Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja
Treatises and documents : journal of ethnic studies

 1. 1998
   21

  številka: 33 (1998)
  Župnik Jurij Trunk in prva svetovna vojna (številka: 33, 1998)
  "--- ker živimo na tromeji": poznavanje, vrednotenje in raba slovenskih kodov pri starših otrok - slušateljev zasebnega pouka slovenščine v Kanalski dolini (številka: 33, 1998)
  Bildung für die Menschenrechte (številka: 33, 1998)
  Enjoying the tower of Babilon (številka: 33, 1998)
  Constitutional protection, education and the preservation of identity: the German minority in Poland today (številka: 33, 1998)
  Uvodnik (številka: 33, 1998)
  O Geografskem atlasu Slovenije (številka: 33, 1998)
  Svet Evrope in narodne manjšine (številka: 33, 1998)
  Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre (številka: 33, 1998)
  Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah (številka: 33, 1998)
  Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo (številka: 33, 1998)
  Ethnicity as life-world (številka: 33, 1998)
  Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih (številka: 33, 1998)
  "Manjšina - večina - matica": podobe istovetnosti in tujosti (številka: 33, 1998)
  Slovenci na Hrvaškem in slovensko narodno vprašanje (številka: 33, 1998)
  Manjšinsko šolstvo na Koroškem (številka: 33, 1998)
  Towards a new story of the European self. An interview with dr. Iver Neumann (številka: 33, 1998)
  Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete (številka: 33, 1998)
  Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji (številka: 33, 1998)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1997 (številka: 33, 1998)
 2. 1999
   34

  številka: 34 (1999)
  številka: 35 (1999)
  Delovanje slovenskih izseljencev v ZDA za neodvisno Slovenijo (številka: 34, 1999)
  Uvodnik (številka: 34, 1999)
  Bibliografija (številka: 34, 1999)
  Zapisniki "United Americans for Slovenia" (številka: 34, 1999)
  Dr. Janko Jeri - biobibliografija! (številka: 34, 1999)
  Predstavitve zbornika "Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi - izziv za manjšinsko pravo" (številka: 35, 1999)
  Primerjava percepcij slovenske in madžarske narodne skupnosti o položaju manjšine v Prekmurju in Porabju (številka: 35, 1999)
  Medčasovna analiza čezmejnih stikov Lendavčanov s sosednjo Madžarsko (številka: 35, 1999)
  Civilizacija in nasilje (številka: 35, 1999)
  O proučevanju slovensko-hrvaškega obmejnega prostora (številka: 35, 1999)
  Zaščita manjšin v Zvezni republiki Nemčiji (številka: 35, 1999)
  Med samouveljavljanjem in umikanjem (številka: 35, 1999)
  Narodna identiteta odraslih z vidika odnosa do manjšin (številka: 35, 1999)
  Političnogeografske razsežnosti "nemškega" vprašanja v Evropi (številka: 35, 1999)
  Stodesetletnica rojstva in dvajsetletnica smrti dr. Lava Čermelja (1889-1980) (številka: 35, 1999)
  Med Koroško in Združenimi državami (številka: 35, 1999)
  Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let (številka: 35, 1999)
  O zakonskem urejanju položaja istrskih in dalmatinskih beguncev v Italiji 1945-1963 (številka: 35, 1999)
  Report from the round table about position of Roma in Slovenia and Austria (številka: 35, 1999)
  Okvirni zakon za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji (številka: 35, 1999)
  Intervju z dr. Vanekom Šiftarjem (številka: 35, 1999)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1998 (številka: 35, 1999)
  Slovensko-hrvaški obmejni prostor (številka: 35, 1999)
  Who belongs to "us"? (številka: 35, 1999)
  Stoletnica dr. Iva Juvančiča (številka: 35, 1999)
  Etnični pluralizem in medsebojni odnosi med dijaki na Srednji upravno administrativni šoli (številka: 35, 1999)
  Določila za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin (številka: 35, 1999)
  East of West, West of East (številka: 35, 1999)
  Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja: stanje in perspektive (številka: 35, 1999)
  Nekaj misli o manjšinskem nacionalizmu (številka: 35, 1999)
  Vanek Šiftar (1919-1999) (številka: 35, 1999)
  Program varovanja posebnih kulturnih pravic v Republiki Sloveniji od zametkov do leta 1999 (številka: 35, 1999)
 3. 2000
   16

 4. 2001
   24

  številka: 38/39 (2001)
  Die Südtiroler volkspartei (številka: 38/39, 2001)
  Slovenci v Italiji (številka: 38/39, 2001)
  European plurilingualism from a national language perspective (številka: 38/39, 2001)
  Nationality, citizenship and integration, a european perspective (številka: 38/39, 2001)
  Zakonu (LXII. iz leta 2001) o Madžarih, ki živijo v sosednjih državah na rob (številka: 38/39, 2001)
  Aspekti suvremenog položaja naroda Bosne (i Hercegovine) u kontekstu njihovih povijesnih kontinuiteta i diskontinuiteta (številka: 38/39, 2001)
  O situaciji ali statusu slovenščine na Koroškem (številka: 38/39, 2001)
  Trieste ali Trst? Britanska ozemeljska jamstva Kraljevini Jugoslaviji in njihov zapozneli in kontroverzni odmev v historiografiji in memoaristiki (številka: 38/39, 2001)
  When will social exclusion and temporary protection of Bosnian refugees in Slovenia end? (številka: 38/39, 2001)
  Slovensko izseljenstvo - zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice (številka: 38/39, 2001)
  Množični mediji na narodno mešanih območjih (številka: 38/39, 2001)
  Državljanski in etnični nacionalizem v odnosu do etničnih manjšin (številka: 38/39, 2001)
  Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italji (številka: 38/39, 2001)
  Izbrani teoretski vidiki razumevanja prostora kot elementa etnične, narodne in nacionalne identitete (številka: 38/39, 2001)
  Slovenci v Bosni in Hercegovini, Bosna v Ljubljani (številka: 38/39, 2001)
  Nastajanje evropske manjšinske zaščite (številka: 38/39, 2001)
  Kako bi lahko razklenili začaran krog? (številka: 38/39, 2001)
  Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA (številka: 38/39, 2001)
  Mirjana Nastran Ule: Sodobne identitete v vrtincu diskurzov (številka: 38/39, 2001)
  Kärntner Minderheitenpolitik als Mittel zum Zweck (številka: 38/39, 2001)
  Nekatere značilnosti sodobnega položaja Romov (številka: 38/39, 2001)
  Medčasovna analiza čezmejnih stikov prebivalcev Monoštra s sosednjo Slovenijo (številka: 38/39, 2001)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2000 (številka: 38/39, 2001)
 5. 2002
   17

  številka: 40 (2002)
  številka: 41 (2002)
  Delovanje slovenskih izseljencev v Kanadi za neodvisno Slovenijo (številka: 40, 2002)
  Iskanje novih evropskih identitet: uganka globalnih identitet (številka: 40, 2002)
  Primerjava ustavne zaščite manjšin v državah članicah Sveta Evrope (številka: 40, 2002)
  Volilna pravica tujcev s stalnim prebivališčem kot prispevek integraciji in lokalni samoupravi (številka: 40, 2002)
  Številčni razvoj koroških Slovencev v luči rezultatov ljudskega štetja leta 2001 (številka: 40, 2002)
  Enake možnosti na delovnem mestu (številka: 41, 2002)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2001 (številka: 41, 2002)
  Minderheitenpolitik am Beispiel der Roma in ausgewählten Staaten Südosteuropas (številka: 41, 2002)
  Slovene minority in Italy through the monitoring process of the framework Convention for the protection of national minorities (številka: 41, 2002)
  Ekonomski vidik jezika v večkulturnem okolju - narodnostno mešano okolje v Sloveniji (številka: 41, 2002)
  Der Ortstafelsturm vor 30 Jahren - eine Bewegung gegen Gesetz und Ordnung (številka: 41, 2002)
  In memoriam Janko Jeri (številka: 41, 2002)
  Vpliv Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih na ustavno zaščito manjšin v državah članicah Sveta Evrope (številka: 41, 2002)
  Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921 (številka: 41, 2002)
  Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji (številka: 41, 2002)
 6. 2003
   27

