Unattached fraction of radon decay products as a crucial parameter for radon dosimetry in Postojna cave
Delež prostih radonovih razpadnih produktov kot kritičen primer v dozimetriji radona v Postojnski jami