Acta Histriae

 1. 1993
   12

 2. 1994
   32

  La chiesa istriana nel VII e nell' VIII secolo (številka: 2, 1994)
  Elementi linguistici slavi e preromanzi nella carta del Placito di Risano (številka: 2, 1994)
  Istrska cerkev v 7. in 8. stoletju (številka: 2, 1994)
  Acta Histriae (številka: 2, 1994)
  Il contributo dell'archeologia all'interpretazione del documento del Placito del Risano (številka: 2, 1994)
  Neka pitanja prijelaza vlasti nad Istrom od Bizanta na Franke (številka: 2, 1994)
  K najdbam 8. stoletja na Koroškem (številka: 2, 1994)
  Prispevek arheologije k interpretaciji listine o Rižanskem placitu (številka: 2, 1994)
  Zu funden des 8. jarhunderts aus Kärnten (številka: 2, 1994)
  Slovanske in predneolatinske jezikovne prvine v listini Rižanskega placita (številka: 2, 1994)
  Zgodnjesrednjeveško pokopališče v Pordenonu (številka: 2, 1994)
  Sul passagio del potere sull'Istria da Bisanzio ai Franchi (številka: 2, 1994)
  Das Frühmittelalterliche Gräberfeld in Pordenone (številka: 2, 1994)
  L'immigrazione nell'Istria veneta tra '500 e '600: problemi giurisdizionali, contese tra comunita, conflitti etnici tra originari e forestieri (številka: 3, 1994)
  Sul ritrovamento dello statuto di Sanvincenti (številka: 3, 1994)
  La prima annessione dell'Istria ex veneziana al Litorale austriaco nel 1804 e l'Ufficio circolare dell'Istria in Capodistria (številka: 3, 1994)
  Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella republica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700 (številka: 3, 1994)
  Vicedomini, notarji in kancelarji med poklicem in oblastjo v severni Istri (številka: 3, 1994)
  Vsakdanje življenje istrskih prebivalcev, kot ga odsevajo nekateri objavljeni mestni statuti (številka: 3, 1994)
  Investiture feudali e conflitti locali nell'Istria del '700: il caso dei conti Becich e della citta di Parenzo (številka: 3, 1994)
  Vloga in pomen Collegia dei Nobili v Kopru (številka: 3, 1994)
  Skica za portret istočnoistarskih kvarnerskih srednjovjekovnih komuna od XV. do XVII. stoljeća (številka: 3, 1994)
  Acta Histriae (številka: 3, 1994)
  Statut Moščenic iz leta 1616 (številka: 3, 1994)
  La deputazione provinciale di Orsera, 1778-1794: Istituzione peculiare del crepuscolo veneziano in Istria (številka: 3, 1994)
  La prima fase di ripristino dell'ordinamento austriaco nell'Istria gia veneziana: i decreti Nugent del settembre 1813 (številka: 3, 1994)
  L'istituzione del Magistrato di Capodistria nel 1584. contributo allo studio dei rapporti tra l'Istria e La Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVII (številka: 3, 1994)
  Ribellismi, rivolte antifiscali e repressione della criminalita nell'Istria del '700 (številka: 3, 1994)
  Goriški grofje in geneza Pazinske grofije (številka: 3, 1994)
  Per uno studio dell'emigrazione carnica in Istria (sec.XVIII) (številka: 3, 1994)
  Note sull'amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV (številka: 3, 1994)
  Problemi fiscali in Istria (številka: 3, 1994)
 3. 1996
   8

 4. 1997
   18

 5. 1998
   28

  Il Partito comunista Italiano e la questione di Trieste (1944-1947) (številka: 6, 1998)
  Acta Histriae (številka: 1, 1998)
  Inventing ethnic spaces: Free Territory, sovereigny and the 1947 Peace Treaty (številka: 6, 1998)
  Gli alleati e la questione di Trieste fra peace making e guerra fredda (številka: 6, 1998)
  United States Policy towards Yugoslavia after the Second World War (številka: 6, 1998)
  Spomini naše mladosti (številka: 6, 1998)
  Odnos tržaškega slovenskega prebivalstva do ljudske oblasti in zaveznikov (številka: 6, 1998)
  Povojno nasilje v Beneški Sloveniji (številka: 6, 1998)
  La politica italiana e il problema della frontiera orientale (številka: 6, 1998)
  Slovenske kulturne ustanove na Primorskem med kulturnim in političnim poslanstvom (številka: 6, 1998)
  Prilog o hrvatskom sudjelovanju u diplomatskim odlukama druge Jugoslavije o zapadnim hrvatskim krajevima (1943.-1947.) (številka: 6, 1998)
  Pariška mirovna konferenca (številka: 6, 1998)
  Odseljevanje in optiranje za italijansko državljanstvo iz dela Primorske, ki je bil z Mirovno pogodbo priključen k LR Sloveniji (številka: 6, 1998)
  Poskus orisa učinkov jugoslovanske politike na diplomatsko dogajanje v obdobju 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Trieste e Austria - il primo lustro del secondo dopoguerra (številka: 6, 1998)
  Slovenski primorski duhovniki in njihov odnos do novih slovenskih meja (1945-1947) (številka: 6, 1998)
  Problem zahodne meje pri Slovencih 1941-1945 (protirevolucionarni tabor) (številka: 6, 1998)
  Nova uprava Primorske 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Slovenska zahodna meja in ekonomsko vprašanje (številka: 6, 1998)
  Camisa nera - stella rossa (številka: 6, 1998)
  Sindacato e lotte sociali nell'immediato dopoguerra a Trieste (številka: 6, 1998)
  Problem zahodne meje pri Slovencih 1941-1945 (številka: 6, 1998)
  Obujanje kulturno-prosvetnega delovanja v Trstu v letih 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Britain, Yugoslavia and the onset of the Cold War 1945-1947 (številka: 6, 1998)
  Predlog za ohranitev rapalske meje in delitev Slovenije (številka: 6, 1998)
  Nova meja na Goriškem (številka: 6, 1998)
  Topografija spomina na novo mejo (številka: 6, 1998)
  Istrsko podeželje v vrtincu revolucije (številka: 6, 1998)
 6. 1999
   47

  Acta Histriae (številka: 1, 1999)
  I Savi Grandi - gli oligarchi di Venezia? (številka: 7, 1999)
  Fevdalne in nacionalne države: Evropa in Mediteran (številka: 7, 1999)
  Nobilta veneziana, comunita e comuni rurali di fronte alle bonifiche (številka: 7, 1999)
  Reguliranje gradskog prostora u dalmatinskim komunama razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (številka: 7, 1999)
  O položaju novopridošlih stanovnika u Mletačku Istru (številka: 7, 1999)
  Prestigio e influenza politica del potere economico a Trieste nelle carte della Deputazione di Borsa poi Camera di commercio (številka: 7, 1999)
  L onore delle magistrature (številka: 7, 1999)
  Il nuovo patriziato veneziano (številka: 7, 1999)
  Čas ustanov (številka: 7, 1999)
  Peculati, corruzioni e ordine pubblico a Venezia nel primo governo austriaco (1798-1806) (številka: 7, 1999)
  L'Istria Bizantina: le istituzioni militari ai confini dell'esarcato ravennate (številka: 7, 1999)
  Sodna oblast in vaška skupnost (številka: 7, 1999)
  In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale (Repubblica di Venezia - secoli XVII-XVIII) (številka: 7, 1999)
  Guirisdizione e comunita: Folgaria contro Lastebasse (številka: 7, 1999)
  Sistemi oblasti v Istri v prehodnem obdobju (1797-1815) (številka: 7, 1999)
  Un rito di degradazione nel Friuli del 1700 (številka: 7, 1999)
  Naznake rimskog i mletačkog prava u kupoprodaji Riječkoga statuta (številka: 7, 1999)
  Questioni successorie tra diritto comune e diritto veneto in un giurista "culto" di fine Cinquecento (številka: 7, 1999)
  Signori e sudditi nelle terre feudali della Repubblica Veneta nel '500 (številka: 7, 1999)
  Istituzioni e sistemi finanziari in Italia tra cinque e seicento (številka: 7, 1999)
  Giuspatronati popolari e comunita rurali (secc. XV-XVIII) (številka: 7, 1999)
  Staleška uvjetovanost vlasti u Dubrovačkoj republici (številka: 7, 1999)
  Ob rob raziskavam s področja poročne tematike (Beneška republika, 17.-18. stol.) (številka: 7, 1999)
  Byzantine rule on the Adriatic (in Dalmatia, Istria and on the Western Adriatic): possibilities for a comparative study (številka: 7, 1999)
  Austrijska tajna policija u izgradnji političkih i intelektualnih elita (številka: 7, 1999)
  Odvzemi siromaku, daj bogatašu (številka: 7, 1999)
  Mletačka inkvizicija i istočnojadranska obala (številka: 7, 1999)
  Uradništvo v avstrijskem delu Istre v 18. stoletju (številka: 7, 1999)
  Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle Langhe tra mito e storia (številka: 7, 1999)
  Due processi per rapimento a confronto (številka: 7, 1999)
  Istrski deželni zbor (številka: 7, 1999)
  Odnos oblastnih ustanov do žensk in otrok v srednjeveških mestih severozahodne Istre (številka: 7, 1999)
  Peter Pavel Vergerij ml. v slovenski znanosti (številka: 8, 1999)
  Vergerijev vpliv na razvoj protestantizma na Slovenskem (številka: 8, 1999)
  La controriforma in Istria (številka: 8, 1999)
  Peter Pavel Vergerij in reformacija v Istri (številka: 8, 1999)
  Il Concilio provinciale aquileiese del 1596 e la liturgia slava nell'Istria (številka: 8, 1999)
  I processi del vescovo di Capodistria Tommaso Stella, successore di Pier Paolo Vergerio (številka: 8, 1999)
  Filozofsko-teološka misao Petra Pavla Vergerija ml. (številka: 8, 1999)
  Medsebojni ustvarjalni vplivi Primoža Trubarja in Petra Pavla Vergerija ml. (številka: 8, 1999)
  Pier Paolo Vergerio e la propaganda eterodossa: libri e predicazione del pensiero riformato (številka: 8, 1999)
  Vergerijeva dela v zbirki protestantik v NUK in drugih evropskih knjižnicah (številka: 8, 1999)
  Petar Pavao Vergerije ml. i rimska inkvizicija (številka: 8, 1999)
  La lettera al doge Francesco Dona del 1545 e il problema politico della riforma in Italia (številka: 8, 1999)
  Petar Pavao Vergerije ml. i "Rasgovarange megiu papistu i gednim luteran" (številka: 8, 1999)
  Acta Histriae (številka: 2, 1999)
 7. 2000
   34

  L'ufficio di scrivere "In suggetto di honore". Girolamo Muzio "duellante" "duellista" (številka: 1, 2000)
  Kaj je čast? (številka: 1, 2000)
  Uradniška čast v 18. stoletju. Razmere v avstrijski Istri v času vlade Marije Terezije (številka: 1, 2000)
  Poimanje časti u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj u 19. vijeku (številka: 1, 2000)
  Honor among the philosophes (številka: 1, 2000)
  The notion of honor in the relationship between the authorities and the subjects on the example of Zadar in the first half of the fourteenth century (številka: 1, 2000)
  Scelta individuale e onore familiare: conflitti matrimoniali nella diocesi fiorentina tra '500 e '700 (številka: 1, 2000)
  Honor and the marriage wars of late renaissance Venice (številka: 1, 2000)
  Ženska čast v istrskih mestih (številka: 1, 2000)
  Gendering men in early modern Venice (številka: 1, 2000)
  Honor, law and sovereignty (številka: 1, 2000)
  Uno "scabroso argomento": il duello nella codificazione penale italiana (1786-1889) (številka: 1, 2000)
  Dell'amore dell'onore, dell'onore dell'amore: l'innamorato di Brunoro Zampeschi (1565) (številka: 1, 2000)
  Onore delle comunita, chiese e parroco. Un caso nella pianura friulana in eta moderna (številka: 1, 2000)
  Le sens de l'honneur chez quelques hommes d'affaires a Zadar au XIVe et au XVIe siecle (številka: 1, 2000)
  "U Slavu Prejasne republike" (številka: 1, 2000)
  Woman's honour in the tragedies of Wieland and Schiller and the sexual manners in XIXth century (številka: 1, 2000)
  Acta Histriae (številka: 1, 2000)
  Kodeks časti na slovenskem pred prvo svetovno vojno (številka: 1, 2000)
  What is honor? (številka: 1, 2000)
  Figli adulterini o legittimati (številka: 2, 2000)
  Honor on the scaffold in the spanish monarchy (številka: 2, 2000)
  Il "tiranno" di tribano. Onore famigliare e onore individuale da un processo padovano di fine '500 (številka: 2, 2000)
  Matrimonio e onore di ceto (številka: 2, 2000)
  Narodna čast ali kako sta se spojila narod in čast (številka: 2, 2000)
  Onore del nobile e onore del militare. Duello e "armi" nella trattatistisca (secc. XVI-XVII): problemi in margine a una ricerca (številka: 2, 2000)
  Nobildonne e cavalieri serventi nel Settecento veneto (številka: 2, 2000)
  La cultura dell'onore dei guerrieri durante il Giappone feudale (številka: 2, 2000)
  Stones and shame in early-modern Italy (številka: 2, 2000)
  Prikazi vladarskog dostojanstva (številka: 2, 2000)
  Onore perduto onore ritrovato (številka: 2, 2000)
  Representazioni dell'onore nel discorso processuale (da una vicenda istriana degli inizi del Seicento) (številka: 2, 2000)
  L'onore dei poveri vergognosi. Il caso di Bolgona (številka: 2, 2000)
  Acta Histriae (številka: 2, 2000)
 8. 2001
   31

  Tržaško-koprska škofija v 19. stoletju (številka: 1, 2001)
  Protureformacija u koparskoj biskupiji (številka: 1, 2001)
  Preureditev škofijskih meja z ozirom na Koprsko škofijo v avstrijski dobi (1814-1829) (številka: 1, 2001)
  Koprska škofija po letu 1945 (številka: 1, 2001)
  The church(es) of Aquileia, Friuli and Istria at the time of the Riziano placitum (številka: 1, 2001)
  Die glagolitischen Denkmäler im österreichischen Küstenland aus der Sicht der k.k. Zentralkommission für Kunst- und historische Denkmale in Wien (številka: 1, 2001)
  Slovenska in hrvaška duhovščina v tržaško-koprski škofiji med obema vojnama (številka: 1, 2001)
  Istra v času ustanovitve koprske škofije (številka: 1, 2001)
  Koprska škofija od prve omembe (599) do srede 8. stoletja (številka: 1, 2001)
  Liturgija v Kopru in v vsej škofiji v 18. stoletju (številka: 1, 2001)
  La riforma del clero a Capodistria nel Cinquecento (številka: 1, 2001)
  Tržaško-koprska škofija in Slovenci v času škofa Antona Santina (1938-1975) (številka: 1, 2001)
  Koprska škofija in Slovani od srednjega do novega veka (številka: 1, 2001)
  Poselitvena dinamika in spremembe funkcije nekaterih mestnih prostorov (številka: 2, 2001)
  Birma v Lanišću leta 1947 (številka: 2, 2001)
  Zgodovinski podatki o koprskih samostanskih knjižnicah (številka: 2, 2001)
  Anonimni Ravenjanin, Istra i biskupska središta (številka: 2, 2001)
  Doseljenici iz Kopra i njegove okolice u matičnim knjigama od 1613 do 1817 (številka: 2, 2001)
  Religiosita e folclore a Capodistria tra '800 e '900 (številka: 2, 2001)
  Una questione di precedenza. Capodistria 1637 (številka: 2, 2001)
  Arhitekturna prenova koprske stolnice v prvi polovici 18. stoletja (številka: 2, 2001)
  Il vescovo Baldassare Bonifacio (številka: 2, 2001)
  Votivni darovi za zdravlje u Istri (številka: 2, 2001)
  Nekaj drobcev o Slovanih v avstrijskem delu Istre in v Avstrijskem primorju (številka: 2, 2001)
  Oris razvoja koprskih bratovščin v času Beneške republike, s poudarkom na bratovščini Svetega Antona opata puščavnika (številka: 2, 2001)
  Piransko olje in koprska škofija (številka: 2, 2001)
  Krstilnica sv. Janeza Krstnika v Kopru (številka: 2, 2001)
  Koparski svećenik Jeronim Fonda (1686-1754) (številka: 2, 2001)
  Forme di diffusione e publicita dei proclami veneziani e delle terminazioni fascicolate a stampa fra XVII e XVIII secolo, analogie e riscontri fra le procedure in essere nella terra ferma veneto-friulana e nell'Istria (številka: 2, 2001)
  Acta Histriae (številka: 1, 2001)
  Acta Histriae (številka: 2, 2001)
 9. 2002
   35

  Acta Histriae (številka: 1, 2002)
  'She was killed wretchedly and without a cause' (številka: 1, 2002)
  Nasilje zapora in nasilje v zaporu (številka: 1, 2002)
  La legge come soprusso (številka: 1, 2002)
  Statutom protiv nasilja - pragmatičnost ili savjest (številka: 1, 2002)
  Avstrijska vojska in nasilje nad vojaki med reformo leta 1868 in koncem monarhije (številka: 1, 2002)
  La giustizia in scena (številka: 1, 2002)
  Ubojstva i smaknuća u Puli (številka: 1, 2002)
  La pena capitale a Venezia nel primo XVI secolo (1514-1525) (številka: 1, 2002)
  Indisciplina, violenza e repressione nelle carceri italiane dopo l'unita (številka: 1, 2002)
  Uvod (številka: 1, 2002)
  Krvava rihta v Piranu 14. stoletja (številka: 1, 2002)
  Ars iniuriandi (številka: 1, 2002)
  Ali je preklinjanje isti fenomen tako za katoliškoteološke kot humanistične študije? (številka: 1, 2002)
  Inscenirane usmrtitve (številka: 1, 2002)
  Violenza, criminalita, banditismo nelle campagne (številka: 1, 2002)
  "Pour pourvoir au bien de notre justice" (številka: 1, 2002)
  The assault on Ste.-Ferme (1615) (številka: 2, 2002)
  Un crimine feroce ed arcaico nella Sardegna dell'ottocento (številka: 2, 2002)
  Krvavi obračuni med prebivalci Pazinske grofije in s sosedi sredi 18. stoletja (številka: 2, 2002)
  Clero e violenza (številka: 2, 2002)
  Vitez in ugrabljenka (številka: 2, 2002)
  Disordini in una famiglia dell'aristocrazia vicentina (številka: 2, 2002)
  Govorica nasilja v Julijski krajini v letih 1918-1945 (številka: 2, 2002)
  Vrste i oblici nasilja u Splitu između dva svjetska rata (številka: 2, 2002)
  Acta Histriae (številka: 2, 2002)
  Koper i jezik nasilja u literarnoj recepciji Fulvija Tomizze (številka: 2, 2002)
  "Čiščenje" v Piranu (1945-1948) (številka: 2, 2002)
  Witchcraft and infanticide (številka: 2, 2002)
  Crusade, chivalry, millennium and utopia (številka: 2, 2002)
  Civic defense and the right to bear arms in the early modern German city (številka: 2, 2002)
  Zločin ili junaštvo? (številka: 2, 2002)
  Nasilje v mediteranskem prostoru v luči poročil slovenskega etničnega časopisja v ZDA v 20. stoletju do druge svetovne vojne (številka: 2, 2002)
  Govorica nasilja v slovensko-italijanskem nacionalnem konfliktu (številka: 2, 2002)
  Omicidi tra parenti nella Repubblica di Ragusa (številka: 2, 2002)
 10. 2003
   20

  Acta Histriae (številka: 1, 2003)
  Statut devinsko - nabrežinske občine in 28. člen zakona 38/2001 (številka: 2, 2003)
  Zavezniška zakonodaja in vprašanje naselitve istrskih beguncev na ozemlju tržaških Slovencev (številka: 2, 2003)
  Pravni položaj beneških Slovencev ob priključitvi k Italiji leta 1866 (številka: 2, 2003)
  Ustavno sodišče italijanske republike in zaščita slovenske manjšine (številka: 2, 2003)
  Acta Histriae (številka: 2, 2003)
  Dvojezično poslovanje krajevnih uprav in doklada za dvojezičnost (številka: 2, 2003)
  Slovenska manjšina v Italiji in italijanska v Jugoslaviji med letoma 1945 in 1990 (številka: 2, 2003)
  Pregled razvoja državne zakonodaje in sodne prakse pri uporabi slovenskega jezika v odnosu z javno upravo 1954-2002 (številka: 2, 2003)
  Manifest narodnoosvobodilnega odbora za severno Italijo (CLNAI) italijanskemu ljudstvu Julijske Benečije (10. junij 1944, Milano) (številka: 2, 2003)
  Vloga občin pri zaščiti slovenskega jezika (številka: 2, 2003)
  Obris posebnosti ustavnega pojmovanja narodnih manjšin v jugoslovanski federaciji (številka: 2, 2003)
  Socializacija, asimilacija in pravni položaj (številka: 2, 2003)
  Pravica do jezika (številka: 2, 2003)
  Fašistična zakonodaja in Slovenci med obema vojnama (številka: 2, 2003)
  Evropa in manjšine (številka: 2, 2003)
  Kratek oris pravno-političnega položaja slovenskega prebivalstva Julijske krajine od italijanskega vstopa v vojno in napada na Jugoslavijo do italijanske kapitulacije v septembru 1943 (številka: 2, 2003)
  Vloga in pomen paritetnega odbora pri izvajanju zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji (številka: 2, 2003)
  Republika Slovenija in zamejstvo 1945-2002 (številka: 2, 2003)
  Slovenci v Julijski krajini in cerkvena oblast v času med obema vojnama (številka: 2, 2003)
 11. 2004
   31

  Il ruolo della vittima nello scenario della giustizia penale internazionale (številka: 1, 2004)
  The Stangl case (številka: 1, 2004)
  Pokret za iskorjenjivanje psovanja u Splitu dvadesetih godina XX. stoljeća (številka: 1, 2004)
  Vittime innocenti dell'Inquisizione spagnola (številka: 1, 2004)
  "Knjige opasnih namjera" dalmatinskog pisca fra Filipa Grabovca (številka: 1, 2004)
  Žrtve prostitucije v srednjeveški Istri (številka: 1, 2004)
  Od imaginarnega zločina brez žrtve do resničnega zločina nad konkretno žrtvijo (številka: 1, 2004)
  ?Delitos sin víctimas ante la inquisición? (številka: 1, 2004)
  La pratica dell'urbicidio e il caso della citta di Vukovar (številka: 1, 2004)
  Modello inquisitorio, modello accusatorio e ruolo della vittima nel processo penale (številka: 1, 2004)
  Ponarejanje denarja (številka: 1, 2004)
  La vittima nello scenario del processo penale (številka: 1, 2004)
  K zgodovini homoseksualnosti na Slovenskem ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja (številka: 1, 2004)
  Zamenjava vlog "zločinca" in "žrtve" v primeru sodnih zmot zaradi načrtnega zatiranja slovenščine kot uradnega jezika na sodiščih (številka: 1, 2004)
  Osservazioni su una statistica criminale del primo seciento (številka: 1, 2004)
  "Zločin" in "žrtve" hazardnih iger na Slovenskem v preteklosti (številka: 1, 2004)
  Il martirio dell'"affannoso innocente" (številka: 1, 2004)
  Il divieto e la criminalizzazione dei libri dei sogni in Austria (številka: 1, 2004)
  Il vagabondaggio nell'Italia dell'ottocento (številka: 1, 2004)
  Civilne žrtve tržaškega zraka. Je bila melanholija v starem režimu slabost ali zločin? (številka: 1, 2004)
  Problem sodomije, najhujšega zločina proti naravi, od srednjega veka naprej (številka: 1, 2004)
  Opinione pubblica europea e processi politici nel Regno delle Due Sicilie (številka: 1, 2004)
  Il suicido nella dottrina dell'eta di mezzo (številka: 1, 2004)
  Senza illusioni. Potere che si mostra, potere che si cela (številka: 1, 2004)
  Štanjel v času zavezniške vojaške uprave (številka: 2, 2004)
  Prispevek za zgodovino slovenskega šolstva na Tržaškem (številka: 2, 2004)
  Italijanske misije v Furlaniji (1944-1945) v dokumentih Special Operations Executive (številka: 2, 2004)
  Fevdalna renta in agrarno gospodarstvo na Krasu na podlagi cenitev gospostev (1615-1637) (številka: 2, 2004)
  Fojbe - zločin ali upravičeno kaznovanje (številka: 2, 2004)
  Italija in srednjeevropske povezave v polovici tridesetih let dvajsetega stoletja (številka: 2, 2004)
  "Una gente senza eroi" (številka: 2, 2004)
 12. 2005
   32

  Šolska kronika 13, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXVII, (School chronicle - The miscellany for the history of schooling education), Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 2004, št. 1/2004, str. 1-200; št. 2/2004, str. 201-400 (številka: 1, 2005)
  Il territorium Caprense, la Via Flavia e il pluteo con decorazioni ad intreccio attorno all'800 (številka: 1, 2005)
  Skeletno grobišče v Predloki in začetki notranje migracije v slovenski Istri (številka: 1, 2005)
  Janka Istenič: Poetovio, zahodna grobišča I. in II. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joaneuma v Gradcu. Katalogi in monografije, 32, Ljubljana, 1999 ... (številka: 1, 2005)
  De Sclavis autem unde dicitis (številka: 1, 2005)
  Procedura orale e documentazione scritta nel Placito di Risano e in altri documenti giudiziari fra Danubio e mare Adriatico (številka: 1, 2005)
  Byzantium and Istria (številka: 1, 2005)
  Patriarch Fortunatus of Grado and the Placitum of Riziano (številka: 1, 2005)
  Gli aspetti giuridici del Placito di Risano (številka: 1, 2005)
  Srednjebizantinski slonokoščeni skrinjici iz Pirana in Kopra (številka: 1, 2005)
  Istra na začetku frankovske oblasti in v kontekstu razmer na širšem prostoru med severnim Jadranom in srednjo Donavo (številka: 1, 2005)
  Istrsko gospodarstvo v luči Rižanskega zbora (številka: 1, 2005)
  Božidar Jezernik: Wild Europe. The Balkans in the gaze of western travellers, London, Saqui in the association with The Bosnian Institute, 2004, 320 str. (številka: 1, 2005)
  John Jeffries Martin: Myths of renaissance individualism. Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 187 str. (številka: 1, 2005)
  "Si nobis succurrit domnus Carolus imperator" (številka: 1, 2005)
  Buzetski zbornik 31. Buzet, Katedra Čakavskog sabora, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet, 2005, 476 str. (številka: 1, 2005)
  Objave in interpretacije listine Rižanskega zbora v domačem in tujem zgodovinopisju (številka: 1, 2005)
  Začetki bizantinske oblasti v Istri (številka: 1, 2005)
  Primates populi Istrię provincię na Rižanskom saboru (številka: 1, 2005)
  Prispevki za zgodovino slovenskega šolstva na Tržaškem (številka: 2, 2005)
  Bruno Volpi Lisjak: Čupa, prvo slovensko plovilo in drevaki. Prispevek k etnologiji in vprašanju etnogeneze Slovencev. Trst, Mladika, 2005, 228 str. (številka: 2, 2005)
  Obnova in razvoj turizma na območju cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (s posebnim poudarkom na okraju Koper) (številka: 2, 2005)
  In memoriam (številka: 2, 2005)
  Eugenia Paulicelli: Fashion under fascism. Beyond the black shirt, Oxford, New York, Berg, 2004, 227 str. (številka: 2, 2005)
  "Atlantski človek" ali tržaška vprašanja ameriške povojne gospodarske politike (številka: 2, 2005)
  Milan Pahor: Slavjanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu / Od avstroogrske monarhije do italijanske republike / 1848-1954. Založništvo tržaškega tiska, 2004, 294 str. (številka: 2, 2005)
  La ricostruzione economica del Buiese (številka: 2, 2005)
  Nekateri aspekti idejnih in političnih dilem slovenske duhovščine na Primorskem v dvajsetih letih 20. stoletja v razmerju do socializma (številka: 2, 2005)
  Ivan Vogrič: Nabrežina 1904-1905: zgodovina neke stavke / Aurisina 1904-1905: storia di uno sciopero, Trst, Istituto 'Livio Saranz' di Studi, Ricerca e Documentazione sul movimento sindacale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, 2005, 75 str. (številka: 2, 2005)
  Tra mercato e propaganda (številka: 2, 2005)
  L'istituto di studi adriatici di Venezia, 1935-1945 (številka: 2, 2005)
  Continuita oltre la guerra (številka: 2, 2005)
 13. 2006
   31

  Zbornik općine Lanišće 2006. Pazin - Lanišće, "Josip Turčinović" d.o.o., Općinsko vijeće Općine Lanišče, 2006, 243 str. (številka: 1, 2006)
  The Austrian littoral in a Cisleithanian perspective (številka: 1, 2006)
  Franc Fabec, Dejan Vončina: Slovenska odporniška fotografija. Ljubljana, Modrijan, 2005, 223str. (številka: 1, 2006)
  Jure Gombač: Esuli ali optanti?: zgodovinski primer v luči sodobne teorije. Ljubljana : ZRC, Inštitut za slovensko izseljenstvo, ZRC SAZU, 2005, 152 str. (Zbirka Migracije; 6) (številka: 1, 2006)
  Slowenische Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück 1941-1945 (številka: 1, 2006)
  La narrativa di Fulvio Tomizza (številka: 1, 2006)
  Sneža Tecco Hvala, Janez Dular, Eva Kocuvan: Železnodobne gomile na Magdalenski gori. Eisenzeitlichen Grabhügel auf der Magdalenska Gora. Ljubljana, Narodni muzej Slovenija, 2004, 194 str (številka: 1, 2006)
  Zone A in the early 1950s, as we Americans knew it (številka: 1, 2006)
  Italy from below and from the outside-in (številka: 1, 2006)
  Istrians, identifications and Habsburg legacy (številka: 1, 2006)
  Imprenditori triestini in acque italiane (številka: 1, 2006)
  Kultur, Nation und sozialdemokratisches Milieu im habsburgischen Triest (številka: 1, 2006)
  Opting for identity (številka: 1, 2006)
  Marco Fossati: Terorizem in teroristi. Ljubljana Sophia, 2005, VI+224 str. (številka: 1, 2006)
  Incontri Istriani (številka: 1, 2006)
  L'introduzione del bilinguismo (trilinguismo) nel Capodistriano (1945-1948) (številka: 2, 2006)
  Storia come narrazione (številka: 2, 2006)
  Demografija mest pred moderno statistiko, s posebnim poudarkom na 18. stoletju in vprašanju urbanega priseljevanja (številka: 2, 2006)
  Peter Burke: History and social theory. Cambridge, Polity Press, 2005 (številka: 2, 2006)
  Marta Verginella: Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana,Delta, 2006 (številka: 2, 2006)
  Rudnik Sečovlje (številka: 2, 2006)
  Habsburgovci, Jadran i rasprava oko ustroja Primorske gubernije (prema spisima bečkog Haus-, Hof- und Staatsarchiva) (številka: 2, 2006)
  Oris reševanja nekaterih akutnih problemov pri obnovi gospodarstva v okraju Koper v desetletju po koncu druge svetovne vojne (številka: 2, 2006)
  Stephen J. Milner (ur.): At the margins. Minority groups in premodern Italy. Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 2005 (številka: 2, 2006)
  Nevzdržna krhkost zgodovine (številka: 2, 2006)
  La biografia come genere storiografico tra storia politica e storia sociale (številka: 2, 2006)
  Med naravnim in družbenim (številka: 2, 2006)
  Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine (številka: 2, 2006)
  Jonathan Woolfson (ur.): Palgrave advances in renaissance historiography. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave Macmillan, 2005 (številka: 2, 2006)
  Izgradnja socijalističke prosvjete, kulture i sporta u poratnoj Istri (1945.-1955.) (številka: 2, 2006)
  "Zapustil me je bog, ko sem se ga nehala bati" (številka: 2, 2006)
 14. 2007
   50

  La follia nel processo (številka: 1, 2007)
  Dragana Lucija Ratković (a cura di): Torre/Fratta/Abrega. Patrimonio culturale. Parenzo, Museo civico del Parentino, 2006, pp. 406 (številka: 1, 2007)
  Marija Mogorović Crljenko: Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa, 2006, pp. 208 (številka: 1, 2007)
  Dal lessico della peste (številka: 1, 2007)
  Opis oderuhov v 19. stoletju na Slovenskem (številka: 1, 2007)
  La colpa, la pena, la passione (številka: 1, 2007)
  Franco Colombo: La campagna istriana nel medioevo, Trieste, Circolo di cultura istro-veneta "Istria", 2005, pp. 115 (številka: 1, 2007)
  Irena Benyovsky: Trogir u katastru Franje I., Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Državni arhiv u Splitu, 2005, 180 str. (številka: 1, 2007)
  Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung (1788) (številka: 1, 2007)
  Spolnost kot greh in akt deviantnosti (številka: 1, 2007)
  Zgodovina preučevanja etnične heterogamije (številka: 1, 2007)
  Stefano Lusa: La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della repubblica. Udine, Kappa Vu ed., 2007, pp.363 (številka: 1, 2007)
  Strahovito divlji, podmukli, najodvratniji neprijatelj (številka: 1, 2007)
  The rhetoric of deviance (številka: 1, 2007)
  Zlo pijančevanja in hudodelstvo (številka: 1, 2007)
  "Considerata la mala qualita delli cingani erranti" (številka: 1, 2007)
  Podoba "Turka" v krščanskih deželah vzhodnega Jadrana v zgodnjem novem veku (številka: 1, 2007)
  La solitudine dell'"uomo" (številka: 1, 2007)
  Retorike deviantnosti (številka: 1, 2007)
  Slovanski teroristi (številka: 1, 2007)
  Med subverzivnostjo in karizmo (številka: 1, 2007)
  Il bravo tra storia e letteratura (številka: 1, 2007)
  Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Roča. Iz knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611). Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 15, Glagoljski rukopisi 5. Pazin, DAPA, 2007, 643 str. (številka: 1, 2007)
  La figura del feudatario nella Repubblica di Venezia di fine '700 (številka: 1, 2007)
  "Plačanci - agenti / špijoni zahoda" (številka: 1, 2007)
  One community's secret (številka: 2, 2007)
  In difesa dell'ordine sociale e delle istituzioni (številka: 2, 2007)
  Devianza di gender nella commedia e nella cultura del cinquecento italiano (številka: 2, 2007)
  Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia da un processo del 1630 (številka: 2, 2007)
  Ivan Milotić: Zrenj i sveti Jeronim. Oprtalj, Općina Oprtalj, 2006, pp. 155 (številka: 2, 2007)
  Melchiorre Gioia e il diritto penale (številka: 2, 2007)
  Franco Colombo, Livio Dorigo, Walter Macovaz, Franca Maselli Scotti, Claudia Pecile, Roland Marino, Vido Vivoda: Civilta contadina in Istria. Trieste, Circolo di cultura istro-veneta 'Istria', 2005 (številka: 2, 2007)
  Retorika optužbe, retorika obrane (številka: 2, 2007)
  Silvia Salvatici (a cura di): Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni. Sissco, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, pp. 245 (številka: 2, 2007)
  Totalitarian structures and social practice (številka: 2, 2007)
  Robert Mills: Suspended animation. Pain, pleasure and punishement in medieval culture. London, Reaktion books, 2005, 248 str. (številka: 2, 2007)
  Criminali e "cronaca nera" negli strumenti pubblici d'informazione tra '600 e '700 (številka: 2, 2007)
  Devianza sessuale e imperativi genealogici (številka: 2, 2007)
  La rappresentazione della giustizia penale attraverso le cronache giudiziarie di fine ottocento (številka: 2, 2007)
  L'amaro caso della signora di Carini (številka: 2, 2007)
  Livio Aragona (a cura di): Luigi Dallapiccola - Massimo Mila. Tempus aedificandi. Carteggio 1933-1975. Milano, Accademia nazionale di santa Cecilia- Fondazione ricordi, 2005, pp. 428 (številka: 2, 2007)
  Ritratto di un criminale aristocratico nel settecento (številka: 2, 2007)
  Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? (številka: 2, 2007)
  Il fornaretto di Venezia tra letteratura e cinema (številka: 2, 2007)
  Slovenci, Vindišarji, Spodnještajerci in banditi (številka: 2, 2007)
  Sexual relations between adults and children in eighteenth-century Venice (številka: 2, 2007)
  Criminalita nobiliare e inquisizione spagnola nella Sicilia di Filippo II (številka: 2, 2007)
  Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca (številka: 2, 2007)
  Angela Vode - Mara Čepič (številka: 2, 2007)
  Some cases of robbing the papal reppresentatives along the Eastern Adriatic coast in the second half of the twelfth and during thirteenth century (številka: 2, 2007)
 15. 2008
   40

  Ottoman merchants in the Adriatic (številka: 1/2, 2008)
  Giulia Giacchetti Boico, Giulio Vignoli: La tragedia sconosciuta degli Italiani di Crimea, Kerc, , 2007, pp.302 (številka: 1/2, 2008)
  Metodološki pristup analizi dalmatinskoga gradskog plemstva (številka: 1/2, 2008)
  "--- Tamen a una spia fuori ---" (številka: 1/2, 2008)
  Slavko Goldstein: 1941. godina koja se vraća. Zagreb, Novi Liber, 2007, 479 str. (številka: 1/2, 2008)
  Andrej Novak: L'Istria nella prima eta bizantina. Collana degli Atti, n. 27, Rovigno - Fiume - Trieste, Centro di ricerche storiche - Unione italiana - Universita popolare, 2007, pp. 198 (številka: 1/2, 2008)
  Smještaj gradskog plemstva u dalmatinskim gradovima srednjeg vijeka (številka: 1/2, 2008)
  Razvoj naracije v slovenskem zgodovinopisju po drugi svetovni vojni in v samostojni Sloveniji (številka: 1/2, 2008)
  Zadarski plemići kao kraljevski vitezovi u doba Ludovika I. Anžuvinca (številka: 1/2, 2008)
  Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće) (številka: 1/2, 2008)
  Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća (številka: 1/2, 2008)
  Razdelitev železniškega omrežja v srednji Evropi po prvi svetovni vojni (številka: 3, 2008)
  Pietro Kandler: Cenni al forestiero che visita Parenzo. Trieste, Edizioni Italo Svevo, Collana Reprint, 2007 (originale 1854), pp. 46 (številka: 3, 2008)
  La guerra del binario (številka: 3, 2008)
  Železnice na Goriškem (1860-1918) (številka: 3, 2008)
  Sodobne politično-geografske značilnosti alpsko-jadranskega prostora brez meja (številka: 3, 2008)
  Anglo-Američani in sabotaže slovenskih partizanov na južni železnici (številka: 3, 2008)
  Uvod u procese i procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća (1880.-1910.) (številka: 3, 2008)
  Železnica in izseljenci na poti v svet (številka: 3, 2008)
  Južna železnica kot cilj vojaških operacij slovenskega odporniškega gibanja (1941-1945) (številka: 3, 2008)
  Gaetano Benčić: La valle del Quieto. Trieste, Circolo di cultura istro-veneta "Istria", 2006, pp. 126 (številka: 3, 2008)
  Luciano Giuricin: La memoria di Goli otok - Isola calva. Monografie X, Rovigno-Fiume-Trieste, Centro di ricerche storiche-Unione italiana-Universita popolare, 2007, pp. 332 (številka: 3, 2008)
  Vloga železnice pri gospodarskem izkoriščanju Slovenije med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2008)
  Meri Kunčić: Od pošasti nas spasi. Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa, 2008, 214 str. (številka: 3, 2008)
  Veliki boj za luške tranzitne tovore in transportne poti med sosednjima pristaniščema Koper in Trst (številka: 3, 2008)
  Giulio Roselli: Draga Parenzana! Spomini, slike in dokumenti železniški progi Trst-Poreč. Trst, Bruno Fachin Editore, 2002, 317 str. (številka: 3, 2008)
  L'invenzione del diritto consentudinario (številka: 4, 2008)
  Jurists as gamekeepers (številka: 4, 2008)
  U službi države, na službu građanima (številka: 4, 2008)
  Povijesno i drugo znanstveno i stručno bogatstvo na stranicama 25 svezaka časopisa Rijeka Povijesnoga društva Rijeka (1994.-2007.) (številka: 4, 2008)
  Lucien Faggion, Anne Mailloux, Laure Verdon (ur.): Le notaire entre métier et espace public en Europe VIIIe-XVIIIe siecle. Aix-en-Provence, Univeristé de Provence, 2008, 298 str. (številka: 4, 2008)
  Branko Reisp: Zgodbe in podobe iz naše preteklosti. Ljubljana, Društvo Slovenska matica, 2008, 198 str. (številka: 4, 2008)
  Il giudice, gli avvocati e la folla (številka: 4, 2008)
  Interpreti di culture (številka: 4, 2008)
  Il notaio, la societa e la mediazione in eta moderna nelle storiografie francese e italiana (številka: 4, 2008)
  "La corte vi domanda se siete reo o innocente" (številka: 4, 2008)
  Poročilo o delu Zgodovinskega društva za južno Primorsko v obdobju 1989-2008 (številka: 4, 2008)
  Uršula Lipovec Čebron: Krožere zdravja in bolezni: tradicionalna in komplementarne medicine v Istri. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008, 218 str. (številka: 4, 2008)
  Le ali ripiegate (številka: 4, 2008)
  Notari kao posrednici između Italije i Dalmacije (številka: 4, 2008)
 16. 2009
   52

  Sabrina P. Ramet: Serbia, Croatia and Slovenia at peace and at war. Selected writings, 1983-2007. Zürich-Berlin, LIT Verlag, 2008, 288 str. (številka: 1/2, 2009)
  Alla mensa dei poeti burleschi (številka: 1/2, 2009)
  Between two shores (številka: 1/2, 2009)
  László Mayer, András Molnár (ur.): Viri za zgodovino Prekmurja. Források a Muravidék történetéhez. Zbirka dokumentov. 2 zv. Szombathely - Zalaegerszeg, Vas Magyei Levéltár - Zala Magyei Levéltár, 2008, 784 str. (številka: 1/2, 2009)
  Marta Verginella: Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena. Roma, Donzelli editore, 2008, 128 str. (številka: 1/2, 2009)
  Di fronte al soprannaturale (številka: 1/2, 2009)
  Fotografija kot medij samointerpretacije in konstrukcije lastne podobe (številka: 1/2, 2009)
  Luigi Bassano da Zara: "I costumi et i modi particolari della vita de' Turchi" (številka: 1/2, 2009)
  Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine (številka: 1/2, 2009)
  Pieta e cultura religiosa nella Sicilia del settecento (številka: 1/2, 2009)
  "To so dvonogate, kričeče in smrdljive bestije" (številka: 1/2, 2009)
  Zagorka Golubović: Pouke i dileme minulog veka. Beograd, Izdavačko preduzeće Filip Višnjić, 2006, pp. 295 (številka: 1/2, 2009)
  U procjepu državne pripadnosti i etničko-jezičnih posebnosti (številka: 1/2, 2009)
  I mediatori del sacro (številka: 1/2, 2009)
  La nuova babele o la fine dell'interpretazione (številka: 1/2, 2009)
  Primož Simoniti (ur.): Carmina Burana. Razširjen izbor. Ljubljana, Založba Modrijan, 2008, 176 str. (številka: 1/2, 2009)
  A woman as savior (številka: 1/2, 2009)
  Župnici, župani i suci u zapisnicima pastoralnih vizitacija 17. i 18. stoljeća (številka: 1/2, 2009)
  Kralj Matjaž (številka: 1/2, 2009)
  Interpretacije "posameznika, družbe in naroda" znotraj ideologije političnega katolicizma na Slovenskem (številka: 1/2, 2009)
  Vzvišeno opazovanje province (številka: 1/2, 2009)
  Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima (številka: 1/2, 2009)
  Retorični dodatki v interpretacijah humanističnega zgodovinopisja o prostoru med Alpami in Jadranom v zgodnjem srednjem veku (številka: 1/2, 2009)
  "Ut que inveneritis corrigenda corrigatis, destruatis et elleuatis superflua et nociva, edefictis et plantetis utilita et honesta" (številka: 1/2, 2009)
  Le pasteur Philippe-Sirice Bridel, le peuple et les patois (številka: 1/2, 2009)
  Leonard S. Newman, Ralph Erber (ur.): Understanding genocide. The social psychology of the holocaust. New York, Oxford University Press, 2007, 360 str. (številka: 3, 2009)
  Roparska vlačuga (številka: 3, 2009)
  Quando il diritto si fa giustizia (številka: 3, 2009)
  Una "interpretazione" richiesta (številka: 3, 2009)
  Spiare il popolo nel primo ottocento (številka: 3, 2009)
  "Referisco con mio giuramento io Gasparo Ponte ..." (številka: 3, 2009)
  L'interprete, il diritto, la vita (številka: 3, 2009)
  Scienza meteorologica, saperi medici e pratica agraria in Friuli tra sette e ottocento (številka: 3, 2009)
  Luisa Passerini: Ustna zgodovina, spol in utopija. Izbrani spisi. Ljubljana, Studia humanitatis, 2009, 342 str. (številka: 3, 2009)
  Agronomi o agrimensori? (številka: 3, 2009)
  Ramon J. Pujades i Bataller: Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada (številka: 3, 2009)
  Il giudice come ispettore (številka: 3, 2009)
  "Lo sfondo del lugubre quadro" (številka: 3, 2009)
  Physicians and the reform of popular culture in early modern Europe (številka: 3, 2009)
  Interpretare l'empatia (številka: 3, 2009)
  Una delle ultime sere di carnevale (številka: 3, 2009)
  Intermediari in agricoltura (številka: 3, 2009)
  Simonetta Marin (a cura di): Il culto dei santi e le feste popolari nella terraferma Veneta. L'inchiesta del senato veneziano 1772-1773. Costabissara, Angelo Colla Editore, 2007 (številka: 3, 2009)
  "Ne smemo se pustiti ustreliti kot krave!" (številka: 4, 2009)
  Ivan Regent a Mosca nei documenti riservati dell'archivio del P.C.U.S. ed in alcune fonti autobiografiche ed epistolari (1931-1945) (številka: 4, 2009)
  Dileme duhovnikov v zgornjem posočju po drugi svetovni vojni skozi perspektivo tolminskega procesa (številka: 4, 2009)
  Zvonka Zupanič Slavec: Tuberkuloza, kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem na primeru sanatorija Golnik (1921-1998) (številka: 4, 2009)
  Lavo Čermelj v primežu velikih ideologij 20. stoletja (številka: 4, 2009)
  Nella Lonza: Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke republike u 17. i 18. stoljeću. Zagreb, Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2009 (številka: 4, 2009)
  Miloš Milošević, Jelena Antović (priređivači): Liber Fraternitatis divi Nicolai marinariorum de Catharo. Statut Bratovštine svetog Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine. Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima. (številka: 4, 2009)
  Dr. Mihael Toroš (številka: 4, 2009)
  Jože Pirjevec: "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848-1954). Ljubljana, Nova revija, 2007 (številka: 4, 2009)
 17. 2010
   50

  Spomin in pozaba na obmejnem območju (številka: 1/2, 2010)
  Zgodovinjenje slovensko-italijanske meje in obmejnega prostora (številka: 1/2, 2010)
  The traces of the battle of the Frigid river in Veraldar saga, Ambrósius saga biskups and its potential echoes in Kirialax saga (številka: 1/2, 2010)
  Labor and communism in Yugoslavia and Italy (številka: 1/2, 2010)
  Andrej Rahten: Izidor Cankar. Diplomat dveh Jugoslavij / A diplomat of two Yugoslavias. Mengeš - Ljubljana, CEP - ZRC SAZU, 2009, 420 str. (številka: 1/2, 2010)
  "Obveščevalni trikotnik" (številka: 1/2, 2010)
  Koprska fizika 19. stoletja (številka: 1/2, 2010)
  "Komaj rojen, že goriš v ognju večera" (S. Kosovel) (številka: 1/2, 2010)
  Mediterranei e mitteleuropei (številka: 1/2, 2010)
  Sebastian Schmidt (ur.): Arme und ihre Lebensperspektiven in der frühen Neuzeit. Bern, Frankfurt a.M., Peter Lang, 2008, 339 str. (številka: 1/2, 2010)
  Vzpostavitev italijansko-jugoslovanske državne meje leta 1947 in spomin prebivalcev Loga pod Mangartom (številka: 1/2, 2010)
  Narod, država in identitete v obmejnih prostorih (številka: 1/2, 2010)
  "Na najlepše morje na svetu, na Jadran" (številka: 1/2, 2010)
  Feudal economy in early modern Western Slovenia (številka: 1/2, 2010)
  Titovi pogovori v Moskvi aprila 1968 in češkoslovaška kriza (številka: 1/2, 2010)
  Anton Rupnik (številka: 1/2, 2010)
  Francesco Leoncini (a cura di): Alexander Dubček e Jan Palach. Protagonisti della storia Europea. Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2009, pp. 409 (številka: 1/2, 2010)
  Lutz Raphael, Herbert Uerlings (ur.): Zwischen Ausschluss und Solidarität: Modi der Inklusion / Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike, Frankfurt/Main: Peter Lang, 2008 (številka: 3, 2010)
  Alenka Divjak: Saga o Kirialaxu: študija o srednjeveški islandski romanci. Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2008, 400 str. (številka: 3, 2010)
  Czech(-oslovak) national commemorations during the interwar period (številka: 3, 2010)
  Prispevek k razumevanju medvojnega delovanja ameriškega častnika Johna Blatnika v Sloveniji (številka: 3, 2010)
  Militari ed emigranti politici italiani e sloveni provenienti dalla Venezia Giulia nel paese dei Soviet aggredito (1941-1946) (številka: 3, 2010)
  Nation and commemoration in the Adriatic (številka: 3, 2010)
  Umazane ulice, nezrelo sadje in kužni hlapi (številka: 3, 2010)
  Mestna policija v Ljubljani in izseljenci (številka: 3, 2010)
  Policijski predpisi o cestah, vozovih in potnikih od cesarice Marije Terezije do sredine 19. stoletja (številka: 3, 2010)
  Politiche della memoria della grande guerra (številka: 3, 2010)
  Komemorativne prakse slovenskih emigrantov iz Julijske krajine v Dravski banovini (številka: 3, 2010)
  Dunajska policija nima posluha za prinašalce peticij "civilne družbe" s Kranjskega (številka: 3, 2010)
  "Kaj pa hočeš, polip?" (številka: 3, 2010)
  La rappresentazione pubblica delle memorie divise (številka: 3, 2010)
  Ljubljanska policija od konca 18. stoletja do leta 1848 (številka: 3, 2010)
  Le celebrazioni per gli eroi di Bazovica (1945-1948) (številka: 3, 2010)
  Jan Pelikán: Jugoslávie a pražské jaro. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, TOGGA, 2008, 377 str. (številka: 3, 2010)
  Vzpostavitev modernega policijskega sistema v prostopristaniškem Trstu sredi 18. stoletja (številka: 3, 2010)
  Dr. Ivan Schwegel in jadransko vprašanje na pariški mirovni konferenci (številka: 3, 2010)
  Dednopravni položaj hčera po statutih piranskega komuna (številka: 4, 2010)
  Vprašanje identitete in iskanje stretegij preživetja (številka: 4, 2010)
  Recepcija rimske antične vrednote fides - poštenosti in zvestobe dani besedi - v sodobnem slovenskem upravnem pravu (številka: 4, 2010)
  Politična emigracija v Trstu in vprašanje samostojne Slovenije (številka: 4, 2010)
  Claudio Povolo: L'uomo che pretendeva l'onore: storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591). Venezia, Marsilio editori, 2010, 187 str. (številka: 4, 2010)
  Lovorka Čoralić (ur.): Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zagreb, Hrvatski institut za povijest - Matica hrvatska, 2009, 852 str. (številka: 4, 2010)
  Giurisdizione, cultura e conflitti ad Albona intorno alla meta del settecento (številka: 4, 2010)
  Lidija Nikočević: Iz "etnološkog mraka". Austrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Pula, Zavičajna naklada "Žakan Juri", 2008, pp. 317 (številka: 4, 2010)
  35. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od antike do danes" (Koper, 30.9.-2.10.2010) (številka: 4, 2010)
  Primerjava in vpliv poslovne odgovornosti za mešano naključje (casus mixtus) v rimskem pravu na avstrijsko in slovensko obligacijsko pravo (številka: 4, 2010)
  Ruolo dei vicedomini istriani nella redazione degli atti notarili in rapporto ad uffici affini dell'area adriatica (številka: 4, 2010)
  Barbara Širca: Babette: dnevniki Barbare Širca, 1849, 1850, 1851, Žalec, Zavod za kulturo, šport in turizem, 2009, 344 str. (številka: 4, 2010)
  Dalla supplica di Isabella Moscorno, cipriota, di Pola (številka: 4, 2010)
  Notarijati medievalnih komuna Crnogorskog primorja (odrazi antičkog nasljeđa, autonomnosti urbaniteta i humanističkog univerzalizma) (številka: 4, 2010)
 18. 2011
   48

  El testimonio procesal y la administracíon de justicia penal en la periferia de la monarquía católica, siglos XVII y XVIII (številka: 1/2, 2011)
  Una storia fra modello e testimonianza (številka: 1/2, 2011)
  Per scrutare la voce di una donna (številka: 1/2, 2011)
  L'istituto della confessione e il contributo della psicologia (številka: 1/2, 2011)
  Medbesedilna razmerja med ustno zgodovino in literaturo v pričevanju (številka: 1/2, 2011)
  Il "grande assurdo" (številka: 1/2, 2011)
  Testimoni a confronto (številka: 1/2, 2011)
  Il nemico capitale (številka: 1/2, 2011)
  Verita storica e verita processuale (številka: 1/2, 2011)
  Discorso normativo e normativita del discorso (številka: 1/2, 2011)
  Laura J. McGough: Gender, sexuality, and syphilis in early modern Venice: the disease that came to stay. Palgrave Macmillan, 216 str. (številka: 1/2, 2011)
  Justice civile, témoins et mémoire aristocratique (številka: 1/2, 2011)
  Describing or distorting the "Turk"? (številka: 1/2, 2011)
  Testimoni e testimonianze del passato (številka: 1/2, 2011)
  Stephen Broadberry, Kevin H. O'Rourke (eds.): The Cambridge economic history of modern Europe, Vol. 1 (1700-1870) in Vol. 2 (1870 to the present), Cambridge - New York (številka: 1/2, 2011)
  Kaspar von Greyerz: Passagen und Stationen: Lebensstufen zwischen Mittelalter und Moderne, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 303 str. (številka: 1/2, 2011)
  Funkcija svjedočanstva i konstrukcije u tradicionalnoj i predkritičkoj historiografiji hrvatskog humanizma (številka: 1/2, 2011)
  Trusting experts (številka: 1/2, 2011)
  Slovanski tepec in umazana tržačanka (številka: 3, 2011)
  Nada Kisić Kolanović, Zdenko Radelić, Katarina Spehnjak (ur.): Disidentstvo u suvremenoj povijesti. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2010, 439 str. (številka: 3, 2011)
  Gerhard Ammerer, Elke Schlenkrich, Sabine Veits-Falk, Alfred Stefan Weiss (eds.): Armut auf dem Lande: Mitteleuropa vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag, 2010, 227 str. (številka: 3, 2011)
  Claudio Povolo: Zanzanu: Il bandito del lago (1576-1617). Tignale, Grafica 5, 2011, 221 str. (številka: 3, 2011)
  Il processo agli untori di manzoniana memoria e la testimonianza (ovvero --- due volti dell'umana giustizia) (številka: 3, 2011)
  Biografske podobe v političnih spremembah in invenciji tradicije (številka: 3, 2011)
  Dejan Djokić: Pašić and Trumbić. The kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. London, Haus Publishing, 2010, 227 str. (številka: 3, 2011)
  "Public opinion in its relationship with the evidence", or rather an "uncomfortable" witness of the trial (številka: 3, 2011)
  Tortured testimonies (številka: 3, 2011)
  The fall of Venice (številka: 3, 2011)
  La partita a scacchi di Marostica (številka: 3, 2011)
  Pisanje kot zdravilo ali oznanilo bodočim rodovom (številka: 3, 2011)
  Documenti disordinati (številka: 3, 2011)
  "Verita d'alcuni heretici" (številka: 3, 2011)
  "Sara delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta --- che contengano libelli infamatori" (številka: 3, 2011)
  Svjedočanstvo o stvarnosti ili fikcija (številka: 3, 2011)
  La violenza come "esperienza" e la violenza come "udito dire" (številka: 3, 2011)
  Kulturnozgodovinska pričevanja dreves (številka: 3, 2011)
  Mateja Režek (ur.): Cenzurirano. Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, Ljubljana, Nova revija, 2010, 348 str. (številka: 4, 2011)
  Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva, broj 1, Pula, Istarsko povijesno društvo, 2011, 335 str. (številka: 4, 2011)
  Touching her reputation (številka: 4, 2011)
  Pričevanja o vzhodnem Jadranu v osmanski historiografiji zgodnjega novega veka (številka: 4, 2011)
  Piranski notar Dominik Petenarij (številka: 4, 2011)
  Problemi di edizione con duplice originale di notaio (številka: 4, 2011)
  Govorice in čenče v delu Albina Kjudra Zgodovinski mozaik Primorske (številka: 4, 2011)
  Gerhard Ammerer: Das Ende für Schwert und Galgen? Legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter Joseph II (1781-1787), Innsbruck etc., Studienverlag, 2010, 633 str. (številka: 4, 2011)
  Pričevalci preteklosti (številka: 4, 2011)
  Analiza verodostojnosti zapisov v matičnih knjigah (številka: 4, 2011)
  Funkcije govoric in njihovih nosilcev v podeželskih skupnostih (številka: 4, 2011)
  Rolf Wörsdörfer: Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955. Bologna, Il Mulino, 2009, 454 str. (številka: 4, 2011)
 19. 2012
   46

  Intervju in ustna zgodovina (. 1/2, 2012)
  Ilaria Porciani, Lutz Raphael (ur.): Atlas of European historiography, the making of a profession 1800-2005. Palgrave Macmillan, 2010, XIX + 187 str. (številka: 1/2, 2012)
  Acta Histriae (številka: 1/2, 2012)
  Kolektivni spomin, pričevalec in zgodovina (številka: 1/2, 2012)
  Računovodska knjiga bratovščine Sv. Roka iz Landarja (številka: 1/2, 2012)
  "Viva!" ali "Živijo!"? (številka: 1/2, 2012)
  'Gospođe i čuvarice' (številka: 1/2, 2012)
  Zgodovinopisna in politična raba pričevalca (številka: 1/2, 2012)
  Delovanje slovensko-hrvaških društev v Pazinu (številka: 1/2, 2012)
  Grobnica bratovštine hrvatskih pomoraca u južnoj Engleskoj (kasni srednji vijek) (številka: 1/2, 2012)
  Štiri pomembnejša naročila piranske bratovščine Sv. Rešnjega telesa v 17. in v začetku 18. stoletja (številka: 1/2, 2012)
  Bratovština Presvetog Sakramenta u Rovinju (številka: 1/2, 2012)
  Le fonti orali sulla frontiera italo-slovena (številka: 1/2, 2012)
  Slovensko-italijanski in hrvaško-italijanski odnosi preko poročanja tržaških časopisov 1866-1882 (številka: 1/2, 2012)
  Le relazioni italo-croate (številka: 1/2, 2012)
  La piu recente storiografia italiana di frontiera (številka: 3, 2012)
  Asimmetrie, malintesi e sguardi speculari (številka: 3, 2012)
  L'alto Adriatico tra ottocento e novecento (številka: 3, 2012)
  Occupazione militare e accelerazione delle dinamiche politiche nella Venezia Giulia del primo dopoguerra (številka: 3, 2012)
  Italijanska in nemška okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2012)
  Slovensko zgodovinopisje 20. stoletja o slovensko-italijanskem obmejnem območju in o njegovih mejah (številka: 3, 2012)
  Zgodovinopisje ob slovensko-italijanski meji (številka: 3, 2012)
  Aretacije, internacije in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni na območju Julijske krajine (številka: 3, 2012)
  Demografska slika italijanske manjšine v Kopru po poteku roka za izselitev leta 1956 (številka: 3, 2012)
  Esodi dalla Venezia Giulia (številka: 3, 2012)
  "Sibirska" veljača 1929. u Istarskoj pokrajini (številka: 3, 2012)
  La mascolinita fascista e la repressione della sua devianza (številka: 3, 2012)
  Goriške duše 1566 (številka: 3, 2012)
  "Partizanska pokrajina" (številka: 4, 2012)
  Identitete, zgodovina in dediščina prostora - prakse spominjanja in komemoracije na Goriškem v XX. stoletju (številka: 4, 2012)
  Progetti, citta, identita (številka: 4, 2012)
  Obveščevalna služba in taktika delovanja partizanskih enot na primeru delovanja v Ljubljanski pokrajini (številka: 4, 2012)
  Transnational resistance in the Alps-Adriatic-Area in 1939/40 (številka: 4, 2012)
  Il ruolo dell'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia nella ricerca storiografica italo-slovena (številka: 4, 2012)
  Reprezentacija drugih v domobranskem tisku v slovenskem Primorju 1944-1945 (številka: 4, 2012)
  "Po svobodi je v vas pršu hudič!" (številka: 4, 2012)
  Acta Histriae (številka: 4, 2012)
  Zgodovinopisje o cerkvenih razmerah v (slovenski) Benečiji 1918-1954 (številka: 4, 2012)
  Delovanje jugoslovanskih sekcij ameriške obveščevalne službe OSS v severni Afriki in južni Italiji (številka: 4, 2012)
  Zgodovina otroštva, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, 746 str., ilustr. (številka: 4, 2012)
  Primerjalni pogled na slovenski manjšinski stvarnosti v Avstriji in Italiji ter na historiografsko obravnavo obdobja od konca prve svetovne vojne do sedemdesetih let 20. stoletja v slovenski historiografiji (številka: 4, 2012)
  Il calendario conteso (številka: 4, 2012)
  Cerkev in obmejni fašizem v luči vatikanskih arhivov (številka: 4, 2012)
  Zgodovinopisje slovenske narodne skupnosti v Italiji o obmejnih in manjšinskih vprašanjih (številka: 4, 2012)
  Paolo Leone: I campi dei vinti. Civili e militari nei campi di concentramento alleati in Italia (1943-1946). Siena, Edizioni Cantagalli, 2012, 197 str. (številka: 4, 2012)
  Stephen Greenblatt: The Swerve: how the world became modern. New York, W. W. Norton, 2011, 356 str. (številka: 4, 2012)
 20. 2013
   50

  številka: 1/2 (2013)
  La pacificazione e il notaio nel vicariato di Valdagno nel secondo cinquecento (številka: 1/2, 2013)
  Notes on the family wealth and career progression of the Cristoforo Tarsia and his sons, dragomans of the Venetian Embassy in Constantinople (1618-1716) (številka: 1/2, 2013)
  Oporuka i inventar splitskog notara Jakova pok. Ubertina de Pugliensibus iz Piacenze (številka: 1/2, 2013)
  Življenje in strategije preživetja Primorcev v "posebnih bataljonih" (številka: 1/2, 2013)
  "Negozio di religione" di Antonello Grotto, notaio Vicentino (1606-1609 circa) (številka: 1/2, 2013)
  Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka: nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća, Srednja Europa, Zagreb 2012., 312 str. (18 tabel, 2 karti) (številka: 1/2, 2013)
  The economic effects of the Julban riots during the Mamluk period (1468-1517) (številka: 1/2, 2013)
  Contratti agrari, usura ed aspetti del credito nelle fonti notarili di una comunita rurale della Terraferma Veneta (Sarnico, 1694-1695) (številka: 1/2, 2013)
  "Koprčan" Girolamo Muzio (številka: 1/2, 2013)
  Jane L. Stevens Crawshaw: Plague hospitals. Public health for the city in early modern Venice. Farnham (Surrey) - Burlington (VT), Ashgate, 2012, 338 str. (številka: 1/2, 2013)
  Tra moglie e marito (številka: 3, 2013)
  Slovenski diplomati v začetnih letih jugoslovanskega stalnega predstavništva pri OZN (številka: 3, 2013)
  Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development (številka: 3, 2013)
  Jugoslavija in nastanek Izraela (številka: 3, 2013)
  Managing Yugoslav Crises (številka: 3, 2013)
  "Ufficiali di pace e non magistrati" (številka: 3, 2013)
  Rappresentanza d'interessi e mediazione pedagogica (številka: 3, 2013)
  Vprašanje pravilne presoje in pravične sodbe (številka: 3, 2013)
  "Da bo dobro izbral med tistimi potencialnimi rejniškimi starši, ki bodo najbolje izpolnjevali namene njegovega Veličanstva" (številka: 3, 2013)
  Vizitacije v Julijski krajini v času med obema vojnama (številka: 3, 2013)
  Ponovna navezava diplomatskih stikov med Zvezno republiko Nemčijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo ter reakcija Nemške demokratične republike nanjo (številka: 3, 2013)
  Ownership restructuring in transition societies from historic perspective (številka: 3, 2013)
  Egidio Bossi e Il giudice (številka: 3, 2013)
  "Transnacionalne politike, nacionalna diplomacija"? (številka: 3, 2013)
  Posredniška vloga britanske diplomacije pri definiranju jugoslovansko-italijanske meje po prvi svetovni vojni (številka: 3, 2013)
  Lojze Ude in poskus vzpostavitve premirja med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2013)
  Il commissario distrettuale (številka: 3, 2013)
  Enti e soggetti "terzi" a salvaguardia dell'infanzia abbandonata (številka: 3, 2013)
  Excerpta manuscripti canfanariensis (številka: 4, 2013)
  Tomislav Raukar, Petar Strčić: Lujo Margetić 1920.-2010. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012, 101 stran (številka: 4, 2013)
  Nationalist emotion as fin-de-siecle legal defense? (številka: 4, 2013)
  Od samurajev do državljanov (številka: 4, 2013)
  Red discipline - the transformation of literary historiography in the early People's Republic of China (številka: 4, 2013)
  An historical dimension of European cultural heritage (številka: 4, 2013)
  "Kaj pomaga, če ga enmalo zaprejo, ko ga nič ne štrafajo ---" (številka: 4, 2013)
  Uncertain states (številka: 4, 2013)
  Tradicija in trajnost - program "ekološke civilizacije" v sodobnem kitajskem političnem kontekstu (številka: 4, 2013)
  Svilna pot nekoč in danes - nova aktualnost vzhodne Azije v mediteranskem prostoru (številka: 4, 2013)
  La popolazione di Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia secondo le fonti statistiche ufficiali italiane (1931-1943) (številka: 4, 2013)
  Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije (številka: 4, 2013)
  Vidiki razvoja prebivalstva Goriške-Gradiške v 19. stoletju in do prve svetovne vojne (številka: 4, 2013)
  Veneral disease, war, and continuity in the regulation of prostitution (številka: 4, 2013)
  Pomen modernega konfucijanstva pri vzpostavljanju ideologij sodobne kitajske države (številka: 4, 2013)
  Introduction to forum on continuity and change in South-Central Europe, 1914-1920 (številka: 4, 2013)
  Jugoslovansko-izraelsko tajno sodelovanje v senci prve arabsko-izraelske vojne in spora z Informbirojem (1948-1953) (številka: 4, 2013)
  The motif of warning birds in Attila's siege of Aquileia and its survival and transformation in the Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La cronaca di Marco and Chronica extensa by Andrea Dandolo (številka: 4, 2013)
  Land availability and joint family household in civil Slavonia according to the cameral census from 1736 (številka: 4, 2013)
  Acta Histriae (številka: 4, 2013)
  Diplomacija v romanih (številka: 4, 2013)
 21. 2014
   69

  La "terza parte" in commedia (številka: 1, 2014)
  Oltre il silenzio di Dante (številka: 1, 2014)
  Erasmus of Rotterdam (številka: 1, 2014)
  Acta Histriae (številka: 1, 2014)
  Note sulla giuria penale in Italia nel Triennio repubblicano (1796-1799) (številka: 1, 2014)
  The obscure party (številka: 1, 2014)
  La terza parte (številka: 1, 2014)
  Centre and periphery in Napoleonic Italy (številka: 1, 2014)
  La terza parte a Venezia (številka: 1, 2014)
  Pietro Bembo "super partes" (številka: 1, 2014)
  Saint Benedict staring at us (številka: 1, 2014)
  Proti, periti, mediatori, giudici al servizio di fratelli litigiosi (številka: 1, 2014)
  The third party is necessarily involved in the conflict (številka: 1, 2014)
  Acta Histriae (številka: 2, 2014)
  The ambassador as third party (številka: 2, 2014)
  La mediazione sociale nello stato regionale veneto (številka: 2, 2014)
  Incidenti sul confine di stato del bosco veneto di Montona nel '700 (številka: 2, 2014)
  Il terzo nei riti di mediazine e di pace nel Friuli del Cinquecento (številka: 2, 2014)
  Službenici zadarskoga Velikoga sudbenoga dvora građanskih sporova iz druge polovice 14. stoljeća (številka: 2, 2014)
  Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana (številka: 2, 2014)
  Pratiche di mediazione e controllo del matrimonio in eta pre-tridentina (številka: 2, 2014)
  Solenni processi e tagli di scure (številka: 2, 2014)
  Il compromeso arbitrale e il concordato fallimentare nella Repubblica di Venezia (številka: 2, 2014)
  Kdo je tretja stranka v tej mačji godbi? (številka: 2, 2014)
  "La presta espedittione delle liti" (številka: 2, 2014)
  Il ruolo di mediatore (številka: 2, 2014)
  Comunita e arbitri sulla "sommita de' monti" (številka: 2, 2014)
  La proprieta delle Fiere della Madonna di Longio (1542-1545) (številka: 2, 2014)
  Una controversia sui dazi a Ferrara alla fine del XVI secolo (številka: 2, 2014)
  "Per evitar molte spese et longhezze" (številka: 2, 2014)
  Corporate insolvency law - a necessity of market economy, lessons from history and Slovenia (številka: 3, 2014)
  Sudac Kvirin Spinčić iz Kastva, istaknuti građanin Kastva i Rijeke iz prve polovine 15. stoljeća (številka: 3, 2014)
  Lineamenti storiografici, memorie pubbliche e miti all'origine del sacrario di Redipuglia (številka: 3, 2014)
  The quest for balance (številka: 3, 2014)
  Cum lampulo mantelli (številka: 3, 2014)
  Adolf Černý in njegov prispevek k spoznavanju Slovencev v Reziji v češkem okolju (številka: 3, 2014)
  The abduction of women for marriage (številka: 3, 2014)
  Independence of judiciary in Slovenia (številka: 3, 2014)
  The perfect opportunity to shape national symbols? (številka: 3, 2014)
  "Per discharigo della consciencia" (številka: 3, 2014)
  La tierra en el puzzle rumano de entreguerras (številka: 3, 2014)
  The Venetian impact on urban change in Dalamtian towns in the first half of the fifteenth century (številka: 3, 2014)
  The judge's tenure (številka: 3, 2014)
  Acta Histriae (številka: 3, 2014)
  Grešni služabniki Cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov (številka: 4, 2014)
  Obrana časti nožem i batinom u slučajevima neispunjenog bračnog obećanja (številka: 4, 2014)
  Stephan Karl Sander-Faes: Urban elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569). Roma, Viella, 2013, 292 strani. (številka: 4, 2014)
  Maja Polić, Elvis Orbanić (ur.): Zbornik u čast Petru Strčiću. Rijeka, Povijesno društvo Rijeka, 2012, 732 strani (številka: 4, 2014)
  Usmerjena preteklost (številka: 4, 2014)
  Slovensko in avstrijsko narodno vprašanje v obdobju moderne (številka: 4, 2014)
  Prevzgoja nemških vojih ujetnikov v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji (številka: 4, 2014)
  Federico Tenca Montini: Fenomenologia di un martirologio mediatico. Le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni novanta ad oggi. Udine, KappaVU, 2014, 224 strani (številka: 4, 2014)
  "Wine-contamination" of the Adriatic (številka: 4, 2014)
  Amedeo Osti Guerrazzi: Esercito italiano in Slovenia, 1941-1943. Strategie di repressione antipartigiana. Roma, Viella, 2011, 166 strani (številka: 4, 2014)
  I beni comunali promiscui del basso Friuli a meta Settecento (številka: 4, 2014)
  Contaminazioni (številka: 4, 2014)
  Le compagne dei giovani e la rispettabilita pubblica degli adulti (številka: 4, 2014)
  Časopis za povijest zapadne Hrvatske / West Croatian history journal, VI-VII, 2011-2012, 6-7 (monografska št.: Sjevernojadranski panoptikum / Upper Adriatic historical panopticon), 273 strani (številka: 4, 2014)
  Katoliška levica in marksizem v Sloveniji po II. vatikanskem koncilu (številka: 4, 2014)
  Maja Milčinski: Azijske filozofije in religije. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013, 412 strani (številka: 4, 2014)
  Histria 3. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2013, 551 strani (številka: 4, 2014)
  Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem srednjem veku (številka: 4, 2014)
  "Come una monaca, senza le dolcezze del convento" (številka: 4, 2014)
  Časopis za povijest zapadne Hrvatske / West Croatian history journal, VIII, 2013, 8 (monografska št.: Rat i sječanje / War and remembrance), 233 strani (številka: 4, 2014)
  Mary Louise Roberts: What soldiers do. Sex and the American GI in World War II France. Chicago, London, The University of Chicago Press, 2013, 368 str. (številka: 4, 2014)
  Acta Histriae (številka: 4, 2014)
  Slaven Bertoša: Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku. Pazin, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2012, 176 strani (številka: 4, 2014)
  Tajni varuhi držav pred zunanjo kontaminacijo oziroma protiobveščevalna dejavnost v obdobju hladne vojne v fikciji in realnosti (številka: 4, 2014)
  "A punciuta" (številka: 4, 2014)
 22. 2015
   49

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  La contaminazione nel discorzo giuridico e sociale (številka: 1, 2015)
  "Fini particolari sotto la veste publica" (številka: 1, 2015)
  Patrician purity and the female person in early Renaissance Venice (številka: 1, 2015)
  La lettera orba e la testimonianza contaminata nella Repubblica di Venezia e nei regimi successivi (številka: 1, 2015)
  Neprilagojeni in nevarni cigani (številka: 1, 2015)
  Nacionalizacija kulturne krajine severnega Jadrana na začetku 20. stoletja (številka: 1, 2015)
  Italijanski patriotizem in deželna zavest (številka: 1, 2015)
  Danza, contaminazione, conflitto (številka: 1, 2015)
  Purezza e pericolo nella guerra civile italiana (1943-45) (številka: 1, 2015)
  Feud and vendetta (številka: 2, 2015)
  National traditions of the 21st century (številka: 2, 2015)
  Il ritorno del caos (številka: 2, 2015)
  Contaminazione in filologia (številka: 2, 2015)
  Giambattista Tiepolo (številka: 2, 2015)
  Musical terminoid remarks as a means of interpretative reading of the text and determinants of musical intonation characteristics (številka: 2, 2015)
  World modeling element in spiritual culture determing ! the conceptual picture of the world of traditional Kazakh music (številka: 2, 2015)
  Se la memoria (non) mi inganna --- (številka: 3, 2015)
  Popis Jadranskog instituta u Istri 1945. godine (številka: 3, 2015)
  Reprezentacije obmejnega področja Julijske krajine v diskurzu nuncija Ermenegilda Pellegrinettija (številka: 3, 2015)
  Acta Histriae (številka: 3, 2015)
  Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev (številka: 3, 2015)
  The Slovenian-Croatian border (številka: 3, 2015)
  Raba preteklosti na primeru analize historične naracije o slovensko-hrvaški meji v Istri (številka: 3, 2015)
  Keith Lowe: Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni. Ljubljana, Modrijan, 2014, 470 strani (številka: 3, 2015)
  Displacement and cultural borders in the Great war (številka: 3, 2015)
  Slovenci in problem meja med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2015)
  Titov doprsni kip in "vroče" hrvaško poletje (številka: 3, 2015)
  Soočenje kulturnih, državnih, geopolitičnih in ideoloških konceptov na stiku italijanskega in južnoslovanskega prostora (1848-1975) (številka: 3, 2015)
  Jugoslovanski federalizem in medrepubliške meje v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 3, 2015)
  Organizirana izselitev prebivalstva iz Pulja (številka: 3, 2015)
  Yugoslavia and beyond - the Serb communities on the Slovene-Croat border during the 20th century (številka: 3, 2015)
  Heading towards the West (številka: 3, 2015)
  Breme preteklosti (številka: 3, 2015)
  Slovenian Styria in the narrative sources of 13th century (številka: 4, 2015)
  Gregor Joseph Kranjc: Hoja s hudičem: okupacija Slovenije in kolaboracija, 1941-1945. Mengeš, Ciceron, 2014, 401 stran (številka: 4, 2015)
  Kuga in prestopki zoper zdravje (številka: 4, 2015)
  Il mare Adriatico nei piani dell'approvvigionamento di materiale bellico alla Jugoslavia agli inizi degli anni cinquanta (številka: 4, 2015)
  Časopis za povijest zapadne Hrvatske, West Croatian History Journal, IX, 2014, 9 (monografska št.: 1989. u jugoslavenskom kaleidoskopu, 1989 trought ! the Yugoslav Kaleidoscope), Orlić, M. (ur.), 116 str. (številka: 4, 2015)
  The British plot to remove Iran's democratically elected prime minister from power (številka: 4, 2015)
  Acta Histriae (številka: 4, 2015)
  Podobe sv. Krištofa v ljudski pripovedi v Republiki Sloveniji in v zamejstvu na avstrijskem Koroškem in njihove zgodovinsko-mitične korenine (številka: 4, 2015)
  Apollonio (številka: 4, 2015)
  Yugoslav People's Army attack on Dubrovnik 1991 (številka: 4, 2015)
  Trgovački putevi i trgovina u Srednjem i Donjem Polimlju u srednjem vijeku (številka: 4, 2015)
  Poskus drugačne globalizacije (številka: 4, 2015)
  Najzgodnejše omembe Istre, Trsta in Primorja v slovenskih besedilih (številka: 4, 2015)
  Daniel Lord Smail, Kelly Gibson: Vengeance in Medieval Europe, a Reader. Readings in Medieval Civilisations and Cultures: XIII. Dutton, P. E. (ed.). Toronto, Toronto University Press, 2009, 469 str. (številka: 4, 2015)
 23. 2016
   51

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Pomiritev v običaju krvnega maščevanja (številka: 1, 2016)
  Slovenščina pred kazenskimi sodišči v zgodnjem novem veku (številka: 1, 2016)
  Turpiter interfectus (številka: 1, 2016)
  Il patriziato tra vendetta, ritualita processuale e amministrazione della giustizia (številka: 1, 2016)
  Will auss der Vnordnung nit Schreitten (številka: 1, 2016)
  Ljudožerec pred porotnim sodiščem (številka: 1, 2016)
  Slovenski profesori u Carsko-kraljevskoj velikoj državnoj gimnaziji u Pazinu (številka: 2, 2016)
  Opombe k življenju in delovanju blaženega Monalda (številka: 2, 2016)
  The symbolic image of the yurt in Kazakh applied arts (številka: 2, 2016)
  The World War II demography (številka: 2, 2016)
  Revščina kot grožnja družbenemu redu v 18. stoletju (številka: 2, 2016)
  Labinski galijoti u vihoru progonstva pod okriljem Prejasne kraljice mora (številka: 2, 2016)
  Nicolaus de Archiluppis, kotorski i barski građanin grčkog porijekla, notar i kancelar srpskih despota, izaslanik u Veneciji (številka: 2, 2016)
  To live and die in Kvarner communes (številka: 2, 2016)
  "Ta rožina dolina" med dvema ognjema (številka: 2, 2016)
  Vpliv osamosvojitve Slovenije na predmet zgodovina na vseh šolskih stopnjah (številka: 2, 2016)
  Ukrainians in Western Siberia in the second half of the 19th - early 20th century (številka: 2, 2016)
  Komunizam i obrazovanje (številka: 3, 2016)
  Radnički tisak i problemi koncepta samoupravljanja u kulturi u Hrvatskoj 70-ih i 80-ih godinama 20. st. (številka: 3, 2016)
  Ličnost i prosvjetiteljski rad Svetog Petra Cetinjskog (številka: 3, 2016)
  Jugoslovanska kriza v arhivu STASI (1980-1989) (številka: 3, 2016)
  Čuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca (številka: 3, 2016)
  Kuy (številka: 3, 2016)
  Partizansko zaslišanje sovražnikovega osebja (številka: 3, 2016)
  Unutrašnji sukobi u Barskoj nadbiskupiji 1965-1970 (številka: 3, 2016)
  Vico Mantegazza e il Montenegro (številka: 3, 2016)
  Arbogastova "germanska" kariera (številka: 3, 2016)
  La guerra di Candia (številka: 3, 2016)
  "Avtarkična strogost in preprosta italijanska duša" (številka: 4, 2016)
  Obmejni fašizem in antifašizem v slovenskih zgodovinskih učbenikih od konca druge svetovne vojne do danes (številka: 4, 2016)
  Obmejni fašizem v perspektivi sodobne slovenske pripovedne proze v Italiji (1991-2015) (številka: 4, 2016)
  Egon Pelikan: Tone Kralj in prostor meje. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016, 240 strani (številka: 4, 2016)
  Border fascism in the Venezia Giulia (številka: 4, 2016)
  "Dell'Italia nei confini / son rifatti gli Italiani" (številka: 4, 2016)
  Sociološka analiza fašistične propagande na primeru medvojnega časopisa Nova doba - L'era nuova (številka: 4, 2016)
  Fašizem kot eksces nauka o nravni substanci (številka: 4, 2016)
  Italijanski nacionalizem in iredentizem - valilnica za kasnejši nastanek obmejnega fašizma (številka: 4, 2016)
  Dokončni boj med "severnojadranskimi rasami" v iredentističnem in fašističnem diskurzu (številka: 4, 2016)
  Fašistična stranka na Primorskem v tridesetih letih 20. stoletja in poskus predstavitve njenega slovenskega članstva (številka: 4, 2016)
  Marta Verginella: La guerra di Bruno: l'identita di confine di un antieroe triestino e sloveno. Roma, Donzelli, 2015, 219 strani (številka: 4, 2016)
  Komemoriranje TIGR-a v kontekstu politike spominjanja na Primorskem po letu 1991 (številka: 4, 2016)
  Obmejni fašizem in odnos do Judov (številka: 4, 2016)
  Politično nasilje in antifašistično delovanje v Julijski krajini 1927-1931 (številka: 4, 2016)
  La "pederastia" nella ex Venezia Giulia (številka: 4, 2016)
  Benito Mussolini in Slovenci (številka: 4, 2016)
  Fašizem, klerofašizem, obmejni fašizem in Slovenci (številka: 4, 2016)
  Odnosi med italijanskim fašizmom in katolicizmom (številka: 4, 2016)
 24. 2017
   23

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Blood feud as gift exchange (številka: 1, 2017)
  Modern age, ancient customs (številka: 1, 2017)
  "First my brother, then a blood-taker, then my brother forever" (številka: 1, 2017)
  The language of vengeance (številka: 2, 2017)
  Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (številka: 3, 2017)
  O vonjavah v nosu grofa Wolfa Sigmunda Lichtenberga. Soteška graščina v 18. stoletju kot podeželsko mestni kulturni hibrid (številka: 3, 2017)
  Setting the borderline between the urban and the rural in the Slovene March between 1765 and 1924 (številka: 3, 2017)
  Modernizacije pri Slovencih (številka: 3, 2017)
  Ljubljanske malefične svoboščine v evropskem kontekstu (številka: 3, 2017)
  O zgodovinjenju dihotomije mesta in podeželja (številka: 3, 2017)
  Faciamus vindictam (številka: 3, 2017)
  Mesto in podeželje v povojni italijanski agrarni zgodovini in etnoantropologiji (številka: 3, 2017)
  Slovenska politika od sarajevskega atentata do vstopa Italije v vojno (številka: 4, 2017)
  Dieci mesi che sconvolsero la Venezia Giulia (številka: 4, 2017)
  Quel "peccato originale" della diplomazia segreta (številka: 4, 2017)
  Avstro-ogrska vojska v senci vstopa Italije v prvo svetovno vojno (številka: 4, 2017)
  Cerkev na Primorskem in Londonski pakt 1915 (številka: 4, 2017)
  Centralne sile ter vstop Italije v prvo svetovno vojno (številka: 4, 2017)
  "Revolucija v polnem pomenu besede!" (številka: 3, 2017)
 25. 2018
   4