Število rezultatov iskanja: 738

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (13)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (22)
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (10)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (18)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (67)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (94)
Dialogi (1)
Didakta (16)
Dogovori (4)
Družboslovne razprave (1)
Gea (Ljubljana) (13)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (21)
Geografski vestnik (23)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (7)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Kakovostna starost (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (2)
Les (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naše gospodarstvo (7)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (42)
Podjetje in delo (2)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Pravnik (1)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Regljač (1)
Revija za geografijo (7)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slovenski čebelar (1)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Strojniški vestnik (2)
Svet ptic (5)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (46)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (14)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (14)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (16)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (14)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Velenje (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (32)
Mestna občina Ljubljana (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (6)
Mladinska knjiga (13)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (121)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (42)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
SIB d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (17)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (67)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za varstvo narave (46)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (94)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (32)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (44)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
Agencija RS za okolje (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Vodopivec (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (13)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biteks (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
D. Stober (1)
Didakta (16)
DigitPen (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (5)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (4)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (4)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (7)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Iskra (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Kemijski inštitut (3)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (2)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
LEXPERA (1)
Limnos (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
M. Nastran (1)
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (2)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Ministrstvo za okolje in prostor (5)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (2)
Mladinska knjiga (13)
Moderna organizacija (6)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Nigrad (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (67)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (3)
Planinska zveza Slovenije (42)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
RIS Dvorec (2)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (33)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (3)
Societá storica del Litorale (8)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (7)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Študentska založba (18)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Turistica (1)
Umanotera (1)
University (1)
University of Maribor Press (11)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za varstvo okolja (4)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (8)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (46)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (43)
Zavod SRS za varstvo pri delu (51)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (6)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (44)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Išči med rezultati (738)