Dangdai xinrujio "Rujia kaichu minzhulun", de lilun yihan yu xianshi yiyi
Contemporary new Confucian theory of the "Development of democracy from Confucianism", its theoretical contents and its modern significance