  številka: 42 (2003)
  številka: 43 (2003)
  Ustavnopravne in zakonodajne določbe o preprečevanju diskriminacije v Republiki Sloveniji (številka: 42, 2003)
  Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 42, 2003)
  Jeziki, jezikovna različnost in manjšine v osnutku ustavne listine Evropske unije (številka: 42, 2003)
  Preteklost, ki noče miniti (številka: 42, 2003)
  Etnični dejavnik konfliktnosti državnih teritorialnih meja v vmesni Evropi (številka: 42, 2003)
  Dobri, pogumni, zli (številka: 42, 2003)
  The end of european "Zero" immigration policy model (številka: 42, 2003)
  Vloga kulture pri procesih integracije (prisilnih) priseljencev (številka: 42, 2003)
  "Volá Londýn" (številka: 42, 2003)
  Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci (številka: 42, 2003)
  The role of outside factors in the dissolution of Yugoslavia (številka: 42, 2003)
  Obisk Koroške v času "vojne za krajevne napise" (Ortstafelkrieg, Ortstafelsturm) oktobra 1972 (številka: 43, 2003)
  Čezmejne dnevne delovne migracije v slovenskem obmejnem prostoru (številka: 43, 2003)
  Avguštin Malle - šestdesetletnik (številka: 43, 2003)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2002 (številka: 43, 2003)
  Zaštita manjina putem bilateralnih međunarodnih sporazuma (številka: 43, 2003)
  Varstvo "novih" narodnih skupnosti v Sloveniji (številka: 43, 2003)
  Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu (številka: 43, 2003)
  The Slovene language in Carinthia - symbolic bilingualism (številka: 43, 2003)
  Matjaž Klemenčič in Mitja Žagar: The Former Yugoslavia's diverse peoples (številka: 43, 2003)
  Changes in public administration along the Hungarian-Slovenian border in the 20th century (številka: 43, 2003)
  "Etnična demokracija" (številka: 43, 2003)
  Stališče prebivalcev narodno mešanih območij v Sloveniji do učenja jezika večine in manjšine (številka: 43, 2003)
  Številčni razvoj Slovencev na Madžarskem v luči zgodovinskih dogodkov in pričevanj anketirancev v Sombotelu (številka: 43, 2003)
  Profesorju Ottu Feinsteinu (1930-2003) v slovo (številka: 43, 2003)
 7. 2004
   27

  številka: 44 (2004)
  številka: 45 (2004)
  Stališča do jezikovne raznolikosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 44, 2004)
  Neizgubljivi čas (številka: 44, 2004)
  Predstavitev dokumenta gibanja Giustizia e liberta (številka: 44, 2004)
  National minorities and cross-border cooperation between Denmark and Germany (številka: 44, 2004)
  Primerjava družbenega in prostorskega razvoja madžarske in italijanske manjšine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji v obdobju po razpadu Jugoslavije (številka: 44, 2004)
  Politike promocije manjšinskih jezikov (številka: 44, 2004)
  Linguistic diversity, minority languages and minorities in the new EU constitutional treaty (številka: 44, 2004)
  Predlog novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (številka: 44, 2004)
  Fašizem in zatiranje manjšin / Il fascismo e il martirio delle minoranze (številka: 44, 2004)
  Ob 30-letnici Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (številka: 44, 2004)
  Razumevanje etničnih konfliktov v Srednji Evropi (številka: 44, 2004)
  Small autochthonous ethnic groups and the multicultural model of civil society (številka: 44, 2004)
  Kraj bivanja in socialna struktura Slovencev v Bosni in Hercegovini po podatkih ljudskega štetja iz let 1921 in 1948 (številka: 44, 2004)
  Na stvari je treba gledati v kontekstu in ne smemo jih imeti za dokončne (številka: 45, 2004)
  Oblike ljudske in birokratske diskriminacije skozi pogled ljudi, ki jih uradno nikoli niso poimenovali za begunce (številka: 45, 2004)
  "Kri ni voda" (številka: 45, 2004)
  Albanci v Sloveniji (številka: 45, 2004)
  Evropa, Slovenija in Romi (številka: 45, 2004)
  Etničnost, integracija in civilna družba (številka: 45, 2004)
  Italijani in Madžari v Sloveniji v perspektivi etničnih študij - participacija v politiki in pri urejanju javnih zadev (številka: 45, 2004)
  "Avtohtoni" in "neavtohtoni" Romi v Sloveniji (številka: 45, 2004)
  Slovenci v Avstriji kot eden prednostnih predmetov v slovenskih etničnih študijah (številka: 45, 2004)
  Judje in ideacija o Judih v sodobni Sloveniji (številka: 45, 2004)
  Specialistično proučevanje zakonsko zaščitenih narodnostnih manjšin v Sloveniji do obdobja državne osamosvojitve (številka: 45, 2004)
  Etnično razlikovanje v Sloveniji (številka: 45, 2004)
 8. 2005
   25

