Število rezultatov iskanja: 24255

Založnik
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (12)
Ante Beg (7)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Društvo arhitektov (1)
Državna založba Slovenije (1)
F. Kunšek (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Goriška Mohorjeva (21)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Hera (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (27)
Jožef Blaznik (28)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslovanska prosvetna zadruga Svoboda (5)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (2371)
Kmetijska tiskovna zadruga (1)
Kmetijska zadruga (1)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
Knjigarna Tiskovne zadruge (1)
Knjižna zadruga (1)
Konzorcij (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Mercator (1)
Mercator, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga (1)
Mihael Vošnjak (26)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (1)
Naše delo (54)
Občina (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
s. n. (687)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slovenska demokratska zveza (174)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1045)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (94)
Societá storica del Litorale (2)
Srpska književna zadruga (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (155)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Tiskarna sv. Cirila (36)
Tiskovna zadruga (15672)
Tiskovna Zadruga (3)
V. Bešter (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (901)
Zadruga Lipa (58)
Zadruga z o.z. Novi list (2080)
Zadružna Zveza v Celju (39)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug (100)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna tiskarna v Celju (87)
Išči med rezultati (24255)