Annales : anali za istrske in mediteranske študije : Series historia naturalis = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies

 1. 1994
   31

  Dvojnonoge (Diplopoda) Koprskega primorja in sosednjih območij (številka: 4, 1994)
  Prenikajoča voda v jamah primorskega krasa (številka: 4, 1994)
  Status, razširjenost in gnezditvene navade beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) na slovenski obali (številka: 4, 1994)
  Prehod karbonatnih kamnin v klastične pri Košani (številka: 4, 1994)
  Mehanski jamski sedimenti iz Dimnic v Matarskem podolju (številka: 4, 1994)
  Stenice (Heteroptera) Kraškega roba (številka: 4, 1994)
  Ujede (Falconiformes) in sove (Strigiformes) Slovenske Istre (številka: 4, 1994)
  Vodne muhe poplesovalke (Diptera: Empididae) Slovenskega primorja in Istre (številka: 4, 1994)
  Morfološke značilnosti Matarskega podolja (številka: 4, 1994)
  Spremenljivi pomen Krasa za krasoslovje med razvojem pojma kras (številka: 4, 1994)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 4, 1994)
  Morske trave slovenskega dela Jadrana (številka: 4, 1994)
  Prispevek k poznavanju gnezditvene ekologije navadne postovke na sečoveljskih solinah v letu 1990 (številka: 4, 1994)
  Mokrišča kot sestavni del zelenega sistema na Obali (številka: 4, 1994)
  Bartolomeo Biasoletto - un dignanese al servizio della scienza (številka: 4, 1994)
  Preliminarna inventarizacija in topografija flore in favne morskega dela naravnega rezervata Strunjan (številka: 4, 1994)
  Posebna številka Proteusa ob jubileju MBP (številka: 4, 1994)
  Škocjanski zatok (številka: 4, 1994)
  Jamski skalni relief in njegov pomen pri proučevanju oblikovanja in razvoja izbranih jam slovenskega istrskega krasa (številka: 4, 1994)
  Določitev geološke zgradbe ozemlja nad Škocjanskimi jamami s pomočjo letalskih posnetkov (številka: 4, 1994)
  11. redni občni zbor ornitološkega društva Ixobrychus iz Kopra (številka: 4, 1994)
  O imenu in zgodovini pokrajine Kras (številka: 4, 1994)
  Stanje in ogroženost gnezdilcev sten črnokalskega Kraškega roba (številka: 4, 1994)
  Pogled s Slavnika na Koprsko primorje (številka: 4, 1994)
  Leonbergerjeva pesem o Cerkniškem kraškem jezeru iz leta 1537 (številka: 4, 1994)
  Asociacija Genisto sericeae - Seslerietum juncifoliae Poldini 80 (združba svilnate košeničnice in ozkolistne vilovine) v Sloveniji (številka: 4, 1994)
  Inventar in pomembnost zaščitenih lokalitet v Jadranu (številka: 4, 1994)
  Prehranjevalna ekologija pegaste sove (Tyto alba Scop. 1769) v dolini reke Mirne (Istra, Hrvaška) (številka: 4, 1994)
  Astronom Halley v Trstu in Bakru leta 1703 (številka: 4, 1994)
  Dinosauri in Istria (številka: 4, 1994)
  Najpogostejši minerali iz jam klasičnega krasa (številka: 4, 1994)
 2. 1995
   46

  Izdelava visokotemperaturnega superprevodnika in merjenje odvisnosti njegove upornosti od temperature (številka: 7, 1995)
  Dolgokljunati čapljevec (Erodium ciconium)/L./L'Hér.) prvič ugotovljen tudi v Sloveniji (številka: 7, 1995)
  Skalne oblike v izbranih jamah na Krasu in njihov pomen pri proučevanju razvoja vodonosnika (številka: 7, 1995)
  Spawning of the anchovy, Engraulis encrasicolus (L.), in the Northern Adriatic Sea in 1989, the year of intensive blooms (številka: 7, 1995)
  Prezimovanje navadne prosenke Pluvialis apricaria v Sloveniji (številka: 7, 1995)
  Pomen in vloga lezik pri makroskopskih raziskavah karbonatnih kamnin, v katerih so oblikovani freatični kanali (številka: 7, 1995)
  Geološke osnove oblikovanja največje podorne dvorane v Postojnski jami - Velike gore (številka: 7, 1995)
  A comparison of the present occurrence of bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, and common dolphins, Delphinus delphins, in the Kvarnerić (Northern Adriatic Sea) (številka: 7, 1995)
  Izlitja nevarnih snovi ogrožajo kraško vodo (številka: 7, 1995)
  Prezimovanje ptic v strunjanski laguni (številka: 7, 1995)
  Sečovlje salina - an ornithological assessment of a Slovene coastal wetland (številka: 7, 1995)
  Primerjava mineralne sestave mehanskih jamskih sedimentov iz Škocjanskih jam, Labodnice, Prevale II in Mejam (številka: 7, 1995)
  Microbial diversity in the Gulf of Trieste: Characterization of aerobic heterotrophic bacterial strains (številka: 7, 1995)
  Rod Codium v slovenskem obalnem morju (številka: 7, 1995)
  Podrobno spremljanje kvalitete vode, odtekajoče z avtoceste in njen vpliv na kraško vodo (številka: 7, 1995)
  Regional growth differences in sardine (Sardina Pilchardus walb.) larvae from Istrian and Dalmatian coasts (številka: 7, 1995)
  Zgornjekredni skat Rhinobatos iz lipiške formacije pri Dobravljah (Tržaško-komenska planota, Slovenija) (številka: 7, 1995)
  Cetacean studies in the Northern Adriatic: A case of the Tethys Research Institute (številka: 7, 1995)
  La storia del grifone A1 (številka: 7, 1995)
  Črnoglavi galeb Larus melanocephalus in njegov status na slovenski obali (številka: 7, 1995)
  Prvo opazovanje belorepca Haliaetus albicilla na slovenski obali (številka: 7, 1995)
  John Ratliff's visit to Postojnska jama in 1850 (številka: 7, 1995)
  Biometrija taščične penice (Sylvia cantillans albistriata) v Istri (številka: 7, 1995)
  Geister Iztok: Ornitološki atlas Slovenije (številka: 7, 1995)
  3. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras" Postojna, 27.-30. junij 1995 (številka: 7, 1995)
  Vertikalna razporeditev invertebratov v Osapski reki (številka: 7, 1995)
  Modifications in benthos under mussel cultures in the Gulf of Trieste (North Adriatic Sea) (številka: 7, 1995)
  Freshwater fish in Istrian Peninsula (številka: 7, 1995)
  Long-term changes in the benthos of the Northern Adriatic Sea (številka: 7, 1995)
  Factors affecting bottom layer oxygen depletion in the Gulf of Trieste (Adriatic Sea) (številka: 7, 1995)
  "Razvoj obalnih območij, kakovost voda in ribištvo: primerjava severnega Jadrana in zaliva Chesapeake" (številka: 7, 1995)
  Ornitološko srečanje na Krogu (številka: 7, 1995)
  La presenza del grifone (Gyps fulvus) sulle Alpi Giulie (številka: 7, 1995)
  Umetno naseljevanje morske trave pozejdonke (Posidonia oceanica (L.) Delile) v slovenskem obalnem morju (številka: 7, 1995)
  Kritični pogled na taksonomski položaj primorske kuščarice (številka: 7, 1995)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 7, 1995)
  Usoda črnoglavega strnada Emberiza melanocephala v Slovenskem Primorju (številka: 7, 1995)
  Falco, revija za ornitologijo, naravoslovje in naravovarstvo, številka 9 (številka: 7, 1995)
  Ob 450-letnici botaničnega vrta v Padovi (številka: 7, 1995)
  Črna odlagališča v koprski občini (številka: 7, 1995)
  Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) in Istria and Quarnero (Neuroptera: Ascalaphidae) (številka: 7, 1995)
  Vertikalna razporeditev invertebratov v Osapski reki (številka: 7, 1995)
  A contribution to the knowledge of the harvestmen (Opiliones) from the submediterranean region of Slovenia (številka: 7, 1995)
  Prispevek k poznavanju prehrane kune belice (Martes foina) v Slovenski Istri (številka: 7, 1995)
  Communities with predominating Artemisia vulgaris and some other ruderal communities in submediterranean Slovenia (številka: 7, 1995)
  Polž Campanile giganteum (Lamarck, 1804) iz spodnjelutecijskih apnencev pri Črnem Kalu (številka: 7, 1995)
 3. 1996
   27

  Early life history stages of family Scombridae in the eastern Adriatic (številka: 9, 1996)
  Il progetto di reintroduzione del Gipeto (Gypaetus barbatus) sulle Alpi (številka: 9, 1996)
  Macroinvertebrate fauna associated with natural populations of mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarc, 1819) in Lim channel, Istra (številka: 9, 1996)
  Skalni relief izbranih jam na robu Pivške kotline (številka: 9, 1996)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 9, 1996)
  Združba Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963 v Koprskem gričevju (številka: 9, 1996)
  Okoljevarstvena problematika Škocjanskega zatoka (številka: 9, 1996)
  Vpliv lezik na speleogenetski razvoj vhodnega dela Škocjanskih jam (številka: 9, 1996)
  Stratigraphy and sedimentology of the Piran flysch area (Slovenia) (številka: 9, 1996)
  Growth and ecological role of the selected classes of marine phytoplankton (številka: 9, 1996)
  Pregled razširjenosti plazilcev v Sloveniji (številka: 9, 1996)
  Sezonska dinamika in variabilnost meiofavne v Tržaškem zalivu (številka: 9, 1996)
  Ocenjevanje strupenosti odpadne vode s testnimi organizmi - vodnimi bolhami Daphnia magna (številka: 9, 1996)
  Sezonska dinamika in variabilnost harpaktikoidov (Copepoda - harpacticoida) v Tržaškem zalivu (številka: 9, 1996)
  Mesečno naseljevanje bentoške favne na predhodno zamrznjenih morskih sedimentih (številka: 9, 1996)
  Analysis of macrobenthic community structure in three areas of the Gulf of Trieste (številka: 9, 1996)
  Umetni podvodni grebeni - ena izmed možnosti za vzdrževanje biotske raznovrstnosti v slovenskem morju (številka: 9, 1996)
  Koliko vrst iz rodu Codium živi v slovenskem obalnem morju (številka: 9, 1996)
  Predhodne krasoslovne raziskave trase avtoceste Divača-Kozina (številka: 9, 1996)
  Preliminary list of freshwater ostracoda (crustacea) from Slovenia (številka: 9, 1996)
  Kako smetišča ogrožajo kakovost kraške vode (številka: 9, 1996)
  Decapod crustaceans and echinoderms in insular detritic environments (številka: 9, 1996)
  Food and feeding habits of the damselfish Chromis chromis (Teleostei: Pomacentridae) in the eastern Adriatic (številka: 9, 1996)
  Primer uporabe geostatične analize za izris karte debelin naplavine na Planinskem polju (številka: 9, 1996)
  Renaturacija Škocjanskega zatoka (številka: 9, 1996)
  Note su consolida minore (Symphytum bulbosum schimper) all'estremita' del suo areale adriatico (številka: 9, 1996)
  Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764) in the northwestern part of the Balkan Peninsula (Neuroptera: Myrmeleontidae) (številka: 6, 1996)
 4. 1997
   29

