Antagonistični potencial gliv povzročiteljic sajavosti in mušje pegavosti jabolk iz reda Capnodiales
doktorska disertacija
Antagonistic potential of fungi of the order Capnodiales causing sooty blotch and fly speck on apples

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih