Delavci in delodajalci : revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti

 1. 2013
   29

  številka: 1 (2013)
  številka: 2/3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Sodna praksa glede odgovornosti zaposlitvene agencije za škodo, ki jo utrpi delavec pri delu (številka: 1, 2013)
  Pravno varstvo prejemnikov pokojnin (številka: 1, 2013)
  Sodna praksa Sodišča EU v letu 2012 na področju delovnega prava in prava socialne varnosti (številka: 1, 2013)
  Buelens, Jan, Camas Roda, Ferrán, Dimitriu, Raluca, Hakvoort, Kim, Hellsten, Jari, Kothe, Wolfhard, Kresal, Barbara, Pearson, John, Rayer, Ceciel, Reyniers, Kelly, Rosendahl, Cathleen. Standard work: an anachronism? (številka: 1, 2013)
  Manifest (številka: 1, 2013)
  Predstavitev knjige: Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (številka: 1, 2013)
  Kršitve temeljnih socialnih pravic v imenu kriznih varčevalnih ukrepov (številka: 1, 2013)
  Kaj prinaša novi zakon o delovnih razmerjih? (številka: 1, 2013)
  Tudi zaposlovanje na črno pomeni segmentacijo trga dela (številka: 2/3, 2013)
  Kolizijskopravna pravila v delovnih sporih (številka: 2/3, 2013)
  Delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb - novost ZDR-1 (številka: 2/3, 2013)
  Spremenjen pravni položaj delovnih invalidov (številka: 2/3, 2013)
  Možnosti delodajalca glede odrejanja dela in pogojev dela zaradi spremenjenih pogojev poslovanja (številka: 2/3, 2013)
  Pravna vprašanja nove ureditve zaposlitve za določen čas in agencijskega dela (številka: 2/3, 2013)
  Nova ureditev poklicnega pokojninskega zavarovanja (številka: 2/3, 2013)
  Aktualna vprašanja novejše ustavnosodne presoje s področja socialne varnosti (številka: 2/3, 2013)
  Urejanje pravic v kolektivnih pogodbah in vloga sindikatov po novem zakonu o delovnih razmerjih (številka: 2/3, 2013)
  ZDR-1 in sodna praksa o odpovedi pogodbe o zaposlitvi (številka: 2/3, 2013)
  Spregledani vidiki pokojninske reforme (številka: 2/3, 2013)
  Novi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine in njena odmera (številka: 2/3, 2013)
  Poenostavitev postopka odpovedi (številka: 2/3, 2013)
  Ob 70-letnici profesorice dr. Anjute Bubnov Škoberne (številka: 4, 2013)
  Revizije v kolektivnih delovnih sporih (številka: 4, 2013)
  Univerzalni temeljni dohodek kot dejavnik preoblikovanja tradicionalnih sistemov socialne varnosti (številka: 4, 2013)
  Pravica do plačanega letnega dopusta - spremembe v novi ureditvi ZDR-1 (številka: 4, 2013)
  Labor law of the Slovak Republic after the reform as in force since January 1, 2013 (številka: 4, 2013)
 2. 2014
   30

  številka: 1 (2014)
  številka: 2/03 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Pravica do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas (številka: 1, 2014)
  Pravo socialne varnosti v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja (številka: 1, 2014)
  Kakšna naj bo prihodnost slovenskega pokojninskega sistema (številka: 1, 2014)
  Revščina zaposlenih (številka: 1, 2014)
  Novejše odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (številka: 1, 2014)
  Duh Filadelfije: socialna pravičnost proti totalnemu trgu (številka: 1, 2014)
  Sodelovanje delodajalcev in delavskih predstavnikov pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja v podjetjih (številka: 2/3, 2014)
  Zaščita interesov zaposlenih v prevzemnih postopkih po pravu EU in izvedbenem slovenskem pravu (številka: 2/3, 2014)
  Krivdna in objektivna odškodninska odgovornost delodajalca (številka: 2/3, 2014)
  Odškodninske terjatve iz delovnega razmerja v novejši sodni praksi (številka: 2/3, 2014)
  Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih (številka: 2/3, 2014)
  Nova ureditev študentskega dela (številka: 2/3, 2014)
  Pravna in vsebinska vprašanja prenove kolektivnih pogodb (številka: 2/3, 2014)
  Ali je položaj javnega uslužbenca drugačen od položaja delavca skozi vidik delovnega razmerja (številka: 2/3, 2014)
  Prikrita delovna razmerja (številka: 2/3, 2014)
  Primeri ugotovitve obstoja delovnega razmerja (številka: 2/3, 2014)
  Izzivi obveznega zdravstvenega zavarovanja (številka: 2/3, 2014)
  Samozaposleni, ekonomsko odvisne osebe in obstoj delovnega razmerja (številka: 2/3, 2014)
  Subrogacijski zahtevki nosilcev socialnih zavarovanj proti zavarovalnici pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti (številka: 4, 2014)
  11. Evropski regionalni kongres mednarodnega združenja za delovno in socialno pravo, Dublin 2014 (številka: 4, 2014)
  Sindikat kot predlagatelj v postopku za oceno ustavnosti (številka: 4, 2014)
  Imenovanje, odpoklic in pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (številka: 4, 2014)
  Položaj terjatev delavcev v insolvenčnih postopkih (številka: 4, 2014)
  Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij (številka: 4, 2014)
  Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) u uvodnimi pojasnili (številka: 4, 2014)
  Odškodninska odgovornost novinarjev in urednikov po 147. členu OZ (številka: 1, 2014)
 3. 2015
   33