  Geologija avtocestnega odseka Divača - Kozina (številka: 11, 1997)
  Occurrence of fingerlings of grey triggerfish, Balistes carolinensis Gmelin, 1789 (Pisces: Balistidae), in the eastern Adriatic (številka: 11, 1997)
  Karstology and speleology in Slovenia (številka: 11, 1997)
  Botanični in naravovarstveni pomen travnikov združbe Danthonio-Scorzoneretum villosae Ht. & H-ić (56)58 nad Rakitovcem v Čičariji (jugozahodna Slovenija) (številka: 11, 1997)
  Sommario bibliografico sulla flora e sulla vegetazione del Carso e dell'Istria con particolare riguardo al presente (številka: 11, 1997)
  Notes on the wild cat Felis silvestris in Turkey (Mammalia, Carnivora) (številka: 11, 1997)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 11, 1997)
  Distribution and habitat of the Corn Crake (Crex crex) at the upper Soča basin (Julian alps, Slovenia) (številka: 11, 1997)
  Narcis Mršić (1951-1997) (številka: 11, 1997)
  Carlina acanthifolia subsp. utzka (Hacq.) Meusel & Kästner v Sloveniji (številka: 11, 1997)
  Genus Macronemurus costa, 1855 in the northwestern part of the Balkan Peninsula (Neuroptera: Myrmeleontidae) (številka: 11, 1997)
  The cave rocky relief of the Dimnice cave (številka: 11, 1997)
  Contribution to the ant fauna of Slovenia with special reference to the Submediterranean and Eudinaric regions (številka: 11, 1997)
  Rudisti iz Lipiške formacije v kamnolomu Lipica I (številka: 11, 1997)
  Molluschi conchiferi del litorale sloveno (številka: 11, 1997)
  Palaeontological and stratigraphic description of a rudist deposit of the Upper Turonian in Slivia, Trieste Karst, Italy (številka: 11, 1997)
  The Hordeetum murini and Lepidio drabae-Agropyretum in the coastal part of Slovenia (številka: 11, 1997)
  Effects of environmental changes on early stages and reproduction of anchovy (Engraulis encrasicolus l.) in the Adriatic Sea (številka: 11, 1997)
  A new subass. of Dinaric altimontane beech forest Ranunculo platanifolii-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. Calamintha grandiflora Marinček 1996 seslerietosum autumnalis from Mt. Snežnik (številka: 11, 1997)
  Prispevki k poznavanju makrobentoških alg slovenskega obalnega morja: rod Cladophora (Chlorophyta) (številka: 11, 1997)
  Falco, revija za ornitologijo, naravoslovje in naravovarstvo, št. 11 ... (številka: 11, 1997)
  First contribution to the knowledge of microbenthic protists from the Venice Lagoon (številka: 11, 1997)
  Temporal distribution of Alexandrium spp. in the Gulf of Trieste (northern Adriatic) (številka: 11, 1997)
  La comunita di strigiformi della Val Rosandra nel Carso triestino (številka: 11, 1997)
  Reconstruction of paleoenvironment in the Bay of Koper (številka: 11, 1997)
  Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) (številka: 11, 1997)
  Unexpected record of pygmy white-toothed shrew Suncus etruscus in Central Slovenia (Insectivora, Mammalia) (številka: 11, 1997)
  Slovenska ornitologija na pragu tretjega tisočletja (številka: 11, 1997)
  Ptice otoka Srakane Vele v creško-lošinjskem arhipelagu (številka: 11, 1997)
 5. 1998
   20

  Contribution of phytoplankton to particulate organic carbon in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic sea) (številka: 13, 1998)
  Hochmontane Buchenwälder illyriens (številka: 13, 1998)
  Infection of sardine eggs by a parasitic dinoflagellate Ichthyodinium chabelardi hollande and cachon, 1952 in croatian waters (številka: 13, 1998)
  Ornitogeografija jugozahodne Slovenije (številka: 13, 1998)
  Caratteristiche, status ed evoluzione della colonia urbana di Larus cachinnans michahellis nella citta di Trieste (številka: 13, 1998)
  Botanik Tone Wraber - šestdesetletnik (številka: 13, 1998)
  Biological filter stations: a new artificial reef concept to combat the effects of eutrophication in coastal seas (številka: 13, 1998)
  Zoološki doprinosi Juraja Kolombatovića (1843-1908) (številka: 13, 1998)
  Molluschi esotici nell'alto Adriatico (številka: 13, 1998)
  Botanični pogled na možne ureditve naravnega rezervata Škocjanski zatok (številka: 13, 1998)
  Colonizzazione di macroepifiti algali su Posidonia oceanica (L.) Delile lungo il litorale sloveno (Golfo di Trieste - Nord Adriatico) (številka: 13, 1998)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 13, 1998)
  Lonicera japonica Thunb. - nova naturalizirana vrsta slovenske flore (številka: 13, 1998)
  Early life history stages of the family Carangidae in the Eastern Adriatic (številka: 13, 1998)
  Porazdelitev srpične trstnice (Acrocephalus scirpaceus) in rakarja (A. arundinaceus) v slovenskem Primorju (številka: 13, 1998)
  Bledi vrtnik (Hippolais pallida) v Istri (številka: 13, 1998)
  Nutrient-enrichment effect on plankton composition (številka: 13, 1998)
  Ptice doline Dragonje - deset let kasneje (številka: 13, 1998)
  Ulva scandinavica Bliding, (Chlorophyta): A new species for the Adriatic Sea (številka: 13, 1998)
  Latimeria chalumnae - 60. obljetnica otkrića živog fosila (številka: 13, 1998)
 6. 1999
   54

  Latentna struktura motoričnega prostora šestinpolletnih dečkov (številka: 15, 1999)
  The diet of larval sardine, Sardina Pilchardus (Walbaum, 1792) in the eastern central Adriatic (številka: 15, 1999)
  Znanstveni sestanek: biodiverziteta in varstvo slovenskega morja na pragu 21. stoletja. Ljubljana, 11. junija 1999 (številka: 15, 1999)
  Giuseppe Accurti (1824-1907) - esempio di connubio tra insegnamento e ricerca scientifica (številka: 15, 1999)
  Barve zaliva (številka: 15, 1999)
  Report on the third meeting of Slovenian biochemical society (številka: 15, 1999)
  Mednarodni delovni tabor v Sečoveljskih solinah (številka: 15, 1999)
  Horse-chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986) in Slovenia (Insecta, Lepidoptera. Lithocolletidae) (številka: 15, 1999)
  Prispevek Slovenije Mednarodnemu letu oceanov (številka: 15, 1999)
  Sulla massiccia presenza di Umbraculum mediterraneum (Lam.) e Smaragdia viridis (L.) nell'isola di Vulcano (številka: 15, 1999)
  Vertical distribution of Daphnia hyalina leydig in lake Bled within the first year after the occurrence of Daphnia galeata sars (številka: 15, 1999)
  Ocena ranljivosti slovenskega obalnega pasu in njegova kategorizacija z vidika (ne)dopustnih posegov, dejavnosti in rabe (številka: 15, 1999)
  Analiza sprememb rabe tal, hidrološkega režima in erozijskih procesov v porečju Dragonje (številka: 15, 1999)
  Razširjenost in ekološke značilnosti prsti v dolini reke Rižane (številka: 15, 1999)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 15, 1999)
  Favna sesalcev (Mammalia) Brkinov (številka: 15, 1999)
  Protists from caves: preliminary data on populations of the "Covolo della guerra", Berici hills (Vicenza, Italy) (številka: 15, 1999)
  New records of the early life history stages of louvar, Luvarus imperialis Rafinesque, 1810, from the eastern Adriatic (številka: 15, 1999)
  Blennioids (Blennioidea) of the Slovenian coastal waters (številka: 15, 1999)
  Sodelovanje študentov biologije pri projektu Inventarizacije flore in favne Tržaškega zaliva (številka: 15, 1999)
  Program varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok (številka: 15, 1999)
  Characterization of olive oils from Slovenia and Croatia by compound specific isotope analysis (številka: 17, 1999)
  Letna dinamika pojavljanja podkovnjakov (Rhinolophus spp.) v nekaterih jamah na Dolenjskem (številka: 17, 1999)
  Workshop on Benefits of the Implementation of the Global Ocean Observing System in the Mediterranean Region (številka: 17, 1999)
  Diatom assemblages in coastal shallow waters at the water-sediment interface (Gulf of Triest, North Adriatic Sea) (številka: 17, 1999)
  Gnezdilke popogoriščnega habitata na Petrinjskem Krasu (številka: 17, 1999)
  Poročilo o simpoziju "Flora in vegetacija Slovenije 1999" (številka: 17, 1999)
  Occurrence of larvae of Scyllarus arctus (Crustacea, Decapoda, Scyllaridae) inthe Eastern Mediterranean - preliminary results (številka: 17, 1999)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 17, 1999)
  Polifenoli v oljčnih oljih Slovenske Istre letnika 94 (številka: 17, 1999)
  Age and growth studies on fishes in croatian fisheries science (številka: 17, 1999)
  Ornitofavna zgornjega dela doline Reke in bližnje okolice (številka: 17, 1999)
  Sredozemski akcijski načrt (MAP) in program MED POL v Sloveniji (številka: 17, 1999)
  Ecosystems at the Land-Sea Margin - Drainage Basin to Coastal Sea (številka: 17, 1999)
  Skupni polifenoli, hidroksitirosol in tirosol v oljčnih oljih Slovenske Istre v dveh zaporednih letih (1996, 1997) (številka: 17, 1999)
  87Sr/86Sr isotopic characterisation of dolina soils and flysch rocks from Trieste area (NE Italy) (številka: 17, 1999)
  Netopirji na prezimovališčih v Sloveniji v letih 1994-1996 (številka: 17, 1999)
  Poisonous and venomous organisms of the Northern Adriatic Sea (številka: 17, 1999)
  Advanced study course on the Mediterranean Marine System (številka: 17, 1999)
  Vpliv tretiranja in različnih obdobij priprave potaknjencev na ukoreninjanje dveh kultivarjev oljk (Olea Europaea) (številka: 17, 1999)
  Vnos tujerodnih organizmov v severnem Jadranu in upravljanje balastnih vod (številka: 17, 1999)
  New record and some morphological data of the Basking Shark, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765), in the eastern Adriatic (številka: 17, 1999)
  Ecological characteristics of seawater influenced by sewage outfall (številka: 17, 1999)
  James Higginbotham: Piscinae. Artificial fishponds in Roman Italy (številka: 17, 1999)
  Težave pri ugotavljanju dejanske starosti oljk (Olea europea l.) v Slovenski Istri (številka: 17, 1999)
  I molluschi del litorale marino di Cervera (Parenzo, Istria) (številka: 17, 1999)
  Seasonal and long-term variability of meiofauna in the environment frequently affected by hypoxia in central part of the Gulf of Trieste (številka: 17, 1999)
  Upper Cretaceous flora of Slovenia (številka: 17, 1999)
  Vrednotenje senzoričnih lastnosti oljčnih olj (številka: 17, 1999)
  Early life history stages of family Centrolophidae in the eastern Adriatic (številka: 17, 1999)
  Numulitine iz okolice Vipolž v Goriških Brdih (številka: 17, 1999)
  Tokoferoli v oljčnih oljih Slovenske Istre v treh zaporednih letih (številka: 17, 1999)
  A study of the morphological variability of Radiolites marinii Caffau & Pleničar (Radiolitidae), Late Cenomanian, Karst of Gorizia, Italy (številka: 17, 1999)
  Meiofavna Strunjanskega zaliva 18 let pozneje: ponovljena raziskava (številka: 17, 1999)
 7. 2000
   40

  Occurence of bluefish, Pomatomus saltator (Linnaeus, 1766), and butterfish, Stromateus fiatola (Linnaeus, 1758), juveniles in the eastern central Adriatic (številka: 19, 2000)
  Karta ranljivosti krasa vzdolž avtocest v Sloveniji (številka: 19, 2000)
  Boris Križan 1948-2000 (številka: 19, 2000)
  Spiridon Brusina - zoolog i paleontolog (1845-1908) (številka: 19, 2000)
  Structure of motor abilities of five and a half years old girls (številka: 19, 2000)
  Razširjenost medvejk (Spiraea spp.) v Sloveniji (številka: 19, 2000)
  Meiobenthic harpacticoida (Copepoda) from the southern part of the Gulf of Trieste (Northern Adriatic) (številka: 19, 2000)
  The influence of marine anoxia on precipitation of Mytilus galloprovincialis shell carbonate in the coastal zone of the Rovinj bay (Northern Adriatic) (številka: 19, 2000)
  Meiobenthic harpacticoida (Copepoda) from the southern part of the Gulf of Trieste (Northern Adriatic) (številka: 19, 2000)
  'Captain Musafir' in Slovenia in 1863 (številka: 19, 2000)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 19, 2000)
  First record of three species of the genus Cladophora Kütz. In the costal waters of Slovenia (številka: 19, 2000)
  Bidens pilosa and Conyza sumatrensis, two new naturalised species in the flora of Slovenia (številka: 19, 2000)
  Miroslav Zei: Povest o hrbtenici (številka: 19, 2000)
  Carlina frigida subsp. fiumensis, neu für Istrien (številka: 19, 2000)
  Boris Kryštufek: Osnove varstvene biologije (številka: 19, 2000)
  Dr. fra Jure Radić - botaničar, malakolog i ekolog (1920-1990) (številka: 19, 2000)
  Petar Lorini - utemeljitelj suvremenog ribarstva u istočnom Jadranu (številka: 19, 2000)
  Hydrocarbons in sea water and coastal sediments of the Slovenian part of the Gulf of Trieste (številka: 19, 2000)
  Profesor Livio Poldini - at the seventieth anniversary of his birth (številka: 19, 2000)
  Historical and contemporary presence of the great white shark, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), in the northern and central Adriatic Sea (številka: 19, 2000)
  Ugotavljanje načina pretakanja in prenosa snovi s sledilnim poskusom v naravnih razmerah (številka: 19, 2000)
  First record of a Tiger shark Galeocerdo cuvier (Peron & Leseur, 1822) in the Italian waters (številka: 21, 2000)
  Occurrence of the Basking shark, Cetorhinus maximus (Günnerus, 1765), in the waters off Piran (Gulf of Trieste, Northern Adriatic) (številka: 21, 2000)
  Sečoveljske soline - geološki laboratorij v naravi (številka: 21, 2000)
  Il disegno della superficie ventrale delle pinne pettorali dei selaci come carattere diagnostico per il riconoscimento delle specie (številka: 21, 2000)
  Stopnja poznanje dreves in grmov v osnovni šoli (številka: 21, 2000)
  The opistobranch mollusks (Cephalaspidea, Saccoglossa, Notaspidea, Anaspidea and Nudibranchia) of the Adriatic sea with special reference to the Slovenian coast (številka: 21, 2000)
  Prostorski ureditveni posegi v Krajinskem parku Sečoveljske soline (številka: 21, 2000)
  La pirite nelle arenarie del Bacino Giulio (številka: 21, 2000)
  Prispevek k poznavanju fizičnogeografske podobe Sečoveljskih solin (številka: 21, 2000)
  Znanstveni rad akademika prof. dr. Tonka Šoljana - hrvatskog i svjetskog ihtiologa (1907-1980) (številka: 21, 2000)
  I salici e il loro ruolo nella biologia applicata alla tutela dell'ambiente (številka: 21, 2000)
  Remarks on published data on harvestmen (Arachnida: Opiliones) from Slovenia (številka: 21, 2000)
  Kartiranje tržaške urbane flore (SV Italija) (številka: 21, 2000)
  Distribution of Corbula gibba (Bivalvia, Corbulidae) in the northern Adriatic Sea (številka: 21, 2000)
  Primo ritrovamento di Lutraria anguistior Philippi, 1844 (Bivalvia, Mollusca) nell'Adriatico (številka: 21, 2000)
  Records of the Sandbar shark Carcharhinus plumbeus, (Nardo, 1827) in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic) (številka: 21, 2000)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 21, 2000)
  Calcareus structures built by the coralline alga Pneophyllum confervicola (Kützing) Chamberlain (Corallinales, Rhodophyta) in a marine cave in the Gulf of Oman (številka: 21, 2000)
 8. 2001
   43

  Impacts of net cage fish farm on sedimentary biogeochemical and meiofaunal properties of the Gulf of Trieste (številka: 23, 2001)
  In relation to the captures of a great white shark, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), and a shortfin mako, Isurus oxyrinchus rafinesque, 1809, in the Messina strait (številka: 23, 2001)
  Sexual size dimorphism and life history traits of two European spadefoot toads (Pelobates fuscus and P. syriacus) in allopatry and sympatry (številka: 23, 2001)
  Some new data on Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758) and Sparisoma (Euscarus) cretense (Linnaeus, 1758) from the Eastern Adriatic (številka: 23, 2001)
  Katalog izobraževalnih vsebin (številka: 23, 2001)
  Zavarovana območja kot orodje za ohranjanje biodiverzitete v Sredozemlju (številka: 23, 2001)
  Eleonora's Falcon (Falco eleonorae, Gene 1839) in Croatia (številka: 23, 2001)
  Marble trout (Salmo marmoratus) and bullhead (Cottus Gobio) in two slovene rivers (Adriatic Sea basin) (številka: 23, 2001)
  3. mednarodni kongres "Ekologija in varstvo evropskih gozdnih sov" (številka: 23, 2001)
  Presence of the great white shark, Charcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) in the Catalonian Sea (NW Mediterranean) (številka: 23, 2001)
  Seasonal variability in phytoplankton and bacterioplankton distribution in the semi-enclosed temperate gulf (Gulf of Trieste, Adriatic Sea) (številka: 23, 2001)
  Živo srebro v območju Idrije in severnega Jadrana (številka: 23, 2001)
  Scientific life and work of Narcis Mršić (1951-1997) (številka: 23, 2001)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 23, 2001)
  Pokrajinska ogroženost in ukrepi za zaščito kraškega izvira Bistrica (številka: 23, 2001)
  Quantification of mucilage-associated suspended matter in the Gulf of Trieste (Adriatic Sea) (številka: 23, 2001)
  First confirmed record of angular roughshark Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) predation on shark egg case of small-spotted catshark Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) in Mediterranean waters (številka: 23, 2001)
  Morphometrics of neonate velvet belly, Etmopterus spinaxs (Linnaeus, 1758) (številka: 23, 2001)
  Meiofauna izolske luke pred graditvijo marine in po njej (številka: 23, 2001)
  Preliminary observations on abnormal abundance of Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) in Middle and Northern Adriatic Sea (številka: 25, 2001)
  Sečoveljske soline v mednarodnem naravovarstvenem kontekstu (številka: 25, 2001)
  An analysis of the photographic evidences of the largest great white sharks,Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), captured in the Mediterranean sea with considerations about the maximum size of the species (številka: 25, 2001)
  Prva gnezditev sabljarke Recurvirostra avosetta v Sloveniji (številka: 25, 2001)
  Pollution hot spots and sensitive areas along the Slovenian coast (številka: 25, 2001)
  Raziskovalna delavnica "Vzorci in procesi v biodiverziteti Balkana", Koper, 25.-28. septembra 2001 (številka: 25, 2001)
  L'ittiofauna della Riserva naturale marina di Miramare (Golfo di Trieste, Alto Adriatico) (številka: 25, 2001)
  Annales-Series naturalis (številka: 25, 2001)
  A survey of the introduced non-indigenous species in the northern Adriatic Sea (številka: 25, 2001)
  On the capture of a young Porbeagle, Lamna nasus (Bonaterre, 1778), in the western Adriatic Sea (številka: 25, 2001)
  Molluschi rinvenuti nel corso di una campagna sperimentale di pesca a strascico in Adriatico (številka: 25, 2001)
  Prime nidificazioni di Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans michahellis) sul Carso (številka: 25, 2001)
  First observations on the artificial reef submerged at the sandbank of Santa Croce (Triest, Italy) (številka: 25, 2001)
  Opportunities for new Ramsar sites: experiences of a territorially small country (številka: 25, 2001)
  Nekaj značilnosti avifavne Pivških jezer (številka: 25, 2001)
  Grgur Bučić - svestrani prirodoslovac (1829-1911) (številka: 25, 2001)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 25, 2001)
  Projekt ALAS - Vse o soli (številka: 25, 2001)
  Desertification processes in the adjacent Mediterranean mountains (Brkini and Čičarija) (številka: 25, 2001)
  Claudio Battelli: Priročnik za spoznavanje morske flore Tržaškega zaliva (številka: 25, 2001)
  40 let Nacionalnega Inštituta za biologijo (številka: 25, 2001)
  Numuliti iz apnenčevega turbidita pri Fiesi (Slovenija) (številka: 25, 2001)
  Ali je Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande edini slovenski predstavnik tega rodu? (številka: 25, 2001)
  Nova segetalna združba iz zveze Caucolidion lappulae Tx. 50 iz severozahodne Istre (Slovenija) (številka: 25, 2001)
 9. 2002
   36

