Število rezultatov iskanja: 672

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (11)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (2)
Arhivi (5)
Ars mathematica contemporanea (13)
Atlanti (4)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (25)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Elektrotehniški vestnik (11)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (21)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (30)
Geografski zbornik (2)
Geologija (5)
Gozdarski vestnik (6)
IB revija (Ljubljana) (2)
Informacijsko poslovna revija (2)
Informatica (Ljubljana) (66)
Informatica Medica Slovenica (28)
Javnost (Ljubljana) (3)
Knjižnica (59)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Les (Ljubljana) (4)
Managing global transitions (4)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (3)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Organizacija (Kranj) (42)
Organizacija znanja (85)
Podjetje in delo (4)
Presek (3)
Projektna mreža Slovenije (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (6)
Revija za univerzalno odličnost (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Strojniški vestnik (4)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (41)
Urbani izziv (10)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (86)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (108)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (107)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (2)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (13)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (42)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (21)
Zveza geografov Slovenije (32)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (13)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
E. Dornik (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Košnjek (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (5)
Gospodarski vestnik (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institut Jožef Stefan (5)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
International Institute for Archival Science (3)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (37)
Jožef Stefan Institute (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Ljubljana: Miška (1)
M. Ambrožič (1)
M. König (1)
M. Popovič (1)
M. Zule (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Miška (3)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (48)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (25)
Onkološki inštitut (5)
S. Juvan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovensko društvo Informatika (105)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
Societá storica del Litorale (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Študentska založba (3)
T. Černe (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (11)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za poslovne vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Z. Oven (1)
Založba ZRC (20)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (28)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (60)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografskih društev Slovenije (31)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (672)