  številka: 46 (2005)
  številka: 47 (2005)
  Slovenci v hrvaški Istri od Unije Slovencev za županijo istrsko do prvega organiziranega društva Slovencev v hrvaški Istri (številka: 46, 2005)
  Koncepti, modeli in mehanizmi političnega predstavljanja narodnih manjšin in politike integracije (številka: 46, 2005)
  Uskoško prebivalstvo v belokrajnskih vaseh Bojanci, Marindol, Miliči, Paunoviči (številka: 46, 2005)
  Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v dveh obmejnih mestih (številka: 46, 2005)
  Kakšna naj bi bila integracijska politika? (številka: 46, 2005)
  Srbi u Temišvaru (številka: 46, 2005)
  Etnična sestava prebivalstva in medetnični odnosi v Velenju (številka: 46, 2005)
  Die steirischen Slowenen im Spiegel der amtlichen Volkszählungen (številka: 46, 2005)
  Dejavniki ohranjanja ali opuščanja elementov etnične identitete v medgeneracijski kontinuiteti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji (številka: 46, 2005)
  "To je tko, kt en Johan, recimo en Johan, ampak je Musliman" (številka: 47, 2005)
  Vloga Ivana Molka v skupnosti ameriških Slovencev v Calumetu (številka: 47, 2005)
  Etnična diskriminacija na trgu delovne sile (številka: 47, 2005)
  Von Ortstafeln und anderen "Zweisprachigkeiten" oder: die Versuchte Konstruktion eines "deutschen" Kärnten (številka: 47, 2005)
  Posebne pravice Romske skupnosti - privilegij manjšine ali mednarodna obveznost večine (številka: 47, 2005)
  Lokale Identitäten im viersprachigen Kanaltal/Kanalska dolina (številka: 47, 2005)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2004 (številka: 47, 2005)
  Andrej Kobal: demokratični poizkusi podonavskih držav pred letom 1938 (številka: 47, 2005)
  Vloga in pomen narodnih manjšin v čezmejnem sodelovanju. Primer manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjih državah (številka: 47, 2005)
  Romi v Nemčiji - včeraj in danes (številka: 47, 2005)
  Konvencija za pripravo osnutka statuta Dežele Furlanije Julijske krajine in slovenska manjšina (številka: 47, 2005)
  EU - kako naprej? Model asimetričnega odločanja kot sredstvo za urejanje in upravljanje različnosti v Evropi (številka: 47, 2005)
  Primerjalna analiza vitalnosti - produkcije, reprodukcije, transformacije - etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji (številka: 47, 2005)
  Izvlečki iz slovenske "romologije" (številka: 47, 2005)
 9. 2006
   36