  številka: 1 (2015)
  številka: 2/03 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Pomembnejše odločbe delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS v letu 2014 (številka: 1, 2015)
  Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah (številka: 1, 2015)
  Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov (številka: 1, 2015)
  Ureditev začasnega in občasnega dela študentov s poudarkom na spremembah ZUJF-C (številka: 1, 2015)
  The economic and financial crisis and collective labour law in Europe (številka: 1, 2015)
  Napovednik kongresa (številka: 1, 2015)
  Odobritev čezmejnega zdravstvenega varstva (številka: 1, 2015)
  Temps de canvi en el traball; Times of Change in the Workplace; Girona: Universitat de Girona, Servei de Publicacions, 2014, Diversitas 80, p. 232, ISBN: 978-84-8458-447-6 (številka: 1, 2015)
  Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica (številka: 1, 2015)
  Prihodnost temeljnih pravic v Evropski uniji (številka: 1, 2015)
  Regresni zahtevek delodajalca proti delavcu po 147. členu Obligacijskega zakonika (številka: 2/3, 2015)
  Minimalna plača v stališčih Evropskega odbora za socialne pravice in nadzornih teles Mednarodne organizacije dela (številka: 2/3, 2015)
  Evropska socialna listina (spremenjena) (številka: 2/3, 2015)
  Sindikalna svoboda z vidika omejevanja gospodarskih svoboščin in prepovedi diskriminacije - nazaj na začetek? (številka: 2/3, 2015)
  Delovnopravno varstvo žvižgačev (whistleblowing) (številka: 2/3, 2015)
  Hkratna ureditev in odložitev uresničevanja pravic (številka: 2/3, 2015)
  Nov socialni sporazum in druga vprašanja socialnega dialoga v praksi (številka: 2/3, 2015)
  Začasne odredbe kot učinkovito sredstvo za varstvo pravic iz dela (številka: 2/3, 2015)
  Višina pokojnine (številka: 2/3, 2015)
  Izplačila, od katerih so bili plačani prispevki in zavarovančeva pokojninska osnova (številka: 2/3, 2015)
  Varstvo interesov delavcev v postopkih privatizacije družb v državni lasti (številka: 2/3, 2015)
  Arbitražno reševanje mednarodnih investicijskih sporov (številka: 2/3, 2015)
  Novejše norme MOD in koncept dostojnega dela (številka: 2/3, 2015)
  Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih (številka: 2/3, 2015)
  Vpliv nadzornih inštitucij na uresničevanje pravice do socialne varnosti (številka: 4, 2015)
  Novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča v zvezi z delovnim časom (številka: 4, 2015)
  Social rights for Europe (številka: 4, 2015)
  Ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah v Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Univerzalni temeljni dohodek (številka: 4, 2015)
  Kumulacija pokojnine in dohodkov iz opravljanja dela oziroma dejavnosti (številka: 4, 2015)
 4. 2016
   37

  številka: 1 (2016)
  številka: 2/03 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Socialna država, svoboda in vprašanje privatizacije socialnih tveganj skozi zasebna zavarovanja (številka: 1, 2016)
  Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca u Hrvatskoj (številka: 1, 2016)
  Reforma obveznega pokojninskega zavarovanja v luči temeljnih načel slovenskega pokojninskega sistema (številka: 1, 2016)
  Board-level employee representation in Europe (številka: 1, 2016)
  Pomembnejše odločbe delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča v letu 2015 (številka: 1, 2016)
  Kateri varčevalni ukrepi na področju starševskega varstva, družinskih prejemkov ter drugih pravic iz javnih sredstev se odpravljajo in kateri ostajajo (številka: 1, 2016)
  Prednosti in pomanjkljivosti različnih oblik univerzalnega temeljnega dohodka (številka: 1, 2016)
  The law of the activating welfare state (številka: 1, 2016)
  Pravo socialne varnosti EU (številka: 1, 2016)
  Zakaj potrebujemo normativno analizo kolektivnih pogodb (številka: 2/3, 2016)
  Prioritete delodajalcev v kolektivnih pogajanjih (številka: 2/3, 2016)
  Vročanje in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 (številka: 2/3, 2016)
  Vloga socialnih partnerjev pri urejanju plačnega sistema v zasebnem sektorju (številka: 2/3, 2016)
  Prednosti in pomanjkljivosti dvojnega statusa v pokojninskem in invalidskem zavarovanju (številka: 2/3, 2016)
  Sodna praksa v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (številka: 2/3, 2016)
  Učinki in vpliv ugotovitve obstoja delovnega razmerja na socialna zavarovanja in status zavarovanca (številka: 2/3, 2016)
  Pojem delavca s primerjalnega in EU vidika (številka: 2/3, 2016)
  Vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela (številka: 2/3, 2016)
  Ustavnosodna presoja na področju kolektivnih delovnih razmerij (številka: 2/3, 2016)
  Pravni izzivi vloge delavskih predstavnikov v organih upravljanja gospodarskih družb (številka: 2/3, 2016)
  Varstvo delavčeve informacijske zasebnosti (številka: 2/3, 2016)
  Kaj prinaša prihodnji pokojninski sistem z vidika zagotavljanja medgeneracijske enakosti? (številka: 2/3, 2016)
  Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča (številka: 2/3, 2016)
  Razlogi za obnovo postopka v individualnih delovnih sporih (številka: 2/3, 2016)
  Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih (številka: 2/3, 2016)
  Vloga socialnih partnerjev pri urejanju in organiziranju delovnega časa (številka: 2/3, 2016)
  Digitalizacija - izzivi za delovno pravo (številka: 2/3, 2016)
  Pravni vidiki zaposlovanja in odpuščanja starejših (številka: 4, 2016)
  Ekonomska neenakost žensk z vidika spolnega pokojninskega razkoraka (številka: 4, 2016)
  A case study of the Finnish social security law within the context of working beyond retirement age (številka: 4, 2016)
  Teleološki pristop k delovnemu pravu (številka: 4, 2016)
  Izbrisani: državljanstvo, rezidenčne pravice in ustava v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Organisation and financing of the German health insurance (številka: 4, 2016)
  Prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja (številka: 4, 2016)
 5. 2017
   30

  številka: 1 (2017)
  številka: 2/03 (2017)
  številka: 4 (2017)
  The European Social Charter and the employment relation (številka: 1, 2017)
  The right to social security in the constitutions of the world (številka: 1, 2017)
  Najpogostejše kršitve delovne zakonodaje (številka: 1, 2017)
  Prohibition of age discrimination in the labour market (številka: 1, 2017)
  Autonomy or subordination of labour law? (številka: 1, 2017)
  Pomembnejše odločbe Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letu 2016 (številka: 1, 2017)
  Novosti sodne prakse SEU glede dela za določen čas, delovnega časa, prepovedi diskriminacije in kolektivnih odpustov (številka: 2/3, 2017)
  Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki je posledica naključja ali ravnanja tretjega (številka: 2/3, 2017)
  Vračilo preveč izplačanih plač (številka: 2/3, 2017)
  Gmotni položaj upokojencev (številka: 2/3, 2017)
  Redefinicija odpovednih razlogov ali kaj je nesposobnost delavca (številka: 2/3, 2017)
  Formalni in vsebinski razlogi za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi (številka: 2/3, 2017)
  Vpliv sprememb ZPP na uveljavljanje pravic pred delovnimi in socialnimi sodišči (številka: 2/3, 2017)
  Odločanje Ustavnega sodišča o ustavnih pritožbah s področja delovnih sporov v obdobju 2014 do 2016 (številka: 2/3, 2017)
  Zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev v luči naraščanja različnih oblik dela (številka: 2/3, 2017)
  Plačilo in drugi pravni vidiki študentskega dela (številka: 2/3, 2017)
  Kakšne novosti prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev za podjetja in napotene delavce (številka: 2/3, 2017)
  Izbrane dobre prakse vrhovnih sodišč držav članic EU in možnosti njihove uporabe v delovnih in socialnih sporih (številka: 2/3, 2017)
  Delovni čas v dobi stalne dosegljivosti (številka: 2/3, 2017)
  Razmejitev obveznosti med agencijo in podjetjem uporabnikom ter načelo enakega obravnavanja (številka: 2/3, 2017)
  Predvidene novosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju (številka: 4, 2017)
  Doktorska disertacija Alenke Oven z naslovom Pravni vidiki dolgotrajne oskrbe (številka: 4, 2017)
  12. Evropski regionalni kongres Mednarodnega združenja za delovno in socialno pravo, Praga 2017 (številka: 4, 2017)
  Bodo od evropskega socialnega dialoga ostali samo še nezavezujoči dogovori? (številka: 4, 2017)
  Vročanje redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (številka: 4, 2017)
  The relevance pay and time in matters of the posting of workers (številka: 4, 2017)
  Dolgotrajna oskrba kot izziv socialne varnosti (številka: 4, 2017)
 6. 2018
   27

  številka: 1 (2018)
  številka: 2/3 (2018)
  Monitoring correspondence of employees (številka: 1, 2018)
  Labour law beyond national borders (številka: 1, 2018)
  Odsevi politične filozofije v pravu socialne varnosti (številka: 1, 2018)
  Europäisches Arbeitsrecht (številka: 1, 2018)
  Odprta vprašanja Zakona o osebni asistenci (številka: 1, 2018)
  Pomembnejše odločbe delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letu 2017 (številka: 1, 2018)
  Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu upravljanja (številka: 1, 2018)
  Evropsko socialno pravo (številka: 1, 2018)
  Uporaba prava EU v postopkih pred delovnimi sodišči (številka: 2/3, 2018)
  Nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe (številka: 2/3, 2018)
  Odločitve Ustavnega sodišča s področja delovnega prava in prava socialne varnosti v obdobju 2008 - 2017 (številka: 2/3, 2018)
  Kaj je še ostalo od posebnosti postopka v delovnih sporih? (številka: 2/3, 2018)
  Socialno zavarovanje napotenih delavcev v zakonodaji in sodni praksi EU (številka: 2/3, 2018)
  Dokazovanje odpovednega razloga v sodnih postopkih (številka: 2/3, 2018)
  Predlog direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih (številka: 2/3, 2018)
  Aktualna vprašanja socialnega dialoga in vloge sindikata v prihodnje (številka: 2/3, 2018)
  Franšizing in delovna razmerja (številka: 2/3, 2018)
  Problematika izvajanja zakona o stavki (številka: 2/3, 2018)
  Vprašanje zaupnosti informacij med delavskimi predstavniki v nadzornem svetu ter svetom delavcev (številka: 2/3, 2018)
  How to think (as labour lawyers) about supply chains (številka: 2/3, 2018)
  Pregled sodne prakse s področja varovanja osebnih podatkov, zaupnosti, poslovne skrivnosti (številka: 2/3, 2018)
  Kolektivne tožbe kot novo pravno sredstvo zoper množične kršitve pravic iz delovnopravnih razmerij (številka: 2/3, 2018)
  Plačevanje prispevkov in davkov za napotene delavce (številka: 2/3, 2018)
  Vloga sveta delavcev v slovenskem sistemu delavske participacije (številka: 2/3, 2018)
  Ureditev nekaterih institutov individualnih delovnih razmerij danes in v prihodnje (številka: 2/3, 2018)
 7. 2019
   21

  številka: 1 (2019)
  številka: 2/3 (2019)
  Labour law beyond national borders (številka: 1, 2019)
  50 let svobode gibanja delavcev in 60 let povezovanja sistemov socialne varnosti v Evropski uniji (številka: 1, 2019)
  Zakon o minimalni plači - od sprejema do danes (številka: 1, 2019)
  Pomen ustrezne socialne vključenosti starejše populacije z vidika dolgotrajne oskrbe (številka: 1, 2019)
  Pravni vidiki zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (številka: 2/3, 2019)
  Pravice in obveznosti delavcev v nestandardnih oblikah dela v sistemu socialnih zavarovanj (številka: 2/3, 2019)
  Normativna dejavnost Mednarodne organizacije dela v obdobju globalizacije (številka: 2/3, 2019)
  Delovnopravni in finančni vidiki nestandardnih oblik dela (številka: 2/3, 2019)
  Future of work, future of social security - ILO at 100 (številka: 2/3, 2019)
  Delo in pokojnina - ustavnosodna presoja (številka: 2/3, 2019)
  Novejša sodna praksa VS RS na področju delovnih razmerij (številka: 2/3, 2019)
  Predvidene spremembe pri odmeri pokojnine in druge spremembe ZPIZ-2 (številka: 2/3, 2019)
  Delovni čas in letni dopust z vidika standardov MOD, MESL in novejše sodne prakse Sodišča EU (številka: 2/3, 2019)
  Uporaba standardov MOD v slovenski sodni praksi (številka: 2/3, 2019)
  Prenehanje pogodbe o zaposlitvi z vidika standardov Mednarodne organizacije dela (številka: 2/3, 2019)
  Delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb z vidika standardov MOD in primerjalnopravne ureditve (številka: 2/3, 2019)
  Reprezentativnost sindikalnih in delodajalskih organizacij z vidika standardov MOD (številka: 2/3, 2019)
  Procesnopravni vidiki reševanja delovnih sporov v luči 25 letnice delovnih in socialnih sodišč v Republiki Sloveniji (številka: 2/3, 2019)
  Tveganja za prekarnost pri študentskem delu (številka: 2/3, 2019)