Število rezultatov iskanja: 4687

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (20)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Didakta (4)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (5)
Geografski vestnik (8)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (7)
Igra ustvarjalnosti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (2)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (64)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (26)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (383)
Management (Spletna izd.) (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naše delo (Ptuj) (78)
Naše gospodarstvo (7)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (3)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Ptujčan (246)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Revija za geografijo (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (7)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Sodobna pedagogika (1)
Stati inu obstati (1)
Šolsko polje (3)
Štajerski tednik (Ptuj) (1409)
Tednik (Ptuj) (2102)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (30)
Vestnik za tuje jezike (66)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (3850)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
Narodna in univerzitetna knjižnica (555)
Planinska zveza Slovenije (3)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1427)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (44)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (67)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Kmetec-Friedl (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Columbia graphophone company (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Didakta (6)
Dokumentarna (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo upokojencev (1)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Elektra (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fancy (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Geografski institut JNA (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gimnazija (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Goga (1)
Gospodarski vestnik (3)
GPZ Sraka (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Ljudska in študijska knjižnica (2)
Ljudske pevke (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborska tiskarna (1)
Melopoja (2)
Mestni svet Mestne občine Ptu (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (245)
Mimik (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Naše delo (78)
Nika Records (1)
Občina (1)
Obzorja (4)
Pedagoška fakulteta (13)
PGP RTB (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (1)
Radio- Tednik (1934)
Radio-Tednik (1580)
Radio-Tednik Ptuj (2)
RSS (1)
RTV (9)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
samozal. (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (68)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Studio Muzikant (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (3)
Tiskovna zadruga (383)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Vejica (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Vojnogeografski institut (1)
Založba Obzorja (1)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (15)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (78)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Pravice
pravice pridržane (4687)odstrani
Išči med rezultati (4687)