  Popis gnezdečih ptic na planoti med Goličem, Lipnikom in Kavčičem (Čičarija, Slovenija) (številka: 1, 2002)
  Stazione Zoologica Anton Dohrn Naples (številka: 1, 2002)
  Presence of atypical characteristics in a specimen of small-spotted catshark Scyliorhinus (Linnaeus, 1758) caught in the Mediterranean (številka: 1, 2002)
  Influence of biomechanical properties of particular skeletal muscles on child motor development (številka: 1, 2002)
  Due catture di squalo bianco, Carcharodon carcharias (Linneo, 1758) avvenute nelle acque di Marzamemi (Sicilia) negli anni 1937 e 1964 (številka: 1, 2002)
  Analysis of the vertebral number in gilt sardine Sardinella aurita Valenciennes, 1847 and allis-shad Alosa fallax nilotica (Lacepede, 1803) from the eastern central Adriatic (številka: 1, 2002)
  Feeding habits of the striped red mullet, Mullus surmuletus Linnaeus, 1758, in the eastern central Adriatic (številka: 1, 2002)
  Elasmobranch species of the seas of Turkey (številka: 1, 2002)
  Capture of a female basking shark, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765), from southern Turkey (številka: 1, 2002)
  Ecological characterization of a Mediterranean fresh water pool on the Merag Peninsula, Cres (Croatia) (številka: 1, 2002)
  Contribution to the knowledge of the dry grassland vegetation on the highland areas of the Pohorje mountain (Slovenia) (številka: 1, 2002)
  "Priročnik za spoznavanje morske flore Tržaškega zaliva" avtorja Claudia Battelija (številka: 1, 2002)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 1, 2002)
  Okopavinska plevelna vegetacija v Breginjskem kotu (zahodna Slovenija) (številka: 1, 2002)
  Huw Idwal Griffiths (številka: 1, 2002)
  A visual census of the coastal fish assemblage at Kostrena (the Kvarner area, Croatia) (številka: 1, 2002)
  Pojavljanje afriškega minljivca Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) na slovenskem morskem obrežju (Insecta: Odonata) (številka: 1, 2002)
  The impact of African dust on the northern Adriatic (številka: 1, 2002)
  Stomach contens of the longnose spurdog, Squalus blainvillei (Risso, 1826) from the north-eastern Aegean Sea (številka: 2, 2002)
  The meiofauna of two protected wetlands on the Slovene coast: the Škocjan Inlet and the Strunjan Lagoon (številka: 2, 2002)
  Owl-fly Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) in Slovenia and in the Northwestern part of Croatia (Neuroptera: Ascalphidae) (številka: 2, 2002)
  The use of the fog-system in the olive leafy cutting propagation (številka: 2, 2002)
  Relation between environmental variables, species richness and species composition of Slovenian semi-dry meadows of Mesobromion erecti alliance (številka: 2, 2002)
  Lebetus guilleti (Teleostei: Gobiidae) in the northern Adriatic sea (številka: 2, 2002)
  Management and conservation of wetlands and water resources in Slovenia with regard to the new European water legislation (številka: 2, 2002)
  Genetske raziskave oljke (številka: 2, 2002)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 2, 2002)
  Morphometrics of young kitefin sharks, Dalatias licha (Bonnaterre, 1788), from northeastern Aegean Sea, with notes on its biology (številka: 2, 2002)
  A topographical survey of habitats types in the area characterized by seagrass meadow of Posidonia oceanica in the southern part of the Gulf of Trieste (Northern Adriatic) (številka: 2, 2002)
  Pond preference by amphibians (Amphibia) on the Karst Plateau and in Slovenian Istria (številka: 2, 2002)
  Searching for biological activities in a northern Adriatic red alga Polysiphonia sp. (številka: 2, 2002)
  Flora in vegetacija intenzivno rabljenih njiv osrednje Gorenjske (številka: 2, 2002)
  Primerjava požganih in nepožganih gozdnih ploskev na osnovi rastlinskih življenjskih oblik na primorskem Krasu in v Istri (številka: 2, 2002)
  Inštitut za biodiverzitetne študije ZRS Koper (številka: 2, 2002)
  Northern range extension of the ornate wrasse, Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758) (Pisces: Labridae), in the eastern Adriatic (številka: 2, 2002)
  Anton Brancelj (ur.): Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp (številka: 2, 2002)
 10. 2003
   47

  Boris Sket, Matija Gogala, Valika Kuštor (ur.) 2003: Živalstvo Slovenije ... (številka: 1, 2003)
  Enzymatic variability of Mediterranean slipper lobsters scyllarides latus, from Sicilian waters (številka: 1, 2003)
  Sedimentation and composition of particulate matter in a marine fish farm (Gulf of Trieste, Northern Adriatic); preliminary results (številka: 1, 2003)
  Can open water bio-filters be used for the reduction of the environmental impact of finfish net cage aquaculture in the coastal waters of Israel? (številka: 1, 2003)
  Biofilter community oxygen consumption rates (številka: 1, 2003)
  Andrej Gogala: Kamen, voda, sonce in veter ... (številka: 1, 2003)
  Ivan Gams, Kras v Sloveniji v prostoru in času ... (številka: 1, 2003)
  Records of basking sharks, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) (Chondrichthyes: Cetorhinidae) off the Maghrebin shore (southern Mediterranean) (številka: 1, 2003)
  Estimating the carrying capacity of coastal areas potentially suitable for mussel culture in the upper Adriatic, Croatia (številka: 1, 2003)
  Relations between air temperature, precipitation and surface and vertical water temperature variations in the Kriško lakes (Julian Alps, NW Slovenia) in July 2002 (številka: 1, 2003)
  Suspended biofilters: succession of fouling communities immediately adjacent to a fish cage and control location (številka: 1, 2003)
  Early colonisation of biological filters suspended in waters adjacent to caged mariculture activity, west Scotland (številka: 1, 2003)
  Kraški izviri Bistrice (JZ Slovenija) (številka: 1, 2003)
  On the record of Madeira rockfish Scorpaena madurensis Valenciennes, 1833, in the eastern Adriatic (številka: 1, 2003)
  A preliminary report on a new type of floating mire from Hungary (številka: 1, 2003)
  Meiobenthic fauna (without Harpacticoida) in the southern part of Gulf of Trieste (številka: 1, 2003)
  sup(15)N enrichment in fouling communities influenced by organic waste deriving from fish farms (številka: 1, 2003)
  Suha in mokra leta v submediteranski Sloveniji od 14. do srede 19. stoletja (številka: 1, 2003)
  Distribution of the food surplus and faecal particles on the seabed bellow a fish farm in the Bay of Piran (številka: 1, 2003)
  First record of the humpback whale, Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781), fom the Adriatic sea (številka: 1, 2003)
  Mariculture-environment interactions and biofiltration in oligotrophic Read sea waters (številka: 1, 2003)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 1, 2003)
  Spring phenological trends in Slovenia (številka: 1, 2003)
  Effect of time of first deployment and duration on the auccession of benthic organisms on biofilters used to mitigate impact of fish farms on water qualityin crete (številka: 1, 2003)
  Hydrochemical research of the Mlini spring, Istria (številka: 1, 2003)
  Historical and contemporary records of sharks from the Sea of Marmara, Turkey (številka: 1, 2003)
  The influence of fish cage aquaculture on bacterioplankton in the Bay of Piran (Gulf of Trieste, Adriatic Sea) (številka: 1, 2003)
  Algae in Dragonja river (številka: 1, 2003)
  New additional records of Imperial blackfish, Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833), White trevally, Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801), and Atlantic pomfret, Brama brama (Bonnaterre, 1788), in the eastern Adriatic (številka: 2, 2003)
  Heteroptera of Slovenia (številka: 2, 2003)
  On the occurence of the tripletail, Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) (Osteichthyes: Lobotidae), off the coast of Algeria (southern Mediterranean) (številka: 2, 2003)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 2, 2003)
  A gravid female bramble shark, Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788), caught off Elba island (Italy, northern Thyrrenian sea) (številka: 2, 2003)
  Spatial distribution of soft-bottom polychaetes along western coast of the northern Adriatic sea (Italy) (številka: 2, 2003)
  Historical records of the great white shark, Carcarodon carcharias (Linnaeus, 1758)(Lamniformes, Lamnidae), from the Sea of Marmara (številka: 2, 2003)
  Effects of reproductive factors on interrelationships between three deep watersharks from northern Tunisia (central Mediterranean) (številka: 2, 2003)
  The allergenic flora of Trieste (NE Italy) (številka: 2, 2003)
  Status of sharks in the Mediterranean (številka: 2, 2003)
  Preliminary characterization of magmatic clasts from conglomerate within the Bovec flysch (Slovenia) (številka: 2, 2003)
  Sharks captured off Pescara (Italy, western Adriatic sea) (številka: 2, 2003)
  The effects of UV-B radiation on aquatic and terrestrial primary producers (številka: 2, 2003)
  Lessepsian fish migrants reported in the eastern Adriatic sea (številka: 2, 2003)
  Shore platforms along the north-western istrian coast (številka: 2, 2003)
  Records of the bluntnose six-gill shark, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)(Chondrichthyes: Hexanchidae)in the Mediterranean sea (številka: 2, 2003)
  The fauna of epikarst (številka: 2, 2003)
  Nexus between the motor performance and cognitive abilities of pre-school girls (številka: 2, 2003)
  Najdba etruščanske rovke Suncus etruscus (Savi, 1882) na otoku Lošinju (Hrvaška) (številka: 2, 2003)
 11. 2004
   29

