Število rezultatov iskanja: 391

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta silvae et ligni (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (22)
Bilten (Banja Luka) (9)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (23)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Dialogi (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (6)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Hacquetia (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (2)
Journal of energy technology (1)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (3)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (5)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Muzikološki zbornik (9)
Naša skupnost (Jugoslavija) (13)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (7)
Organizacija znanja (5)
Planinski vestnik (1)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (8)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (10)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (2)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (11)
To smo mi (8)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (5)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (19)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (75)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (23)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (20)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
(4)
Agencija za fotodokumentaciju (2)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (7)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Atlas (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biro za turističku propagandu (3)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
dLib (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (8)
Društvo Slovencev Triglav (10)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (3)
Duvan (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Generalturist (1)
Geološki zavod (5)
Gerold & Co. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
GV Revije (2)
Hercegovac (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Idea design (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (15)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Jožef Blaznik (4)
Jugoturist (3)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Klub českých turistu (1)
Klub Revus (2)
LDS (1)
M. Karamehmedović (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Miš (1)
Muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej I zasedanja AVNOJ-a (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oslobođenje (1)
Ozeha (2)
P. Luković (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Putnik (3)
S. Keren (1)
S. Mujkić (1)
S.n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Simon Katan (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (21)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (13)
Societá storica del Litorale (13)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svjetlost (2)
Št. Bosanska Pošta (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (22)
Tiskarna sv. Cirila (10)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (5)
Turistička štampa (2)
Turistička zajednica općine (1)
Turistički biro (1)
Turistkomerc (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Stupar (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vjesnik (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zemaljski muzej BiH (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (391)