  številka: 48-49 (2006)
  številka: 50-51 (2006)
  Geopolitične razsežnosti makedonskega narodnega vprašanja (številka: 48, 2006)
  Funkcija kulture v čezmejnem sodelovanju v prostoru Alpe-Jadran (številka: 48, 2006)
  Koegzistencija ili integracija na pripadnicite na malcinstvata (številka: 48, 2006)
  Aktivnosti kulturno prosvetnega društva Slovenski dom "Bazovica" v reškem tisku (številka: 48, 2006)
  Avtonomija kot možni način odpravljanja etničnih napetosti: primer avtonomije Kosova in Metohije (številka: 48, 2006)
  Transgeneracijska transmisija "taboriščne izkušnje" in molk (številka: 48, 2006)
  Vpliv prisotnosti evropskih naseljencev na procesa dekolonizacije in emigracije na primeru afriških držav: Alžirija, Angola in Zimbabve (številka: 48, 2006)
  "Ampak to pa lahko pohvalimo, da je o miru in ljubezni spregovoril mohamedan": mobilizacija obmejnega orientalizma proti gradnji džamije v Ljubljani (številka: 48, 2006)
  Številčni razvoj prekmurskih Madžarov v 20. stoletju (številka: 48, 2006)
  Procesi razločevanja med kitajskimi migranti v Evropi: skupina iz Quingtiana (številka: 48, 2006)
  Zgodovinski viri o Romih v Sloveniji (številka: 48, 2006)
  Balkanization of Caucasus: case study of Georgia (številka: 48, 2006)
  A survey of research on Slovene immigration to the USA (številka: 48, 2006)
  Searching for solutions and summarization before world war I (številka: 48, 2006)
  Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu (številka: 50, 2006)
  Raziskave na področju slovenskega narodnega vprašanja v Sloveniji po letu 1990 (številka: 50, 2006)
  Memorija in spomin v času globalizacije (številka: 50, 2006)
  Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem - na primeru institucionalizacije (številka: 50, 2006)
  Raziskovanje etničnih odnosov (etničnosti) in manjšin v sosednjih državah in svetu (številka: 50, 2006)
  Jezik in kultura v raziskovanju medetničnih odnosov - predstavitev izbranih vidikov (številka: 50, 2006)
  Etnični odnosi, nacionalizem, manjšine in človekove pravice v jugovzhodni Evropi in v evropskih okvirih (številka: 50, 2006)
  Neznosna lahkost avtohtonosti? (številka: 50, 2006)
  Perspektive raziskovanja etničnosti in manjšin v 21. stoletju (številka: 50, 2006)
  Rodnost, etničnost in nacija (številka: 50, 2006)
  Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trst (številka: 50, 2006)
  Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji (številka: 50, 2006)
  Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva (številka: 50, 2006)
  Raziskovanje odnosov etničnosti in manjšin v Sloveniji (številka: 50, 2006)
  Etnos in demos (številka: 50, 2006)
  Travma, ideologije pripadnosti, nacija (številka: 50, 2006)
  80-letnica Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (številka: 50, 2006)
  Evropski pravni standardi manjšinskega varstva, uresničevanje in dileme razvoja (številka: 50, 2006)
  Etničnost i etničke manjine u Hrvatskoj (številka: 50, 2006)
  Rodnostno obnašanje in priseljevanje v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni (številka: 50, 2006)
 10. 2007
   35

  številka: 52 (2007)
  številka: 53-54 (2007)
  The "new stage" of Roma policy - a general survey of activities at international level concerning Roma issues (številka: 52, 2007)
  Nationalizing minorities and homeland politics (številka: 52, 2007)
  Position of language: case of the Slovene language (številka: 52, 2007)
  The foresight principle in government (številka: 52, 2007)
  Diversity management - evolution of concepts (številka: 52, 2007)
  Beyond sovereignty. Accommodating nations in the European commonwealth (številka: 52, 2007)
  Regulation of ethnic relations in post-Soviet countries (številka: 52, 2007)
  Marketing minority language as a valid tool in the fight for survival of minority languages (številka: 52, 2007)
  Laws of return and ethnic cleansing (številka: 52, 2007)
  Legal protection of Roma in Slovenia (številka: 52, 2007)
  Comparing constitutional protection of human rights in Europe (številka: 52, 2007)
  The constitutional framework for regulation of the position of the Roma community in the Republic of Slovenia (številka: 52, 2007)
  The rhetoric of Australian reconciliation (številka: 52, 2007)
  The role of rhetoric in the politicization of ethnicity (številka: 52, 2007)
  Manageability of ethnic conflicts (številka: 52, 2007)
  "The Danube area" - Optimistic perspective after the second world war (številka: 53, 2007)
  Politike za preprečevanje in odpravljanje etnične diskriminacije in njihov vpliv v delovnem okolju (številka: 53, 2007)
  Konstrukcija romskega političnega predstavništva (številka: 53, 2007)
  Kdo so potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije? (številka: 53, 2007)
  Delovanje slovenskih izseljencev v Argentini za neodvisno Slovenijo (številka: 53, 2007)
  "Kar se zasliši od vzhoda in severa znani grozoviti krik: 'Alah, Alah!'" (številka: 53, 2007)
  Memorija in/ali spomin? (številka: 53, 2007)
  Agrarna reforma in kolonizacija na območju Dolnje Lendave med obema vojnama (številka: 53, 2007)
  Prizadevanje Slovencev v Italiji za mednarodno priznanje Slovenije (številka: 53, 2007)
  Več kot pol stoletja po podpisu avstrijske državne pogodbe ostaja problem dvojezičnih "označb in napisov topografskega značaja" na avstrijskem Koroškem nerešen (številka: 53, 2007)
  Prispevek porabskih Slovencev k osamosvajanju Slovenije (številka: 53, 2007)
  Sodobni socialni in etnični procesi med koroškimi Slovenci (številka: 53, 2007)
  Delovanje Ivana Molka po odhodu iz uredništva "Prosvete" in nastanek odbora Demokratične akcije ter "Svobodne besede" (številka: 53, 2007)
  Die in Jugoslawien lebende ungarische Minderheit in der ungarischen Aussenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1919-1938) (številka: 53, 2007)
  Spremembe etnične strukture prebivalstva v Sloveniji po letu 1991 (številka: 53, 2007)
  Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih politik (številka: 53, 2007)
  Asimilacija in identitete v Kanalski dolini in na južnem Koroškem - primerjalni pregled (številka: 53, 2007)
  Osnovanje, razvoj in delovanje Slovenskega verskega središča svetih bratov Cirila in Metoda v Melbournu in Avstraliji (številka: 53, 2007)
 11. 2008
   11

