, 2022)
  Investigation in physicochemical characteristics of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) extract cake (številka: 1, 2022)
  Frost hardiness of flower buds of three Hungarian almond cultivars during dormancy (številka: 1, 2022)
  Isolation of phosphate solubilizing bacteria from root rhizosphere to supplement biofertilizer (številka: 1, 2022)
  Production and bromatological analysis of the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P.Kumm.) grown with cocoa, banana, coconut and African palm husk substrates (številka: 1, 2022)
  Umerjanje merilnikov in določitev vodozadrževalnih lastnosti tal za natančno namakanje na podlagi meritev vsebnosti vode v tleh (številka: 1, 2022)
  The usage of beneficial insects as a biological control measure in large-scale farming - a case study review on Trichogramma spp. (številka: 2, 2022)
  Comparative study between fungicides and some chemical inducers for controlling root rot incidence of green bean (Phaseolus vulgaris L.) under field conditions (številka: 2, 2022)
  Comprehensive seed priming assessment of Hibiscus sabdariffa L. in germination and seedling growth stage under salt stress (številka: 2, 2022)
  The effect of some additives on the rheology of dough and quality of bread (številka: 2, 2022)
  Effects of ?-radiation on chickpea (Cicer arietinum) varieties and their tolerance to salinity stress (številka: 2, 2022)
  Symbiotic and physiological indicators of soybean inoculated of Bradyrhizobium japonicum single-strain in 7 days before sowing (številka: 2, 2022)
  Enhancement of shoot proliferation and evaluation of biotic elicitation effects on anatomical changes of pseudostem and anti-lipid peroxidation activity of Curcuma mangga Val. (številka: 2, 2022)
  Genotypic variation in response to drought stress is associated with biochemical and transcriptional regulation of ureides metabolism in common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 2, 2022)
  Open vertical farms (številka: 2, 2022)
  Sublethal effects of some insecticides on the functional response of Aenasius bambawalei Hayat, 2009 (Hymenoptera: Encyrtidae) (številka: 2, 2022)
  Morphological, biochemical, and nutritional value of prickly and smooth fruit spinach (številka: 2, 2022)
  Influence of different sources of nitrogen fertilizer and weed control on yield, yield components and some qualitative traits of chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under dryland conditions of Khorramabad (številka: 2, 2022)
  Studies of the impact of environmental conditions and varietal features of sweet cherry on the accumulation of vitamin C in fruits by using the regression analysis method (številka: 2, 2022)
  Phytochemical analysis, antioxidant and photoprotective activities of aqueous extract of Euphorbia retusa Forssk. different parts from Algeria (številka: 3, 2022)
  Influence of Ag nanoparticles on physiological and biochemical aspects of callus of Thymus species and Zataria multiflora Boiss. (številka: 3, 2022)
  Seed priming with ZNPs reduced expression of salinity tolerance genes in Glycine max L. and improved yield traits (številka: 3, 2022)
  Fruit collapse incidence and quality of pineapple as affected by biopesticides based on Pseudomonas fluorescens and Trichoderma harzianum (številka: 3, 2022)
  Field resistance phenotyping of durum wheat to fusarium head blight in Algeria (številka: 3, 2022)
  Razvoj raziskovalnih metod za karakterizacijo združb arbuskularnih mikoriznih gliv in potencialni vpliv biodiverzitete glivnih endofitov na vegetacijo (številka: 3, 2022)
  Evaluation of forage maize yield and soil organic matter content under green manure cultivation (številka: 3, 2022)
  Isolation of salt-tolerant Pseudomonas strains with potential for alleviation of salt stress in peanut plant (Arachis hypogaea L.) (številka: 3, 2022)
  Intercropping induces physiological and morphological plasticity in oilseed rape and barley under drought stress (številka: 3, 2022)
  Quantification of apocarotenoids in commercial Indian (Kashmiri) saffron using UV-Vis spectroscopy and HPLC analysis (številka: 3, 2022)
  Genetic characterization of maize (Zea mays L.) landraces grown in Kosovo assessed by MITE-Hbr markers (številka: 3, 2022)
  Viability of seeds of two varieties of Coffea arabica L. using different pretreatments in the tetrazolium test (številka: 3, 2022)
  Pollen quality and sensory attributes of Algerian jujube (Ziziphus lotus (L.) Lam.) honeys (številka: 3, 2022)
  Ultraviolet disinfection of water in recirculating aquaculture system (številka: 3, 2022)
  Flight activity of Bactrocera oleae (Rossi, 1790) (Diptera: Tephritidae) infesting two Algerian olive varieties in north-west Algeria (številka: 3, 2022)
  Clonal propagation of Tetragonolobus palaestinus Bioss (številka: 3, 2022)
  Genome wide identification of AGC kinase genes and their expression in response to heat and cold stresses in barley (številka: 3, 2022)
  Efficacy of Bacillus subtilis (Ehrenberg1835) Cohn1872, in suppressing Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen, the causal agent of root rot of date palm offshoots (Phoenix dactylifera L.) in Iraq (številka: 3, 2022)
  Enhance the phytoremediation efficiency of Echinochloa colona (L.) Link for Pb-contaminated soil by phosphorus solubilizing bacteria (številka: 3, 2022)
  Genetic diversity in - chilli (Capsicum annuum L.) based on microsatellite markers (številka: 4, 2022)
  Vloga malih RNK pri odzivu rastlin na okužbo s patogenimi organizmi (številka: 4, 2022)
  Field performance of cryopreserved seed-derived tomato plants and post-thaw survival of viral-infected meristems (številka: 4, 2022)
  Frost hardiness of apple generative buds during dormancy (številka: 4, 2022)
  Assessing agricultural commercialization and rural infrastructure development in rural Southwestern Nigeria (številka: 4, 2022)
  Odstranjevanje potencialno strupenih kovin iz odpadnega blata iz čistilne naprave z uporabo EDTA (številka: 4, 2022)
  Molecular diversity of rice (Oryza sativa L.) genotypes in Malaysia based on SSR markers (številka: 4, 2022)
  Influence of organo-chemical fertilizer mixed with hormones on yield of Zea mays (L.) and soil productivity (številka: 4, 2022)
  Problematika hladnega skladiščenja pri proizvodnji potaknjencev zelnatih in lesnatih okrasnih rastlin (številka: 4, 2022)
  Somatic embryogenesis and plant regeneration from radicles of olive (Olea europaea ‘Chemlal’) zygotic embryos (številka: 4, 2022)
  Chemical composition and insecticidal effect of methanol extract of Capparis spinosa L. fruits on Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863 and Sitophilus oryzae (L., 1763) adults (številka: 4, 2022)
  Mulch tillage – principle of preservation of chernozem of the northern steppe of Ukraine (številka: 4, 2022)
  Quality index based on fatty acids for Syrian pistachio cultivars (Pistacia vera L.) grown in Mascara (North-West of Algeria) (številka: 4, 2022)
  Combining ability for morphological and nutritional traits in a diallel cross of tomato (Solanum lycopersicum L.) (številka: 4, 2022)
  Biological and biochemical effects of lufenuron on Xanthogaleruca luteola (Muller, 1766 ) (Coleoptera: Chrysomelidae) (številka: 4, 2022)
  Effect of foliar application of glucose and fructose to reduce codling moth (Cydia pomonella L., 1758) damages on apple orchard (številka: 4, 2022)
  In vitro direct and indirect regeneration of plants from nodal and petiole explants in Pelargonium odoratissimum (L.) Herit. (številka: 4, 2022)
  Antioxidant response of Impatiens walleriana L. to drought (številka: 4, 2022)
  Diversity of hymenopteran families associated to quinoa crop in Algeria (case of Biskra province) (številka: 4, 2022)
  Effects of high vitamin and micro-mineral supplementation on growth performance and pork quality of finishing pigs under heat stress (številka: 4, 2022)
 20. 2023
   70

  številka: 1 (2023)
  številka: 2 (2023)
  številka: 3 (2023)
  številka: 4 (2023)
  Impact of coffee sustainability schemes on rural coffee producer households’ living standard in Aceh province, Indonesia (številka: 1, 2023)
  Neželene spremembe prsne mišičnine pri pitovnih piščancih (številka: 1, 2023)
  Seed pre-sowing treatments and essential trace elements application effects on wheat performance (številka: 1, 2023)
  Cultivation of irrigated tomatoes with ozonised water under a Mediterranean climate in Algeria (številka: 1, 2023)
  Bags impregnated with garlic (Allium sativum L.) and parsley (Petrose-linum crispum (Mill.) Fuss) essential oils as a new biopesticide tool for Trogoderma granarium Everts, 1898 pest control (številka: 1, 2023)
  Kakovost kosil in večerij v dijaškem domu v Ljubljani (številka: 1, 2023)
  Phenotypic diversity of date palm varieties (Phoenix dactylifera L.) from southwest Algeria estimated by fruit characteristics (številka: 1, 2023)
  Comparative assessment of ISSR, DAMD and RAPD markers for evalu-ation of genetic diversity of gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.) cultivars (številka: 1, 2023)
  Potential effect of intercropping in the control of weeds, diseases, and pests in a wheat-faba bean system (številka: 1, 2023)
  Vplivi salicilne kisline in njenih derivatov na rastline, škodljive in koristne organizme in njihove interakcije v okolju (številka: 1, 2023)