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Algae in manure and wastewater from the constructed barje and Dragonja wetlands (številka: 1, 2004)
  Eocenski numuliti pri Dolnjem mlinu v Vipavski dolini, JZ Slovenija (številka: 1, 2004)
  Two large shortfin makos, Isurus oxyrinchus, Rafinesque, 1809, caught off Sicily, western Ionian sea (številka: 1, 2004)
  Preliminary investigation of the sedimentary bottom decapod fauna in the upper infralittoral of the island of Krk (Adriatic sea) (številka: 1, 2004)
  Observations on biometrical parameters in elasmobranch species from Maghrebin waters (številka: 1, 2004)
  Pojavljanje Jadranske smrdljive kukavice (Himantoglossum adriaticum H. Baumann) v Halozah (SV Slovenija) (številka: 1, 2004)
  Neuroleon microstenus (Mclachlan, 1898) (Neuroptera: Myrmeleontidae) in Northwestern part of the Balkan Peninsula (številka: 1, 2004)
  The structure and seasonal variations of Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh (Bangiales, Rhodophyceae) community from the slovenian coast (Northern Adriatic) (številka: 1, 2004)
  The Mediterranean spearfish, Tetrapturus belone, Rafinesque, 1810, in the Adriatic waters (številka: 1, 2004)
  Algal flora of four different springs in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Catture ed avvistamenti di mobula, Mobula mobular (Bonnaterre, 1788) nelle acque dello Stretto di Messina (številka: 1, 2004)
  Records of the Bermuda sea chub, Kyphosus sectator (Linnaeus, 1758)(Osteichthyes: Kyphosidae) from the coastal waters of Algeria (southern Mediterranean) (številka: 1, 2004)
  Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)(Lamniformes, Cetorhinidae)in the gulf of Antalya in 1987 (številka: 1, 2004)
  The association Gentiano terglouensis-Caricetum firmae T. Wraber 1970 in the Krn mountains (the Julian Alps) (številka: 1, 2004)
  Brazdasti kit (Balaenoptera physalus) v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (številka: 1, 2004)
  Heteroptera of Slovenia, II (številka: 2, 2004)
  Feeding habits of the Mediterranean poor cod Trisopterus minutus capelanus (Lacepede)(Pisces: gadidae) from eastern central Adriatic (številka: 2, 2004)
  Carex austroalpina Becherer, a new southeastern-Alpine species for the flora of Slovenia, and Viola pyrenaica Ramond ex dc., second records for the flora of the Julian Alps (številka: 2, 2004)
  On the recent occurrence of elasmobranch species in Tunis southern lagoon (northern Tunisia, central Mediterranean) (številka: 2, 2004)
  Sexual dimorphism in the small-spotted catshark, Scyliorhinus canicula (L., 1758), from the Edremit bay (Turkey) (številka: 2, 2004)
  Obituary (številka: 2, 2004)
  On a great white shark, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), trapped in a tuna cage off Libya, Mediterranean sea (številka: 2, 2004)
  Sharks captured by commercial fishing vessels off the coast of Turkey in the northern Aegean sea (številka: 2, 2004)
  Length-weight relationships of fishes from turkish seas (številka: 2, 2004)
  On the occurrence of the pelagic stingray, Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832), in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic) (številka: 2, 2004)
  Kraške podtalne skalne oblike (številka: 2, 2004)
  On the occurrence of John Dory Zeus faber Linnaeus, 1758 (Osteichyes: Zeidae) in a perimediterranean lagoon: the Tunis southern lagoon (northern Tunisia) (številka: 2, 2004)
 12. 2005
   36

  Ugotavljanje dejavnikov, povezanih z doseganjem platoja VO2 pri treniranih dečkih (številka: 1, 2005)
  The harvestmen fauna (Arachnida: Opiliones) from the Sub Mediterranean region of Slovenia - II (številka: 1, 2005)
  An annotated checklist of the family gobiidae in the Adriatic Sea (številka: 1, 2005)
  Travniške ornitocenoze dnevno aktivnih gnezdilcev v JZ Sloveniji (številka: 1, 2005)
  Photographic evidence of the occurrence of bramble shark, Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788)(squaliformes: echinorhinidae) from the Sea of Marmara (številka: 1, 2005)
  Non-volant terrestrial mammals (Mammalia) on the Adriatic island of Korčula (številka: 1, 2005)
  Morphological and reproductive phenology of Cystoseira compresa (esper) Gerloff & Nizamuddin (fucales, fucaphyceae) in the gulf of Trieste (north Adriatic Sea) (številka: 1, 2005)
  Pontic occurrence of the bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) (Chondrichthyes: Hexanchidae) (številka: 1, 2005)
  First record of the zebra goby, Zebrus zebrus (pisces: gobiidae), in the Ionian Sea (številka: 1, 2005)
  Relations between land-use and socio-economic structure on farms with and without agricultural land abandonment (številka: 1, 2005)
  Effects of an intensive cage farm on the macrobenthos in the gulf of Trieste (northern Adriatic sea) (številka: 1, 2005)
  Unusual sea slug from Cape Madona (Piran, Slovenia) (številka: 1, 2005)
  Lovrenc Lipej, Alessandro De Maddalena and Alen Soldo: Sharks of the Adriatic Sea, Knjižnica Annales Majora, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, 2004 (številka: 1, 2005)
  Vegetation of the Stjuža coastal lagoon in Strunjan landscape park (Slovenia) (številka: 1, 2005)
  Occurrence of hammerhead sharks (chondrichthyes: sphyrnidae) in waters off Sicily (central Mediterranean) (številka: 1, 2005)
  Vremske plasti skozi zgodovino (številka: 1, 2005)
  Gelatinous zooplankton assemblages in temperate coastal waters - seasonal variations (Gulf of Trieste, Adriatic Sea) (številka: 1, 2005)
  On the occurrence of the porbeagle, Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)(Chondrichthyes: Lamnidae), off italian coasts (northern and central Mediterranean Sea) (številka: 2, 2005)
  New contributions to the marine coastal fish fauna of Slovenia (številka: 2, 2005)
  Ilova Gora and Čušperk bauxite deposits (številka: 2, 2005)
  Seasonality in diel catch rate of labrids in a shallow-water habitat at Duće Glava beach in the eastern Adriatic (številka: 2, 2005)
  Marjan Richter: Naše morje - Okolja in živi svet Tržaškega zaliva (številka: 2, 2005)
  Shark chumming in the eastern Adriatic (številka: 2, 2005)
  Teleost species recorded in Tunis southern lagoon after its environmental restoration (northern Tunisia, central Mediterranean) (številka: 2, 2005)
  Numulitine iz nahajališča Paprata na Krku (številka: 2, 2005)
  The Gulf of Gabes (central Mediterranean) (številka: 2, 2005)
  Phytogeography and syntaxonomy of snow-bed vegetation on calcareous substrates in the south-eastern Alps (številka: 2, 2005)
  First record of the pigeye shark, Carcharhinus amboinensis (Müller & Henle, 1839), in the Mediterranean Sea (številka: 2, 2005)
  Mehkužci (Mollusca) v parku Škocjanske jame (številka: 2, 2005)
  Development of the invasive turf-forming red algae Womersleyella setacea (Hollenberg) R. E. Norris on subtidal shores of Rijeka bay (northern Adriatic sea) (številka: 2, 2005)
  Is variety of species-rich semi-natural Mesobromion grasslands detectable with functional approach? (številka: 2, 2005)
  Selške nizkometamorfno-vulkansko-sedimentne plasti, osrednja Slovenija (številka: 2, 2005)
  Identification and characterization of autochthonous olive varieties in Istra (Croatia) (številka: 2, 2005)
  Notes on spermatophores in Cyphophthalmus duricorius Joseph (Arachnida: Opiliones: Sironidae) (številka: 2, 2005)
  Vpliv nekaterih tehnoloških parametrov na kakovost pridelanega žajblja (Salvia officinalis L.) (številka: 2, 2005)
  New record of serpent eel Ophisurus serpens (Linnaeus, 1758)(Ophichthidae) in the Adriatic waters with a review of recent Adriatic records (številka: 2, 2005)
 13. 2006
   29

