Ta srezhna, inu nesrezhna vezhnost v' ti frey voli tiga zhloveka to je: Kratku spremishluvanje koko brumne dushe zel lohko te nebessa, ta greshnik pak to nesrezhno vezhnost zel teshko si saslushi