  Heat tolerance in Mashona beef cows in semi-arid rangelands: does con-formation matter? (številka: 1, 2023)
  Standardization of detached leaf assay to screen chickpeas for resistance to beet armyworm, Spodoptera exigua (Hübner, 1808) (številka: 1, 2023)
  Genetic variation and cluster analysis of Narcissus tazetta L. genotypes using RAPD and ISSR markers (številka: 1, 2023)
  Mitigation of the negative effect of auxinic herbicide by bacterial suspen-sion of Pseudomonas protegens DA1.2 in wheat plants under drought conditions (številka: 1, 2023)
  Dormancy-breaking treatments for enhancing seed germination in plant Kitaibela vitifolia Willd. (številka: 1, 2023)
  Preliminary assessment of genetic diversity between Glebionis coronariaand G. discolor (Asteraceae) by AFLP markers (številka: 1, 2023)
  Correlation and path coefficient analysis of yield and yield components of some Ethiopian faba bean (Vicia faba L.) accessions (številka: 1, 2023)
  Evaluation of yield and water use efficiency of quinoa under irrigation regimes, gamma aminobutyric acid, and vermicompost application (številka: 1, 2023)
  Evaluating land suitability for Rhus coriaria L. (Sumac) by habitat suitability model (številka: 1, 2023)
  Evaluation of herbicide options for control of invasive annual ground cherry (Physalis divaricata D.Don.) in corn (številka: 1, 2023)
  Graphical analysis of forage yield stability under high and low potential circumstances in 16 grass pea (Lathyrus sativus L.) genotype (številka: 1, 2023)
  Endophytic bacteria enhance the growth and salt tolerance of rice under saline conditions (številka: 1, 2023)
  Effect of removing the spring flush and irrigation on the reflowering and late ripening of cactus pear Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (številka: 1, 2023)
  The effect of fruit position and bagging treatment on Gamboge disorder in mangosteen (Garcinia mangostana L.) (številka: 1, 2023)
  Invertebrate’s diversity on persimmon crop (Diospyros kaki Thunb.) at low altitude in Mechtras region, North Algeria (številka: 1, 2023)
  Agroecological zones influence maize infestation and damage severity by the fall armyworm (Spodoptera frugiperda J. E. Smith, 1797) in southwestern Nigeria (številka: 1, 2023)
  Tolerance to Zn toxicity in the halophyte Lepidium latifolium L. and the effect of salt on Zn tolerance and accumulation (številka: 1, 2023)
  Strah potrošnikov glede prehranske varnosti v Sloveniji v obdobju prvega vala COVID-19 krize (številka: 1, 2023)
  Comparison of shoot and root regeneration of miniature potted rose (Rosa x hybrida L.) and Damask rose (R. damascena Mill.) in microcul-ture system (številka: 1, 2023)
  Inertni prahovi (številka: 1, 2023)
  Increased occurrence of five Noctuidae species in Slovenia in the period 2019-2022 (številka: 1, 2023)
  Stability of Vicia faba L. cultivars and responsible traits for Aphis fabae Scopoli, 1763 preference (številka: 2, 2023)
  Peroxidase activity as a biochemical marker of insecticide use in vegetables (številka: 2, 2023)
  Comparative analysis of antioxidant potential in leaf, stem, and root of Paederia foetida L. (številka: 2, 2023)
  Classification of pomegranate cultivars by multivariate analysis of bio-chemical constituents of HPLC (številka: 2, 2023)
  Water use efficiency, morpho-physiological and biochemical reactions of some bedding plants to drought stress (številka: 2, 2023)
  Variability of genetic - morphological traits of eleven seed strains of Mangifera indica L. growing in Upper Egypt (številka: 2, 2023)
  Establishment of an in vitro method for micropropagation of ironwort, (Sideritis raeseri Boiss. & Heldr.) (številka: 2, 2023)
  Use of sugars as alternative to chemical control (številka: 2, 2023)
  Biodecolorization of azo dye Acid Blue 92 (AB92) by Ceratophyllum demersum L. (številka: 2, 2023)
  An assessment of the performance of emergency management agency in the natural hazards management among farm households in the south-east zone, Nigeria (številka: 2, 2023)
  Dissemination of the quarantine weeds of the genus Ambrosia in the steppe zone of Ukraine (številka: 2, 2023)
  Investigating the effects of plant growth-promoting rhizobacteria isolates on germination and physiology status of durum wheat under salt stress (številka: 2, 2023)
  Characterization of nuclear DNA content and chromosome numbers of Tulipa luanica Millaku, T. kosovarica Kit Tan, Shuka & Krasniqi and T. albanica Kit Tan & Shuka (številka: 2, 2023)
  Do mutations modifying the leaf area (nr3) and the number of potential seeds (dfc) influence photosynthetic gas exchange characteristics in common buckwheat Fagopyrum esculentum Moench? (številka: 3, 2023)
  Relationship between laboratory and field assessments of common bean (Phaseolus vulgaris L.) seed quality indicators (številka: 3, 2023)
  Investigating the growth characteristics, oxidative stress, and metal absorption of chickpea (Cicer arietinum L.) under cadmium stress and in silico features of HMAs proteins (številka: 3, 2023)
  Pinched sunflowers (Helianthus annuus ‘Teddy Bear’) produce high-quality flowers under high nitrogen fertilizer (številka: 3, 2023)
  Gamma irradiation of eggplant seeds influences plant growth, yield and nutritional profile in M1 generation (številka: 3, 2023)
  Study on the evolution of the fruit morphological and physico-chemical parameters of ‘Majhoul’ date palm during fruit growth (številka: 3, 2023)
  Mycoviruses (številka: 3, 2023)
  Results of testing of the efficacy of sublethal concentrations of bacterial-chemical insecticides combinations against cabbage moth larvae (številka: 3, 2023)
  Using pyrimidinecarboxylic acids as growth stimulants for Rhododendron ledebourii Pojark and Rhododendron smirnowii Trautv. (številka: 4, 2023)
  Phytochemical profile and allelopathic potential of Haloxylon scoparium Pomel (Chenopodiaceae) from Algerian Sahara (številka: 4, 2023)
  Physical and aerodynamic properties of date palm pollen grains (številka: 4, 2023)
  Možnosti nekemičnega zatiranja virusonosnih ogorčic Xiphinema index Thorne & Allen, 1950 (številka: 4, 2023)
  Effectiveness of local biopesticides in the control of Diamondback Moth (Plutella xylostella L.) in cabbage production in Zanzibar, Tanzania (številka: 4, 2023)
  Herbicides weed management in changing environmental conditions (številka: 4, 2023)
  A rapid and efficient DNA extraction method from high oily content seeds (številka: 4, 2023)
  Effect of sowing time and fertilizer on the protein content, seed- and pro-tein yield of dry beans (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 4, 2023)
  Effect of the alcohol content on sensory perception of the fruit spirits (številka: 4, 2023)
  Effects of particle size on determination of the contents of grain and legume dietary fibre and resistant starch (številka: 4, 2023)
  Application of fluorescence spectroscopy as a field method in the determination of varietal differences after tomato harvesting (številka: 4, 2023)
  Influence of mulches on soil moisture and water infiltration in the tomato crop (številka: 4, 2023)
  Investigation of the medium for barley (Hordeum vulgare L.) immature embryo culture (številka: 4, 2023)
  Razvoj kmetijske rabe na območju fotovoltaične elektrarne D3 ob pretočni akumulaciji HE Brežice (številka: 4, 2023)
 21. 2024
   14

  The growth of plants containing pyrrolizidine alkaloids (PAs) in plots cultivated with medicinal aromatic plants (MAPs) and in their natural wild habitats in Kosovo (številka: 1, 2024)
  Study on physiological and morphological traits of purple shamrock (Oxalis triangularis A. St.-Hil. ) as affected by humic acid under salinity stress (številka: 1, 2024)
  Bio-efficacy, persistence and residual toxicity of greener insecticides against predominant flea beetles on cabbage crop in Kashmir (številka: 1, 2024)
  Investigation of diflovidazin and fenpropathrin on two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari: Tetranychidae) (številka: 1, 2024)
  Efficacy of entomopathogenic fungi for control of walnut blue butterfly (Chaetoprocta odata Hewitson, 1865) in walnut (Juglans regia L.) under laboratory conditions (številka: 1, 2024)
  Interactions between aphids and aphidophages in citrus orchards in the Chlef region (North West of Algeria) (številka: 1, 2024)
  Influence of seeding density on seed and oil yield, and fatty acid composition of white mustard (Sinapis alba L.) (številka: 1, 2024)
  Predatory insects as biological control agents against walnut aphids in Kashmir, India (številka: 1, 2024)
  Seed composition, physical characteristics and mineral content of Sudanese landraces of pumpkin (številka: 1, 2024)
  Chemical profiling of male date palm (Phoenix dactylifera L.) leaflets in El M’Ghair region, Algeria (številka: 1, 2024)
  Soilless greenhouse cultivation (številka: 1, 2024)
  Investigation of fluctuation in infestation of citrus whitefly Dialeurodes citri (Ashmead, 1885) and its predators in organic citrus orchards under varying climatic conditions (številka: 1, 2024)
  The history and current state of flax (Linum usitatissimum L.) cultivation and use in Japan (številka: 1, 2024)
  Behaviour of the main okra (Abelmoschus spp.) cultivars grown in Côte d’Ivoire to root-knot nematodes (Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919)) under greenhouse conditions (številka: 1, 2024)