 12. 2009
   28

  številka: 58 (2009)
  številka: 59 (2009)
  številka: 60 (2009)
  Razvoj manjšinske zaščite v OZN skozi delo podkomisije ZN za promocijo in zaščito človekovih pravic po letu 1979 (številka: 58, 2009)
  Načelo enakosti in pozitivna diskriminacija v pravnem urejanju položaja manjšin (številka: 58, 2009)
  "Identity" among the minority Slovenes of Carinthia, Austria (številka: 58, 2009)
  Madžarska begunska problematika leta 1956 - primer Jugoslavije in Slovenije (številka: 58, 2009)
  Položaj priseljencev in potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije na trgu dela v Sloveniji (številka: 58, 2009)
  Pogovori in pogajanja avstrijskih ter nemških nacionalsocialistov s koroškimi Slovenci in dr. Julijem Felaherjem v letih 1933/1934 (številka: 58, 2009)
  István Bibó on self-governance (številka: 58, 2009)
  Social networks among Arabs in Slovenia (številka: 58, 2009)
  Pravni okvir, relevanten za integracijo imigrantov v Sloveniji (številka: 58, 2009)
  Dostop do trga dela za državljane tretjih držav (številka: 59, 2009)
  Različne oblike politične participacije imigrantov v članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Vključevanje imigrantskih otrok v izobraževalni sistem (številka: 59, 2009)
  Urejanje statusa rezidentov za daljši čas v izbranih državah članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Integracijski programi za priseljence v izbranih državah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Vloga državljanstva v politikah integracije imigrantov v izbranih državah članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Združevanje družin priseljencev v izbranih državah članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo na etnični osnovi (številka: 59, 2009)
  Janja Žitnik Serafin: Večkulturna Slovenija: položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (številka: 60, 2009)
  "Nisem 0815 Korošec ---" - primeri etnične identifikacije pri slovensko govorečih (post)adolescentih na dvojezičnem avstrijskem Koroškem (številka: 60, 2009)
  Emigracija Poljakov v Veliko Britanijo po vstopu Poljske v Evropsko unijo (številka: 60, 2009)
  Mladoletni migranti brez spremstva in njihove pravice v slovenskem azilnem in migracijskem sistemu (številka: 60, 2009)
  Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.): Krila migracij: po meri življenjskih zgodb (številka: 60, 2009)
  Od kulture k multikulturalizmu: premislek skozi antropologijo (številka: 60, 2009)
  Ugotavljanje podobe slovenske skupnosti, ki živi na območju Furlanije Julijske krajine, na svetovnem spletu (številka: 60, 2009)
  Naseljevanje in prostorski razvoj slovenskih naselbin v Pueblu v Koloradu (številka: 60, 2009)
 13. 2010
   17

 14. 2011
   16

 15. 2012
   14

 16. 2013
   12

 17. 2014
   10

 18. 2015
   10

 19. 2016
   13

 20. 2017
   18

 21. 2018
   13

 22. 2019
   15

 23. 2020
   6