  Benthic macrofauna of a submarine cave on the Istrian peninsula (Croatia) (številka: 1, 2006)
  Biological observations on the black torpedo, Torpedo nobiliana Bonaparte 1835(Chondrichthyes: Torpedinidae), from two Mediterranean areas (številka: 1, 2006)
  On a rare skate, the speckled ray, Raja polystigma Regan, 1923 (Chondrichthyes: Rajidae) captured off the coast of Languedoc (Southern France, northern Mediterranean) (številka: 1, 2006)
  Lovrenc Lipej, Robert Turk & Tihomir Makovec: Endangered species and endangered habitat types in the Slovenian Sea. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2006 (številka: 1, 2006)
  Distribution of seaweed Fucus virsoides J. Agardh in Boka Kotorska bay (south Adriatic sea) (številka: 1, 2006)
  Presenza della balenottera comune Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) nell'area di Lampedusa (arcipelago delle Pelagie) in relazione alla temperatura superficiale delle acque (številka: 1, 2006)
  Vpliv dimenzij sestave telesa na aerobno učinkovitost otrok (številka: 1, 2006)
  Davorin Tome, Andrej Sovinc & Peter Trontelj: Ptice Ljubljanskega barja. DOPPS, Ljubljana, 2005 (številka: 1, 2006)
  Prispevek k poznavanju gozdne vegetacije Krasa (jugozahodna Slovenija) (številka: 1, 2006)
  Distribution and biology of the bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)(Chondrichthyes: Hexanchidae), from turkish waters (številka: 1, 2006)
  On the occurrence of butterfish, Stromateus fiatola Linnaeus, 1758, in the eastern Adriatic sea: a review (številka: 1, 2006)
  Heteroptera of Slovenia, III (številka: 1, 2006)
  Preliminary investigations on crustaceans associated with the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) beds in the upper infralittoral of the Bosphorus (Turkey) (številka: 1, 2006)
  Analisi comparativa di esemplari di Mitra zonata Marryat, 1818 (Mollusca, Gastropoda) provenienti da tre aree del editerraneo (številka: 2, 2006)
  Observations on the black-striped pipefisf Syngnathus abaster, Risso 1826 (Syngnathidae) from tunisian waters (central Mediterranean) (številka: 2, 2006)
  Borut Furlan: A journey into the silent worlds. Didakta d.o.o., Radovljica, 2006 (številka: 2, 2006)
  On the occurrence of ribbon fish Trachipterus trachypterus (Gmeli, 1789) in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea) (številka: 2, 2006)
  Prispevek k pregledu taksonov iz oblikovnega kroga širokolistne močvirnice (Epipactis helleborine s.l.) (številka: 2, 2006)
  Spremljanje pojava oljčne muhe (Bactrocera oleae L.) v Slovenski Istri v letu 2005 z novo metodo za fitosanitarno varstvo oljk (številka: 2, 2006)
  Antioxidants in virgin olive oils produced from two olive cultivars of Slovene Istria (številka: 2, 2006)
  Effects of suspended mussel culture on the macrozoobenthos in the Gulf of Trieste (northern Adriatic sea, Italy) (številka: 2, 2006)
  Iztok Škornik: Sto slovenskih ptic. Založba Modrijan, Ljubljana, 2006, 263 str. (številka: 2, 2006)
  Evidence of predatory attack on a bottlenose dolphin Tursiops truncatus by a great white shark Carcharodon carcharias in the Mediterranean sea (številka: 2, 2006)
  Gibalna aktivnost in šolski dosežki učencev drugega triletja (številka: 2, 2006)
  On the record of the royal flagfin, Aulopus filamentosus (Pisces: Aulopidae), from the Adriatic Sea (številka: 2, 2006)
  Olive tree - the source of pharmacodynamically active substances (številka: 2, 2006)
  The importance of the Tivat salina (Montenegro) for migrating and wintering waterbirds, including some notes on passerines (številka: 2, 2006)
  Mikrosatelitski markerji in njihova uporabnost v oljkarstvu (številka: 2, 2006)
  Krasoslovne raziskave pri graditvi avtocest prek slovenskega krasa (številka: 2, 2006)
 14. 2007
   28

  The benthic macrofauna at the outfalls of the underwater sewage discharges in the Gulf of Trieste (northern Adriatic sea, Italy) (številka: 1, 2007)
  Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium) from the northern Adriatic as a potential source of natural insecticide (številka: 1, 2007)
  Heteroptera of Slovenia, IV (številka: 1, 2007)
  Evaluation of measurement uncertainty for the methods of analysis used to assess the characteristics of olive oil and olive-pomace oil from commission regulations EEC 2568/91 and EC 1989/2003... (številka: 1, 2007)
  Evaluation of the acidity in samples of virgin olive oil for the 1995-2005 period and correlation between the collected data and the performed sensory analysis (številka: 1, 2007)
  Intestinal contents of adult Osmylus fulvicephalus (Scop.) (Neuroptera, Osmylidae) (številka: 1, 2007)
  Diet of the marbled electric ray Torpedo marmorata (Chondrichthyes: torpedinidae) off the languedocian coast (southern France, northern Mediterranean) (številka: 1, 2007)
  Biennial bearing in olive (Olea europaea) (številka: 1, 2007)
  Microsatellites as a powerful tool for identification of olive (Olea europaea L.) planting material in nurseries (številka: 1, 2007)
  Tom Turk: Pod gladino Mediterana, Založba Modrijan, 2007, 590 str. (številka: 1, 2007)
  Vegetation of tall rush saltmarshes (Juncetea maritimae) and saltmarsh scrubs (Arthrocnemetea fruticosae) on the Slovenian seacoast (številka: 1, 2007)
  Incidental captures of thresher sharks (Lamniformes: Alopiidae) from turkish coastal waters (številka: 1, 2007)
  Karotenoidi v oljčnem olju (številka: 1, 2007)
  Sizes of eight oviparous elasmobranch species hatched in two Mediterranean areas (številka: 1, 2007)
  Overview of eutrophication-related events and other irregular episodes in Slovenian Sea (Gulf of Trieste, Adriatic sea) (številka: 2, 2007)
  Occurrence of Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) (Pisces: Gobiidae) along the north Aegean coast of Turkey (številka: 2, 2007)
  Inland observations of common bottlenose dolphins Tursiops truncatus (Montagu, 1821) in the delta of the Bojana/Buna river, Albania and Montenegro (številka: 2, 2007)
  Novejše ugotovitve pri raziskavah numulitin v Sloveniji (številka: 2, 2007)
  New records of some rare and less-known fishes in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic) (številka: 2, 2007)
  First record of Carcharhinus brachyurus (Gunther, 1870) (Chondrichthyes; Carcharhinidae) from sardinian waters (central Mediterranean) (številka: 2, 2007)
  First record of Coris julis in the Miramare natural marine reserve (številka: 2, 2007)
  Occurrence of striped dolphins (Stenella coeruleoalba) in the gulf of Trieste (številka: 2, 2007)
  Palaeomagnetic research into unroofed caves opened up during the highway construction at Kozina, SW Slovenia (številka: 2, 2007)
  Polyaromatic hydrocarbons pollution assessment of Slovenian sea (številka: 2, 2007)
  Prof. dr. Miroslav Zei: življenje, delo in dosežki (številka: 2, 2007)
  Short-term surface changes on sandstone rocks (številka: 2, 2007)
  L'introduzione in Europa di Tapes philippinarum (Adams & Reeve, 1852), la vongola verace filippina (številka: 2, 2007)
  Quantification of wing pigmentation and identification of pigments in wings of Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)(Neuroptera: Myrmeleontidae) (številka: 2, 2007)
 15. 2008
   24

  Morphological characters and meristic counts in two anglerfishes, Lophius budegassa and L. piscatorius (Osteichthyes: Lophiidae) from Tunisian coastal waters (Central Mediterranean) (številka: 1, 2008)
  Ecology and eye morphology in Bubopsis agrionoides, Puer maculatus and Deleproctophylla dusmeti (Neuroptera, Ascalaphidae) (številka: 1, 2008)
  Ocena onesnaženosti zraka z ozonom v obmorskem delu Slovenije z uporabo pasivnih vzorčevalnikov (številka: 1, 2008)
  Spremembe intenzivnosti erozije v porečju Dragonje v drugi polovici 20. stoletja (številka: 1, 2008)
  The impact of road traffic on hydrocarbon content in the sediments of the Škocjan wetland (številka: 1, 2008)
  First record of Chthamalus Montagui Southward, 1976 (Crustacea, Cirripedia) on the Slovenian coast (Gulf of Trieste, Northern Adriatc sea) (številka: 1, 2008)
  Cetacean strandings in the province of Brindisi (Italy, southern Adriatic sea) (številka: 1, 2008)
  The syngnathid species from Tunisian waters (Central Mediterranean) (številka: 1, 2008)
  Utilizzo di sistemi di valutazione della qualita costiera della Cirenaica (Jamahiriya Libya - Mediterraneo sud orientale) mediante indicatori derivati dall'ecologia del paesaggio (številka: 1, 2008)
  Two recent records of the great white sharks, Charcarodon carcharias (Linnaeus, 1758)(Chondrichthyes: Lamnidae), caught in Turkish waters (številka: 1, 2008)
  Osservazioni sulle comunita macrozoobentoniche dell'Isola della Cona (Friuli Venezia Giulia, nord-est Italia) (številka: 1, 2008)
  Heteroptera of Slovenia, V (številka: 1, 2008)
  Morska ekologinja prof. dr. Alenka Malej - jubilantka (številka: 1, 2008)
  Characterization of the noise produced by class 1 powerboat race in Piran bay (Slovenia) and potential impact on the marina fauna (številka: 2, 2008)
  Utilization of empty holes by two Adriatic endolithic Blennies under experimental conditions - preliminary results (številka: 2, 2008)
  Functional comparision of the sub-Mediterranean illyrian meadows from two distinctive geological substrates (številka: 2, 2008)
  Opisthobranch molluscs (Mollusca: Gastropoda) from Slovenian coastal waters (Northern Adriatic) (številka: 2, 2008)
  Periphyton bioindicators in the Sitnica river (Kosovo) (številka: 2, 2008)
  Wormlion Vermileo vermileo (l.) (Diptera: Vermileonidae) in Slovenia and Croatia (številka: 2, 2008)
  New biological data on the eagle ray, Myliobatis aquila (Chondrichthyes: Myliobatidae), off the Languedocian coast (southern France, northern Mediterranean) (številka: 2, 2008)
  Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in slovenian and adjacent waters (northern Adriatic sea) (številka: 2, 2008)
  Development of the identification key for reference fig (Ficus carica L.) varieties from Slovene Istria (številka: 2, 2008)
  Prime valutazioni dell'impatto del disturbo antropico alla riserva naturale marina Miramare (številka: 2, 2008)
  Botanik Tone Wraber - sedemdesetletnik (številka: 2, 2008)
 16. 2009
   28

