Prevodi naslovnih strani, uvodov in posvetil v Vegovih knjigah
Translations of title pages, introductions and dedications in Vega's books