Število rezultatov iskanja: 894

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (14)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Agricultura (Maribor) (2)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (13)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (5)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (4)
Časopis za kritiko znanosti (32)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delavci in delodajalci (20)
Delo in varnost (11)
Družboslovne razprave (25)
Dve domovini (17)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (9)
Geografija v šoli (5)
Geografski vestnik (2)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (5)
Hmeljar (Žalec) (1)
IB revija (Ljubljana) (25)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (7)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (21)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (6)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Knjižnica (9)
Lex localis (3)
Lexonomica (45)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (18)
Materiali in tehnologije (1)
Medicine, law & society (2)
Mednarodna revija za javno upravo (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (2)
Naše gospodarstvo (25)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (10)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Podjetje in delo (52)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (17)
Pravnik (14)
Projektna mreža Slovenije (3)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (25)
Research in social change (2)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (5)
Revija za javna naročila in javne finance (12)
Revus (Ljubljana) (16)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (2)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (3)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (4)
Teorija in praksa (83)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (28)
Urbani izziv (11)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (14)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (21)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (20)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (16)
Inštitut za narodnostna vprašanja (25)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (17)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (79)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Lexpera d. o. o. (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (145)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
SIB d.o.o. (13)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (32)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (21)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (38)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (47)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (7)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (25)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (22)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Banka Slovenije (2)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (14)
Biteks (2)
Bruylant (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (7)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (25)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
ECTF (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (25)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (25)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Energetska zbornica Slovenije (EZS) (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (21)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faculty of management (18)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (28)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (68)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (39)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
GV Revije (16)
GV Založba (11)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (14)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (20)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (17)
Inštitut za narodnostna vprašanja (25)
Inštitut za primerjalno pravo (17)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (17)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
IUS SOFTWARE (31)
J. Režek (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Klub Revus (15)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Lexpera (10)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljudska univerza (4)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Moderna organizacija (10)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
P. Medved Djurašinović (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (3)
Pravna fakulteta (65)
Pravna praksa (16)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (18)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (22)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (25)
T. Lubarda (1)
Turistica (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetna založba univerze (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (15)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (23)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (8)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (894)