  Caves in breccia and flysch below mount Nanos in the Vipava valley (Slovenia) (številka: 1, 2009)
  Topoclimatic conditions as factors, influencing on the olive growing in the municipality of Piran (številka: 1, 2009)
  On the capture of a large basking shark Cetorhinus maximus (Chondrichthyes: Cetorhinidae) in the Bay of Edremit (northeastern Aegean sea) (številka: 1, 2009)
  Fitocenološka in floristična analiza obrečnih travnikov pri vasi Soča (Julijske Alpe) in predlogi za njihovo varovanje (številka: 1, 2009)
  Evidence for seagrass competition in a central croatian Adriatic lagoon (številka: 1, 2009)
  Analisi di dati bioacustici ottenuti mediante echosounder per la valutazione della componente ittica dell' Area marina protetta di Miramare (številka: 1, 2009)
  Freshwater gobies in the Adriatic drainage basin of the western Balkans (številka: 1, 2009)
  Chemical characterization of stromatolitic "petola" layer (Sečovlje salt-pans, Slovenia) using FT-IR spectroscopy (številka: 1, 2009)
  Breeding of the mediterranean gull Larus melanocephalus in Slovenia (številka: 1, 2009)
  New record of the humpback whale (Megaptera novaeangliae) in the Adriatic Sea (številka: 1, 2009)
  Lovrenc Lipej, Martina Orlando Bonaca, Tihomir Makovec: Jadranske babice. Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran, 2008, 207 str. (številka: 1, 2009)
  Saprobiological analysis of Llap water (Kosovo) (številka: 1, 2009)
  First record of the african hind (Cephalopholis taeniops)(Pisces: Serranidae) in the Levant (številka: 2, 2009)
  Cetacean records and encounter rates in the northern Adriatic sea during the years 1988-2007 (številka: 2, 2009)
  New biological data on thornback ray, Raja clavata (Chondrichthyes: Rajidae), off the Languedocian coast (southern France, northern Mediterranean) (številka: 2, 2009)
  The meagre Argyrosomus regius (Asso, 1801) in Croatian waters (Neretva channel, southern Adriatic) (številka: 2, 2009)
  Additional records and a new description of Protonemura khroumiriensis sp. n. (Plecoptera, Nemouridae) from Tunisia (številka: 2, 2009)
  The diet of the raven Corvus corax in south-west Slovenia (številka: 2, 2009)
  Two juvenile great white sharks, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)(Chondrichthyes; Lamnidae), caught in the northeastern Aegean sea (številka: 2, 2009)
  Caves as potential karst geohazards on highways in SW Slovenia (številka: 2, 2009)
  Acoustic observations of jellyfish distributions in Malo lake (Mljet is., Croatia) (številka: 2, suppl., 2009)
  Early developmental sequence of an anthozoan parasite of the jellyfish Aurelia sp. 5 in an isolated marine lake (Mljet, Croatia) (številka: 2, suppl., 2009)
  In situ manipulation of vertically migrating gelatinous zooplankton using nighttime blue-water scuba in the south-central Adriatic Sea (številka: 2, suppl., 2009)
  Aurelia sp. 5 (Scyphozoa) population in the Mljet lake (The southern Adriatic): trophic interactions and link to microbial food web (številka: 2, suppl., 2009)
  Fish and jellyfish: using the isolated marine "lakes" of Mljet island, Croatia, to explore larger marine ecosystem complexities and ecosystem-based management approaches (številka: 2, suppl., 2009)
  Project Meduza in the context of its historical time (številka: 2, suppl., 2009)
  Planktonic cnidarians in the open southern Adriatic Sea: a comparison of historical and recent data (številka: 2, suppl., 2009)
  Climate and Mediterranean jellyfish: assessing the effect of temperature regimes on jellyfish outbreak dynamics (številka: 2, suppl., 2009)
 17. 2010
   24

  Relations of macrofaunal diversity with habitat diversity in a Central Croatian Adriatic lagoon (številka: 1, 2010)
  Accesses from the surface to the Postojna cave system (številka: 1, 2010)
  Dušan Podgornik (številka: 1, 2010)
  Atypical coloration in small-spotted catshark Scyliorhinus canicula (Chondrichthyes: Scyliorhinidae) caught off Northern Tunisian coast (Central Mediterranean) (številka: 1, 2010)
  Additional records of the blunthead puffer, Sphoeroides pachygaster (Osteichthyes: Tetraodontidae) off the Tunisian coast (Central Mediterranean) (številka: 1, 2010)
  Gli elementi orientali appenino-balcanici, ilirici, pontici e sud-est europei della flora italiana (številka: 1, 2010)
  The use of GIS-based spatial multi-criteria evaluation in the selection process for the new Slovenian geomagnetic observatory site (številka: 1, 2010)
  Occurrence of the Por's goatfish Upeneus pori (Osteichthyes: Mullidae) in the Lagoon of Bizerte (Northern Tunisia, Central Mediterranean) (številka: 1, 2010)
  New record of the blue crab, Callinectes sapidus Rathburn, 1896, (Decapoda: Brachyura) in the Adriatic Sea (številka: 1, 2010)
  Post-release behavior and anthropogenic injuries of the bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)(Chondrichthyes: Hexanchidae) in Turkish waters (številka: 1, 2010)
  Prime osservazioni sulla predazione opportunistica del "vermocane" Hermodice carunculata (Pallas, 1766), ai danni della piccola pesca artigianale nelle acque di Lampedusa (is. Pelagie) (številka: 1, 2010)
  First record of the dusky spinefoot Siganus luridus (Rüppell, 1828) in the Adriatic Sea (številka: 2, 2010)
  Morphological abnormalities in two batoid species (Chondrichthyes) from Northern Tunisian waters (Central Mediterranean) (številka: 2, 2010)
  Additional records of the bull ray Pteromylaeus bovinus (Chondrichthyes: Myliobatidae), in the Lagoon of Bizerte (Northern Tunisia, Central Mediterranean) (številka: 2, 2010)
  Elevational distribution of small terrestrial mammals on Mt. Pohorje, Slovenia (številka: 2, 2010)
  Evaluation on the ecological status of the macrozoobenthic communities in the Marano and Grado Lagoon (Northern Adriatic sea) (številka: 2, 2010)
  First record of the dolphin-fish juveniles, Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758), in the Eastern Adriatic Sea (številka: 2, 2010)
  Relation between CSR functional signatures of dry grasslands from two contrasting geological substrates (številka: 2, 2010)
  Historical occurence of the hooded/carrion crow (Corvus cornix/corone) in urban areas of Europe with emphasis on Slovenia (številka: 2, 2010)
  New records on non-indigenous algal species in Slovenian coastal waters (številka: 2, 2010)
  A review of newspaper and internet portrayals of the sixgill shark, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)(Chondrichthyes: Hexanchidae), caught in Turkish waters between 1974-2009 (številka: 2, 2010)
  Contribution to the knowledge on the longhorn beetle (Coleoptera, Cerambycidae) fauna of Vozilići, eastern Istria, Croatia (številka: 2, 2010)
  The northernmost record of the Brachyuran Herbstia condyliata (Fabricius, 1787) and its distribution in the Adriatic sea (Decapoda, Brachyura, Epialtidae) (številka: 2, 2010)
  In memoriam prof. Tone Wraber (številka: 2, 2010)
 18. 2011
   9

 19. 2012
   23

  New data on the presence of three similar species of the genus Melitaea (številka: 1, 2012)
  In memoriam Dr. Mira Zore-Armanda (številka: 1, 2012)
  V spomin prof. dr. Adamu Benoviću (številka: 1, 2012)
  The relationship between fish length and otolith dimensions of mugilid fish, Liza kluzingeri (Day, 1888) collected from the Persian Gulf near Bandar Abbas (številka: 1, 2012)
  Survey on Chamelea gallina beds in the Lignano area (Gulf of Trieste, Adriatic Sea) (številka: 1, 2012)
  Fluctuating asymmetry in the otolith length, width and thickness in two pelagic fish species collected from the Persian Gulf near Bandar Abbas (številka: 1, 2012)
  New records of the parrot fish, Sparisoma cretense, and the cleaver wrasse, Xyrichtys novacula, by visual census in the southern Adriatic (številka: 1, 2012)
  Additional records of Lessepsian teleost species off the Tunisian coast (central Mediterranean) (številka: 1, 2012)
  Biometric properties of axillary sea bream, Pagellus acarne (Osteichthyes: Sparidae), from the eastern Adriatic Sea (številka: 1, 2012)
  Subterranean fauna of twelve Istrian caves (številka: 1, 2012)
  Iztok Škornik: Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. Izdajatelj Soline Pridelava soli d. o. o., 2012, 280 str. (številka: 1, 2012)
  On the additional occurrences of the imperial blackfish, Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833) (Centrolophidae) in the Adriatic Sea (številka: 1, 2012)
  Vertical distribution of soft bottom macrozoobenthos in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea) (številka: 2, 2012)
  Confirmed occurence of cuckoo wrasse Labrus mixtus (Osteichthyes: Labridae) in Tunisian waters (Central Mediterranean) (številka: 2, 2012)
  Prodromo della flora di Palena (regione Abruzzo, Parco Nazionale della Majella) (številka: 2, 2012)
  First record of Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae) in Albania (številka: 2, 2012)
  New recordings of opisthobranch mollusks (Mollusca: Opisthobranchia) in the Slovenian portion of the Adriatic Sea (številka: 2, 2012)
  Present changes and predictions for fishery and mariculture in the Eastern Adriatic (Croatia) in the light of climate change (številka: 2, 2012)
  On the occurrence of Charaxes jasius (Lepidoptera: Nymphalidae) in Istria, Croatia (številka: 2, 2012)
  Assessment of the use values of the Sečovlje Salina Nature Park (Slovenia) (številka: 2, 2012)
  Prof. dr. Jože Štirn, dobitnik NIB-ove nagrade za življenjsko delo (številka: 2, 2012)
  Botanical rarities from Slovenian Istria (številka: 2, 2012)
  1st International Scientific Meeting in the Sečovlje Salina (številka: 2, 2012)
 20. 2013
   16

  Contribution to the knowledge of the flora in the area of Brestovica (Kras, Slovenia) (številka: 1, 2013)
  Macrozoobenthic communities in the regional Natural Reserve of Isonzo River mouth (North-East Italy) (številka: 1, 2013)
  Bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus (Chondrichthyes: Hexanchidae), caught by commercial fishing vessels in the seas of Turkey between 1967 and 2013 (številka: 1, 2013)
  Notes on the gregarines (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinorida) of insects in Slovenia (številka: 1, 2013)
  First record of a shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae) from the Bay of Saroz (NE Aegean Sea) (številka: 1, 2013)
  Definition of a new formula for the calculation of the total height of the fan shell Pinna nobilis in the Miramare Marine Protected Area (Trieste, Italy) (številka: 1, 2013)
  First records of Randall's threadfin bream Nemipterus randalli (Osteichthyes: Nemipteridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean) (številka: 2, 2013)
  The Marano and Grado lagoon (številka: 2, 2013)
  Notes on invertebrates preyed by shrews (Mammalia: Insectivora: Soricidae) in Slovenia (številka: 2, 2013)
  New records of Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Slovenia and the overview of its distribution and occurrence in the north-western Balkans (številka: 2, 2013)
  Characterisation of the noise emitted by the passage of a passenger cruise liner in the Venice lagoon (številka: 2, 2013)
  Prof. dr. Bojan Ogorelec (1945-2013), slovenski morski geolog (številka: 2, 2013)
  Rare but present (številka: 2, 2013)
  Westward range extension of the Lessepsian migrant the shrimp scad Alepes djedaba (Forsskal, 1775) in the Mediterranean (številka: 2, 2013)
  New northernmost record of the blunthead pufferfish, Sphoeroides pachygaster (Osteichthyes: Tetraodontidae) in the Mediterranean Sea (številka: 2, 2013)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 2, 2013)
 21. 2014
   22

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  V spomin profesorju, mentorju, sodelavcu in prijatelju prof. dr. Juriju Piškurju (številka: 1, 2014)
  Additional records of non-indigenous, rare and less known fishes in the Eastern Adriatic (številka: 1, 2014)
  Floristic and functional diversity of meadows from two neighboring biogeographic regions (številka: 1, 2014)
  Reproductive cycle and size at first sexual maturity of common pandora Pagellus erythrinus (Sparidae) from the Bay of Monastir (Tunisia, central Mediterranean) (številka: 1, 2014)
  Status of angelshark, Squatina squatina (Elasmobranchii: Squatiniformes: Squatinidae) in the Sea of Marmara (številka: 1, 2014)
  Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) in the Gulf of Trieste (northern Adriatic) (številka: 1, 2014)
  4. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, 9. in 10. maj 2014, Maribor (številka: 1, 2014)
  First records of sideburn wrasse Pteragogus pelycus (Osteichthyes: Labridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean) (številka: 1, 2014)
  Prof. dr. Jadran Faganeli - prejemnik Velike nagrade Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo (številka: 2, 2014)
  New records of Caulerpa cylindracea Sonder (Caulerpales, Chlorophyta) in Istria, Croatia (številka: 2, 2014)
  Recurrence of Sargassum vulgare C. Agardh in Slovenian coastal waters (Adriatic Sea) (številka: 2, 2014)
  New records of opistobranch gastropods in the waters off Slovenia (Gulf of Trieste, Northern Adriatic Sea) (številka: 2, 2014)
  Not disappeared, just rare! (številka: 2, 2014)
  The lesser-known medusa Drymonema dalmatinum Haeckel 1880 (Scyphozoa, Discomedusae) in the Adriatic Sea (številka: 2, 2014)
  Brehm's Life of animals from 1872 in Poreč, Croatia (številka: 2, 2014)
  Additional records of a rare Elasmobranch species, sharpnose seven-gill shark Heptranchias perlo (Hexanchidae) off the northern Tunisian coast (central Mediterranean) (številka: 2, 2014)
  Additional record of a Lessepsian migrant - the dusky spinefoot, Siganus luridus (Rüppell, 1829) in the eastern Adriatic (Montenegrin coast) (številka: 2, 2014)
  Strokovna srečanja o ohranjanju ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov - Symposia on the Conservation of Mediterranean Marine Key Habitats, Portorož, 27.-31. oktober 2014 (številka: 2, 2014)
  The stock status of Callista chione (Linnaeus, 1758) exploited in the Gulf of Trieste (številka: 2, 2014)
  A comparison between biomonitoring methods for the analysis of macrobenthic invertebrate communities in different river types of Friuli Venezia Giulia (številka: 2, 2014)
 22. 2015
   24

  Recent record of the Great white shark, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), from central Aegean Sea off Turkey's coast (številka: 1, 2015)
  Le orchidaceae della Puglia (Italia meridionale) (številka: 1, 2015)
  Occurence of the angular rough shark, Oxynotus centrina (Chondrichthyes: Oxynotidae) in the Eastern Mediterranean (številka: 1, 2015)
  First record of the Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) in the Lagoon of Marano and Grado (northern Adriatic Sea) (številka: 1, 2015)
  Growth of the invasive cockle Fulvia fragilis (Mollusca: Bivalvia) in northern Tunisia (central Mediterranean) (številka: 1, 2015)
  Two sibling green lacewing species, Chrysopa pallens and Chrysopa gibeauxi (Insecta: Neuroptera: Chrysopidae) in Slovenia and western Balkan countries (številka: 1, 2015)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 1, 2015)
  Description, reproductive biology and ecology of the Sphaeroma walkeri (Crustacea: Isopoda) alien species from the Tunis Southern Lagoon (northern Tunisa, central Mediterranean) (številka: 1, 2015)
  Egidio Trainito, Mauro Doneddu: Nudibranchi del Mediterraneo. 2a edizione, riveduta e ampliata. Il Castello, 2014, 192 p. (številka: 1, 2015)
  Seasonal dynamics of macrozoobenthic community in the wetland of the natural regional reserve of the Isonzo river mouth, northeast Italy (številka: 1, 2015)
  Additional records of spinetail devilray Mobula japanica (Chondrichthyes: Mobulidae) from the Tunisian coast (central Mediterranean) (številka: 2, 2015)
  Contribution to the fauna of Scarabaeoidea (Coleoptera) of Cres Island, Croatia (številka: 2, 2015)
  Annales. Series historia naturalis (številka: 2, 2015)
  Shark attacks againt humans and boats in Turkey's waters in the twentieth century (številka: 2, 2015)
  Anton Brancelj: Jama Velika pasica: zgodovina, okolje in življenje v njej, The Velika pasica cave: the history, environment and life in it. Založba ZRC in Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2015, 110 str. (številka: 2, 2015)
  Additional records of two Lessepsian fish, Siganus luridus and Champsodon vorax from Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) (številka: 2, 2015)
  22. simpozij o okoljski biogeokemiji v Piranu (številka: 2, 2015)
  Can evapotranspiration be considered an additional indicator for understanding the changed landscape identity of the classic Karst? (številka: 2, 2015)
  Observations on the thinlip conger Gnathophis mystax (Osteichthyes: Congridae) from the Tunisan coast (central Mediterranean) (številka: 2, 2015)
  Additional record of common bream Abramis brama (Cyprinidae) in the Adriatic drainage system (Norin River, Croatia) (številka: 2, 2015)
  Ocena knjige: "Endemi u hrvatskoj flori" avtorjev Tonija Nikolića, Milenka Milovića, Sandra Bogdanovića in Nenada Jasprice (številka: 2, 2015)
  Recent record of the serpent eel Ophisurus serpens (Pisces: Ophichthidae) in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea) (številka: 2, 2015)
  Photographic record of the spinner shark, Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839), in Gökova Bay (South Aegean Sea, Turkey) (številka: 2, 2015)
  An attempt to demonstrate the influence of Maunder minimum climate on salt production and it's price in the Slovenian Istria (Sečovlje salt-pans) (številka: 2, 2015)
 23. 2016
   31

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  In memory of Francesco Maria Tamberlich (1965-2016) (številka: 1, 2016)
  The second record of Lessepsian migrant Etrumeus golanii from the north-eastern Aegean Sea (Izmir Bay, Turkey) (številka: 1, 2016)
  First record of a Lessepsian migrant, the dusky spinefoot, Siganus luridus (Rüppell, 1829) in the Strait of Messina (Central Mediterranean Sea) (številka: 1, 2016)
  Annotated list of crustacean species recorded in the Tunis Southern Lagoon (northern Tunisia, central Mediterranean) (številka: 1, 2016)
  Disappearance of Fucus virsoides J. Agardh from the Slovenian coast (Gulf of Trieste, Northern Adriatic) (številka: 1, 2016)
  Le Orchidaceae della Provincia dell'Aquila (številka: 1, 2016)
  First taxonomical analyses of pike populations (Esocidae, Esox) in Friuli Venezia Giulia (Northeast Italy) (številka: 1, 2016)
  Ophrys illyrica S. Hertel & K. Hertel (Orchidaceae), a new species in the Slovenian flora (številka: 1, 2016)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljaste kukavice Anacamptis papilionacea (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, 1997 (Orchidaceae) na severni meji areala vrste (številka: 1, 2016)
  Capture of a juvenile shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae) in the Bay of Edremit, northern Aegean Sea (Turkey) (številka: 1, 2016)
  Unusual records of tripletail Lobotes surinamensis (Osteichthyes: Lobotidae) from the Tunis Southern Lagoon (north-eastern Tunisia, central Mediterranean Sea) (številka: 1, 2016)
  Changes in bird species composition and abundance in Dragonja Valley (SW Slovenia) (številka: 1, 2016)
  New record of white grouper Epinephelus aeneus (Osteichthyes: Serranidae) in Croatian Adriatic waters (številka: 1, 2016)
  Editorial (številka: 2, 2016)
  Functional composition of mid-stream gravel bar vegetation (Middle Drava River, NE Slovenia) (številka: 2, 2016)
  Additional record of Alectis alexandrina (Carangidae) from the north-western Levantine Sea (Fethiye, Turkey) (številka: 2, 2016)
  Book review (številka: 2, 2016)
  Is the Port of Koper an inhospitable environment for the settlement of non-indigenous macrophytes? (številka: 2, 2016)
  Historical dispersal of the great white shark, Carcharodon carcharias, and bluefin tuna, Thunnus thynnus, in Turkish waters (številka: 2, 2016)
  Morphometric characteristics, vertical distribution and density of the limpet Patella caerulea l. in relation to different substrata of the Bay of Koper (Gulf of Trieste, northern Adriatic) (številka: 2, 2016)
  Neretva rudd, Scardinius plotizza, Heckel & Kner, 1858 (Cyprinidae), endemic fish species of the Adriatic watershed (številka: 2, 2016)
  Occurrence of Parabrachiella insidiosa (Heller, 1865) and Parabrachiella merluccii (Bassett-Smith, 1896) (Copepoda; Lernaeopodidae) in European hake in Turkey (številka: 2, 2016)
  First record of hollowsnout grenadier Coelorinchus caelorhincus (Osteichthyes: Macrouridae) from the Syrian coast (eastern Mediterranean) (številka: 2, 2016)
  First record of the tripletail Lobotes surinamensis (Pisces: Lobotidae) in the lagoon of Marano and Grado (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea) (številka: 2, 2016)
  Le Orchidaceae d'Abruzzo (številka: 2, 2016)
  Proteins, fatty acids and nutritional value in the muscle of nine marine species commonly consumed in Tunisia (central Mediterranean) (številka: 2, 2016)
  Scuba observations reveal a wider distribution range for Thorogobius macrolepis (Teleostei: Gobiidae) (številka: 2, 2016)
  Bathymetric chart of Lake Derane as the basis for defining the hydro-ecological optimum of the Deransko wetlands (številka: 2, 2016)
  Clinitrachus argentatus (Risso, 1810) (Perciformes: Clinidae) - a less known fish species in Slovenian coastal waters (Adriatic Sea) (številka: 2, 2016)
 24. 2017
   9

 25. 2018
   6

 26. 2019
   1