Površinska litostratigrafska in tektonska strukturna karta območja T-JAM projekta, severovzhodna Slovenija
Surface lithostratigraphic and tectonic structural map of T-JAM project area, Northeastern Slovenia

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih