Prizadevanje za oblikovanje ustrezne večkulturne šolske klime