Učni načrt. Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre : gimnazija : kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre: splošna gimnazija: obvezni, matura (350 ur), strokovna gimnazija: obvezni, matura (420 ur) : kot tuji jezik: obvezni, izbirni, matura (420 ur) : splošna, klasična, strokovna gimnazija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih