Antagonistični potencial gliv povzročiteljic sajavosti in mušje pegavosti jabolk iz reda Capnodiales : doktorska disertacija
Antagonistic potential of fungi of the order Capnodiales causing sooty blotch and fly speck on apples

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih