Število rezultatov iskanja: 334

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (11)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (10)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (5)
Časopis za kritiko znanosti (5)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (31)
Delo in varnost (1)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dileme (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (19)
Dynamic relationships management journal (1)
Economic and business review (3)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (2)
Image analysis and stereology (1)
Instrumentum (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (3)
Papir (Ljubljana) (1)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Podjetje in delo (2)
Pravnik (4)
Presek (1)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Proteus (2)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Research in social change (3)
Retrospektive (2)
Revija za geografijo (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavistična revija (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobni vojaški izzivi (3)
Stati inu obstati (5)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Ventil (Ljubljana) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Ministrstvo za obrambo RS (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (62)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (5)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (36)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Cankarjeva založba (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
DMFA-založništvo (1)
Doba Epis (1)
Domus (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (1)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Foto Augustin (1)
Generalštab Slovenske vojske (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gledališče Glej (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
GV Revije (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
Heinrich Steiner (1)
Homannianorum heredium (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (11)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (19)
International Institute for Archival Science (10)
IUS SOFTWARE (2)
J. P. Emeršič (1)
KUD Logos (1)
Mailing (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (1)
MIB (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (6)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (31)
Officina Homanniana (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pravna praksa (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Seuttero M. (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (5)
Študijski center za narodno spravo (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Mujbegović (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Išči med rezultati (334)