Statistično gradivo LR Slovenije
Pregled demografske statistike v letu 1948 : demografska statistika - zvezek 3 : predhodni podatki