Število rezultatov iskanja: 685

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (10)
Acta silvae et ligni (1)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (18)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (41)
Delo in varnost (3)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (17)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (10)
Informatica (Ljubljana) (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Javno zdravje (1)
Kakovostna starost (29)
Kronika (Ljubljana) (40)
Kronika slovenskih mest (12)
Ljubljanski zvon (72)
Loški razgledi (7)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (3)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (9)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše delo (Ptuj) (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Proteus (1)
Ptujski list (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Res novae (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (21)
Revija za zdravstvene vede (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (55)
Slovenski etnograf (6)
Slovenski gospodar (18)
Socialno delo (2)
Starost in rak (1)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistično gradivo LR Slovenije (8)
Statistično gradivo SR Slovenije (7)
Štajerc (16)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (12)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (29)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča (21)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (42)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (206)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (101)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (21)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (28)
Založnik
A. Hölder (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
D. Stober (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Etnografski muzej (6)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta (21)
Folklorna skupina (1)
Genst. D. Heeres (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV (1)
Histria Editiones (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (29)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
J. Pleterski (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
K.k. Hof- und Staatsdruckerei (1)
Karl Linhart (16)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Mestna občina (12)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Naše delo (2)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (41)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Osnovna šola (1)
P. Štrukelj (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (9)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (18)
Sophia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (73)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (18)
Tiskovna zadruga (74)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba FDV (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (4)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (12)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (27)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (12)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (685)